Gå til hovedindhold

Børnerådet

Børnerådet rådgiver politikerne i sager, som omhandler forhold på 0-6 års området, og Børnerådet skal være med til at sikre debat og gensidig information mellem forældre, politikere og medarbejdere.

Nærbillede af sandkasse og legetøj

Indhold

  Sammensætning

  • Skole- og Børneudvalget
  • Forældrebestyrelsesformændene og tre forældrerepræsentanter for hvert af Distrikterne Nord og
   Syd (i alt otte repræsentanter)
  • Forældrebestyrelsesformanden og én forældrerepræsentant for Dagplejen (i alt to repræsentanter)
  • Tre forældrebestyrelsesrepræsentanter valgt blandt formændene for de selvejende
   daginstitutioner
  • Fællestillidsrepræsentanterne for personaleorganisationerne FOA og BUPL
  • Leder af Dagplejen
  • 1 distriktsleder valgt af og blandt de kommunale distriktsledere
  • 1 pædagogisk leder valgt af og blandt de selvejende daginstitutioner
  • Centerchefen for Dagtilbud & Skoler

  Formanden for Skole- og Børneudvalget er ”født” formand for Børnerådet. Center for Dagtilbud & Skoler
  står for sekretariatsbistand og mødeforberedelse.

  Formål

  Børnerådet har til formål at sikre dialog mellem Skole- og Børneudvalget og repræsentanter for
  forældrebestyrelser og medarbejdere, herunder rådgive det politiske niveau i sager, som omhandler
  forhold på 0-6 års området.
  Børnerådet skal med udgangspunkt i ovennævnte formål være med til at sikre:

  1. Debat og dialog om emner af betydning for det samlede dagtilbudsområde, herunder drøftelser om
   budgettet på området.
  2. Gensidig information mellem forældre/politikere/medarbejdere.

  Form

  • Børnerådet afholder møder 4 gange årligt.
  • Dagsordenen for møderne sammensættes, så der er en vekselvirkning mellem information og
   dialog. Arbejdsformen sigter på inddragelse og dialog i mindre grupper.
  • På hvert møde har forældrebestyrelserne på skift ansvaret for indholdet af et punkt på
   dagsordenen. Punktet tager udgangspunkt i, hvordan bestyrelsen arbejder med konkrete
   emner/temaer i dagtilbuddene.
  • Et af de fire møder har det kommunale budget som tema, hvor Børnerådet har mulighed for at give
   input til Skole- og Børneudvalgets arbejde i budgetprocessen, da Børnerådet ikke formelt er
   høringsberettiget.
  • Et af de fire møder afsættes til, at en bredere forældrekreds kan deltage, fx i form af et oplæg ude
   fra.
  • Børnerådet kan efter behov nedsætte grupper til varetagelse af opgaver inden for kommissoriet.
  • Dagsorden til møderne fastsættes af formanden efter formøde med to
   forældrebestyrelsesrepræsentanter i Børnerådet og administrationen.
  • Forslag til dagsordenspunkter fra rådets øvrige medlemmer skal være administrationen i hænde
   senest 3 uger før mødets afholdelse.
  • Dagsorden med eventuelle bilag sendes ud senest 2 uger før mødet.
  • Opsamling på møderne formidles på kommunens hjemmeside og dagtilbuddenes
   kommunikationsplatform.

  Sidst opdateret: 20. marts 2023