Gå til hovedindhold

Høring - Omlægning af Holmestien

Greve Kommune har omlagt Holmestien ved Muldås.

Indhold

  Stien kan ses på ovenstående plot, hvor stiens tidligere forløb er markeret med en gul linje, mens det nye forløb følger den stiplede røde linje nord for bassinet.

  Omlæggelsen skyldes, at KLAR Forsyning har etableret et regnvandsbassin på det grønne område, som stien tidligere gik midt igennem.

  Det er Greve Kommunes umiddelbare vurdering, at etablering af regnvandsbassinet har været tvingende nødvendigt, og at stiens nye forløb er den bedst mulige løsning.

  KLAR Forsyning har inden den fysiske omlægning af stien gennemført en borgerproces og i den forbindelse inddraget de lokale beboere omkring stien.

  Imidlertid er stien en offentlig sti, og omlægningen skal derfor ske efter en formel proces, som er beskrevet i vejloven. Omlægning af en sti betragtes i vejloven som nedlæggelse af en strækning af stien og etablering af en ny strækning.

  Nedlæggelse af en sti kræver, at Greve Kommune som vejmyndighed både skal foretage en offentlig høring og en høring af ejerne af de involverede ejendomme, inden omlægningen foretages. Disse høringer er ikke foretaget, og de kan ikke erstattes af KLAR Forsynings borgerproces. De manglende høringer er derfor en fejl fra Greve Kommunes side, hvilket administrationen beklager.

  Vejloven kræver bl.a. at indholdet af lovens § 124, stk. 2 og 7 skal oplyses i høringen.

  Stk. 2 lyder således:

  Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

  Stk. 7 lyder således:

  Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. 

  Reglerne for offentlige veje gælder også for offentlige stier.

  Det tidligere stiareal anvendes nu som regnvandsbassin, dvs. ikke som stiareal. Derfor er denne høring udsendt iht. stk. 7. Af samme årsag er stk. 2 ikke relevant, men skal alligevel oplyses.

  På denne baggrund giver Greve Kommune hermed offentligheden mulighed for at fremsætte bemærkninger til omlægningen.

  Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til vlm@greve.dk  

  Fristen for bemærkninger er tirsdag den 2. januar 2024. 

  Eventuelle spørgsmål til dette brev bedes rettet til Jan Lanxe Søndergaard, Vej og Landskab, på jals@greve.dk.

  Sidst opdateret: 7. november 2023