Gå til hovedindhold

Databeskyttelse i Greve Kommune

Bliv klogere på dine rettigheder, når Greve Kommune behandler oplysninger om dig.

Du har en række rettigheder, når myndigheder, firmaer og organisationer behandler personlige oplysninger om dig. 

Det gælder fx banker, forsikringsselskaber, arbejdsgivere, fagforeninger og politiske partier. Og det gælder ikke mindst sundhedsvæsenet og det offentlige generelt.

Det gælder selvfølgelig også Greve Kommune. Vi har derfor udarbejdet denne side for at give dig et indblik i, hvordan vi bruger og behandler dine personoplysninger i vores arbejde som kommunal myndighed.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi bruger personoplysninger i vores arbejde som kommunal myndighed. Du kan også læse om dine rettigheder. 

Læs mere

Som kommunal myndighed kan vi behandle følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger

 • navn

 • adresse

 • telefonnummer

 • økonomiske forhold, skat og gæld

 • væsentlige sociale problemer

 • sygedage

 • familieforhold

 • bolig

 • eksamen

 • ansøgning og CV

 • arbejdsområde, ansættelsesdato og -stilling

Følsomme personoplysninger

 • helbredsforhold

 • seksuelle forhold

 • etnisk oprindelse

 • religion

 • politisk overbevisning

 • medlemskab af en fagforening

Greve kommune er en kommunal myndighed og modtager derfor personoplysninger fra flere kilder: 

 • den enkelte borger

 • andre borgere

 • myndigheder, institutioner som skoler og daginstitutioner

 • registre, fx Det Centrale Personregister (CPR)

Hvis der indsamles eller modtages oplysninger om dig fra andre, vil du få besked om det.

Alle kerneområder i Greve Kommune bruger personoplysninger som led i deres arbejde. Nedenfor kan du se, hvilke personoplysninger de enkelte områder behandler.

Børn og familier

Adresser, CPR-nummer, familieforhold, foto og video, etnicitet, helbred, kontooplysninger, religiøs overbevisning og sociale forhold.

Politik, organisation og borgerbetjening

Adresser, ansættelsesforhold, biometri (fingeraftryk), CPR-nummer, ejerforhold, familieforhold, forbrugsoplysninger, indkomstforhold, kontooplysninger, familieoplysninger, helbredsoplysninger, foto og video, sociale forhold, straffedomme og lovovertrædelser, uddannelse og CV.

Teknik og miljø

Adresser, CPR-nummer, ejerforhold, foto og video, GPS - lokationer, helbred, matrikelnummer og registreringsnummer.

Dagtilbud og skoler

Adresser, ansættelsesforhold, cpr-nummer, ejerforhold, etnicitet, familieforhold, helbred, indkomstforhold, kontooplysninger, religiøs overbevisning, seksuel orientering, sociale forhold, straffeattester, uddannelse og CV.

Job og socialservice

Adresser, CPR-nummer, ejerforhold, indkomstforhold, kontooplysninger, ansættelsesforhold, fagforeningsoplysninger og helbredsoplysninger,

Sundhed og pleje

Adresser, CPR-nummer, helbredsoplysninger, sociale forhold, etnicitet, familieforhold, genetiske data og biometriske data.

Vi videregiver personoplysninger, hvis der er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver, og naturligvis kun, når det er lovligt.

Vi kan for eksempel overlade persondata til vores databehandlere, som behandler data i overensstemmelse med de aftaler, vi som kommune har lavet med dem (databehandleraftaler).

Behandlingen sker i overensstemmelse med de indgåede aftaler, og personoplysningerne vil derfor være beskyttet.

Videregivelse af data kan også ske til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer, der skal kontaktes i de forskellige sager. Dette kan for eksempel ske i følgende tilfælde:

 • ved høring efter forvaltningsretlige krav

 • ved fremsendelse af en afgørelse, eller

 • ved indberetning til andre myndigheder, fx politiet.

Greve Kommune bruger dine personoplysninger til at løse forskellige myndighedsopgaver.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er reglerne i databeskyttelseslovgivningen. Der er som udgangspunkt tale om følgende bestemmelser:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og artikel 9, stk. 2, litra f.

 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, og § 11, stk. 1.

Reglerne giver os som myndighed adgang til at registrere og behandle personoplysninger, når det er nødvendigt for udførelsen af vores arbejde.

Personoplysningerne bliver opbevaret, så vi efterfølgende kan dokumentere sagens forløb.

Hos alle, der behandler dine persondata, har du ret til:

 • at få oplyst, hvis nogen indsamler, opbevarer, bruger eller videregiver dine personoplysninger (oplysningspligt)

 • at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er indsamlet (indsigtsret)

 • at få urigtige oplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)

 • at få dine personlige oplysninger slettet (retten til at blive glemt)

 • at gøre indsigelse imod, at dine personoplysninger anvendes i direkte markedsføring (retten til at gøre indsigelse)

 • at få begrænset behandlingen, så vi kun må behandle dine oplysninger med dit samtykke (retten til begrænsning)

 • at modtage dine personoplysninger i et struktureret format og at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring (retten til at transmittere oplysninger)

Hvis du beder om indsigt, berigtigelse eller sletning af oplysninger, skal du hurtigst muligt – og normalt senest efter en måned – have besked om, hvad der vil blive gjort som følge af din henvendelse.

