Gå til hovedindhold

Databeskyttelse i Greve Kommune

Bliv klogere på dine rettigheder, når Greve Kommune behandler oplysninger om dig.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores arbejde som kommunal myndighed. Du kan også læse om dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesreglerne.

Nederst på denne side kan du finde specifik information om behandling af persondata på diverse fagområder.

Behandling af dine personoplysninger i kommunen

Som kommunal myndighed kan vi behandle følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger

 • navn

 • adresse

 • telefonnummer

 • økonomiske forhold, skat og gæld

 • væsentlige sociale problemer

 • sygedage

 • familieforhold

 • bolig

 • eksamen

 • ansøgning og CV

 • arbejdsområde, ansættelsesdato og -stilling

Følsomme personoplysninger

 • helbredsforhold

 • seksuelle forhold

 • etnisk oprindelse

 • religion

 • politisk overbevisning

 • medlemskab af en fagforening

Greve Kommune er en kommunal myndighed og modtager derfor personoplysninger fra flere kilder: 

 • den enkelte borger

 • andre borgere

 • myndigheder, institutioner som skoler og daginstitutioner

 • registre, fx Det Centrale Personregister (CPR)

Hvis der indsamles eller modtages oplysninger om dig fra andre, vil du få besked om det.

Alle kerneområder i Greve Kommune bruger personoplysninger som led i deres arbejde. Nedenfor kan du se, hvilke personoplysninger de enkelte områder behandler.

Børn og familier

Adresser, CPR-nummer, familieforhold, foto og video, etnicitet, helbred, kontooplysninger, religiøs overbevisning og sociale forhold.

Politik, organisation og borgerbetjening

Adresser, ansættelsesforhold, biometri (fingeraftryk), CPR-nummer, ejerforhold, familieforhold, forbrugsoplysninger, indkomstforhold, kontooplysninger, familieoplysninger, helbredsoplysninger, foto og video, sociale forhold, straffedomme og lovovertrædelser, uddannelse og CV.

Teknik og miljø

Adresser, CPR-nummer, ejerforhold, foto og video, GPS - lokationer, helbred, matrikelnummer og registreringsnummer.

Dagtilbud og skoler

Adresser, ansættelsesforhold, cpr-nummer, ejerforhold, etnicitet, familieforhold, helbred, indkomstforhold, kontooplysninger, religiøs overbevisning, seksuel orientering, sociale forhold, straffeattester, uddannelse og CV.

Job og socialservice

Adresser, CPR-nummer, ejerforhold, indkomstforhold, kontooplysninger, ansættelsesforhold, fagforeningsoplysninger og helbredsoplysninger,

Sundhed og pleje

Adresser, CPR-nummer, helbredsoplysninger, sociale forhold, etnicitet, familieforhold, genetiske data og biometriske data.

Vi videregiver personoplysninger, hvis der er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver, og naturligvis kun, når det er lovligt.

Vi kan for eksempel overlade persondata til vores databehandlere, som behandler data i overensstemmelse med de aftaler, vi som kommune har lavet med dem (databehandleraftaler). Behandlingen sker i overensstemmelse med de indgåede aftaler, og personoplysningerne vil derfor være beskyttet.

Videregivelse af data kan også ske til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer, der skal kontaktes i de forskellige sager. Dette kan for eksempel ske i følgende tilfælde:

 • ved høring efter forvaltningsretlige krav

 • ved fremsendelse af en afgørelse, eller

 • ved indberetning til andre myndigheder, fx politiet.

Greve Kommune bruger dine personoplysninger til at løse forskellige myndighedsopgaver.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er reglerne i databeskyttelseslovgivningen. Der er som udgangspunkt tale om følgende bestemmelser:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og artikel 9, stk. 2, litra f.

 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, og § 11, stk. 1.

Reglerne giver os som myndighed adgang til at registrere og behandle personoplysninger, når det er nødvendigt for udførelsen af vores arbejde.

Personoplysningerne bliver opbevaret, så vi efterfølgende kan dokumentere sagens forløb.

Hos alle, der behandler dine persondata, har du ret til:

 • at få oplyst, hvis nogen indsamler, opbevarer, bruger eller videregiver dine personoplysninger (oplysningspligt)

 • at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er indsamlet (indsigtsret)

 • at få urigtige oplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)

 • at få dine personlige oplysninger slettet (retten til at blive glemt)

 • at gøre indsigelse imod, at dine personoplysninger anvendes i direkte markedsføring (retten til at gøre indsigelse)

 • at få begrænset behandlingen, så vi kun må behandle dine oplysninger med dit samtykke (retten til begrænsning)

 • at modtage dine personoplysninger i et struktureret format og at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring (retten til at transmittere oplysninger)

Hvis du beder om indsigt, berigtigelse eller sletning af oplysninger, skal du hurtigst muligt – og normalt senest efter en måned – have besked om, hvad der vil blive gjort som følge af din henvendelse.

Når en myndighed eller en virksomhed svarer dig, skal de gøre det kort og klart.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Dine personoplysninger vil som regel blive opbevaret lige så længe, som den sag, de indgår i. I de fleste tilfælde vil det være fem år regnet fra udgangen af den journalperiode, der omfatter sagen.

Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde, bliver de slettet. 

Vær opmærksom på, at slettefristerne kan variere på enkelte områder, fx: 

 • Længere slettefrist kan forekomme på baggrund af lovkrav, hvis det er nødvendigt for løsningen af vores myndighedsopgaver.

 • Kortere slettefrist kan forekomme i forbindelse med fx tv-overvågning. Tv-overvågningsloven har en regel om, at optagelserne som udgangspunkt skal slettes senest efter 30 dage.

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til en hver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Når du trækker dit samtykke tilbage, vil det derfor først få virkning fra dette tidspunkt.

