Gå til hovedindhold

Valg og valghandlinger

Her finder du praktisk information om valg og valghandlinger.

Forskellige typer valg

Valghandlinger er fundamentet i Greve Kommunes demokratiske liv og giver borgerne indflydelse på både lokal og national politik. Læs herunder om de forskellige typer valg og valghandlinger.

Kommunalvalg og regionsrådsvalg afholdes hvert fjerde år, og finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret. Ved kommunalvalg og regionsrådsvalg i Greve Kommune har borgerne mulighed for at vælge deres repræsentanter til byrådet og regionsrådet. Alle borgere med fast bopæl i Greve Kommune har mulighed for at stemme på en af de opstillede kandidater.

Byrådet træffer beslutninger om lokalpolitik og de services, som kommunen yder til borgerne - for eksempel skolegang, ældrepleje og børnepasning. Regionsrådet er ansvarligt for sygehusene, trafikken og den regionale udvikling.

Folketingsvalg finder sted i Danmark hvert fjerde år, medmindre statsministeren udskriver nyvalg tidligere. Folketingsvalget giver borgere med dansk statsborgerskab og fast bopæl i Danmark mulighed for at stemme på kandidater, der skal repræsentere dem i Folketinget.

Det er vigtigt at bemærke, at folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet ikke afholdes samtidig med Folketingsvalget, men på andre tidspunkter.

Europa-Parlamentsvalg afholdes i alle EU-lande hvert femte år, hvor borgerne har mulighed for at stemme på kandidater til Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet er den lovgivende forsamling i Den Europæiske Union og består af 705 medlemmer fra alle EU-lande, hvoraf Danmark er repræsenteret med 14 medlemmer.

Ifølge grundloven skal der i visse situationer afholdes en bindende folkeafstemning om et lovforslag, som Folketinget har vedtaget. Herudover kan det ved lov bestemmes, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om et bestemt emne.

Information til vælgerne

Vælgere, som ikke kan møde op på valgstedet på valgdagen, kan brevstemme ved personlig henvendelse i Borgerservice og på bibliotekerne.

Når du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen. Du kan brevstemme flere gange, men det vil kun være din sidst afgivne brevstemme, som er gyldig.

Du kan desuden brevstemme på ethvert Borgerservice i Danmark uanset bopæl. Ved brevstemmeafgivning forevises gyldig legitimation: Sundhedskort, pas eller kørekort.

Brevstemme i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan du afgive brevstemme i eget hjem. For at kunne brevstemme i eget hjem er det en betingelse, at du afleverer eller sender en anmodning til Folkeregistret.

Du kan søge om at brevstemme i eget hjem fra tidligst fire uger før og til senest kl. 18:00 tolv dage før valget. Fristen for anmodning vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Du vil efter anmodningen få telefonisk besked om, hvornår vi vil aflægge besøg hos dig. Husk derfor at påføre telefonnummer på anmodningen.

Anmodningen skal indgives på en særlig blanket, som du vil kunne finde på kommunens hjemmeside forud for valget.

Du vil også kunne ringe til Folkeregistret på telefon 43 97 97 97, hvis du ønsker at få blanketten tilsendt med posten.

På plejehjem/plejecentre

Kommunalbestyrelsen sikrer, at beboere får mulighed for at afgive brevstemme. Nærmere oplysning kan fås ved plejehjemmets/plejecentrets ledelse.

På sygehuset

Under indlæggelse vil personalet være behjælpeligt med stemmeafgivningen.

Læs mere om brevafstemning på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside

Stemme til folketingsvalg

For at du kan stemme til et folketingsvalg, skal du have valgret. Det vil sige, at du skal:

 • være dansk statsborger
 • være fyldt 18 år
 • bo fast i Danmark
 • ikke være under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne

Hvis du er dansker og bor i udlandet, skal du søge om at blive optaget på valglisten til folketingsvalg. Din stemme vil kun blive talt med, hvis du er blevet optaget på listen. Det er kun personer, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan optages på valglisten, mens de bor i udlandet.

Stemme til kommunalvalg og regionsrådsvalg

Alle, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, har valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd.

For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land, Island eller Norge, er valgretten dog betinget af fire års forudgående fast bopæl i riget.

Britiske statsborgere, der var bopælsregistreret i CPR på tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse af EU, den 31. januar 2020, og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark indtil valgdagen, har fortsat ret til at stemme ved kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021, hvis de i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne.

De ovenstående personer, der alle har valgret til kommunale og regionale valg, optages automatisk på valglisten.

