Gå til hovedindhold

Fremme (høring) af restaureringsprojekt i Grevebæk og Olsbæk, nedre del – indsats i det statslige vandområdeplaner 2015-2021

Greve Kommune offentliggør forslag til restaureringsprojekt i vandløbene Grevebæk og Olsbæk, nedre del. Restaureringen er en indsats for at forbedre vandløbene, som fremgår af de statslige vandområdeplaner 2015-2021.

I de statslige planer for Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt 2015-2021 indgår udskiftning af bund og udlægning af groft materiale i Olsbæk (Id for Vandområde: o8431).

For Grevebækken indgår udskiftning af bundmateriale, udplantning af træer og etablering af sandfang (Id for Vandområde: o4869)

Greve Kommune har med hjælp fra Niras udarbejdet forundersøgelse til indsatser i vandløbene.

Formål

Formålet med vandløbsrestaureringsprojekterne er at forbedre levestederne for dyre- og planteliv i vandløbene, herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje, samtidig med at vandmiljøet forbedres.

Besigtigelsen af de eksisterende forhold viste, at målrettede indsatser på udvalgte delafsnit af vandløbene med enten udlægning af sten eller etablering af gydeområder (for ørreder) vil kunne give en forbedring af det fysiske miljø i en grad, hvor der kan opnås målopfyldelse til god økologisk tilstand.

Myndighedens vurdering

Det er Greve Kommunes vurdering, at vandløbsrestaureringen vil bidrage positivt ved at forbedre de fysiske forhold og dermed levestederne for dyre- og planteliv i vandløbet og samtidig forbedre vandmiljøet. Greve Kommune forventer ikke, at projektets gennemførelse vil resultere i hverken negative miljøpåvirkninger eller afvandingsmæssige udfordringer under eller efter anlægsarbejdet.

Projektet lever således op til vandløbslovens formålsparagraf, hvorfor projektet kan fremmes.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i sommer-efterår 2023, hvor vandløb og brednære arealer er mest tørre.

Offentliggørelse

Restaureringsforslaget som fremlagt i vedlagte forundersøgelser behandles efter vandløbslovens bestemmelser og bestemmelserne i vandløbsregulerings- og restaureringsbekendtgørelsen med 8 ugers høringsperiode og 4 ugers klageperiode.

Kommunens fremme (høring) af restaureringsprojektet offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside den 12. april 2023, med den lovpligtige 8 ugers høringsperiode fra 12. april 2023 til 7. juni 2023.

Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal indgives skriftligt og senest den 7. juni 2023 være Greve Kommune i hænde.

Bemærkninger kan fremsendes til:

Greve Kommune, Natur og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller via e-mail til natmil@greve.dk

Sidst opdateret: 12. april 2023

Dokumenter

Kontakt

Natur og Miljø

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: Telefon lukket
Torsdag: 9-11 og 15-16
Fredag: 9-11

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 94 48

Send Digital Post (kræver MitID)