Gå til hovedindhold

Børne- og Skolerådet

Børne- og Skolerådet rådgiver politikerne i sager, som omhandler forhold på dagtilbuds- og skoleområdet i Greve Kommune. Børne- og Skolerådet skal være med til at sikre debat og gensidig information mellem forældre, politikere, medarbejdere og ledere.

Nærbillede af sandkasse og legetøj

Indhold

  Sammensætning

  • Skole-, Børne- og Ungeudvalget
  • Forældrebestyrelsesformændene for alle kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagplejen
  • Formændene og næstformændene for alle kommunale skolebestyrelser, herunder 10. klasse og specialskoler i kommunen 
  • Fællestillidsrepræsentanterne for personaleorganisationerne FOA og BUPL
  • Formanden for Greve Lærerforening
  • 1 dagtilbudsleder valgt af og blandt lederne af de kommunale daginstitutioner
  • 1 dagtilbudsleder valgt af og blandt lederne af de selvejende daginstitutioner
  • 2 medarbejderrepræsentanter, 1 fra dagtilbudsområdet og 1 fra skoleområdet, valgt af og blandt medarbejderrepræsentanterne i de kommunale forældrebestyrelser og skolebestyrelser
  • 2 skoleledere valgt af og blandt skolelederne
  • Enhedschefen for dagtilbudsområdet
  • Souschefen for Dagtilbud & Skoler, med ansvar for skoleområdet
  • Centerchefen for Dagtilbud & Skoler
  • Direktøren for området deltager ad hoc

  Formanden for Skole-, Børne- og Ungeudvalget er formand for Børne- og Skolerådet. Møderne ledes af formanden eller dennes bemyndigede. Center for Dagtilbud & Skoler står for sekretariatsbistand og mødeforberedelse.

   

  Formål

  Børne- og Skolerådet har til formål at sikre dialog mellem Skole-, Børne- og Ungeudvalget og repræsentanter for bestyrelser, medarbejdere og ledere på områderne.

  Børne- og Skolerådet skal med udgangspunkt i ovennævnte formål være med til at sikre:

  1. Debat og dialog om emner af betydning for det samlede dagtilbudsområde og skolevæsenet i Greve Kommune, herunder drøftelser om budgettet på områderne. 

  2. Gensidig information mellem forældre/politikere/medarbejdere/ledere.

  3. Rådgive det politiske niveau i sager, som omhandler forhold på dagtilbuds- og skoleområdet.

   

  Form

  • Børne- og Skolerådet afholder møder 3 gange årligt.

  • Formanden for Skole-, Børne- og Ungeudvalget kan, i samråd med administrationen, indkalde til ekstraordinære møder, såfremt der sker væsentlige økonomiske eller lovgivningsmæssige ændringer på området. 

  • Dagsordenen for møderne sammensættes, så der er en vekselvirkning mellem information og dialog. Arbejdsformen sigter på inddragelse og dialog i mindre grupper. 

  • Et af de tre møder har det kommunale budget som tema, hvor Børne- og Skolerådet har mulighed for at give input til Skole-, Børne- og Ungeudvalgets arbejde i budgetprocessen, da Børne- og Skolerådet ikke formelt er høringsberettiget. 

  • Et af møderne kan afsættes til, at en bredere forældrekreds kan deltage, fx i form af et oplæg ude fra.

  • Børne- og Skolerådet kan efter behov nedsætte grupper til varetagelse af opgaver inden for kommissoriet. 

  • Dagsorden til møderne fastsættes af formanden efter formøde med fire forældrebestyrelsesrepræsentanter i Børne- Skolerådet (to fra dagtilbudsområdet og to fra skoleområdet) og administrationen.

  • Dagordensgruppen har mandat til at arbejde med forskellige organiseringsformer af møderne.

  • Forslag til dagsordenspunkter fra rådets øvrige medlemmer skal være administrationen i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

  • Dagsorden med eventuelle bilag sendes ud senest 1 uge før mødet.

  • Opsamling på møderne formidles på kommunens hjemmeside og på dagtilbuddenes og skolernes kommunikationsplatform. 

    

   Børne- og Skolerådet opfylder kravet i folkeskolelovens § 46 a om oprettelse et fælles forum til drøftelse af det lokale skolevæsens vilkår og udvikling.

   Godkendt af Greve Byråd den 13. marts 2024.

    

  Sidst opdateret: 4. juni 2024