Gå til hovedindhold

Plejevederlag

Et menneske, som er døende, har mulighed for at tilbringe den sidste tid i hjemmet og blive plejet af et familiemedlem eller en ven.

Indhold

  Passer du et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste eller få udbetalt en minimumsydelse. Det kaldes også plejevederlag

  Information om plejevederlag

  Du kan søge om plejevederlag, når følgende gælder for dit familiemedlem eller din nære pårørende:

  • Vedkommende er døende og plejekrævende.
  • Al behandling er ophørt.
  • Prognosen er kort levetid efter en lægelig vurdering.

  Under plejeforløbet er det samtidigt muligt at få den nødvendige hjælp i hjemmet fra kommunens hjemmepleje og fra hjemmesygeplejen

  For at søge skal du være nærtstående til den døende og opfylde kriterierne for at få sygedagpenge i tilfælde af egen sygdom i henhold til sygedagpengeloven.

  Plejevederlaget udgør 1,5 gange det beløb, som du ville have fået i sygedagpenge i tilfælde af egen sygdom. Plejevederlaget kan dog ikke overstige din hidtidige indtægt (max. 184,46 kr. pr. time i 2023).

  Er du ikke berettiget til dagpenge, kan du få udbetalt plejevederlag på brutto 17.086 kr. pr. måned i 2023.

  Plejevederlag giver dig mulighed for at tage plejeorlov fra dit arbejde. Plejeorlov er et nært samarbejde mellem den døende og den som modtager plejevederlag. Desuden bør der etableres samarbejde med den praktiserende læge og de medarbejdere, der måtte komme i hjemmet fra Greve Kommune.

  Du skal være til stede hos den døende i de timer, du får udbetalt plejevederlag for. Overordnet er din opgave at forbedre den døendes livskvalitet gennem omsorg og lindring.

  Det kan være en stor fysisk og psykisk belastende opgave at passe en døende. Det vil være en stor hjælp for dig, at du orienterer dig om den døendes sygdom og det forventede forløb.

  Plejeorlov kræver, at du har overskud, tid og ressourcer til at indgå i et pleje-forhold med den døende, hvor det også forventes, at du er indstillet på at løse almindelige praktiske opgaver i hjemmet i dagligdagen som f.eks. madlavning, oprydning, tøjvask, indkøb og rengøring.

  Du udfylder og sender en ansøgning til Center for Sundhed & Pleje sammen med kopi af de seneste 3 måneders lønsedler.

  Når vi har modtaget din ansøgning og kopi af lønsedler, vil du indenfor 5 hverdage modtage en afgørelse på din ansøgning.

  Reglerne om plejevederlag fremgår af lov om social service § 119.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Kontakt

  Center for Sundhed og Pleje

  Adm. medarbejder Pia Bergsøe Kisbye

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital post (Kræver MitID)