Selv om du generelt har ret til at vide, hvis dine private oplysninger videregives, gælder det dog ikke, når myndighederne videregiver dine private data til forskere. På dette område lægger det danske lovforslag op til at indføre særregler, som afviger fra forordningens overordnede principper.

På "Min side" på borger.dk kan du kan se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dig. Når du logger på med MitID, får du adgang til dine personlige oplysninger fra blandt andet SKAT og CPR-registeret.

Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet

Som alle andre offentlige myndigheder er Greve Kommune forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, en såkaldt DPO.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071 
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
Telefon: 72 27 30 02
E-mail: dpo.greve@bechbruun.com

Sikker besked

Dine rettigheder er er styrket med EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og en dansk databeskyttelseslov - begge fra maj 2018. 

Læs mere

Greve Kommune behandler dine personoplysninger forskelligt alt afhængigt af, hvilken del af kommunen du er tilknyttet eller har kontakt med.

Herunder kan du læse, hvordan diverse fagområder behandler dine personoplysninger.

Behandling af dine personoplysninger på diverse fagområder

Oplysning om behandling og indsamling af personoplysninger – Center for Sundhed & Pleje

Du/I har taget kontakt til Greve Kommune, Center for Sundhed og Pleje, fordi Du/I har søgt om ydelser der relaterer sig til Service- og Sundhedsloven.

Greve Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Når Greve Kommune behandler personoplysninger om dig/jer, skal du/I som udgangspunkt oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du/I har. Derfor får du/I dette dokument med de informationer du/I har krav på, jf. Databeskyttelsesforordningen.

Kommunen arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer der skal sikre, at dine/jeres personoplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Greve Kommune behandler personoplysninger om dig/jer i forbindelse med sagsbehandlingen vedr. omsorgs- og sundhedsydelser, herunder hjemmehjælp, hjælpemidler eller træning. Herudover kan der også være tale om særlig hjælp og støtte til børn og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kommunen kan behandle oplysninger om dig/jer jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra c og e (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger), forvaltningsloven § 29 og Service- og Sundhedsloven.

Dine oplysninger vil kunne blive anvendt til administrative formål. Det er fx når vi udformer statistikker, ledelsesinformation, regnskaber og budgetter.

Kategori af personoplysninger

Til brug for behandlingen af din ansøgning, vil kommunen behandle almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, væsentlige sociale problemer mm, og følsomme oplysninger som helbredsforhold, strafbare forhold, politisk og religiøs overbevisning, race/etnisk oprindelse mm, hvis det er nødvendigt.

Hvor stammer personoplysningerne fra

Vi behandler normalt kun oplysninger som vi har modtaget fra dig/jer eller andre interessenter. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det eller du/I har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse af personoplysninger

Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder eller borgere, der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen – herunder i forbindelse med aktindsigt. Tilpas i forhold til den enkelte behandlingsaktivitet.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længe oplysningerne er nødvendige for sagsbehandlingen.

Greve Kommune kan anvende databehandlere til behandling, herunder opbevaring, af personoplysninger. Når det er tilfældet, vil Greve Kommune have indgået databehandleraftaler iht. Databeskyttelsesforordningens krav herom.   

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du/I bl.a. rettighed til at:

 • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
 • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig/jer
 • få forkerte eller vildledende oplysninger om dig/jer rettet
 • i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • i visse tilfælde modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring
 • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine/jeres personoplysninger
 • tilbagekalde et evt. samtykke.

Du/I kan læse mere om dine/jeres rettigheder i kommunens privatlivspolitik som du finder på vores hjemmeside:
https://greve.dk/kommunen/gdpr-databeskyttelse-og-hjemmeside/databeskyttelse-i-greve-kommune    

og i Datatilsynets vejledning:
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/  

Kontaktoplysninger på Greve Kommune 

Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte den forvaltning som behandler dine/jeres oplysninger. 

Herudover kan du også kontakte Greve Kommune på tlf. 43 97 97 97 eller via digital post

Kommunens adresse er Rådhusholmen 10, 2670 Greve. 

Kontaktoplysninger på Greve Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Du/I kan endvidere skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo.greve@bechbruun.com eller ring til telefonnummer (+45) 72 27 30 02.

Klage

Du/I kan klage til Datatilsynet over Greve Kommunes behandling af dine/jeres oplysninger. Henvendelse Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du/I kan læse mere om Datatilsynet og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Oplysning om behandling og indsamling af personoplysninger – Socialcentret

Kontaktoplysninger til Socialcentret

Greve Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Greve Kommune
Center for Job & Socialservice, Socialcentret
Rådhusholmen 10, 2670 Greve
CVR-nr.: 44023911
Telefon: 43979797
Send Digital Post

Kontaktoplysninger på Greve Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Greve Kommunes behandling af dine oplysninger. Er du altid velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiver på dpo.greve@bechbruun.com eller ringe til telefonnummer (+45) 72 27 30 02. Du kan også sende et brev til: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, att. Greve Kommunes DPO, Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn.

Husk, at hvis du sender personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, så anbefales du at sende din mail via den sikre beskedfunktion, der findes her:  https://greve.dk/kommunen/gdpr-databeskyttelse-og-hjemmeside/databeskyttelse-i-greve-kommune#spoergsmaal-01

Hvorfor behandler Socialcentret dine oplysninger

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at gøre det muligt for Greve Kommune at behandle din henvendelse eller ansøgning og bagefter levere den relevante støtte til dig. Alt efter hvilken type sag, der er tale om, kan det for eksempel være:

 • At behandle ansøgninger og levere støtte på socialområdet efter serviceloven, fx til voksne med nedsat funktionsevne, som fx socialpædagogisk støtte eller et botilbud.
 • At behandle ansøgninger om – og udbetaling af – kontante ydelser og enkeltydelser.
 • At udbetale kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, seniorpension og øvrige forsørgelsesydelser.
 • At levere ydelser m.v. efter Integrationsloven.
 • At levere rusmiddelbehandling efter serviceloven og sundhedsloven.
 • At levere råd og vejledning m.v.

