Gå til hovedindhold

Procesoplysninger om forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal

Greve Kommune udarbejder forslag til en helhedsplan for det såkaldte ’indeklemte areal’, der ligger ved Kildebrøndevej i Greve mellem Ringstedbanen og Køge Bugt Motorvejen. Med henvisning til miljøvurderingslovens § 32, stk. 1 og 2, kan Greve Kommune informere om nedenstående

Helhedsplanen for Det indeklemte areal ligger ved Kildebrøndevej i Greve mellem Ringstedbanen og Køge Bugt Motorvejen. Området ønskes udviklet til forskellige erhvervsmæssige formål, herunder transport- og distributionserhverv. Helhedsplanen skal være med til at sikre, at området kan udvikles hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til trafikafvikling, håndtering af regnvand samt fingerplanens grønne kiler. Planen udstikker de principielle rammer for den efterfølgende detailplanlægning for området.

Greve Kommune har vurderet, at Helhedsplanen for Det indeklemte areal er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 2, i Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det betyder, at vi gennemfører en miljøvurderingsproces sideløbende med, at vi udarbejder forslag til helhedsplanen. Miljøvurderingsprocessen indebærer, at vi vurderer forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal i en såkaldt miljørapport.

Inden vi udarbejder miljørapporten, gennemfører vi en afgrænsning af miljørapportens indhold for at fastlægge de miljøfaktorer (også kaldet miljøemner), der skal indgå i miljøvurderingen, samt miljøvurderingens detaljeringsgrad.

Afgrænsning af miljørapportens indhold, høring af berørte myndigheder

I forbindelse med afgrænsningen af miljørapportens miljøemner hører vi de berørte myndigheder. I relation til forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal er følgende udpeget som berørte myndigheder:

 • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Banedanmark
 • Museum Sydøstdanmark
 • Greve Museum
 • KLAR forsyning
 • Miljø, Greve Kommune
 • Vej & Landskab, Greve Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Solrød Kommune

Vi vurderer, at forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal ikke medfører grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

Når vi har hørt de berørte myndigheder, gennemgår vi eventuelle høringssvar og vurderer, om de giver anledning til præciseringer af én eller flere miljøfaktorer. På den baggrund fastlægger vi den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold.

Helhedsplanen for Det indeklemte areal med tilhørende miljørapport forventes at sendes i offentlig høring fra midten af oktober og 8 uger frem.

Efter vi har udarbejdet forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal og miljørapporten, hører vi offentligheden og de berørte myndigheder i otte uger. Vi annoncerer høringen på greve.dk, hvor vi også angiver kontaktoplysninger og tidsfrist for afgivelse af høringssvar.

Når vi har hørt offentligheden og de berørte myndigheder, gennemgår vi eventuelle høringssvar og vurderer, om de giver anledning til ændringer af forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal. I den forbindelse udarbejder vi en såkaldt sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan vi har inddraget miljøhensyn i forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal.

Afslutningsvis vedtager byrådet forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal og den sammenfattende redegørelse.

Efter vedtagelsen offentliggør vi helhedsplanen, miljørapporten, den sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som vi har brugt til miljøvurderingen.

Tidsplan

Den foreløbige tidsplan for udarbejdelse af forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal og den sideløbende miljøvurderingsproces er:

Proces

Tid

Høring af de berørte myndigheder om afgrænsningen af miljørapportens indhold

15. - 30. marts

Politisk behandling af forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal og miljørapporten

Midt oktober

Høring af offentligheden og de berørte myndigheder om forslag til Helhedsplan for Det indeklemte areal og miljørapporten

Midt oktober – midt december

Politisk behandling af forslag til Helhedsplan for det indeklemte areal og den sammenfattende redegørelse

Midt januar – midt februar

Offentliggørelse af Helhedsplan for Det indeklemte areal, miljørapporten, den sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger på greve.dk

Ultimo februar 

 

Henvendelse om processen

Du kan rette bemærkninger eller spørgsmål til miljøvurderingsprocessen til:

Greve Kommune
Center for Teknik og Miljø
Plan, Vej og Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve

Login med MitID - NemLog-in

Sidst opdateret: 23. marts 2023