Gå til hovedindhold

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan nr. 11.58 for Daginstitution ved Hundige Strandby

Byrådet har d. 23. maj 2022 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan nr. 11.58 for Daginstitution ved Hundige Strandby

Billede af lokalplan nr. 11.58 for Ny daginstitution ved Hundige Strandby.

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan nr. 11.58 for Daginstitution ved Hundige Strandby, med ikrafttrædelsesdato d. 2. juni 2022.

Kommuneplantillæg

Som forudsætning for udarbejdelsen af Lokalplan nr. 11.58 for Ny daginstitution ved Hundige Strandby er der udarbejdet et kommuneplantillæg, idet en realisering af lokalplanen strider imod den gældende kommuneplan, hvor kommuneplanramme 1BE2 udlægger området til blandet bolig og erhverv.

Kommuneplantillæg nr. 8 sikrer derfor, at lokalplanområdet for Lokalplan nr. 11.58 bliver omfattet af en ny kommuneplanramme 1O3 med anvendelsen offentligt formål, så der er mulighed for at opføre en daginstitution. Derudover reducerer kommuneplantillægget den nye kommuneplanrammes bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde. Kommuneplanramme 1BE2 bliver reduceret med det område, der overgår til kommuneplanramme 1O3.

Kommuneplantillægget og miljøscreeningen modtog ingen høringssvar i høringsperioden.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør ca. 4.535 m2. Området ligger på hjørnet af Frydenhøj Allé og Hundige Centervej og er en del af Hundige Strandby.

Baggrund for lokalplanen

Planstrategi 2019 har fokus på, at Greve Kommune skal forsætte med at være en by til det gode liv - hele livet. I den forbindelse er der blevet planlagt for en ny bydel omkring Hundige Station. Området Hundige Strandby dækker arealer langs den vestlige side af banen, og afgrænses af Vangeleddet mod øst. Den nye bydel vil med nye familier i området generere et større behov for institutionspladser end hvad der er i området i dag. For at være på forkant har Greve Kommune derfor et ønske om, at der skal opføres en ny og tidssvarende privat integreret daginstitution i forbindelse med udviklingen af Hundige Strandby.

Lokalplanforslagets indhold og intentioner

Lokalplanens intentioner er at muliggøre opførelse af en daginstitution til 120 børn med tilhørende legeplads og parkering samt regnvandshåndtering.
Lokalplanen giver mulighed for, at den integrerede daginstitution opføres som en vinkelbygning i én etage, der er placeret, så bygningen er med til at skærme for trafikstøj fra vejene, samtidig med at bygningen afgrænser legepladsen mod øst og syd. Bygningen har et asymmetrisk tag og har mod legepladsen markante indgangspartier ind til vuggestue- og børnehaveafsnittet. Ankomsten til daginstitutionen sker fra Frydenhøj Allé mod nord. På et grønt areal ud mod Frydenhøj Allé og Hundige Centervej håndteres regnvand i åbne lavninger beplantet med græsser.

Lokalplan nr. 11.58 for Daginstitution ved Hundige Strandby (Digital) 

Kommuneplantillæg nr. 8 (Digital)

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer

  • Krav til belægning på sekundære stier inde på legepladsen, så de bliver tilgængelige for kørestolsbrugere
  • Krav til stationære legepladsredskaber, så legepladsen får sikret et minimum af grundlæggende legeelementer, som stimulerer børnenes fysiske udvikling
  • Præcisering af tekst i redegørelsen om eksisterende ledninger ud mod Hundige Centervej og støj i forhold til legepladser

Retsvirkning

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges, skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.
Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 30. juni 2022. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet".

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 2. december 2022 jf. planlovens § 62, stk. 1.

Greve Byråd

Sidst opdateret: 3. juni 2022

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver NemID)