Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 15.24 for Plejecenter i Lunden i Tune

Høring til og med 5. januar 2023.

Billede af området for Forslag til lp. 15.24 for Plejecenter i Lunden i Tune

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 15.24 for Plejecenter i Lunden i Tune

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i Lunden i Tune, og omfatter et ubebygget areal på ca. 18.650 m2 i byzone, som udmatrikuleres fra matrikel nr. 11hx, Tune By, Tune, af matriklen udmatrikuleres en grund på ca. 13.000 m2 til det nye plejecenter.

Baggrund for lokalplanen

Greve Kommune har valgt at bygge et alment plejeboligbyggeri, hvor kommunen yder tilskud til byggeriet og har anvisningsret til plejeboligerne. Den kommunalt ejede grund i Lunden i Tune er udpeget til et kommende plejecenter med 72 plejeboliger.
Greve Kommune har efterfølgende udarbejdet et værdiprogram, og fire almene boligselskaber har budt på opgaven. Det er Boligselskabet Sjælland, som har vundet og dermed får ret til at købe grunden i Tune og bygge efter de værdier og kriterier, som byrådet har besluttet (værdiprogrammet).

Lokalplanens intention

Intentionen med det kommende plejecenter er at skabe attraktive og trygge botilbud, hvor der er fokus på hjemmelighed, socialt nærvær, et rart sted at være hvor der er brug for, og plads til alle.
Plejecenteret skal både være et godt og trygt hjem for borgerne og en god og effektiv arbejdsplads.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et ”S formet” plejecenterbyggeri i 1 og 2 etager med fælles tagterrasser, plejecenteret må højest opføres i en højde på 10,5 m.
Til selve plejecentret kan der opføres op 7.800 m2 etageareal, og op til 72 plejeboliger.
Byggeriet skal i sit udtryk opleves åbent, og varieret med etapespring, tagterrasser og materialeudformning, og byggeriet skal delvist nedtrappes i højde mod øst/ bebyggelsen Lundegårdsparken.
Fredskoven i lokalplanområdet skal opretholdes som urørt skov, og inde på lokalplanområdet er der udpeget et bøgetræ og flere beplantningsbælter som bevaringsværdige.
Planen er, at de første beboere skal flytte ind på plejehjemmet i slutningen 2025.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan nr. 15.24 foretaget en screening af forslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for planerne. I miljørapporten beskrives hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planernes miljøpåvirkninger skal overvåges.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan nr. 15.24 er den 07. november 2022 godkendt af Byrådet til offentlig fremlæggelse.
Planforslagene er i ny offentlig høring i perioden fra den 10. november 2022 til og med 05. januar 2023.

Forslag til Lokalplan nr. 15.24 for Plejecenter i Lunden i Tune (Digital)

Din kommentar

Hvis du har synspunkter eller høringssvar til den fremlagte plan, kan du sende dem via ”Din mening” på den digitale plan herunder, så de er modtaget senest 05. januar 2023.

”Din mening” til forslag for Lokalplan nr. 15.24 for Plejecenter i Lunden i Tune

Eller via:

  • "Kontakt Planlægger - Send Digital Post (kræver NemID)"
  • Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Høringssvarene vil indgå i Byrådets videre behandling efter høringsfristens afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Der gælder ifølge Planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige
retsvirkninger gælder fra 10. november 2022, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til 10. november 2023.

Greve Byråd

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver NemID)