Gå til hovedindhold

Procesoplysninger om forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal

Greve Kommune udarbejder forslag til en helhedsplan for det såkaldte ’indeklemte areal’, der ligger ved Kildebrøndevej i Greve mellem Ringstedbanen og Køge Bugt Motorvejen. Med henvisning til miljøvurderingslovens § 32, stk. 1 og 2, kan Greve Kommune informere om nedenstående

Billede af græsmark på det indeklemte areal

Helhedsplanen for Det indeklemte areal ligger ved Kildebrøndevej i Greve mellem Ringstedbanen og Køge Bugt Motorvejen. Området ønskes udviklet til forskellige erhvervsmæssige formål, herunder transport- og distributionserhverv. Helhedsplanen skal være med til at sikre, at området kan udvikles hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til trafikafvikling, håndtering af regnvand samt fingerplanens grønne kiler. Planen udstikker de principielle rammer for den efterfølgende detailplanlægning for området.

Greve Kommune har vurderet, at Helhedsplanen for Det indeklemte areal er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 2, i Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det betyder, at Greve Kommune gennemfører en miljøvurderingsproces sideløbende med, at der udarbejdes forslag til helhedsplanen. Miljøvurderingsprocessen indebærer, at helhedsplanen vurderes i en såkaldt miljørapport.

Inden miljørapporten udarbejdes, gennemfører Greve Kommune en afgrænsning af miljørapportens indhold, for at fastlægge de miljøfaktorer (også kaldet miljøemner) der skal indgå i miljøvurderingen, samt miljøvurderingens detaljeringsgrad.

Afgrænsning af miljørapportens indhold, høring af berørte myndigheder

I forbindelse med afgrænsningen af miljørapportens miljøemner hører Greve Kommune de berørte myndigheder. I relation til forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal er følgende udpeget som berørte myndigheder:

 • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Banedanmark
 • Museum Sydøstdanmark
 • Greve Museum
 • KLAR forsyning
 • Miljø, Greve Kommune
 • Vej & Landskab, Greve Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Solrød Kommune

Greve Kommune vurderer, at forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal ikke medfører grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

Når Greve Kommune har hørt de berørte myndigheder, gennemgås eventuelle høringssvar og det vurderes, om de giver anledning til præciseringer af én eller flere miljøfaktorer. På den baggrund fastlægger Greve Kommune den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold.

Helhedsplanen for Det indeklemte areal med tilhørende miljørapport forventes at sendes i offentlig høring fra midten af november og fire uger frem.

Efter at der er udarbejdet forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal og miljørapporten, høres offentligheden og de berørte myndigheder i fire uger. Greve Kommune annoncerer høringen på greve.dk, med kontaktoplysninger og tidsfrist for afgivelse af høringssvar.

Når Greve Kommune har hørt offentligheden og de berørte myndigheder, gennemgår Greve Kommune eventuelle høringssvar og vurderer, om de giver anledning til ændringer af forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal. I den forbindelse udarbejder Greve Kommune en såkaldt sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, som beskriver, hvordan Greve Kommune har inddraget miljøhensyn i forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal.

Afslutningsvis vedtager byrådet forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal og den sammenfattende redegørelse.

Efter vedtagelsen offentliggør Greve Kommune helhedsplanen, miljørapporten, den sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som Greve Kommune har brugt til miljøvurderingen.

Tidsplan

Den foreløbige tidsplan for udarbejdelse af forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal og den sideløbende miljøvurderingsproces er:

Proces

Tid

Høring af de berørte myndigheder om afgrænsningen af miljørapportens indhold

15. - 30. marts 2023

Politisk behandling af forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal og miljørapporten

Midt oktober og start november 2023

Høring af offentligheden og de berørte myndigheder om forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal og miljørapporten

Midt november – midt december 2023

Politisk behandling af forslag til Helhedsplan for det indeklemte areal og den sammenfattende redegørelse

Februar og marts 2023

Offentliggørelse af Helhedsplan for Det indeklemte areal, miljørapporten, den sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger på greve.dk

Marts 2023

 

Henvendelse om processen

Du kan rette bemærkninger eller spørgsmål til miljøvurderingsprocessen til:

Greve Kommune
Center for Teknik og Miljø
Plan, Vej og Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve

Login med MitID - NemLog-in

Sidst opdateret: 23. marts 2023