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (Forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger: artikel 6, stk. 1, litra c og e (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger), og dansk lov og særlovgivning på området. Det er eksempelvis forvaltningsloven, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, Repatrieringsloven og Integrationsloven.

Dine oplysninger vil kunne blive anvendt til administrative formål. Det kan være, når vi udformer statistikker, ledelsesinformation, regnskaber, budgetter og udfører kontrol.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Greve Kommune behandler kun de typer af oplysninger om dig, der er nødvendige for behandlingen af din sag. Greve Kommunen kan behandle disse kategorier af personoplysninger om dig, når det er relevant for sagsbehandlingen og den hjælp, der ydes til dig:

Almindelige personoplysninger, fx:
Navn, adresse, telefonnummer, personnummer, oplysninger om økonomi, statsborgerskab, civilstand, e-mailadresse, skat, gæld, familieforhold, bolig, væsentlige sociale problemer m.m.

Følsomme personoplysninger:
Derudover kan vi i særlige tilfælde også behandle følgende særlige kategorier af oplysninger, hvis det er nødvendigt og relevant i det konkrete tilfælde, fx:

Oplysninger om helbredsforhold, strafbare forhold, religiøs og filosofisk overbevisning, race/etnisk oprindelse, seksuelle forhold eller orientering m.m.

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Vi behandler normalt kun oplysninger, som vi har modtaget fra dig. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre, hvis vi har lovhjemmel til det, eller du har givet udtrykkeligt samtykke, fx fra:

Din evt. værge, dine pårørende, andre center og enheder i Greve Kommune, andre myndigheder, private og eksterne leverandører eller registeroplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Greve Kommune videregiver eller overlader dine oplysninger til andre, når dette er relevant for sagsbehandlingen eller den hjælp, der ydes, eller i det omfang, der lovmæssigt er krav på oplysningerne – herunder i forbindelse med aktindsigt:

Andre centre og enheder i Greve Kommune, andre offentlige myndigheder, relevante samarbejdsparter, herunder, men ikke begrænset til, private og selvejende institutioner, værge og tolke, Danmarks Statistik og databehandlere i medfør af indgåede databehandleraftaler.

I de situationer, hvor vi kun kan videregive dine personoplysninger med dit samtykke, vil vi naturligvis først indhente dette. 

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længe oplysningerne er nødvendige for sagsbehandlingen.   

Greve kommune kan anvende databehandlere til behandling, herunder opbevaring, af personoplysninger. Når det er tilfældet, vil Greve Kommune have indgået databehandleraftaler iht. Databeskyttelsesforordningens krav herom.  

Hvad er dine rettigheder?

Efter databeskyttelsesforordningen har du bl.a. ret til, at:

 • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger,
 • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig,
 • få forkerte eller vildledende oplysninger om dig rettet,
 • i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer,
 • i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset,
 • i visse tilfælde gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger,
 • i visse tilfælde modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring,
 • tilbagekalde et evt. samtykke.

Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning:
https://www.datatilsynet.dk/Media/C/0/Registreredes%20rettigheder.pdf

Vil du klage?

Du kan klage til Datatilsynet over Greve Kommunes behandling af dine oplysninger. Henvendelse Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan læse mere om Datatilsynet og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.     

Oplysning om behandling og indsamling af personoplysninger – Jobcenter

Kontaktoplysninger til Jobcentret

Greve Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er:

Greve Kommune
Center for Job & Socialservice, Jobcentret
Rådhusholmen 10, 2670 Greve
CVR-nr.: 44023911
Telefon: 43979797
Send Digital Post

Kontaktoplysninger på Greve Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Greve Kommunes behandling af dine oplysninger. Er du altid velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiver på dpo.greve@bechbruun.com eller ringe til telefonnummer (+45) 72 27 30 02. Du kan også sende et brev til: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, att. Greve Kommunes DPO, Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn.

Husk, at hvis du sender personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, så anbefales du at sende din mail via den sikre beskedfunktion, der findes her: https://greve.dk/kommunen/gdpr-databeskyttelse-og-hjemmeside/databeskyttelse-i-greve-kommune#spoergsmaal-01

Hvorfor behandler Jobcentret dine oplysninger

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at gøre det muligt for Greve Kommune at behandle din sag. Jobcentret behandler sager om eksempelvis:

 • Kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, arbejdsløshedsdagpenge, seniorpension og øvrige forsørgelsesydelser.
 • Afklaring af din arbejdsevne i forbindelse med fx fleksjob og førtidspension.
 • Kompensation til handicappede i erhverv.
 • Råd og vejledning.

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (Forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger: artikel 6, stk. 1, litra c og e (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger), og dansk lov og særlovgivning på området. Det er eksempelvis forvaltningsloven, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om arbejdsløshedsforsikring, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension, lov om sygedagpenge, lov om kompensation til handicappede i erhverv og Repatrieringsloven.

Dine oplysninger vil kunne blive anvendt til administrative formål. Det kan være, når vi udformer statistikker, ledelsesinformation, regnskaber, budgetter og udfører kontrol.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Greve Kommune behandler kun de typer af oplysninger om dig, der er nødvendige for behandlingen af din sag. Greve Kommunen kan behandle disse kategorier af personoplysninger om dig, når det er relevant for sagsbehandlingen og den hjælp, der ydes til dig:

Almindelige personoplysninger, fx:
Navn, adresse, telefonnummer, personnummer, fødselsdato, uddannelse, oplysninger om økonomi (indtægts- og formueforhold), statsborgerskab, civilstand, e-mailadresse, skat, gæld, tjenstlige forhold, stilling, arbejdsområde, familieforhold, bolig, oplysninger om dit sociale liv, væsentlige sociale problemer m.m.