Når en myndighed eller en virksomhed svarer dig, skal de gøre det kort og klart.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Dine personoplysninger vil som regel blive opbevaret lige så længe, som den sag, de indgår i. I de fleste tilfælde vil det være fem år regnet fra udgangen af den journalperiode, der omfatter sagen.

Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde, bliver de slettet. 

Vær opmærksom på, at slettefristerne kan variere på enkelte områder, fx: 

 • Længere slettefrist kan forekomme på baggrund af lovkrav, hvis det er nødvendigt for løsningen af vores myndighedsopgaver.

 • Kortere slettefrist kan forekomme i forbindelse med fx tv-overvågning. Tv-overvågningsloven har en regel om, at optagelserne som udgangspunkt skal slettes senest efter 30 dage.

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til en hver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Når du trækker dit samtykke tilbage, vil det derfor først få virkning fra dette tidspunkt.

Selv om du generelt har ret til at vide, hvis dine private oplysninger videregives, gælder det dog ikke, når myndighederne videregiver dine private data til forskere. På dette område lægger det danske lovforslag op til at indføre særregler, som afviger fra forordningens overordnede principper.

På "Min side" på borger.dk kan du kan se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dig. Når du logger på med NemID, får du adgang til dine personlige oplysninger fra blandt andet SKAT og CPR-registeret.

Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet

Når du opholder dig på Greve Kommunes område, kan du blive optaget af kommunens tv-overvågning.

Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger indsamlet i forbindelse med tv-overvågning, og derfor har kommunen pligt til at informere dig om behandlingen.

Greve Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med tv-overvågning. Du finder kommunens kontaktoplysninger her:

Greve Kommune
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Telefon: 43979797
E-mail: raadhus@greve.dk
CVR: 44023911

Herunder kan du læse om, hvilke oplysninger vi behandler i forbindelse med TV-overvågning, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har som registreret i Greve Kommune.

Formålet med tv-overvågning

Vores tv-overvågning har til formål at forebygge kriminalitet såsom tyveri og hærværk, at fremme trygheden for personer, som færdes i det tv-overvågede område og at sikre opklaring af kriminalitet.

Kategorier af personoplysninger


Vi behandler oplysninger om dig, i det omfang, de fremgår af optagelserne fra det tv-overvågede område. Det kan omfatte:

 • Almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det TV-overvågede område
 • Strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne

Behandling af dine personoplysninger

Vi behandler optagelser med personoplysninger, der er foretaget i forbindelse tv-overvågning med det formål at fremme trygheden for personer, som færdes i det tv-overvågede område, at forebygge og opklare kriminalitet og beskytte kommunens ejendom.

Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger) og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2 (oplysninger om strafbare forhold). Optagelserne videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed på grundlag af tv-overvågningslovens § 4c.

Optagelserne vil ikke blive videregivet eller vist til andre end politiet, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov.

Behandlingens varighed

Billedoptagelser fra tv-overvågning gemmes som udgangspunkt i 21 dage.

Optagelserne slettes automatisk efter den 21. dag efter optagelsens tidspunkt.  Herefter er optagelserne ikke længere i Greve kommunes varetægt.

I tilfælde, hvor der er mistanke om kriminelle forhold, der efterforskes af politiet, opbevares oplysningerne, indtil oplysningerne er overladt til politiet. Herefter slettes oplysningerne.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opbevare optagelser i længere tid, hvis optagelserne skal bruges i en konkret tvist vedrørende en persons adfærd. I disse tilfælde vil personen blive underrettet særskilt herom, jf. tv-overvågningslovens § 4 c, stk. 5.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Greve Kommunes behandling af dine oplysninger, som du kan læse nedenfor. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke optagelser Greve Kommune har om dig. Dette er dog begrænset af regler for videregivelse af personoplysninger. Dette betyder at du kun kan få indsigt i afgrænsede optagelser, hvor du er på. Herudover skal man ved indsigt være opmærksom på at videoerne kan være splittet op i sekvenser, eller at andre personer kan være sløret, med mindre samtykke fra andre personer på videosekvensen foreligger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt oplysningerne ellers ville blive slettet.

Retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i:

 • Lov om tv-overvågning
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9
 • Databeskyttelseslovens § 8

Greve Kommunes Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger,

kan du kontakte Kommunens databeskyttelsesrådgiver på:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071 
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefon: 72 27 30 02
E-mail: dpo.greve@bechbruun.com

Vil du klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf: 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk eller datatilsynet.dk

Som alle andre offentlige myndigheder er Greve kommune forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, en såkaldt DPO.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071 
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefon: 72 27 30 02
E-mail: dpo.greve@bechbruun.com

Sikker besked

Dine rettigheder er er styrket med EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og en dansk databeskyttelseslov - begge fra maj 2018. 

Læs mere

Sidst opdateret: 6. juli 2022

Kontakt

Greve Kommunes Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071

Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Telefon: 72 27 30 02

Email: dpo.greve@bechbruun.com

Sikker besked