Gå til hovedindhold

Idrætsrådet

Idrætsrådet har til formål at vejlede og rådgive det politiske niveau i sager, som omhandler væsentlige forhold på det samlede idrætsområde i Greve Kommune.

Indhold

  Idrætsrådets arbejde

  • At rådgive og give udtalelse til det politiske niveau samt direktør- og chefniveau i Greve Kommune om alle for idrætten væsentlige forhold i kommunen.
  • At medvirke til at styrke den samlede indsats for idrætten i Greve Kommune inden for den vedtagne idrætspolitik og tilhørende handlingsplaner.
  • At fungere som §35 stk. 2-udvalg i henhold til Folkeoplysningsloven.
  • At udpege medlemmer til stående udvalg, som varetager opgaver iht. til Folkeoplysningslovens § 35 stk. 2. Udvalgenes opgaver er beskrevet nærmere i forretningsordenen.
  • At deltage i udviklingen af, samt sikre helhedstænkning og sammenhæng på hele idrætsområdet.

  Idrætsrådet skal, i samarbejde med Fritidsrådet, rådgive og anbefale Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med:

  • Fordeling af indendørs lokaler til folkeoplysende virksomhed
  • Fordeling af udendørs arealer til folkeoplysende virksomhed
  • Ændring af retningslinjer for udmøntning af midler i henhold til f.eks. Greveordningen
  • Ændring af retningslinjer for udmøntning af midler i henhold til øvrige puljer
  • Fordeling af tilskudsrammen
  • Gebyr/betaling på lån af offentlige lokaler
  • Godkendelse af det samlede regnskab på idrætsområdet
  • Godkendelse af folkeoplysningspolitik/idræts- og fritidspolitik samt tilhørende handleplaner

  Form

  • Idrætsrådet mødes minimum 4 gange årligt og oftere efter behov
  • Der afholdes fællesmøder med Fritidsrådet i forbindelse med behandling af sager, hvor de to råd i samarbejde indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget
  • Der kan efter behov, afholdes fællesmøde med Fritidsrådet til drøftelse af sager af fælles interesse, og når de to formænd i øvrigt finder det relevant.
  • Der kan nedsættes stående og ad hoc udvalg under Idrætsrådet. Udvalgene kan nedsættes på tværs af Idrætsrådet og Fritidsrådet. Kommissorier for de stående udvalg fremgår af Idrætsrådets forretningsorden.
  • Dagsorden til møderne fastsættes af formanden og/eller næstformanden efter drøftelse med Idræts- & Fritidssekretariatet.
  • Dagsorden med bilag udsendes senest 1 uge før mødet via mail af Idrætsrådets sekretær.

  Sammensætning

  • 1 medlem valgt/udpeget af Greve Idrætsforening
  • 1 medlem valgt/udpeget af Karlslunde Idrætsforening
  • 1 medlem valgt/udpeget af Tune Idrætsforening
  • 3 medlemmer valgt fra øvrige foreninger, hvoraf ingen forening kan repræsenteres af mere end 1 person
  • 3 medlemmer er repræsentanter fra de stående udvalg
  • Når et medlem udtræder af Idrætsrådet for en kortere periode eller varigt indtræder suppleanten

  Andre mødedeltagere:

  • Idrætsrådets sekretær fra Idræts- & Fritidssekretariatet
  • Udpeget repræsentant fra det Center som Kultur og Fritidsudvalget refererer til deltager så vidt muligt i Idrætsrådets møder
  • 2 repræsentanter fra Kultur- & Fritidsudvalget

  Rådets medlemmer kan få diæter og befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

  Kompetence

  Idrætsrådet skal af administrationen og fagudvalgene inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed vedrørende politik, budget og tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven § 35 og Greveordningen. Idrætsrådet kan derud over anbefale og rådgive i øvrige forhold. Derudover har Idrætsrådet ret til at få rejst en sag af principiel karakter i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Byrådet/Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at uddelegere kompetencen i forhold til specifikt definerede opgaver

  opgaver