Gå til hovedindhold

Byplanlægning

Her kan du læse om den fysiske byplanlægning i Greve Kommune

Greve Stationsplads med center og boliger i baggrunden

Den fysiske byplanlægning er opdelt i fire niveauer:

 • Landsplanlægning
 • Regionplanlægning
 • Kommuneplanlægning
 • Lokalplanlægning

Herunder kan du læse om kommunens fysiske planlægning, bl.a. Kommuneplan, lokalplaner, helhedsplaner mv.

Byplanlægning:

Dialog og borgerinddragelse i byplanlægningen

Dialog og borgermøder

Dialog og borgermøder er en vigtig del af byplanlægningen i Greve Kommune.

Plan- og Udviklingsudvalget og administrationen lægger vægt på, at kommunens langsigtede fysiske udvikling sker i dialog med borgerne.

Borgerinddragelse og borgermøde

Tuneudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget besluttede 20. marts 2018 at der nedsættes et Tuneudvalg bestående af syv interesserede Tune-borgere. Tuneudvalget beslutter selv, hvilke emner de ønsker at drøfte. Tuneudvalget kan mødes med politiske fagudvalg, når det er relevant.

Forsidebillede af Planstrategi 2019

Planstrategi 2019

En planstrategi kigger 10-15 år frem i tiden og tegner de overordnede linjer for kommunens udvikling.

Byrådet vedtog på mødet den 23. marts 2020 Greve Kommunes Planstrategi 2019 - Vi skaber rum for det gode liv - tæt på storbyen, tættere på naturen, som erstatter strategien fra 2015.

I planstrategien fremlægger Byrådet sine overordnede mål for kommunens fremtidige udvikling. Strategien sætter den politiske retning for den kommende fulde revision af kommuneplanen.

Planstrategi 2019 (PDF)

Målet med Planstrategi 2019 er:

At opstille en strategi for byudviklingen, som er konkret nok til at sætte retning for arbejdet med kommune- og lokalplaner, og som kan danne udgangspunkt for administrationens forhåndsdialog med projektudviklere og bygherrer.Målet med Planstrategi 2019 er omsat til seks pejlemærker for byudviklingen, som med udgangspunkt i forskellige udfordringer og kvaliteter giver et bud på, hvad målet for byplanlægningen skal være.

En by til det gode liv - hele livet:

Borgerne skal kunne bo i kommunen hele livet - uanset livssituation. Det kræver et udbud af boliger til alle aldre og med en variation i boligtyper, der passer til nye familiemønstre og flere ældre. Behovet for et mere varieret udbud af boliger rummer også muligheden for en mere blandet by.
Den blandede, trygge by med plads til forskellighed: Greve er en forholdsvis opdelt by, hvor parcelhuse, rækkehuse og etageboliger er koncentreret i hver deres kvarterer. Det giver en by, hvor forskellige befolkningsgrupper i høj grad lever adskilt i ret ensartede kvarterer. En blanding af boligformer og byfunktioner kan skabe trygge byrum og give grundlag for mødesteder og fællesskaber.
Sydkystens grønne og blå oase: Den lange strand, de grønne kiler gennem byen, skovrejsning, Hedeland, Køge Bugt Strandpark, Greve Marina, Mosede Havn og Mosede Fort er nogle af Greves kvaliteter, som kan måle sig med de bedste i Hovedstadsområdet. Det er kvaliteter, som skal bruges til at brande Greve, og som skal styrkes, når vi bygger ny by og omdanner eksisterende by.

Den sunde by i bevægelse:

Gode uderum og adgang til bynær natur giver gode rammer for bevægelse for alle aldersgrupper og understøtter en sund livsstil. De korte afstande giver mulighed for, at flere bruger cyklen mere i det daglige. Alligevel stiger antallet af overvægtige og mange Greve-borgere får for lidt motion i dagligdagen. Dertil kommer, at mange oplever problemer med stress og ensomhed. Rammerne for aktivitet, bevægelse og fællesskab skal prioriteres, når der bygges nye boligområder, eller når de eksisterende renoveres.

Byen i vækst:

Erhvervsarealerne til produktions- og logistikvirksomheder er begrænsede. Mange af de nye erhverv, som Greves iværksættere skaber, er byerhverv, der kræver mindre areal, og som kan bidrage til at skabe liv i de stationsnære områder.

Byen i den regionale infrastruktur:

Greves centrale placering i hovedstadsområdets infrastruktur er en styrke både i forhold til bosætning og i forhold til at tiltrække virksomheder. Men der er også en bagside. Motorvejen og de to baneforbindelser opsplitter kommunen, og især motorvejen giver problemer med støj i boligområder. Dertil kommer, at arealreservationer til Ring 5 og støjzonen omkring Roskilde Lufthavn betyder væsentlige indskrænkninger i byudviklingsmulighederne i fx Tune. Det er derfor nødvendigt, at støjproblemerne finder en løsning, og at der arbejdes på alternativer til Ring 5.