Følsomme personoplysninger:
Derudover kan vi i særlige tilfælde også behandle følgende særlige kategorier af oplysninger, hvis det er nødvendigt og relevant i det konkrete tilfælde, fx:

Oplysninger om helbredsforhold, strafbare forhold, politisk, religiøs og filosofisk overbevisning, race/etnisk oprindelse, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, seksuelle forhold eller orientering m.m.

Anvendelse af dine personoplysninger til analyse af jobmuligheder

Vi anvender visse af dine personoplysninger fra Jobnet, Det Fælles Datagrundlag på beskæftigelsesområdet (DFDG) samt jobcentrets egne oplysninger om dine evt. ledighedsforløb til at vurdere dine jobmuligheder og evt. risiko for langtidsledighed. Din joblog og dit CV på Jobnet spiller en væsentlig rolle. I jobloggen ser vi bl.a. på, hvor mange geografiske regioner du har søgt job i, samt hvor ofte en ansøgning har ledt til jobsamtale. I CV’et ser vi især på højeste uddannelsesniveau, sprogkundskaber og antal kørekort, men også på sammenhænge mellem uddannelser, erfaringer og jobmål (”Jeg søger job som”). Vi anbefaler dig derfor at sørge for at holde din joblog og dit CV opdateret på Jobnet.

Informationer om dine eventuelle tidligere kontaktforløb spiller også en rolle. Således indgår der informationer om fx antallet af samtaler, udeblivelser og sagsbehandlerskift. Sluttelig indgår dine stamdata, så som alder, køn, tolkebehov og statsborgerskab også. Vi sammenligner ovennævnte oplysninger med generelle data om ledighedsforløb og genererer automatisk en evaluering af dine beskæftigelsesmuligheder. Formålet er at kunne tilbyde dig den mest målrettede indsats til at komme i beskæftigelse. Din sagsbehandler kan oplyse dig om resultatet af analysen og kan også give dig indsigt i de oplysninger om dig, der konkret er blevet benyttet.

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Vi behandler normalt kun oplysninger, som vi har modtaget fra dig. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre, hvis vi har lovhjemmel til det, eller du har givet udtrykkeligt samtykke, fx fra:

Registeroplysninger, andre center og enheder i Greve Kommune, andre myndigheder, herunder sundhedsmyndigheder, private og eksterne leverandører.

Videregivelse af personoplysninger

Greve Kommune videregiver eller overlader dine oplysninger til andre, når dette er relevant for sagsbehandlingen eller den hjælp, der ydes, eller i det omfang, der lovmæssigt er krav på oplysningerne – herunder i forbindelse med aktindsigt:

Andre centre og enheder i Greve Kommune, andre offentlige myndigheder, relevante samarbejdsparter, herunder, men ikke begrænset til, eksterne leverandører, værger og tolke, Danmarks Statistik og databehandlere i medfør af indgåede databehandleraftaler.

Det kan fx være din arbejdsgiver, din a-kasse, din skole/uddannelsesinstitution, din læge, evt. tidligere opholdskommune, SKAT, CPR-registret, Jobnet og Det fælles Datagrundlag på beskæftigelsesområdet (DFDG), ydelsessystemerne (KY, KSD,), Vitas, Mediconnect og LetAsyl.

I de situationer, hvor vi kun kan videregive dine personoplysninger med dit samtykke, vil vi naturligvis først indhente dette.  

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længe oplysningerne er nødvendige for sagsbehandlingen.  

Greve kommune kan anvende databehandlere til behandling, herunder opbevaring, af personoplysninger. Når det er tilfældet, vil Greve Kommune have indgået databehandleraftaler iht. Databeskyttelsesforordningens krav herom.  

Hvad er dine rettigheder og klagemuligheder?

Efter databeskyttelsesforordningen har du bl.a. ret til, at:

 • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger,
 • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig,
 • få forkerte eller vildledende oplysninger om dig rettet,
 • i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer,
 • i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset,
 • i visse tilfælde gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger,
 • i visse tilfælde modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring,
 • tilbagekalde et evt. samtykke.

Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning:

https://www.datatilsynet.dk/Media/C/0/Registreredes%20rettigheder.pdf

Vil du klage?

Du kan klage til Datatilsynet over Greve Kommunes behandling af dine oplysninger. Henvendelse Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan læse mere om Datatilsynet og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.     

Oplysning om behandling og indsamling af personoplysninger

Dit barn eller du benytter sig af Greve Kommunes Sundhedspleje eller Tandpleje.
I den forbindelse behandler vi nogle personoplysninger om dig og/eller dit barn.

Greve Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Når Greve Kommune behandler personoplysninger, skal der som udgangspunkt oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du/I har. Derfor får du/I dette dokument med de informationer du/I har krav på, jf. Databeskyttelsesforordningen.

Kommunen arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer der skal sikre, at personoplysningerne bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Greve Kommune behandler personoplysninger om dig/jer i forbindelse med din eller dit barns tilknytning til Sundhedsplejen eller Tandplejen.

Kommunen kan behandle oplysninger om dig/jer jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra c og e (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger) og sundhedsloven.

Oplysningerne vil kunne blive anvendt til administrative formål. Det er fx når vi udformer statistikker, ledelsesinformation, regnskaber og budgetter.

Kategori af personoplysninger

Til brug for sundhedspleje eller tandpleje vedrørende dig eller dit barn, vil kommunen behandle almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer og følsomme oplysninger som helbredsforhold.

Hvor stammer personoplysningerne fra

Vi behandler normalt kun oplysninger som vi har modtaget fra dig/jer eller andre interessenter. Hvis det er relevant for sundhedsplejen eller tandplejen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det eller du/I har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse af personoplysninger

Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder eller borgere, der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen – herunder i forbindelse med aktindsigt.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længe oplysningerne er nødvendige for sundhedsplejen eller tandplejen.

