Gå til hovedindhold

Bygge- og anlægsaffald

Her kan du læse om dine pligter, hvis der opstår affald, når du skal renovere, nedrive, ombygge, udføre lednings- og anlægsarbejder eller opføre en ny bygning.

Hus under nedrivning. Foran huset ligger en bunke murbrokker. I baggrunden er en gravko.

Indhold

  For at sikre rene materialer til genanvendelse af byggeaffald er der regler for hvordan bygninger og anlæg der skal renoveres eller nedrives skal håndteres.

  1. Affald skal anmeldes hvis der er mere end 1 ton eller det omfatter termoruder produceret mellem 1950-1977
  2. Bygningen eller anlægget skal screenes for at finde problematiske stoffer.
  3. Affaldet skal anmeldes senest 14 dage inden arbejdet starter.
  4. Problematiske stoffer afrenses og affaldet sorteres efter affaldstype og forurening.
  5. Affaldet bortskaffes efter kommunens anvisning.

  Du må starte nedrivningen eller renoveringsarbejdet når Greve Kommune har sendt en anvisning eller 14 efter at du har indsendt en fuldstændig anmeldelse. Og så skal du huske at du skal have fået alle tilladelser efter anden lovgivning.

  Guide: Trin for trin

  Der er gennem tiden blevet brugt en række materialer i byggeriet, som indeholder miljø‐ og sundhedsskadelige stoffer. I forbindelse med renoverings‐ og nedrivningsopgaver er det vigtigt, at disse stoffer bliver fundet, sorteret fra de rene materialer og bortskaffet korrekt.

  Bygningen eller anlægget der skal rives ned, ombygges eller renoveres skal screenes for problematiske stoffer hvis

  • der kommer mere end 1 ton affald fra renoveringen, nedrivningen eller ombygningen eller
  • hvis der udskiftes termoruder der kan være fra perioden 1950-1977

  Der skal som minimum screenes for følgende problematiske stoffer: PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller.

  Hvis screeningen giver anledning til mistanke om at der kan være problematiske stoffer i bygningen eller anlægget skal der foretages en egentlig kortlægning.

  Kortlægningsrapporten skal indeholde:

  • Resultater af repræsentative prøver
  • Beskrivelse af screeningen der ligger til grund for materialeprøver
  • Placering af materialer, fx med billeder og/eller tegning
  • Planlagt sortering og håndtering af problematiske stoffer, herunder evt. afrensning
  • Laboratorierapporten

  Du kan finde en virksomhed, der kan udføre en miljøkortlægning ved at søge på nettet. Brug søgeord: ”miljøscreening”.

  Du skal selv betale for kortlægningen. Udgiften afhænger af hvor mange prøver, der skal tages og analyseres. Det vil sige, at den dels er afhængig af arbejdets størrelse dels bygningens alder og vedligeholdelseshistorik.

  Senest 14 dage inden renoverings- eller nedrivningsarbejdet starter skal affaldet meldes til Greve Kommune via Bygningsaffald.dk, hvis et af følgende krav er opfyldt:

  • Affaldet indeholder asbest
  • Affaldet indeholder PCB
  • Affaldet er forurenet eller farligt
  • Arbejdet giver mere end 1 ton affald

  Affaldet skal anmeldes separat fra en evt. bygge-, eller nedrivningstilladelse. 

  Anmeld dit affald her

  Affald fra nedrivning, ombygning eller renovering skal anmeldes til kommunen, også selvom arbejdet ikke kræver bygge-, eller nedrivningstilladelse. Anmeldelsen skal minimum indeholde følgendes oplysninger:

  1. Anmeldelsesdato
  2. Bygherres navn og adresse
  3. Ejendommes adresse og matrikelbetegnelse
  4. Forventet dato på hvornår byggearbejdet igangsættes
  5. Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen
  6. Dato for kortlægningen
  7. Byggeår og eventuelle renoveringsår
  8. Forekomsten og koncentrationen af problematiske stoffer
  9. Kortlægningsrapport
  10. De forventede affaldsmængder og -typer
  11. Modtager af affaldet eller angivelse af, hvordan bygge- og anlægsaffald, som benyttes på samme matrikel, påtænkes nyttiggjort.

  Alle typer af affald skal angives, også det der genbruges. Prøvenumre skal angives, så vi kan matche affaldstype med analysen.

  Hvis din anmeldelse ikke er fuldstændig, kan vi ikke behandle den. Anmeldelsen vil i så fald enten blive returneret med rettelser eller afvist.

  Inden nedbrydning af bygning eller anlæg skal evt. problematiske stoffer afrenses af materialer der efter afrensning kan genanvendes.

  Affaldet skal på ejendommen sorteres i affaldstype og forureningsgrad, fx må forurenet træ ikke blandes med træ der er farligt og affald med PCB eller asbest må ikke blades med andet affald.

  Kortlægningsrapporten kan bruges til at finde de stoffer der skal afrenses og hvilke affaldsfraktioner der ikke må blandes.

  For at sikre at mest muligt af det rene bygge- og anlægsaffald bliver genbrugt eller genanvendt, er der lovkrav om at affaldet som minimum skal sorteres i:

  • Natursten, f.eks. granit og flint
  • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
  • Beton
  • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton. Rene fraktioner er bedst til genbrug og genanvendelse og billigst at bortskaffe
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld
  • Jord
  • Asfalt
  • Blandinger af beton og asfalt. Rene fraktioner er bedst til genbrug og genanvendelse og billigst at bortskaffe
  • Termoruder

  Derudover kan der udtages mange andre fraktioner til genbrug og genanvendelse. Læs mere længere nede.

