Gå til hovedindhold

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan nr. 14.54 - Tværhøjgård etape 3

Plan- og Tryghedsudvalget har den 11. oktober 2022 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan nr. 14.54 - Tværhøjgård etape 3.

Tværhøjgård - et nyt kommende boligområde

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan nr. 14.54 - Tværhøjgård med ikrafttrædelse den 20. oktober 2022.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget byzoneareal på i alt ca.15 ha (150.000m2). Arealet ligger mellem Skovbo Alle, Greve Centervej og Køge Bugt Motorvejen.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et bakkelandskab/ støjvold mod motorvejen, og bagved denne at opføre op til 97 tæt-lav boliger og længst væk fra bakkelandskabet en mindre gruppe på op til 41 nye enfamiliehuse.

Mellem de forskellige boligformer udlægger lokalplanen en række grønne kiler, forbindelser og fælles friarealer.

Lokalplan nr. 14.54 - Tværhøjgård etape 3 (Digital) 

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017

Med lokalplanen gives der mulighed for etablering af det støjafskærmende bakkelandskab samt grundstørrelser på 250 m² for rækkehuse (min. 400 m² i gældende kommuneplan).

For at sikre at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen ledsages lokalplanen af kommuneplantillæg nr. 9 som udlægger et nyt rammeområde, 2B4.

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 (PDF) 

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan nr. 14.54 foretaget en screening af forslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for planerne. I miljørapporten beskrives hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planernes miljøpåvirkninger skal overvåges.

Ændringer i forhold til lokalplansforslaget

I forhold til de 4 høringssvar er der foretaget følgende ændringer af planforslaget:

  • I redegørelsen er der indsat en uddybning om afvandingsforhold og beskrivelse af privat regnvandslaug
  • I Miljørapport for Byudvikling af Tværhøjgård er der under afsnit Vejstøj og togstøj indsat et nyt støjkort, som viser støjudbredelsen indenfor lokalplanområdet beregnet efter anlæg af støjvold, samme kort er indsat i lokalplanens redegørelsen i afsnittet under støj og trafik
  • Ændring af Skovbo Alle 6 til korrekt adresse Skovbovej 6

Retsvirkning

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges, skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.
Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 17. november 2022.

Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet".
Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 20. april 2023, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Plan- og Tryghedsudvalget

 

 

Sidst opdateret: 30. januar 2023

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver MitID)