Gå til hovedindhold

Min Pladsanvisning

Her finder du al relevant information om opskrivning, takster og gældende lovgivning.

Indhold

  Telefontider i Pladsanvisningen

  Pladsanvisningens telefontider:

  Mandag kl. 10.00 - 12.00

  Tirsdag kl. 10.00 - 12.00

  Onsdag lukket

  Torsdag kl. 13.00 - 17.00

  Fredag kl. 9.00 - 11.00

   

  Vinterferie

  Pladsanvisningen holder ferielukket i uge 8.

  Det er igen muligt at komme i kontakt med pladsanvisningen fra uge 9.

  Selvbetjening

  På "Min Pladsanvisning" finder du alt vedrørende ind- og udmeldelse, økonomisk fripladstilskud, dagtilbud, dagpleje, SFO og Klub

  Min pladsanvisning

  Indskrivning til klub

  Om pladsanvisning i Greve Kommune

  Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

  Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Greve Kommunes optagelsesregler tager udgangspunkt i dagtilbudsloven og ministeriets dagtilbudsvejledning.

  Fra 1. januar 2024 ændres Greve Kommunes optagelsesregler for børn i dagtilbud, som følge af lovgivningen om minimumsnormeringer. Derudover er optagelsesreglerne blevet justeret for at sikre en mere hensigtsmæssig administration af ventelisterne og dagtilbudskapaciteten. Det betyder bl.a., at hvis et barn allerede har en plads i et dagtilbud, kan barnet maksimalt stå på venteliste til ét andet dagtilbud, mod tre tidligere. 

  Du kan læse om kommunens optagelsesregler herunder:

  Økonomisk friplads kan søges af forældre inden for nedenstående indtægtsgrænser

  Indtægt Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne
  Til og med 200.301 Betalingen udgør 0%
  200.301kr. til 204.741kr Betalingen udgør 5%
  204.741 kr. til 622.200 kr. Betalingen forhøjes med 1% for hver 4.441 kroners indtægtsstigning.
  622.200 kr. eller derover Betalingen udgør 100%

   

  • Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet.
  • Indtægtsgrænsen forhøjes med 70.089 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.
  • Se hele fripladsskalaen (åbner i nyt vindue)
  • Ansøgning skal ske via Min Pladsanvisning.

  Pædagogisk friplads

  Socialpædagogisk fripladstilskud ydes, når ophold i dagtilbuddet af sociale eller pædagogiske årsager ses som særlig påkrævet, og familiens økonomi vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

  Behandlingsmæssig fripladstilskud ydes når familien har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som af behandlingsmæssige årsager har ophold i et dagtilbud.

  Læs mere på Pædagogisk friplads

  Yderligere oplysninger vedrørende socialpædagogisk friplads kan fås ved henvendelse på mail: paedagogiskfriplads@greve.dk. (Som udgangspunkt er det kun om fredagen der arbejdes med fripladser, men skriv blot en mail eller læg en mobilsvarerbesked, så kontakter vi jer.)

  Friplads i forbindelse med forebyggende foranstaltninger

  Forebyggende foranstaltninger ydes under hensyntagen til en samlet vurdering af barnets tarv. Ydelsen bevilges efter Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 1.
  Yderligere oplysninger vedr. §. 52 stk. 3 nr. 1 kan fås ved henvendelse til Familierådgivningen, telefon 43 97 93 38.

  Søskendetilskud

  Kommunen yder et søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud efter § 76 i lov om dagtilbud, i privatpasning med tilskud efter § 80 i lov om dagtilbud og i skolefritidsordninger i lov om folkeskolen.

  • Der ydes ikke søskendetilskud til børn og unge optaget i klubtilbud.
  • Tilskuddet ydes i forhold til de billigste pladser.

  Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med samme adresse samt betaler. 

  Sådan kan du få tilskud til at passe dine egne børn

  • Fra den 1. januar 2024 er tilskuddet 6.090,- kr. pr. måned.
  • Tilskuddet kan først udbetales fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et kommunalt dagtilbud.

  Derfor er det vigtigt, at dit barn er skrevet op til institution

  • Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år per barn, med start d. 1. eller 16. i måneden, og opsigelse d. 15. eller 30./31. i måneden.
  • Tilskuddet kan ydes for børn i alderen 24 uger til barnet fylder 3 år
  • Der kan højst udbetales tre tilskud til samme husstand
  • Det samlede tilskud per husstand må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge
  • Den forældre, der modtager tilskuddet, kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst, herunder SU
  • Tilskuddet beskattes som A-indkomst (der beregnes ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller den særlige pensionsopsparing)
  • Ansøgeren skal have opholdt sig i landet i syv ud af de sidste otte år. Kravet gælder dog ikke EU/EØS-borgere
  • Kommunen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tildelt tilskud til selv at passe barnet, hvis hensynet til barnet taler for, at det skal optages i et dagtilbud
  • Du optjener ikke feriepenge mens du modtager tilskud til pasning af egen barn

  Hvordan søger jeg?

