Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 14.58 for Nyt vandværk ved Greve Landevej 77 og Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017

Høring til og med 16. februar 2022.

Billede af området for ny lokalplan 14.58 - Nyt vandværk ved Greve Landevej 77

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 14.58 for Nyt vandværk ved Greve Landevej 77 og forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017.

Planområdet

Lokalplanområdet udgør ca. 18.000 m2. Området ligger ved Greve Landevej 77, 2670 Greve. Kommuneplantillæggets område er uden nuværende vejadgang til Kirkemosegård. Se kort over planområde ovenfor.

Kommuneplantillæg

Som forudsætning for udarbejdelsen af Lokalplan nr. 14.58 for Nyt vandværk ved Greve Landevej 77 er der blevet udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 7, idet en realisering af lokalplanen strider imod den gældende kommuneplanramme, der udlægger området til rekreativt område. Kommuneplantillægget sikrer derfor, at lokalplanområdet for Lokalplan nr. 14.58 bliver omfattet af en ny kommuneplanramme 2T2 med anvendelsen teknisk anlæg, så det er muligt at opføre vandværket.

Planforslagenes indhold og intentioner

Planforslagenes intention er at muliggøre opførelse af nyt vandværk i Greve Kommune. Greve Vandværk har behov for udvidelse af kapacitet for at kunne levere tilfredsstillende vandforsyning til borgere indenfor deres forsyningsområde. For at kunne imødekomme dette behov etableres et nyt, større og mere moderne vandværk centralt i kommunen.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. 14.58 foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen.
De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus

Offentlig fremlæggelse

Planforslagene er den 20. december 2021 godkendt af Byrådet til offentlig fremlæggelse. Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 22. december 2021 til den 16. februar 2022.

Forslag til Lokalplan nr. 14.58 for nyt vandværk ved Greve Landevej 77 (Digital)

Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 (Digital)

Har du spørgsmål kan du skrive til: plan@greve.dk.

Din kommentar

Hvis du har synspunkter eller høringssvar til de fremlagte planer, kan du sende dem via ”Din mening” herunder, så de er modtaget senest den 16. februar 2022.

Din mening” til forslag for Lokalplan nr. 14.58 for nyt vandværk ved Greve Landevej 77

Din mening” til forslag for Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017

Eller via:

  • plan@greve.dk
  • Greve Rådhus
    Center for Teknik og Miljø
    Rådhusholmen 10
    2670 Greve

Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslaget efter høringsfristens afslutning. Du vil først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Midlertidig retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplan, må ejendommene, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 22. december 2021 indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog senest til den 22. december 2022.

Greve Byråd

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver NemID)