Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 15.25 for Tune Vandværk Nørregade 41 i Tune

Høring til og med 20. juni 2023

Oversigtskort over området til lokalplan nr. 15.25 for Tune Vandværk Nørregade 41 i Tune

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 15.25 for Tune Vandværk Nørregade 41 i Tune sendes i offentlig høring

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger ved Nørregade 41 i Tune, og omfatter et bebygget areal på ca. 2.300 m2 i
byzone, som udgøres af matrikel nr. 9b Tune By, Tune, samt en del af matrikel 700ai som er købt i 2022 af Greve Kommune.

Baggrunden for lokalplanen

Tune Vandværk ønsker at udvide sin rentvandskapacitet ved at bygge en tilbygning til det eksisterende
vandværk, hvor der ønskes, opstilles 2 stk. 400 m³ rentvandstanke til at forsyne Tune og Greve Landsby med drikkevand.
Dette er nødvendigt for at sikre forsyningen af vand fremover til alle Tune Vandværks forbrugere.

For at udvidelsen af rentvandskapaciteten kan gennemføres, har vandværket købt en del af det offentlige areal ved Tunehøj nord for vandværket. Området er i dag græsplæne med spredt bevoksning og en opsat mindesten.

Lokalplanens intension med ny bygning

Lokalplanen giver mulighed for en ny tilbygning på maks. 512 m² til den eksisterende vandværksbygning.
De eksisterende bygninger udgør i dag 351 m², og lokalplanen giver mulighed for mindre tilbygninger til disse, så de samlet udgør i alt maks. 460 m². Det er dog et krav, at alle bygninger (eksisterende + nye) i alt samlet ikke overstiger maks. 920 m².
Den nye tilbygning til det eksisterende vandværk må ikke opføres i mere end en etage og ikke højere end 7 m (målt fra terræn).
Den nye tilbygning skal hænge sammen med den eksisterende bygning. Til de lukkede facader skal den
for størstedelen have røde blødstrøgne eller kulbrændte mursten, som også kan genfindes på den
eksisterende bygning.
I facaderne mod øst og nord, er der krav om at min. 60 % af den samlede facade mod nord/Tunehøj skal udgøres af sammenhængende glaspartier, der skal give indblik til bygningens vandtanke.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan nr. 15.25 foretaget en screening af forslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne.

Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for planerne. I miljørapporten beskrives hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planernes miljøpåvirkninger skal overvåges.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan nr. 15.25 for Tune Vandværk Nørregade 41 i Tune er den 17. april 2023 godkendt af Byrådet til offentlig fremlæggelse.

Planforslaget er i offentlig høring i perioden fra den 25. april 2023 til og med 20. juni 2023

Forslag til Lokalplan nr. 15.25 for Tune Vandværk Nørregade 41 i Tune (Digital)

Dine kommentarer

Hvis du har høringssvar til den fremlagte plan, kan du sende dem via ”Din mening” herunder, så de er modtaget senest 20. juni 2023.

Din mening” til forslag for Lokalplan nr. 15.25 for Tune Vandværk Nørregade 41 i Tune.

Eller via:

  • plan@greve.dk
  • Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Høringssvarene vil indgå i den videre behandling efter høringsfristens afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Der gælder ifølge Planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige
retsvirkninger gælder fra 25. april 2023, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til 25. april 2024.


Byrådet

Sidst opdateret: 25. april 2023

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver MitID)