Gå til hovedindhold

Flygtninge i praktik på kommunale arbejdspladser

Læs om mulighederne for at komme i praktik

Flygtninge, der kommer til Greve Kommune, har mulighed for at komme i praktik på kommunale arbejdspladser – som eksempelvis dagtilbud, skoler og plejecentre.

Formålet kan for eksempel være at afklare, hvordan flygtningens kompetencer fra hjemlandet kan bruges på det danske arbejdsmarked.

Der er også andre praktikanter på de kommunale arbejdspladser; for eksempel studerende, der er i praktik som en del af deres uddannelse, og ledige i virksomhedspraktik eller løntilskud.

Individuel vurdering

Der bliver indhentet børneattest for alle ansættelser – herunder praktikansættelser – på kommunale arbejdspladser, hvor der er børn og unge under 15 år.

En praktikansættelse er altid en individuel vurdering, og ansættelsen sker sammen med en virksomhedskonsulent og i samarbejde med arbejdspladsen. Den enkelte institutionsleder skal godkende praktikanten.

Retningslinjer for praktikforløbet

For de flygtninge, der kommer i praktik, er der udarbejdet særlige retningslinjer for praktikforløbet.

Retningslinjerne betyder blandt andet, at:

  • Der skal være tydelig information til for eksempel forældre og pårørende om ansættelsen/praktikken
  • Der skal laves en tydelig beskrivelse af, hvilke opgaver praktikanten må lave
  • Praktikanter skal have en grundig instruktion og oplæring i arbejdspladsens regler og rutiner
  • Praktikanten skal have en mentor.

Læs mere om retningslinjer for praktikforløb

Økonomi- & Planudvalget i Greve Kommune har besluttet følgende retningslinjer, hvis personer, som kun har haft kort ophold i Danmark, indgår i praktikforløb på Greve Kommunes kommunale arbejdspladser.

Økonomi- & Planudvalget har fastslået, at der skal foretages en individuel vurdering af alle praktikanter, som kun har haft kort ophold i Danmark, inden ansættelsen, og at de ikke må varetage funktioner, hvor man er alene med en borger/elev/barn.

Retningslinjer er udarbejdet for praktikforløb, og ansættelser der kræver børneattest, dvs. hvor der er kontakt med børn under 15 år.

Retningslinjerne skal sikre, at der er ensartede rammer for de praktikforløb og ansættelser, der sker på Greve Kommunes kommunale arbejdspladser, hvor der er børn under 15 år. Retningslinjerne skal tage højde for, at straffeattester/børneattester kun omfatter opholdstiden i Danmark for de personer, som kun har haft kort ophold i Danmark.

Retningslinjerne for praktikansættelser af personer, som kun har haft kort ophold i Danmark, på ansættelsesområder, hvor der kræves børneattest, omfatter følgende:

  1. Der skal ske udredning af praktikantens formelle og uformelle færdigheder på børneområdet.
  2. Der skal laves mentorordning og gives grundig instruktion af praktikanter, som kun har haft kort ophold i Danmark.
  3. Der skal udarbejdes en tydelig beskrivelse af hvilke opgaver praktikanter, som kun har haft kort ophold i Danmark, må udføre.
  4. Der skal udarbejdes tydelige retningslinjer for information til forældre om ansættelse af praktikanter som kun har haft kort ophold i Danmark.
  5. Det lokale MED-udvalg skal inddrages inden ansættelse af praktikanter, som kun har haft kort ophold i Danmark.

Herunder gennemgås de enkelte tiltag:

1. Grundig udredning af vedkommendes formelle og uformelle færdigheder på børn- og ungeområdet.

Hvis en person, med kort ophold i Danmark, skal aktiveres via Center for Job & Socialservice, skal der
foretages en grundig udredning af deres faglige og personlige kvalifikationer bl.a. skolegang, uddannelse og
erhvervserfaring fra hjemlandet, sprogkundskaber, fysisk og psykisk helbred samt egne ønsker til job mv.,
når de ankommer til kommunen. Hvis det drejer sig om flygtninge, sker udredningen også i Center for Job & Socialservice på baggrund af dokumentation fra Udlændingestyrelsen, Røde Kors og fra samtaler med den enkelte flygtning. Oplysningerne dokumenteres.

Når der kommer nye væsentlige oplysninger om borgerens personlige og faglige forudsætninger f.eks. udvikling i sprogkundskaber, nye helbredsforhold eller ændring af jobønsker mv. indarbejdes det løbende i
dokumentationen af Center for Job- & Socialservice.

