Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 14.54 for Tværhøjgård etape 3 og Tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017

Høring til og med 1. september 2022

Billede af etape 3 for byudviklingen af Tværhøjgård

Bekendtgørelse om forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan nr. 14.54 for Tværhøjgård etape 3.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget byzoneareal på i alt ca. 15 ha (150.000m2).

Arealet ligger mellem Skovbo Alle, Greve Centervej og Køge Bugt Motorvejen.

Baggrunden for lokalplanen

Ejer af ejendommen, ønsker at opføre et bakkelandskab/ støjvold mod motorvejen, og bagved denne at opføre op til 97 rækkehuse (tæt-lav) og længst væk fra bakkelandskabet en mindre gruppe på op til 41 enfamiliehuse (åben-lav).

Forslaget har tidligere været i høring fra den 16. december 2021 til den 10. februar 2022, men grundet mange høringssvar, der ønskede højere grad af fastholdelse af eksisterende kommuneplan, der ikke muliggør etagebyggeri samt har grundstørrelser på 700 m² for enfamiliehuse og 400 m² for rækkehuse, er planen blevet ændret til at kun at indeholde rækkehuse og enfamiliehuse, men ved rækkehusene kan 150 m² tillades placeret i bakkevolden, da denne har en stor rekreativ værdi for området.

Lokalplanens intension

Lokalplanens intention er at give mulighed for opførelse af rekreativt bakkelandskab i op til 20 meter mod motorvejen.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 41 enfamiliehusgrunde (foruden den eksisterende bolig på Skovbo Alle 6) på grunde på min. 700 m2, samt opførelse af op til 97 rækkehuse med en mindstegrundstørrelse på 400 m2 inkl. andel i fælles friarealer. Den enkelte grund skal før andel i friarealer udgøre min. 250 m2.

Rækkehusene kan opføres i op til 2 etager, med en maks. højde på 8,5 meter.

Det er kun muligt at opføre enfamiliehuse i 1½ etager i hele område A, i en højde af max. 8,5 meter.  Dog er der mulighed for på de 5 grunde der ligger med skel mod stien og det åbne land (mod nord), at opføre parcelhuse i op til maks. 2 etager, med en maks. bygningshøjde på 8,5 meter. Dette er for at give mulighed for at markere kanten sammen med rækkehusene, samt give udsigt mod det åbne landskab.

Mellem de forskellige boligformer udlægger lokalplanen en række grønne kiler, forbindelser og fælles friarealer.

Samlet giver forslaget mulighed for i alt op til 138 nye boliger (41 enfamiliehuse og 97 rækkehuse).

Tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017

Med lokalplanen gives der mulighed for etablering af et bakkelandskab/støjvold for de nye boliger og beboere i det samlede Tværhøjgård.

For at sikre at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen ledsages lokalplanen af kommuneplantillæg nr. 9 som udlægger et nyt rammeområde, 2B4.

Samtidig ønskes udbygningen af etape 3 fremrykket. Derfor foreslås rækkefølgen for boligudviklingen i Greve Kommune justeret således at Tværhøjgård etape 3 fremrykkes fra anden del af planperioden (2023-2029) til første del af planperioden (2017-2022).

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan nr. 14.54 foretaget en screening af forslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne.

Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for planerne. I miljørapporten beskrives hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planernes miljøpåvirkninger skal overvåges.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan nr. 14.54 og Tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017 er den 20. juni 2022 godkendt af Plan- og Tryghedsudvalget til offentlig fremlæggelse.

Planforslagene er i ny offentlig høring i perioden fra den 30. juni 2022 til og med 1. september 2022. 

Forslag til Lokalplan nr. 14.54 for Tværhøjgård etape 3 (Digital)

Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 (Digital)

Dine kommentarer

Hvis du har synspunkter eller høringssvar til de fremlagte planer, kan du sende dem via ”Din mening” herunder, så de er modtaget senest 1. september 2022.

Din mening” til forslag for Lokalplan nr. 14.54 for Tværhøjgård etape 3.

Din mening” til forslag for Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017.

Eller via:

  • plan@greve.dk
  • Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Høringssvarene vil indgå i Plan- og Tryghedsudvalgets videre behandling efter høringsfristens afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Der gælder ifølge Planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 30. juni 2022, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til 30. juni 2023.


Plan- og Tryghedsudvalget

Sidst opdateret: 30. juni 2022

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver NemID)