Gå til hovedindhold

Trafiksikkerhed

På denne side kan du se, hvordan greve kommune arbejder effektivt mod en sikrere hverdag for trafikanterne.

Indhold

  Greve Kommune arbejder effektivt mod en sikrere hverdag for trafikanterne i kommunen. Dette gøres ved en målrettet indsats med 3 fokuspunkter. 

  1. I forhold til de uheldsbelastede lokaliteter vil vi

  • Ombygge uheldsbelastede lokaliteter (med fokus på signalanlæg)
  • Afholde nationale kampagner med fokus på høj hastighed og skolestart
  • Udarbejde en langsigtet strategi for signalanlæggene i kommunen med fokus på vedligeholdelse og trafiksikkerhed

  2. For at sikre at hastighedsgrænsen i kommunen overholdes vil vi

  • Løbende vurderer og justere hastighedsgrænserne på udvalgte steder så de passer til vejens udformning
  • I samarbejde med politiet udfører hastighedskontrol på udvalgte strækninger.
  • Samt udføre hastighedsdæmpende tiltag på vejene 

  3. For at sikre at skolevejene i Greve Kommune fortsat er sikre at benytte vil vi

  • Afholde adfærdskampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, skolerne og politiet.
  • Indføre trafikpolitikker på skolerne
  • På sigt udarbejde en cykelplan for kommunen

  Trafiksikkerhed

  Trafiksikkerhedsrådets formål er at fremme trafiksikkerheden i Greve Kommune og minimere antallet af uheld.

  Læs mere om Trafiksikkerhedsrådet og hvordan du kan indsende et forslag her.

  Greve Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 består af to dele: Sammenfatning og Baggrundsrapport.

  Trafiksikkerhedsplanens hovedformål:

  •  Reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Greve Kommune.
  • Skabe tryggere rammer for børn transport til og fra skoler samt at få andelen af børn, der cykler i skole, til at stige.
  • Forbedre krydsningspunkterne mellem transportstierne og de overordnede veje og gøre dem mere sikre.
  • Hastigheden for biltrafik på vejene i kommunen bliver sænket frem mod planens ophør.

  Planen har været i offentlig høring i perioden 12.12.2017 til 12.01.18 og er af flere omgange behandlet i Greve Kommunes trafiksikkerhedsråd, inden byrådet har godkendt planen. Planen blev godkendt d. 24.04.2018.

  Trafiksikkerhedsplanen skal danne baggrund for trafiksikkerhedsarbejdet i 4 år (2018-2022).

  Læs Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 sammenfattende rapport her.

  Læs Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 baggrundsrapport her. 

   

  Greve Kommunes Trafiksikkerhedsråd evaluerer løbende, hvilke af de nationale kampagner Greve Kommune skal deltage i. Det er ikke alle kampagner der er lige aktuelle for Greve Kommune. 

  Læs mere om de nationale kampagner hos Rådet For Sikker Trafik her.

  Skolestartskampagnen

  Greve Kommune deltager i Skolestartskampagnen, der løber fra omkring skolestart og ca. 3 uger frem. Denne kampagne plejer at have stor opbakning nationalt af alle landets kommuner samt politikredsene i landet.

  I perioden kan forekomme hyppigere kontrol foretaget af politiet omkring skolerne for at sikre sig at forældre og børn overholder færdselsreglerne ved skolerne. 

  Greve Kommune udfører hvert år en række trafiktællinger for at kunne vurdere trafikmængder, hastigheder og trafikkens sammensætning på kommunens veje

  Tællingerne bruges bl.a. til at vurder om der er behov for at hastighedsdæmpe eller øvrige ændringer på vejnettet for at forberede trafiksikkerheden. Dette ved at sænke hastigheden og antallet af køretøjer.

  Greve Kommunes trafiktællinger fra de seneste par år kan ses her

  Som udgangspunkt giver Greve Kommune ikke tilladelse til opsætning af trafikspejle, da anvendelse af trafikspejl er en nødløsning. Spejlene giver et begrænset udsyn til trafik og omgivelser og viser disse i formindsket størrelse. Det er således vanskeligt at bedømme afstande og hastigheder for de køretøjer, der kan ses i spejlet. Især cyklister og knallertkører er svære at se i et trafikspejl.

  Desuden bliver orienteringen i spejlet ydermere vanskeliggjort i lygtetændingstiden, i tåge og usigtbart vejr. Det samme gør sig gældende i frost- og regnvejr, hvor spejlet kan være belagt, hvilket forringer eller helt fjerner muligheden for orientering.  

  I øvrigt ses det ofte, at spejlene bliver udsat for hærværk eller bare manglende rengøring/vedligeholdelse. Beskæring af beplantningen langs veje i kryds er ofte medvirkende årsag til dårlig oversigt.

  Anvendelse af trafikspejle giver ingen formidlende omstændighed ved et eventuelt vigepligtsuheld. Således er meget forsigtig fremkørsel med særlig agtpågivenhed den bedste løsning.

  Hvor trafikspejle er etableret, kan det foranledige trafikanterne til en ”falsk tryghed”.

  Erfaringen viser at trafikspejle kun ganske få steder har en gavnlig effekt, og det er specielt på steder, hvor spejlene er etableret beskyttet og friholdt for vejrets og omgivelsernes påvirkninger.

  Hvis du søger om opsætning af trafikspejl, ser Greve Kommune på forholdene det konkrete sted i henhold til Cirkulære om vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Læs cirkulæret her

  Du skal redegøre for hvilke tiltag, der er foretaget for at forbedre oversigten på det pågældende sted.

  Hvis Greve Kommune og politiet imødekommer din ansøgning, er det dig selv som ansøger der har udgifterne til opsætning af disse. Ansøgning til opsætning af trafikspejle skal indsendes til Vej- og landskab, benyt nedenstående link til digital post. 

  Kontakt

  Vej og Landskab

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver MitID)