Gå til hovedindhold

Høring af forslag til helhedsplan for 'Det indeklemte areal'

Høring fra den 13. november til og med den 11. december 2023

Billede til helhedsplan for Det indeklemte areal

Byrådet vedtog den 6. november 2023 at sende forslag til helhedsplan for ’Det indeklemte areal’ med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring fra den 13. november til og med den 11. december 2023. 

Forslag til helhedsplan for det indeklemte areal

Helhedsplanens formål er at sikre vision og principper for en mere langsigtet fysisk udvikling af 'Det indeklemte areal' og sikre et helhedsorienteret grundlag for den videre planproces.

Helhedsplanen skitserer overordnet, hvordan ‘Det indeklemte areal’ kan blive udviklet til erhvervsformål med transport- og distributionserhverv i den nordlige del og med mulighed for generel indpasning af erhverv i den sydlige del.

Planens overordnede disponering er defineret ved tre byggeområder, ved en grøn og blå struktur særligt fokuseret omkring de grønne kiler og et beplantningsbælte i områdets kant samt en nord-sydgående fordelingsvej og stiforbindelse langs København-Ringsted Banen. Disse er i helhedsplanen beskrevet gennem fire principper, der kort er beskrevet nedenfor.

Forslag til helhedsplan for 'det indeklemte areal' (PDF)


Miljøvurdering af forslag til helhedsplan for 'det indeklemte areal' (PDF)

Infrastruktur og mobilitet

Visionen for infrastrukturen er, at den skal være helhedsorienteret, robust og trafiksikker, hvorved tung og blød trafik skal adskilles, og trafikken skal afvikles effektivt. Ny bebyggelse i helhedsplanens område vejbetjenes via en ny nord-sydgående adgangsvej, der lægges i direkte forlængelse af den eksisterende adgangsvej til GCD I i nord. En stor del af den fremtidige trafik tænkes afviklet via Kildebrøndevej og Vejleåvej i nord, mens en mindre del eventuelt kan afvikles via den eksisterende vejadgang til Greve Centervej i syd.

Regnvandshåndtering

Visionen for områdets regnvandshåndtering er at sikre en bæredygtig og fremtidssikret løsning, der også kan håndtere skybrudssituationer. Helhedsplanens princip for regnvandshåndtering omfatter to bassiner henholdsvis nord og syd for Olsbækken. Desuden skal løsningerne så vidt muligt understøtte de naturlige terrænforhold og lavninger. Helhedsplanens princip for håndtering af regnvand inkluderer ikke grønne tage, grøfter, regnbede o. lign. supplerende løsninger, men det forventes, at disse indarbejdes i lokalplanprocessen.

Grøn struktur

Visionen for den grønne struktur er at styrke biodiversiteten i de grønne kiler, sikre mulighed for spredning af planter og dyr i området, sikre de oplevede frilufts- og landskabsmæssige kvaliteter samt i en vis grad via beplantningsbælte afskærme omgivelserne visuelt mod den kommende bebyggelse. Dette skal både ske ved at bevare og styrke naturværdien i de grønne kiler samt ved at etablere beplantningsbælter i helhedsplanens kantområder. Yderligere fremgår det af helhedsplanen, at der i lokalplanprocessen vil blive stillet krav om etablering af beplantning inden for de tre byggeområder.

Bebyggelse og bæredygtighed

Stillingtagen til den konkrete bygningsudformning og arkitektur vil blive konkretiseret i lokalplanprocessen. Helhedsplanen lægger dog op til nogle hovedprincipper. Områdets anvendelse lægger i høj grad op til bygninger med et betydeligt volumen, men kan også for den sydlige del rumme mere traditionelt erhverv med mindre enheder. Bebyggelsens formsprog og facadeudtryk tænkes udført i lyse, grå og sorte nuancer sammen med naturmaterialer som træ, metal, transparent glas og begrønne facadepartier. På den måde sikres et nutidigt udtryk, hvor de store 'bygningsvolumener' tilføres variation. Yderligere lægger helhedsplanen op til, at der vil blive arbejdet med udnyttelsen af tagfladerne, da disse både er egnet til opsætning af solceller og opsamling af regnvand til nedsivning.

Miljøvurderingen

Greve Kommune har vurderet, at helhedsplanen er omfattet af miljøvurderingspligt efter miljøvurderingsloven, idet der planlægges for ændret anvendelse i et større område, som ikke tidligere har været detailplanlagt. Helhedsplanen er vurderet ud fra miljøfaktorerne:

  • Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna
  • Befolkningen og menneskers sundhed
  • Kulturarv
  • Landskab
  • Klima
  • Vand
  • Materielle goder
  • Kumulative effekter

Miljøfaktorerne vurderes i forhold til, i hvor høj grad planen vil påvirke disse. Miljøvurderingen konkluderer, at der ved helhedsplanens realisering vil være en væsentlig påvirkning af miljøfaktoren om 'Befolkningen og menneskers sundhed', hvor infrastruktur også er omfattet. Dette skyldes, at udbygning af 'Det indeklemte areal' og de andre kommende lokalplan-projekter kan generere en række kapacitetsmæssige problematikker på det omkringliggende vejnet.

Inddragelse i forbindelse med den offentlige høring

Greve Kommune vil i forbindelse med høringen af helhedsplanen invitere grundejerne i helhedsplanområdet til en teknisk gennemgang af helhedsplanen.

Offentlig høring

Forslaget til helhedsplan for ’Det indeklemte areal’ med tilhørende miljøvurdering er i offentlig høring i perioden fra den 13. november 2023 til og med den 11. december 2023.

Hvem kan indsende høringssvar?

Alle borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder kan indsende skriftlige høringssvar.

Hvordan indsender man et høringssvar?

Hvis du ønsker at komme med dit syn på forslag til helhedsplan for ’Det indeklemte areal’ med tilhørende miljøvurdering kan du sende dit høringssvar i den digitale høringsportal, hvor du også kan tilgå forslag til helhedsplan og miljøvurdering.

Du kan skrive dit høringssvar ved at trykke på den grønne knap øverst på høringsportalen, eller skrive til Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Hvad sker der efter den offentlige høringsperiode?

Efter høringen vil administrationen behandle alle indkomne høringssvar, og de vil samlet blive forelagt Byrådet i forbindelse med Byrådets endelige behandling af helhedsplanen. Helhedsplanen forventes endelig vedtaget i marts 2024.

Byrådet

Sidst opdateret: 20. november 2023

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver MitID)