Stemme til Europa-Parlamentsvalg

Valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark har enhver, der enten

 • har valgret til Folketinget,
 • har dansk indfødsret (statsborgerskab), har opnået alderen for valgret til Folketinget (18 år) og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU,
 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, har opnået alderen for valgret til Folketinget (18 år) og har fast bopæl i Danmark, eller
 • har dansk indfødsret (statsborgerskab), har opnået alderen for valgret til Folketinget (18 år) og har fast bopæl i Danmark.

Hvis du er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU og har fast bopæl i Danmark, skal du første gang søge om at blive optaget på valglisten, for at du kan stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Læs mere her: EU-borgere skal første gang søge om at stemme til Europa-Parlamentsvalg.

I Danmark er der ikke stemmepligt - modsat enkelte andre EU-lande. Det er således frivilligt, om man vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har som udgangspunkt ikke valgret til Europa-Parlamentet. Det skyldes, at Færøerne og Grønland ikke er med i EU. Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan dog under visse betingelser bevare valgretten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Folkeafstemninger

For at kunne stemme til en national folkeafstemning skal man have valgret til Folketinget og være optaget på valglisten.  For at have valgret til Folketinget (og dermed også til nationale folkeafstemninger) skal man på valgdagen

 • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
 • være fyldt 18 år
 • have fast bopæl i riget
 • ikke være umyndig  

Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan under visse betingelser bevare valgretten til folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne og i Grønland.

 

Du vil modtage dit valgkort senest 5 dage før valget eller folkeafstemningen. På valgkortet står, hvor du skal stemme.

Har du ikke modtaget dit valgkort, møder du blot op på dit valgsted på valgdagen. Husk at medbringe gyldigt legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Kender du ikke dit valgsted, eller er der forkerte oplysninger på valgkortet, kan du kontakte Folkeregisteret på telefonnummer: 43 97 97 97.

Læs her hvordan du finder dit valgsted på borger.dk

Information om det politiske arbejde

Greve Kommune har 5 valgsteder, og på hvert valgsted er der et hold bestående af valgstyrere, valgsekretærer, administrative medarbejdere fra Greve Kommune samt valgtilforordnede.

Som valgstyrer/valgtilforordnet skal du blandt andet:

 • Hjælpe med at klargøre valglokalet
 • Tage imod vælgerne
 • Scanne vælgernes valgkort
 • Uddele stemmesedler
 • Stå ved stemmeboksen og trække gardin fra/for
 • Holde øje med, at stemmesedlen bliver afleveret i stemmeurnen
 • Kontroltælle stemmesedler, inden de udleveres
 • Hjælpe med optællingen af stemmer, når valghandlingen er afsluttet
 • Pakke materiale sammen, når aftenen er omme

Inden valget får du tilsendt en vejledning. På selve valgdagen får du en introduktion til opgaverne, inden valget åbner.

Du er med til at løfte en stor opgave, der kræver et godt fællesskab og samarbejde på valgstederne. Det er en festlig og hyggelig dag, hvor de mange frivillige er med til at skabe den gode stemning.

Du kan tilmelde dig her på Greve Kommune hjemmeside i en periode op til et valg eller en folkeafstemning.

Valgbestyrelsen er udpeget af Byrådet og har forskellige ansvarsområder ved afholdelse af valg. Det følger af lovgivningen på valgområdet, hvilke opgaver valgbestyrelsen har. Blandt andet er det valgbestyrelsen, der ved kommunalvalg godkender kandidatlisterne, sørger for fremstilling af stemmesedler, godkender valgets endelige resultat ved fintællingen og underskriver valgbogen, som er valgets officielle resultat.

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg og har fået mere end 100 stemmer, kan søge om tilskud til politisk arbejde i indeværende år.

Læs mere om partistøtte og ansøg via dette link

Alle nye partier, der vil stille op til folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, skal først indsamle vælgererklæringer.

Det kræver i øjeblikket 20.195 vælgererklæringer at stille op til folketingsvalg og 70.680 vælgererklæringer at stille op til Europa-Parlamentsvalg.

Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og andre valg må hænges op på offentlige veje og private fællesveje i perioden fra kl. 12:00 den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valget. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske fra statsministerens annoncering af valgets udskrivelse.

Der skal ikke søges om forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater, der måler 0,8 m2 eller derunder. Der skal søges om forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater der måler over 0,8 m2.

Alle valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer på den fysiske og juridiske person (for eksempel partiorganisation eller lignende), der har ophængt plakaten.

Regler og vejledning om ophængning af valgplakater findes på Vejdirektoratets hjemmeside: Valgplakater ved vejene og på Indenrigsministeriets hjemmeside: Valgplakater

Henvendelser vedrørende valgplakater i Greve Kommune kan rettes til Vej og Landskab, i Center for Teknik og Miljø, på e-mail: vlm@greve.dk

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)