Greve Kommune kan anvende databehandlere til behandling, herunder opbevaring, af personoplysninger. Når det er tilfældet, vil Greve Kommune have indgået databehandleraftaler iht. Databeskyttelsesforordningens krav herom.

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du/I bl.a. rettighed til at:

 • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
 • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig/jer
 • få forkerte eller vildledende oplysninger om dig/jer rettet
 • i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • i visse tilfælde modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring
 • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine/jeres personoplysninger
 • tilbagekalde et evt. samtykke.

Du/I kan læse mere om dine/jeres rettigheder i kommunens privatlivspolitik som du finder på vores hjemmeside:

https://greve.dk/kommunen/gdpr-databeskyttelse-og-hjemmeside/databeskyttelse-i-greve-kommune    

og i Datatilsynets vejledning:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/  

Kontaktoplysninger på Greve Kommune 

Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte den forvaltning som behandler dine/jeres oplysninger. 

Herudover kan du også kontakte Greve Kommune på tlf. 43 97 97 97 eller via digital post

Kommunens adresse er Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Kontaktoplysninger på Greve Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Du/I kan endvidere skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo.greve@bechbruun.com eller ring til telefonnummer (+45) 72 27 30 02.

Klage

Du/I kan klage til Datatilsynet over Greve Kommunes behandling af dine/jeres oplysninger. Henvendelse skal ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du/I kan læse mere om Datatilsynet og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Oplysning om behandling og indsamling af personoplysninger

Greve Kommune, Center for Børn & Familier, Familierådgivningen har modtaget en underretning, ansøgning eller anden henvendelse vedrørende dit barn. I den forbindelse behandler vi nogle personoplysninger om dig og/eller dit barn.

Greve Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Når Greve Kommune behandler personoplysninger, skal der som udgangspunkt oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du/I har. Derfor får du/I dette dokument med de informationer du/I har krav på, jf. Databeskyttelsesforordningen.

Kommunen arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer der skal sikre, at personoplysningerne bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Greve Kommune behandler personoplysninger om dig/jer i forbindelse med sagsbehandlingen vedrørende dit barns trivsel og udvikling, herunder socialfaglige indsatser.

Kommunen kan behandle oplysninger om dig/jer jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra c og e (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger), forvaltningsloven § 29, serviceloven samt retssikkerhedsloven.

Dine oplysninger vil kunne blive anvendt til administrative formål. Det er fx når vi udformer statistikker, ledelsesinformation, regnskaber og budgetter.

Kategori af personoplysninger

Til brug for behandlingen af underretning, ansøgning eller anden henvendelse vedrørende dit barn, vil kommunen behandle almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, væsentlige sociale problemer mm, og følsomme oplysninger som helbredsforhold, strafbare forhold, politisk og religiøs overbevisning, race/etnisk oprindelse mm, hvis det er nødvendigt.

Hvor stammer personoplysningerne fra

Vi behandler normalt kun oplysninger som vi har modtaget fra dig/jer, underretter eller andre interessenter. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det eller du/I har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse af personoplysninger

Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder eller borgere, der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen – herunder i forbindelse med aktindsigt. Ligeledes videregives der relevante oplysninger til samarbejdspartnere både i og uden for kommunen i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længe oplysningerne er nødvendige for sagsbehandlingen. Oplysninger der indgår i sociale børnesager må ikke slettes eller kasseres.

Greve Kommune kan anvende databehandlere til behandling, herunder opbevaring, af personoplysninger. Når det er tilfældet, vil Greve Kommune have indgået databehandleraftaler iht. Databeskyttelsesforordningens krav herom.   

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du/I bl.a. rettighed til at:

 • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
 • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig/jer
 • få forkerte eller vildledende oplysninger om dig/jer rettet
 • i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • i visse tilfælde modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring
 • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine/jeres personoplysninger
 • tilbagekalde et evt. samtykke.

Du/I kan læse mere om dine/jeres rettigheder i kommunens privatlivspolitik som du finder på vores hjemmeside:

https://greve.dk/kommunen/gdpr-databeskyttelse-og-hjemmeside/databeskyttelse-i-greve-kommune    

og i Datatilsynets vejledning:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/  

Kontaktoplysninger på Greve Kommune 

Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte den forvaltning som behandler dine/jeres oplysninger. 

Herudover kan du også kontakte Greve Kommune på tlf. 43 97 97 97 eller via digital post

Kommunens adresse er Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Kontaktoplysninger på Greve Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Du/I kan endvidere skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo.greve@bechbruun.com eller ring til telefonnummer (+45) 72 27 30 02.

Klage

Du/I kan klage til Datatilsynet over Greve Kommunes behandling af dine/jeres oplysninger. Henvendelse skal ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du/I kan læse mere om Datatilsynet og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Oplysning om behandling og indsamling af personoplysninger

Greve Kommune, Center for Børn & Familier har modtaget en henvendelse vedrørende dit barn. I den forbindelse behandler vi nogle personoplysninger om dig og/eller dit barn.

Greve Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Når Greve Kommune behandler personoplysninger, skal der som udgangspunkt oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du/I har. Derfor får du/I dette dokument med de informationer du/I har krav på, jf. Databeskyttelsesforordningen.

Kommunen arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer der skal sikre, at personoplysningerne bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Greve Kommune behandler personoplysninger om dig/jer i forbindelse med forebyggende indsats vedrørende dit barns trivsel og udvikling.

Kommunen kan behandle oplysninger om dig/jer jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra c og e (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger) og serviceloven.

Dine oplysninger vil kunne blive anvendt til administrative formål. Det er fx når vi udformer statistikker, ledelsesinformation, regnskaber og budgetter.

