Gå til hovedindhold

Børnerådet

Børnerådet rådgiver politikerne i sager, som omhandler forhold på 0-6 års området, og Børnerådet skal være med til at sikre debat og gensidig information mellem forældre, politikere og medarbejdere.

Nærbillede af sandkasse og legetøj

Indhold

  Sammensætning

  • Skole-, Børne- og Ungeudvalget
  • Forældrebestyrelsesformændene for alle kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagplejen
  • Fællestillidsrepræsentanterne for personaleorganisationerne FOA og BUPL
  • 1 enhedschef for dagtilbudsområdet
  • 1 pædagogisk leder valgt af og blandt lederne af de kommunale daginstitutioner
  • 1 pædagogisk leder valgt af og blandt lederne af de selvejende daginstitutioner
  • Centerchefen for Dagtilbud & Skoler
  • Direktøren for området deltager ad hoc

  Formanden for Skole-, Børne- og Ungeudvalget er ”født” formand for Børnerådet. Center for Dagtilbud & Skoler står for sekretariatsbistand og mødeforberedelse.

   

  Formål

  Børnerådet har til formål at sikre dialog mellem Skole-, Børne- og Ungeudvalget og repræsentanter for forældrebestyrelser og medarbejdere, herunder rådgive det politiske niveau i sager, som omhandler forhold på 0-6 års området.

  Børnerådet skal med udgangspunkt i ovennævnte formål være med til at sikre:

  1. Debat og dialog om emner af betydning for det samlede dagtilbudsområde, herunder drøftelser om  budgettet på området.
  2. Gensidig information mellem forældre/politikere/medarbejdere.

   

  Form

  • Børnerådet afholder møder 3 gange årligt.
  • Dagsordenen for møderne sammensættes, så der er en vekselvirkning mellem information og dialog. Arbejdsformen sigter på inddragelse og dialog i mindre grupper.
  • Et af de tre møder har det kommunale budget som tema, hvor Børnerådet har mulighed for at give input til Skole-, Børne- og Ungeudvalgets arbejde i budgetprocessen, da Børnerådet ikke formelt er høringsberettiget.
  • Et af møderne kan afsættes til, at en bredere forældrekreds kan deltage, fx i form af et oplæg ude fra.
  • Børnerådet kan efter behov nedsætte grupper til varetagelse af opgaver inden for kommissoriet.
  • Dagsorden til møderne fastsættes af formanden efter formøde med to forældrebestyrelsesrepræsentanter i Børnerådet og administrationen.
  • Forslag til dagsordenspunkter fra rådets øvrige medlemmer skal være administrationen i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.
  • Dagsorden med eventuelle bilag sendes ud senest 1 uge før mødet.
  • Opsamling på møderne formidles på kommunens hjemmeside og dagtilbuddenes kommunikationsplatform.
  Sidst opdateret: 28. juni 2023