Forslag til Kommuneplan 2021 har været i høring i perioden fra den 23. juni til den 25. august 2022. Forslag til endelig kommuneplan forventes forlagt for Byrådet til endelig godkendelse i december 2023.

Nedenfor finder du en pdf af den kommuneplan, der var i offentlig høring. Denne indeholder derfor ikke de ændringer, der muligvis lægges op til i den kommuneplan, der forelægges til endelig vedtagelse.

Forslag til kommuneplan 2021-2033  (PDF)

Retsvirkning
I perioden indtil den nye kommuneplan godkendes kan Byrådet efter planlovens § 12, stk. 2 og 3 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

Oversigtskort over Greve Kommunes hovedstruktur

Kommuneplan

Kommuneplanen udstikker retningslinjer og sætter rammer for lokalplanerne. Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med Fingerplanen, nationale interesser og øvrige statslige planer.

Kommuneplanens retningslinjer og rammer er den praktiske forbindelse mellem Byrådets mål og lovgivningen inden for området. Det er grundlaget for kommunens udarbejdelse af lokalplaner, administration af planlovens landzonebestemmelser og for kommunens administration inden for anden lovgivning, bl.a. bygge-, vej-, natur- og miljølovgivningen.

Det betyder, at kommunen kun må vedtage lokalplaner, der er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.

Kommuneplan 2017-2029

Byrådet godkendte 2. oktober 2017 Kommuneplan 2017-2029. Planen trådte i kraft 10. november 2017.

Byrådet skal virke for kommuneplanens realisering. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år og sætter rammerne for kommunens udvikling de næste 12 år fra 2017 til 2029. Kommuneplanen har været i høring 24. marts til 26. maj 2017, hvor kommunen har været i dialog med Greves borgere på Facebook og ved et borgermøde på Greve Gymnasium.

Kommuneplanen er en fuld revision af Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplanen er nu helt digital.

Kommuneplan 2017-2029 (Digital)

Kommuneplan 2017-2029 (PDF)

Et af indsatsområderne er udvikling af Strandvejen og de tre bymidter ved stationsområderne: Hundige, Greve og Karlslunde. Planen åbner op for, at man i højere grad kan blande boliger, arbejdspladser og butikker, så de ligger side om side.

Derudover vil Greveborgerne kunne se frem til, at dagligvarebutikker uden for bymidterne kan placeres friere ud fra de behov, borgerne har.

Byrådet vil med kommuneplanen sikre, at Greve fortsætter med at være et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Kommuneplanen indeholder i alt seks konkrete mål for indsatsområder: by, bolig og bosætning – erhverv – detailhandel - natur, kultur og fritid – trafik, teknik og miljø – klimatilpasning.

Et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed

Kommuneplan 2017 indeholder ændringer i plangrundlaget, som Byrådet har besluttet i overensstemmelse med Planstrategi 2015.
Kommuneplanen beskriver, hvordan Byrådet vil bruge den fysiske udvikling af kommunen til at sikre Greve Kommune som et godt og bæredygtigt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.
Byrådets fem strategiske mål er omsat til konkrete fysiske bestemmelser i Kommuneplan 2017. Gennem samarbejde på tværs kan bestemmelserne være med til at skabe den ønskede effekt for borgere, erhvervsliv og besøgende:

 • Imødekomme ændringer i befolkningssammensætning og øge tilflytning gennem udlæg af arealer til boliger. Ændrede bestemmelser om etablering af flere boligtyper og øget rummelighed (tæthed og højder), særligt omkring de stationsnære bymidter.
 • Skabe attraktive by- og boligområder ved at give mulighed for mere blandede bykvarterer med plads til forskellige bymæssige aktiviteter omkring de stationsnære bymidter, dele af Strandvejen og i lokalcentrene og samtidig integrere kulturhistorien. Bymæssige aktiviteter fremmes bl.a. gennem at have forskellige boligformer og boligtyper (størrelse, ejerforhold, pris), offentlige og private servicearbejdspladser inden for relativ kort afstand af hinanden.
 • Imødekomme moderne virksomheders ønsker til fysiske rammer gennem øget udlæg af motorvejsnært erhvervsareal. Der gives mulighed for højere bebyggelse i op til 30 meters højde i enkelte erhvervsområder langs motorvejen.
 • Imødekomme borgernes ønsker om nærhed til natur og fritidsoplevelser ved at øge adgangen til rekreative muligheder lokalt i byområdet. Give bedre adgang til det åbne land, skovene, Hedeland, grønne kiler og kyst ved at tydeliggøre eksisterende adgangsforhold og fremlægge forslag til fremtidige stier.
 • Fastholde god drikke- og badevandskvalitet, og dermed gode rammevilkår for bosætning og turisme. Sikring af fortsat grundvandsdannelse, tilpasning til klimaforandringer og forebyggelse af stormflodsskader med en helhedsorienteret tilgang, bl.a. gennem forslag til ny skovrejsning, lavbundsarealer og opdateret prioritering af klimatilpasningsprojekter.