Visitation til en virksomhedsrettet indsats på en kommunal arbejdsplads på børneområdet mv. skal altid indledes med en samtale mellem borger, sagsbehandler og virksomhedskonsulent for at sikre det rette match med arbejdspladsen. Her inddrages erfaringerne med borgerens personlige ressourcer fra tidligere forløb på f.eks. højskole, sprogskole eller tidligere praktik i en virksomhed.

Alle borgere som har haft kort ophold i Danmark, der ønskes ansat i praktik på børneområdet, skal udredes af Center for Job- & Socialservice.

Borgere, der for eksempel pga. traumer eller psykiske helbredsproblemer er præget af stress, uro, aggressivitet eller lignende, kan efter en konkret vurdering afvises til praktikforløb, der indeholder omsorgsfunktioner.

Efter udredning vurderer Job- & Socialservice, om en ansættelse på børneområdet mv. vil være relevant.

Alle virksomhedsrettede forløb indledes med, at borgeren har et forudgående besøg på praktikstedet sammen med en virksomhedskonsulent. På besøget gennemgås retningslinjerne med virksomhedskonsulenten og lederen. Institutionslederen gennemfører en samtale med ansøgeren, og der indhentes børneattest. Praktikken besluttes først endeligt, når børneattesten er modtaget og vurderet, og
institutionen på baggrund af besøget melder tilbage, at de godkender, at praktikanten kan starte. Det betyder, at det er lederen af institutionen, der beslutter om praktikanten kan ansættes.

2. Der skal laves mentorordning og gives grundig instruktion af praktikanter som kun har haft kort ophold i Danmark.

Lederen er ansvarlig for at udpege en mentor, når praktikanten begynder sin ansættelse. Praktikanten skal følge en mentor i det daglige arbejde på arbejdspladsen. Lederen er sammen med mentor ansvarlig for, at
praktikanten ikke opholder sig alene sammen f.eks. børn/unge/ældre.

Mentor bør være en fastansat medarbejder med solid faglig viden og erfaring inden for arbejdsfeltet.

Mentor skal være i stand til at kommunikere med praktikanten på en måde, så der kan foregå vejledning.

Mentor skal have kendskab til praktikantens erfaringer og udviklingspotentialer og bruge det i vurderingen
af, hvilke opgaver og aktiviteter praktikanten kan indgå i.

Mentor skal yde faglig vejledning i konkrete situationer f.eks. ved pædagogiske aktiviteter og lignende. Det er mentors opgave at vejlede praktikanten i forhold til de opgaver vedkommende kan indgå i. Hvis mentor er fraværende på grund af f.eks. ferie eller sygdom, er lederen ansvarlig for, at praktikanten følger en anden erfaren medarbejder i perioden.

3. Der skal udarbejdes en tydelig beskrivelse af hvilke opgaver praktikanter som kun har haft kort ophold i Danmark må udføre.

Mentor/lederen skal give en tydelig beskrivelse af hvilke opgaver praktikanten forventes at deltage i.

Desuden skal mentor sørge for, at praktikanten bliver introduceret til arbejdspladsens regler og rutiner.

Praktikanten skal indgå i hverdagens aktiviteter på arbejdspladsen – men må dog på intet tidspunkt være alene med børn/unge/ældre. Praktikanten kan også varetage praktiske opgaver som f.eks. oprydning, fejning
ude og inde, tøjvask og lignende. Praktikanten indgår som udgangspunkt ikke i faglige møder, møder med forældre eller pårørende.

4. Der skal udarbejdes tydelige retningslinjer for information til forældre om ansættelse af praktikanter som kun har haft kort ophold i Danmark.
Forældre, pårørende og brugere skal informeres om, at kommunen beskæftiger praktikanter som kun har haft kort ophold i Danmark. Dette skal ske via kommunes hjemmeside og på arbejdspladsernes hjemmesider. I orienteringen skal det fremgå, hvilke opgaver praktikanten kan forventes at varetage, mentorordning mv. Desuden skal der laves opslag på den enkelte arbejdsplads, så forældre og pårørende og ældre mv. er informeret om, hvem der er ansat på arbejdspladsen.

5. Det lokale MED-udvalg skal inddrages inden ansættelse af praktikanter som kun har haft kort ophold i Danmark.

Det lokale med-udvalg skal inddrages inden der sker ansættelse af praktikanter som kun har haft kort ophold i Danmark, hvor den lokale udmøntning af retningslinjerne drøftes, samt muligheder og udfordringer, og eventuelle yderligere procedurer som skal iværksættes på den lokale arbejdsplads.

Sidst opdateret: 19. oktober 2021

Kontakt

Arbejde og ledighed - Center for Job & Socialservice

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)