Kategori af personoplysninger

Til brug for forbyggende indsats vedrørende dit barn, vil kommunen behandle almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer.

Hvor stammer personoplysningerne fra

Vi behandler normalt kun oplysninger som vi har modtaget fra dig/jer eller andre interessenter. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det eller du/I har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse af personoplysninger

Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder eller borgere, der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen – herunder i forbindelse med aktindsigt.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længe oplysningerne er nødvendige for den forebyggende indsats.

Greve Kommune kan anvende databehandlere til behandling, herunder opbevaring, af personoplysninger. Når det er tilfældet, vil Greve Kommune have indgået databehandleraftaler iht. Databeskyttelsesforordningens krav herom.

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du/I bl.a. rettighed til at:

 • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
 • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig/jer
 • få forkerte eller vildledende oplysninger om dig/jer rettet
 • i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • i visse tilfælde modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring
 • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine/jeres personoplysninger
 • tilbagekalde et evt. samtykke.

Du/I kan læse mere om dine/jeres rettigheder i kommunens privatlivspolitik som du finder på vores hjemmeside:

https://greve.dk/kommunen/gdpr-databeskyttelse-og-hjemmeside/databeskyttelse-i-greve-kommune    

og i Datatilsynets vejledning:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/  

Kontaktoplysninger på Greve Kommune 

Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte den forvaltning som behandler dine/jeres oplysninger. 

Herudover kan du også kontakte Greve Kommune på tlf. 43 97 97 97 eller via digital post

Kommunens adresse er Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Kontaktoplysninger på Greve Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Du/I kan endvidere skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo.greve@bechbruun.com eller ring til telefonnummer (+45) 72 27 30 02.

Klage

Du/I kan klage til Datatilsynet over Greve Kommunes behandling af dine/jeres oplysninger. Henvendelse skal ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du/I kan læse mere om Datatilsynet og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Oplysning om behandling og indsamling af personoplysninger

Greve Kommune, Center for Børn & Familier, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har modtaget en henvendelse vedrørende dit barn. I den forbindelse behandler vi nogle personoplysninger om dig og/eller dit barn.

Greve Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Når Greve Kommune behandler personoplysninger, skal der som udgangspunkt oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du/I har. Derfor får du/I dette dokument med de informationer du/I har krav på, jf. Databeskyttelsesforordningen.

Kommunen arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer der skal sikre, at personoplysningerne bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Greve Kommune behandler personoplysninger om dig/jer i forbindelse med sagsbehandlingen vedrørende dit barns trivsel og udvikling, skolegang og fritidstilbud.

Kommunen kan behandle oplysninger om dig/jer jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra c og e (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger), samt ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand”, ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen” og serviceloven.

Dine oplysninger vil kunne blive anvendt til administrative formål. Det er fx når vi udformer statistikker, ledelsesinformation, regnskaber og budgetter.

Kategori af personoplysninger

Til brug for behandlingen af underretning, ansøgning eller anden henvendelse vedrørende dit barn, vil kommunen behandle almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, væsentlige sociale problemer mm, og følsomme oplysninger som helbredsforhold, strafbare forhold, politisk og religiøs overbevisning, race/etnisk oprindelse mm, hvis det er nødvendigt.

Hvor stammer personoplysningerne fra

Vi behandler normalt kun oplysninger som vi har modtaget fra dig/jer, underretter eller andre interessenter. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det eller du/I har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse af personoplysninger

Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder eller borgere, der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen – herunder i forbindelse med aktindsigt. Ligeledes videregives der relevante oplysninger til samarbejdspartnere både i og uden for kommunen i forbindelse med afsøgning af relevante tilbud til dit barn.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længe oplysningerne er nødvendige for sagsbehandlingen.

Greve Kommune kan anvende databehandlere til behandling, herunder opbevaring, af personoplysninger. Når det er tilfældet, vil Greve Kommune have indgået databehandleraftaler iht. Databeskyttelsesforordningens krav herom.

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du/I bl.a. rettighed til at:

 • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
 • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig/jer
 • få forkerte eller vildledende oplysninger om dig/jer rettet
 • i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • i visse tilfælde modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring
 • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine/jeres personoplysninger
 • tilbagekalde et evt. samtykke.

Du/I kan læse mere om dine/jeres rettigheder i kommunens privatlivspolitik som du finder på vores hjemmeside:

https://greve.dk/kommunen/gdpr-databeskyttelse-og-hjemmeside/databeskyttelse-i-greve-kommune    

og i Datatilsynets vejledning:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/  

Kontaktoplysninger på Greve Kommune 

Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte den forvaltning som behandler dine/jeres oplysninger. 

Herudover kan du også kontakte Greve Kommune på tlf. 43 97 97 97 eller via digital post

Kommunens adresse er Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Kontaktoplysninger på Greve Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Du/I kan endvidere skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo.greve@bechbruun.com eller ring til telefonnummer (+45) 72 27 30 02.

Klage

Du/I kan klage til Datatilsynet over Greve Kommunes behandling af dine/jeres oplysninger. Henvendelse skal ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du/I kan læse mere om Datatilsynet og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Oplysning om behandling og indsamling af personoplysninger

I forbindelse med Greve Kommunes eventuelle kommende eller nuværende ansættelse af dig/jer som plejefamilie behandler vi nogle personoplysninger om dig/jer.

Greve Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Når Greve Kommune behandler personoplysninger, skal der som udgangspunkt oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du/I har. Derfor får du/I dette dokument med de informationer du/I har krav på, jf. Databeskyttelsesforordningen.

Kommunen arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer der skal sikre, at personoplysningerne bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Greve Kommune behandler personoplysninger om dig/jer i forbindelse med sagsbehandlingen vedrørende din eventuelle kommende eller nuværende ansættelse som plejefamilie.

Kommunen kan behandle oplysninger om dig/jer jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra c og e (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger) og serviceloven.

