Gå til hovedindhold

Nybyggeri og ombygning

Det kræver i de fleste tilfælde en godkendelse, når du skal bygge nyt hus, bygge om, bygge til eller opføre en anden form for byggeri.

Vi har desværre en større pukkel af henvendelser og byggesager. Det giver længere svartider og forlængede sagsbehandlingstider. Årsagen er både et nyt it-system med en del indkøringsvanskeligheder, og at der generelt er en høj aktivitet i byggeriet.

Selvom vi har opnormeret bemandingen, så går der et stykke tid, før vi har indhentet efterslæbet. Vi har sat en øvre grænse på det maksimale antal sager hos en byggesagsbehandler (15 byggesager, 5 forespørgsler og 10 øvrige sager. Det betyder, at en henvendelse kan ligge i nogen tid, inden der bliver plads og den bliver fordelt til en sagsbehandler. Du vil automatisk få besked gennem Byg & Miljø, når din sag er fordelt til en byggesagsbehandler.

Det maksimale antal sager gør sagsbehandlingen mere effektiv og sagsbehandlingstiden bliver heldigvis ikke længere af den grund. Vi prioriterer byggeansøgninger højst, og beklager de gener de forlængede svartider giver. Du kan se de gennemsnitlige sagsbehandlingstider for byggesager her.

Før du sender byggeansøgning

Har du planer om at bygge nyt, til eller ombygge, kan det ved større eller komplekse byggesager, være en god idé at kontakte kommunens byggesagsafdeling for at afklare rammerne for dit byggeprojekt og derved undgå typiske fejl i opstartsfasen. Læs mere om forhåndsdialogen her

Foruden en god forhåndsdialog anbefales det, at du indkøber en dygtig rådgiver, som kan assistere med byggeansøgningen. Der er mange regler og et meget fagligt it-system man skal anvende, når man skal søge om en byggetilladelse. Det kan derfor være godt givet ud at få professionel hjælp. Du kan læse nærmere om, hvad du skal være opmærksom på, før du bygger.

Ønsker du at ansøge om byggetilladelse, skal du indsende en ansøgning via ansøgningsportalen Byg & Miljø linket finder du nederest på siden. Det er vigtigt, at du fra ansøgningens start, får valgt den korrekte ansøgningstype i Byg & Miljø-ansøgningsportalen i forhold til det byggearbejde du ønsker at udføre. Byggeansøgninger der er ansøgt under en forkert ansøgningstype, vil ikke blive behandlet

 

Ansøg her om Byggetilladelse via Byg & Miljø

Oplever du, at din nabo er påbegyndt, eller allerede har opført et byggeri der ikke er lovligt, har du mulighed for at klage til kommunen. Du kan læse mere om dine klagemuligheder her.

I forbindelse med at SKAT har geokodet alle bygninger i Danmark, kan der være uoverensstemmelse mellem de bygninger der er registreret i BBR og de bygninger der fremgår af BBR-meddelelsens oversigtskort. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de registrerede bygninger i BBR og oversigtskortet på din ejendom, vil du modtage et brev fra kommunen om hvad du skal foretage dig, for at få de korrekte oplysninger anført i BBR. Læs mere om geokodningen her.

Byg teamet kan kontaktes på 4397 9196

Mandag - Tirsdag 09:00 - 11:00
Onsdag  Lukket
Torsdag 09:00 - 11:00 
15:00 - 16:00
Fredag  09:00 - 11:00

Der opkræves gebyr efter medgået tid i forbindelse med sagsbehandling efter byggeloven, hvor gebyrsatsen er 758 kr./time.

Der opkræves gebyr i alle bygningskategorier og i den forbindelse ved:

 • Oprettelse af byggesag
 • Formøder med ansøger
 • Besvarelse af telefoniske henvendelser
 • Screening af ansøgning inkl. brev til ansøger med angivelse af mangler
 • Screening af revideret materiale
 • Byggesagsbehandling, dvs. byggetilladelser/tilladelser samt korrespondance med ansøger
 • Partshøring af naboer
 • Tilsyn på byggepladsen
 • Afslutning af byggesag, dvs. kontrol af indsendt materiale og evt. ibrugtagningstilladelse
 • Behandling af indsigelser eller klager indtil sagen er indsendt til klageinstansen
 • Ansøgninger som bliver trukket tilbage inden der er givet tilladelse
 • Afslag på ansøgninger

Der opkræves ikke gebyr ved:

 • Forespørgsler
 • Behandling af klagesager der er indsendt til klageinstansen
 • Dispensationer efter planlov
 • Landzonebehandling efter planlov
 • Afslutning af byggesager hvis tidsforbruget er under en time

Gebyrerne beregnes efter de bestemmelser, der er gældende på ansøgningstidspunktet.

Gebyrerne forfalder til betaling, når byggetilladelser, erklæringer mv. meddeles eller udstedes.

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, indtræder der et fuldstændigt forbud mod ny bebyggelse eller udnyttelse af de ejendomme, planforslaget omfatter. Det kaldes de foreløbige retsvirkninger og fremgår af planlovens § 17. De foreløbige retsvirkninger finder anvendelse, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Som hovedregel må du ikke gøre noget, som reguleres i lokalplanen. Du kan derfor ikke få en tilladelse, byggetilladelse, nedrivningstilladelse eller tilladelse til udstykning, før lokalplanen er endeligt vedtaget. Indsigelser som bliver fremsendt i den periode, lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan ændre eller helt forkaste lokalplanforslaget.

Byggetilladelser, der er meddelt før lokalplanforslagets offentliggørelse, og som fortsat er gældende, berøres ikke.

Du kan se hvilke lokalplaner, der for øjeblikket er i høring her.

Sidst opdateret: 26. oktober 2021

Kontakt

Byggesagsbehandling

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 91 96

Send Digital Post (kræver NemID)