Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 14.55 samt Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14.29

Høring til og med 21. juli 2022

Indhold

  Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 14.55 for Boligområde ved Vesterbjerg 42 i Greve Landsby samt Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 14.29 for Boligområde ved Vesterbjerg 44.

  Lokalplanområdet

  Lokalplanområdet omfatter et delvist bebygget landzoneareal på ca. 6.300 m2. Ved vedtagelse af lokalplanen overgår området fra landzone til byzone. Området ligger i den vestlige ende af Greve Landsby ved Åtoftevænget.

  Baggrunden for lokalplanen

  Ejer af ejendommen Vesterbjerg 42 ønsker at opføre tæt-lave boliger på grunden i form af 6 dobbelthuse med vejadgang fra henholdsvis Åtoftevænget og Vesterbjerg. Forslaget har tidligere været i høring fra den 20. januar 2022 til den 17. marts 2022, men grundet mange høringssvar der ønskede det vestlige beplantningsbælte kunne fjernes, er det besluttet at indarbejde denne mulighed i dette forslag som nu sendes i en ny høring.

  Lokalplanens intension

  Lokalplanens intention er at give mulighed for opførelse af maks. 6 dobbelthuse i maks. 1 etage og med en maks. bygningshøjde på 6,5 meter. Dobbelthusene skal være med symmetrisk saddeltag med en taghældning på min. 25 grader og maks. 30 grader. Adgang til de 5 nordlige dobbelthuse kan ske via Åtoftevænget og adgangen til det sydlige dobbelthus bliver via Vesterbjerg. Opførelse af det sydlige dobbelthus forudsætter nedrivning af nuværende hus på Vesterbjerg 42. Samtidig bevares det bevaringsværdige beplantningsbælte mod nord. Det hidtil bevaringsværdige beplantningsbælte mod vest erstattes af en maks. 1,8 meter høj hæk samt enkelte træer langs hækken.

  Baggrunden for Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14.29

  For at muliggøre fældningen af det bevaringsværdige beplantningsbælte i skellet mellem lokalplanerne 14.29 og 14.55, er et tillæg til lokalplan 14.29 nødvendigt. Tillægget muliggør fældningen og stiller krav om en maks. 1,8 meter høj hæk i skellet.

  Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 14.29 for Boligområde ved Vesterbjerg 44 i Greve Landsby (Digital)

  Forslag til Lokalplan nr. 14.55 for Boliger ved Vesterbjerg 42 i Greve Landsby (Digital)

  Miljøvurdering

  Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. 14.55 samt Tillæg 1 til Lokalplan 14.29 foretaget screeninger af lokalplanforslagenes forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering.

  Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen.

  De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus

  Offentlig fremlæggelse

  Forslag til Lokalplan 14.55 og forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 14.29 er den 31. maj 2022 godkendt af Plan- og Tryghedsudvalget. Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 9. juni til den 21. juli 2022.

  Dine kommentarer

  Hvis du har synspunkter eller høringssvar til de fremlagte planer, kan du sende dem via ”Din mening” herunder, så de er modtaget senest 21. juli 2022.

  • "Din mening" til forslag for Lokalplan nr. 14.55 for Vesterbjerg 42 i Greve Landsby.
  • "Din mening" til forslag for Tillæg 1 til Lokalplan nr. 14.29 for Boligområde ved Vesterbjerg 44.

  Eller via:

  • plan@greve.dk
  • Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

  Høringssvarene vil indgå i Plan-, Tryghed og Integrationsudvalgets videre behandling efter høringsfristens afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

  Midlertidig retsvirkning

  Indtil Plan- og Tryghedsudvalget har vedtaget og offentliggjort lokalplan og tillæg må ejendommene, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

  Der gælder efter planlovens §17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

  Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 9. juni 2022, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog senest til den 9. juni 2023.

   

  Plan- og Tryghedsudvalget

  Sidst opdateret: 13. juni 2022

  Kontakt

  Planlægger

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver NemID)