Dine oplysninger vil kunne blive anvendt til administrative formål. Det er fx når vi udformer statistikker, ledelsesinformation, regnskaber og budgetter.

Kategori af personoplysninger

Til brug for sagsbehandlingen vedrørende din eventuelle kommende eller nuværende ansættelse som plejefamilie, vil kommunen behandle almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, væsentlige sociale problemer mm, og følsomme oplysninger som helbredsforhold, strafbare forhold, politisk og religiøs overbevisning, race/etnisk oprindelse mm, hvis det er nødvendigt.

Hvor stammer personoplysningerne fra

Vi behandler normalt kun oplysninger som vi har modtaget fra dig/jer eller andre interessenter. Hvis det er relevant for sundhedsplejen eller tandplejen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det eller du/I har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse af personoplysninger

Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder eller borgere, der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen – herunder i forbindelse med aktindsigt.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længe oplysningerne er nødvendige for sagsbehandlingen. Oplysninger der indgår i sociale børnesager må ikke slettes eller kasseres.

Greve Kommune kan anvende databehandlere til behandling, herunder opbevaring, af personoplysninger. Når det er tilfældet, vil Greve Kommune have indgået databehandleraftaler iht. Databeskyttelsesforordningens krav herom.

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du/I bl.a. rettighed til at:

 • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
 • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig/jer
 • få forkerte eller vildledende oplysninger om dig/jer rettet
 • i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • i visse tilfælde modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring
 • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine/jeres personoplysninger
 • tilbagekalde et evt. samtykke.

Du/I kan læse mere om dine/jeres rettigheder i kommunens privatlivspolitik som du finder på vores hjemmeside:

https://greve.dk/kommunen/gdpr-databeskyttelse-og-hjemmeside/databeskyttelse-i-greve-kommune    

og i Datatilsynets vejledning:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/  

Kontaktoplysninger på Greve Kommune 

Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte den forvaltning som behandler dine/jeres oplysninger. 

Herudover kan du også kontakte Greve Kommune på tlf. 43 97 97 97 eller via digital post

Kommunens adresse er Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Kontaktoplysninger på Greve Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Du/I kan endvidere skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo.greve@bechbruun.com eller ring til telefonnummer (+45) 72 27 30 02.

Klage

Du/I kan klage til Datatilsynet over Greve Kommunes behandling af dine/jeres oplysninger. Henvendelse skal ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du/I kan læse mere om Datatilsynet og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Oplysning om behandling og indsamling af personoplysninger – Center for Teknik & Miljø

Greve Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Når Greve Kommune behandler personoplysninger om dig, skal du som udgangspunkt oplyses om formålet med behandlingen og om dine rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningen.

Kommunen arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer, der skal sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger er en forudsætning for, at vi kan behandle din henvendelse i form af en forespørgsel, ansøgning, klage e. lign i forhold til den lovgivning, der hører under Center for Teknik & Miljø som nævnt nedenfor. Behandlingen af dine personoplysninger kan også være nødvendig i forbindelse med en henvendelse fra en anden borger, hvis behandlingen af denne henvendelse forudsætter, at du inddrages i sagen. Det kan f.eks. være, hvis du skal partshøres i forbindelse med kommunens behandling af en ansøgning om byggetilladelse fra din nabo, eller hvis din nabo klager over forhold på din ejendom.

Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen for at behandle dine personoplysninger afhænger af sagstypen. Alt afhængigt af, hvilken sag, det drejer sig om, behandles din sag efter en eller flere af følgende lovgrundlag:

 • Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra c og e (almindelige personoplysninger) og forvaltningsloven § 29. Der indgår som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger. I det omfang vi modtager følsomme personoplysninger, vil de som udgangspunkt ikke indgå i sagsbehandlingen og vi vil ikke slette dem af egen drift. 
 • Vejloven, privatvejsloven, færdselsloven, miljøvurderingsloven, miljømålsloven, miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, vandforsyningsloven, vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, landbrugsloven, husdyrbrugloven, kystbeskyttelsesloven, planloven, sommerhusloven, byggeloven, udstykningsloven, boligreguleringsloven, varmeforsyningsloven, BBR-loven, miljøoplysningsloven, offentlighedsloven, forvaltningsloven samt regler udstedt i medfør af disse love.

Dine personoplysninger vil kunne blive gjort tilgængelige på kommunens weblager, hvor kommunen offentliggør oplysninger om de enkelte ejendomme i kommunen, herunder oplysninger om meddelte byggetilladelser og indgivne ansøgninger. Der vil typisk være tale om offentliggørelse af personoplysninger som navn og adresse, medmindre du har adressebeskyttelse.

Dine oplysninger vil også kunne blive anvendt til administrative formål. Det er fx når vi udformer statistikker, ledelsesinformation, regnskaber og budgetter.

Kategori af personoplysninger

Til brug for behandlingen af sagen, vil kommunen som udgangspunkt alene behandle almindelige personoplysninger som navn, adresse, tlf. nr. og cpr. nr.

Hvor stammer personoplysningerne fra

Vi behandler normalt kun oplysninger som vi har modtaget fra dig eller andre interessenter. Andre interessenter kan være en nabo, der klager over forhold på din ejendom, eller en anden myndighed, der videresender en henvendelse fra dig til kommunen. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det, eller du har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse af personoplysninger

Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder eller borgere, der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen, herunder i forbindelse med aktindsigt.

Vi videregiver dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan behandle din sag på teknik- og miljøområdet eller i øvrigt løse vores opgaver som kommune – og selvfølgelig kun, når det er lovligt.  