  Du kan ansøge ved at udfylde den digitale blanket herunder, og indsende den direkte til kommunen. Blanketten kan udfyldes både med og uden MitID.

  Blanket til ansøgning om tilskud til pasning af egne børn

  Tilskud til Privat Pasningsordning

  Greve Kommune giver tilskud til forældre, der vælger en Privat Pasningsordning i stedet for at benytte plads i ét af kommunens dagtilbud.

  I Greve Kommune er det besluttet alene at give tilskud til børn i aldersgruppen 24 uger frem til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år

  Greve Kommune skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den Private Pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen.

  Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Center for Dagtilbud & Skoler på mail cds@greve.dk eller telefon 43 97 97 97

  Ansøgning om tilskud til Privat Pasningsordning

  Retningslinjer for administration af tilskud til Privat Pasningsordning  jf. §80 i Dagtilbudsloven

  Oversigt over Private Pasningsordning i Greve Kommune

   

   

  Dagtilbudsloven giver fra 1. januar 2019 forældre på barsels- og forældreorlov mulighed for at få en 30 timers deltidsplads til deres øvrige børn i husstanden.

  Ifølge dagtilbudsloven har forældre, der holder barsels- eller forældreorlov, mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Forældrenes ret hertil bortfalder, hvis barselsperioden afbrydes med mere end 5 uger.

  Deltidsplads på 30 timer om ugen i forbindelse med barsels- og forældreorlov skal tilbydes i både kommunale og selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner og dagplejen, hvis forældrene ønsker det og lever op til kravene.

  Ifølge lovgivningen skal byrådet fastsætte og offentliggøre retningslinjer for deltidspladser, herunder frister og procedurer i forbindelse med ansøgning og forældrenes oplysningspligt. Privatinstitutioner skal selv fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidsplads på 30 timer om ugen.

  Forældrenes ansøgning om en deltidsplads skal sendes til opholdskommunen, og forældrene skal angive den periode, de ønsker deltidspladsen.

  Greve Kommunes retningslinjer for 30 timers deltidsplads ved barsels- og forældreorlov kan ses herunder:

  Retningslinjer for deltidspladser

  Greve Kommune har en garantiordning, der skal sikre, at forældre, der i en periode ikke har behov for plads i et dagtilbud til deres børn, kan udmelde dem med garanti for en plads den dag, der atter er behov.

  For vuggestue og dagpleje gælder garantien ikke en bestemt plads. Forældrene er således ikke sikret, at deres barn kommer tilbage til samme dagtilbud, som det havde. For børn i børnehave er barnet sikret en plads i samme børnehave som tidligere.

  Garantien gælder for en periode på mindst 3 måneder, og højst 12 måneder.

  Kombinationstilbud til forældre med skæve arbejdstider

  Dagtilbudsloven giver nu forældre til mindre børn mulighed for pasning uden for dagtilbuddenes normale åbningstid.

  Forældre får nu mulighed for, at deres barn kan gå i et dagtilbud samtidig med, at forældrene får tilskud til at få barnet passet uden for normal åbningstid. Forældrene vælger selv, hvem de vil have til at passe barnet, når de har brug for pasning uden for åbningstiden.

  Tilbuddet hedder et kombinationstilbud og er en kombination af en dagtilbudsplads og fleksibel pasning, hvor børn kan gå i deres trygge og vante dagtilbud og samtidig blive passet af en person de kender, når forældrene arbejder på skæve tidspunkter.

  Forældrene skal kunne dokumentere, at de har et arbejde, der gør, at de har behov for pasning udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid. De skal mindst have et pasningsbehov på ti timer i gennemsnit om ugen, og så må kombinationstilbuddet samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud.

  Kommunen skal ifølge dagtilbudsloven godkende pasningsaftalen mellem forældrene og den fleksible børnepasser og føre tilsyn med ordningen. Det er et krav, at der tales dansk i den fleksible pasningsordning.

  Fakta:

  Hvis begge forældre eller en eneforsørger har et arbejdsbetinget behov, har de ret til et kombinationstilbud. Forældrenes dokumentation for, at de har et arbejdsbetinget behov, kan fx bestå af en arbejdsgivererklæring, vagtplaner eller lignende, som skal indsendes i forbindelse med ansøgningen.

  Det er Greve Kommune, der skal godkende ansøgninger om kombinationstilbud.

  Ansøgning - Kombinationstilbud (revideret)

  Sidst opdateret: 30. maj 2024

  Kontakt

  Center for Dagtilbud & Skoler

  Pladsanvisningen

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver NemID)