Det er Byrådets håb, at rigtig mange borgere og virksomheder i Greve Kommune også i de kommende år vil benytte lejligheden til løbende at deltage i debatten om, hvordan vi i fællesskab kan føre ambitionerne om den gode og grønne kommune ud i livet.

Bemærkninger til Byrådets vedtagelse

(A) og (Ø) stemte imod kommuneplanens endelige vedtagelse med følgende bemærkninger:

 • At man ikke er enig i bestemmelser, der vedrører Tjørnelyskolegrunden
 • At der ikke gives mulighed for etablering af højlagre i op til 30 meter, bortset fra den nordlige del af Karlslunde Industri
 • At enkeltstående butikker ikke frit kan etablere sig mindst 500 meter uden for centerstrukturen
 • At bygningshøjden i Tune Center ikke overstiger 2½ etage svarende til 9 meter

Nedenstående tillæg til Kommuneplan 2017 er vedtaget og offentliggjort:

Læs mere

Detailhandel langs Greve Strandvej

Detailhandelsanalyse

Greve Kommune har i forbindelse med kommuneplanrevision 2021-2033 fået udarbejdet en detailhandelsanalyse af ICP (Institut for Center-Planlægning).

Detailhandelsanalyse Greve Kommune februar 2021 (PDF)

Formålet med detailhandelsanalysen er at komme med input til kommunens detailhandelsplanlægning og bidrage med idéer til en videreudvikling af detailhandelen og bylivet i kommunen.

Analysen indeholder bl.a. anbefalinger og idéer til butikker og andre kundeorienterede byfunktioner, der kan styrke og udvikle by- og erhvervslivet – med et særligt fokus på kommunens fire bymidter (Hundige, Greve, Karlslunde og Tune), samt en kortlægning af alle butikker i forhold til bl.a. areal, omsætning, attraktion, handelsbalance og kortlægning af konkurrencesituationen. Desuden belyser analysen generelle udviklingstendenser i detailhandlen.

Byplanlægning - lokalplaner

Besøg lokalplanportalen og få et overblik over lokalplaner i Greve Kommune.

På lokalplanportalen kan du se:
 • Hvilken lokalplan gælder for din adresse

 • Alle gældende lokalplaner

 • Lokalplanforslag, som er i offentlig høring

 • Lokalplanvejledning for konsulenter og bygherrer

Lokalplanportalen (digital)

Nedenstående lokalplaner er netop vedtaget og offentliggjort:

Lokalplan nr. 14.58 for Vandværk ved Greve Landevej 77

Lokalplan nr. 11.58 for Daginstitution ved Hundige Strandby

Lokalplan nr. 11.57 for Etageboligbebyggelsen Strandby Huse i Hundige Strandby

Lokalplan nr. 11.56 for Boligbebyggelsen Strandby Have i Hundige Strandby

Læs mere

Cyklister på Strandvejen

Helhedsplaner

Når der skal planlægges for større, komplicerede områder, er det en fordel at udarbejde en helhedsplan for det samlede område. Helhedsplanlægningen kan ske i dialog med borgere og interessenter i området.

En helhedsplan vil normalt udtrykke et samlet anslag – et hovedgreb – i forhold til bl.a. anvendelse, bebyggelse, højder, veje, stiforbindelser og grønne områder.

Vedtagne helhedsplaner:


Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse

Endelig vedtaget af Byrådet september 2015.

Helhedsplanen er efterfølgende indarbejdet i de fire Strandvejslokalplaner for Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde, de fire lokalplaner blev endelig vedtaget i perioden september 2016 til januar 2018.

Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse (PDF)

Helhedsplan (forslag) for Tværhøjgård - fase 1

Vedtaget af Byrådet maj 2007.

Helhedsplanen præsenterer 3 modeller for udbygning af Tværhøjgård. Modellerne har forskellig fordeling mellem bolig og erhverv.

Landskabsplanen er allerede indarbejdet i en lokalplan, og skal ligeledes indarbejdes i de resterende lokalplaner for Tværhøjgård.

Helhedsplan (forslag) for Tværhøjgård - fase 1 (PDF)

Langagergård Landskabsplan

Endelig vedtaget af Byrådet december 2005.

Landskabsplanen åbner mulighed for et stort sammenhængende grønt rekreativt landskab med plads til en række bolig-øer.

Landskabsplanen er efterfølgende indarbejdet i en række lokalplaner for de enkelte bolig-øer.

Langagergård Landskabsplan (PDF)

Sidst opdateret: 22. september 2022

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver NemID)