Gå til hovedindhold

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 12.50 for strandvejsområdet

Plan- og Tryghedsudvalget har den 23. august 2023 vedtaget Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 12.50 for strandvejsområdet.

Plan- og Tryghedsudvalget har den 23. august 2023 vedtaget Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 12.50 for strandvejsområdet. Lokalplantillægget indberettes endeligt til Plandata.dk med ikrafttrædelsesdato den 7. september 2023. 

Lokalplanområdet 

Lokalplanområdet omfatter de områder der i Lokalplan nr. 12.50 for strandvejsområdet er udlagt som delområderne A1, A4, A5 og B. Dette omfatter stort set alle matrikler mod Strandvejen.

Indhold og intentioner 

Lokalplantillægget indeholder redegørelse, bestemmelser, kortbilag og matrikeloversigt. Bestemmelserne regulerer, hvad man fremadrettet må inden for området.  

Lokalplanafgrænsningen omfatter de områder, der i Lokalplan nr. 12.50 for strandvejsområdet er udlagt til delområderne A1, A4 og A5 og B.  

Lokalplanens intention er, at der stort set i hele strandvejsområdet kun må tillades at bygge i én etage med udnyttet tagetage (1½ etage i folkemunde). Lokalplantillæggets ophæver derfor § 7.2, pkt. 3 og 5 om etageantal i Lokalplan nr. 12.50 for strandvejsområdet, der muliggør to etager i delområderne A1, A4 og A5 og B, så der inden for disse områder kun kan bygges én etage med udnyttet tagetage. Dette sker med § 7.1 i lokalplantillægget. Med lokalplantillægget bibeholdes byggemulighederne i strandvejsområdets tre B1 delområder, hvor der er mulighed for at bygge i op til tre etager uden udnyttet tagetage. B1-områderne omfatter grunden ved krydset mellem Jerismosevej og Greve Strandvej, Bergs Hotel samt Ræveholmcenteret. 

Lokalplantillægget er udarbejdet som det man i plansprog kalder en lokalplan af mindre betydning, hvorfor der er mindre krav til omfang af redegørelsen end en traditionel lokalplan og mulighed for en kortere høringsperiode.  

 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 12.50 for Strandvejsområdet (Digital)

Offentlig høring 

Lokalplantillægget har været i offentlig høring fra den 30. maj 2023 til og med den 2. juli 2023. Der er i høringsperioden kommet 47 høringssvar. Høringssvarene kan ses i deres fulde længde og kommenteret i sagen behandlet af Plan- og Tryghedsudvalget: Plan- og Tryghedsudvalget - Mødelokale 6+7 (greve.dk). Høringssvarene har ledt til, at der i lokalplantillæggets redegørelse er tilføjet et afsnit, der generelt beskriver, hvordan én etage med udnyttet tagetage skal forstås.

Retsvirkning 

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.  

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges, skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.  

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 5. oktober 2023. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet".  

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 7. marts 2024, jfr. planlovens § 62, stk. 1. 

Byrådet

Sidst opdateret: 11. september 2023

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver MitID)