Som mulige modtagere af dine personoplysninger kan nævnes:

 • Andre centre i kommunen.
 • Databehandlere, der på vegne af kommunen behandler dine personoplysninger.
 • Andre offentlige myndigheder som selvstændig dataansvarlige, herunder andre kommuner, SKAT, klageinstanser
 • Eksterne rådgivere som selvstændig dataansvarlige
 • Offentligheden som led i offentliggørelse af almindelige personoplysninger på vores hjemmeside, i pressemeddelelser, politiske dagsordner mv.
 • Andre interessenter som led i besvarelse af anmodninger om aktindsigt

Kommunen videregiver ikke dine oplysninger til tredjelande.

Opbevaring af personoplysninger

Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med kommunens arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe oplysningerne gemmes. Det afhænger af, hvilket formål der er med at gemme oplysningerne, og hvor længe kommunen har behov for at gemme oplysningerne for at kunne varetage kommunens opgaver. Der er altså forskellige opbevaringstider alt efter, hvilken sag det drejer sig om.

Inden for nogle fagområder skal kommunen aflevere dine sager og oplysninger til et arkiv, inden kommunen må slette dem. Det bestemmes af arkivloven.

Når en byggesag er færdigbehandlet, bliver den gemt på www.weblager.dk, som er kommunens byggesagsarkiv. Her vil dit navn og adresse som udgangspunkt blive gemt som nævnt ovenfor. Eventuelle følsomme personoplysninger fjernes inden offentliggørelse.

Du kan få nærmere oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte Center for Teknik & Miljø. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Greve Kommune kan anvende databehandlere til behandling, herunder opbevaring, af personoplysninger. Når det er tilfældet, vil Greve Kommune have indgået databehandleraftaler iht. Databeskyttelsesforordningens krav herom.  

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du bl.a. ret til at

 • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
 • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig
 • få forkerte eller vildledende oplysninger om dig rettet
 • i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • i visse tilfælde modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring
 • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • tilbagekalde et evt. samtykke.

Du kan læse mere om dine rettigheder i kommunens privatlivspolitik, som du finder på vores hjemmeside: https://greve.dk/databeskyttelse

og i Datatilsynets vejledning: https://www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder

Kontaktoplysninger på Greve Kommune

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Center for Teknik & Miljø på tlf. 43 97 97 97 eller via digital post.

Vores adresse er Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Kontaktoplysninger på Greve Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Du kan endvidere skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo.greve@bechbruun.com eller ring til telefonnummer (+45) 72 27 30 02.

Klage

Du kan klage til Datatilsynet over Greve Kommunes behandling af dine oplysninger. Henvendelse skal ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan læse mere om Datatilsynet og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside, som er www.datatilsynet.dk

Når du opholder dig på Greve Kommunes område, kan du blive optaget af kommunens tv-overvågning.

Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger indsamlet i forbindelse med tv-overvågning, og derfor har kommunen pligt til at informere dig om behandlingen.

Greve Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med tv-overvågning. Du finder kommunens kontaktoplysninger her:

Greve Kommune
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Telefon: 43979797
E-mail: raadhus@greve.dk
CVR: 44023911

Herunder kan du læse om, hvilke oplysninger vi behandler i forbindelse med TV-overvågning, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har som registreret i Greve Kommune.

Formålet med tv-overvågning

Vores tv-overvågning har til formål at forebygge kriminalitet såsom tyveri og hærværk, at fremme trygheden for personer, som færdes i det tv-overvågede område og at sikre opklaring af kriminalitet.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler oplysninger om dig, i det omfang, de fremgår af optagelserne fra det tv-overvågede område. Det kan omfatte:

 • Almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det TV-overvågede område
 • Strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne
Behandling af dine personoplysninger

Vi behandler optagelser med personoplysninger, der er foretaget i forbindelse tv-overvågning med det formål at fremme trygheden for personer, som færdes i det tv-overvågede område, at forebygge og opklare kriminalitet og beskytte kommunens ejendom.

Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger) og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2 (oplysninger om strafbare forhold). Optagelserne videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed på grundlag af tv-overvågningslovens § 4c.

Optagelserne vil ikke blive videregivet eller vist til andre end politiet, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov.

Behandlingens varighed

Billedoptagelser fra tv-overvågning gemmes som udgangspunkt i 21 dage.

Optagelserne slettes automatisk efter den 21. dag efter optagelsens tidspunkt.  Herefter er optagelserne ikke længere i Greve kommunes varetægt.

I tilfælde, hvor der er mistanke om kriminelle forhold, der efterforskes af politiet, opbevares oplysningerne, indtil oplysningerne er overladt til politiet. Herefter slettes oplysningerne.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opbevare optagelser i længere tid, hvis optagelserne skal bruges i en konkret tvist vedrørende en persons adfærd. I disse tilfælde vil personen blive underrettet særskilt herom, jf. tv-overvågningslovens § 4 c, stk. 5.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Greve Kommunes behandling af dine oplysninger, som du kan læse nedenfor. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke optagelser Greve Kommune har om dig. Dette er dog begrænset af regler for videregivelse af personoplysninger. Dette betyder at du kun kan få indsigt i afgrænsede optagelser, hvor du er på. Herudover skal man ved indsigt være opmærksom på at videoerne kan være splittet op i sekvenser, eller at andre personer kan være sløret, med mindre samtykke fra andre personer på videosekvensen foreligger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt oplysningerne ellers ville blive slettet.

Retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i:

 • Lov om tv-overvågning
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9
 • Databeskyttelseslovens § 8
Greve Kommunes Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger,

kan du kontakte Kommunens databeskyttelsesrådgiver på:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071 
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
Telefon: 72 27 30 02
E-mail: dpo.greve@bechbruun.com

Vil du klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf: 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk eller datatilsynet.dk

Sidst opdateret: 22. april 2024

Kontakt

Greve Kommunes Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071

Gdanskgade 18
2150 Nordhavn

Telefon: 72 27 30 02

E-mail: dpo.greve@bechbruun.com

Sikker besked