Gå til hovedindhold

Landzonetilladelser

Information om sagsbehandling af landzonetilladelser.

I landzone kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse at opføre nyt byggeri, foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer. Dog indeholder Planlovens § 36 og 37 en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse.

Kræver byggearbejdet en landzonetilladelse, skal kommunen sende ansøgningen til ejendommens naboer med en svarfrist på 14 dage til orientering.

Dernæst skal ansøgningen behandles politisk i Teknik- og Miljøudvalget, som beslutter, om der kan gives landzonetilladelse.

Hvis der bliver meddelt landzonetilladelse, skal kommunen offentliggøre den, hvorefter der er en klagefrist på fire uger. Inden for klagefristen må tilladelsen ikke udnyttes, og kommunen må ikke udstede en endelig byggetilladelse. Hvis sagen påklages til Naturklagenævnet, har klagen opsættende virkning.

Se landzonetilladelser på GIS-kort

Hvor er der givet landzonetilladelser?

Greve Kommune har den 24. januar 2023 givet landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus på ca. 284 m², samt en overdækning på 86 m² og en garage på 50 m² på Ole Jensens Vej 20, matr. nr. 6b Strøby Huse, Kildebrønde.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Placeringen af bebyggelsen fremgår af oversigtskortet her

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve,dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Greve Kommune har den 21. januar 2020 givet landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus på ca. 268 m² på Kildebrønde Landevej 38, matr. nr. 4o Kildebrønde By, Kildebrønde.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Placeringen af bebyggelsen fremgår af oversigtskortet her

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve,dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Greve Kommune har den 12. marts 2020 givet landzonetilladelse til beboelse og ridehal mv. på Kildebrøndevej 34 A. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Der er givet tilladelse til privatbolig på 150 m2, ridehal på 1.016 m2, hestestald på 190 m2, udendørs ridebane på 1200 m2 og maskinhus på 300 m2.

Placeringen af området fremgår af kortet her.

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen. Der henvises til planlovens § 60.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve,dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Greve Kommune har den 30. april 2020 givet landzonetilladelse til at udstykke ejendommen matr. nr. 10t Kildebrønde By, Kildebrønde.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35. Placeringen af udstykningen fremgår af på kortet her

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen. Der henvises til planlovens § 60.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve,dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Greve Kommune har den 25. maj 2020 givet landzonetilladelse til etablering af et raftehegn på ejendommen Baldersvej 9, 4030 Tune, matr. nr. 100b, Tune By, Tune.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen. Der henvises til planlovens § 60.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve,dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Greve Kommune har den 29. maj 2020 givet landzonetilladelse til etablering af depoter på køreplader ved Mosede Strandvej 87, Karlslunde Strandvej 83, Niels Pedersensvej og Greve Badehotel.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35. Placeringen depoterne og kørevejene fremgår af på kortet her

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen. Der henvises til planlovens § 60.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve,dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Greve Kommune har den 30. juni 2020 givet landzonetilladelse til bygninger og salgslokale, samt berigtigelse af ridebaner på Karlslunde Landevej 34, matr. nr. 7mr Karlslunde By, Karlslunde.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Placeringen bygningerne mv. fremgår af på kortet her

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen. Der henvises til planlovens § 60. Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus, http://naevneneshus.dk/

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve,dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Greve Kommune har den 22. juli 2020 givet landzonetilladelse til opførelse af et hegn i komposit brædder på ejendommen Baldersvej 9, 4030 Tune, matr. nr. 100b, Tune By, Tune.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen. Der henvises til planlovens § 60.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve,dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Greve kommune har den 1. oktober 2020 givet landzonetilladelse til udstykning af to eksisterende tjenesteboliger ved FGU – Tune Kursuscenter, beliggende Grevevej 26 og Grevevej 61, henholdsvis matr. 14n Tune By, Tune og 14ax Tune By, Tune.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Placeringen Grevevej 26 og Grevevej 61 fremgår af på kortet her

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen. Der henvises til planlovens § 60.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus, http://naevnenes-hus.dk/
En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve.dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Yderligere oplysninger kan fås på kommunens hjemmeside www.greve.dk/landzone eller ved telefonisk henvendelse til Teknik- og Miljø, tlf. 43 97 97 97.

Placeringen af ridebanen fremgår af på kortet her

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen. Der henvises til planlovens § 60.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus, http://naevneneshus.dk/

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve.dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Greve kommune har den 21. januar 2020 givet landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus på ca. 268 m² på Kildebrønde Landevej 38, matr. nr. 4o Kildebrønde By, Kildebrønde.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Placeringen af bebyggelsen fremgår af oversigtskortet her

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve,dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Greve Kommune har den 5. september 2019 givet landzonetilladelse til et shelter på 9 m² samt carport med udhus på 39 m² på Kildebakkevej 8 matr. nr. 15ah Karlslunde By, Karlslunde.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Placeringen af bebyggelsen fremgår af oversigtskortet her

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve,dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Greve kommune har den 13.10.2021 givet landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus på ca. 246 m² på Villershøjvej 20, matr.nr. 7e Tune By, Tune. Huset opføres som erstatning for eksisterende enfamiliehus, som nedrives. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.Placeringen af Villershøjvej 20 fremgår her.

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen. Der henvises til planlovens § 60.
Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus, http://naevneneshus.dk/
En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.
Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve.dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Greve kommune har den 13.10.2021 givet landzonetilladelse til en bygning på ca. 100 m² til hestebokse til brug for hobby hestehold på Gammeltoftevej 5, matr.nr. 3k Karlslunde By, Karlslunde. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Placeringen af Gammeltoftevej 5 fremgår her.

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen. Der henvises til planlovens § 60.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus, http://naevneneshus.dk/
En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.
Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve.dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Greve kommune har den 10. november 2021 givet landzonetilladelse til en tilbygning til ridehal på Karlslunde Landevej 34 F. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Placeringen af tilbygningen fremgår her.

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen. Der henvises til planlovens § 60.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus, http://naevneneshus.dk/
En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.
Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve.dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Sidst opdateret: 20. februar 2023

Kontakt

Byggesagsbehandling

Mandag - tirsdag: 9.00 - 11.00

Onsdag: lukket for telefonkontakt

Torsdag: 9.00 - 11.00 og 15.00 - 16.00

Fredag: 9.00 - 11.00

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 91 96

Send Digital Post (kræver NemID)