  Alt forurenet og farligt affald skal sorteres fra til speciel behandling, for at undgå spredning af stoffer der er skadelige for dig og miljøet.

  Det er vigtigt, at der er plads til sortering af affald på byggepladser.

  Greve Kommune skal anvise nedrivnings- og renoveringsaffald. Anvisningen kan indeholde instruks om evt. afrensning, men vil altid angive hvilket modtageanlæg affaldet skal afleveres til. Vi anviser som udgangspunkt til dit ønskede modtageanlæg, hvis anlægget må modtage affaldet.

  Forbrændingsegnet affald skal altid afleveres ved Roskilde Forbrændingsanlæg og deponeringsegnet affald skal altid afleveres hos Audebo Deponi. Nogle typer af affald og forureninger skal afleveres til specialforbrænding eller specialdeponi. Der kan være varierende udgifter forbundet med aflevering af farligt og forurenet affald.

  Borgere kan aflevere små mængder af byggeaffald på MiljøCenter Greve. Virksomheder skal være tilmeldt MiljøCenter Greve, hvis de vil aflevere små mængder af bygge affald der. Du kan læse mere om reglerne for aflevering på MiljøCenter Greve her: KLAR Forsyning: Miljøcenter Greve.

  Modtageanlæggene modtager en kopi af kommunens anvisning af affaldet.

  Du må først køre dit forurenede og farlige affald væk, når du har modtaget et løbenummer fra Greve Kommune

  Når affaldet anmeldes, vil kommunen tildele anmeldelsen et unikt løbenummer.
  Løbenummeret og den senest ajourførte udgave af anmeldelsen skal udleveres til transportøren, som skal udlevere det til modtageanlægget. Modtageanlægget skal bruge løbenummeret til at melde til kommunen når alt affaldet er modtaget.

  Når du genbruger eller genanvender dine ting eller byggematerialer, sparer du mange ressourcer og CO2. Det er vigtigt, at de materialer, du bruger, er fri for stoffer, der kan skade dig og miljøet, og at materialerne er sorteret korrekt. Du kan læse mere om sortering længere oppe på siden.

  Forskellen på genbrug og genanvendelse er, hvor meget man skal gøre ved tingene, før de kan bruges igen. Genbrug kræver ikke så mange ressourcer, fordi tingene ikke laves om. For eksempel er det genbrug, når du køber et bord på et loppemarked for at bruge det som et bord.

  Ved genanvendelse bliver materialerne lavet om, og det kræver flere ressourcer end genbrug, men færre ressourcer end, hvis man bruger helt nye materialer. For eksempel er det genanvendelse, når glas bliver knust og lavet til nyt glas eller glasuldsisolering. 

  Rene materialer til genbrug:

  • Inventar
  • Loftplader
  • Gulve
  • Døre
  • Vinduer
  • Tagsten
  • Mursten, hvis mørtlen er baseret på kalk i stedet for cement.

  Rene materialer til genanvendelse:

  • Gipsplader
  • Mineraluld og stenuld til isolering
  • Sanitet og lignende
  • Træ
  • Glas (inkl. ruder)
  • Plast (PVC, PP, ABS)
  • Natursten
  • Uglaseret tegl
  • Beton
  • Jern og metal
  • Gips
  • Jord
  • Asfalt
  • Blandinger natursten, uglaseret tegl og beton
  • Blandinger af beton og asfalt

  Når du genbruger bygge- og anlægsaffald, skal du senest fire uger før anvendelsen finder sted anmelde det til Greve Kommune. 

  Du skal anmelde det via Byg- og Miljø-portalen 

  Det er dig som bygherre, der har det juridiske ansvar for, at affaldet bliver anmeldt, håndteret og bortskaffet korrekt.

  Du må gerne betale en rådgiver eller entreprenør eller en håndværker for at anmelde, sortere og bortskaffe dit bygge- og anlægsaffald, men ansvaret er altid bygherrens.

  Du skal sikre dig, at du har de nødvendige byggetilladelser.

  Læs mere om nybyggeri og ombygning 

  Støv, støj og vibrationer skal anmeldes til Natur og Miljøafdelingen, senest to uger inden arbejdet begynder. Kontakt oplysninger findes nederst på siden.

  Asbest er farligt affald. Det skal så vidt muligt håndteres som hele plader. Asbestaffald skal anmeldes til kommunen. Enkelte plader kan dog afleveres på genbrugspladsen.

  Asbest er farligt og skal omgås med stor forsigtighed. Derfor må du for eksempel ikke højtryksrense dit tag, hvis det indeholder asbest. Det får asbesten til at støve, og dermed kan den forurene din og dine naboers ejendomme med asbest.

  Hvis du skal skifte facade- eller tagplader med asbest, skal du anmelde det som farligt affald til kommunen. Greve Kommune anviser asbest til Audebo Deponi.

  Hvis du skal renovere et asbesttag, bør du kontakte et firma, der har ekspertise i at håndtere asbest, da det ofte kræver en særlig uddannelse.

  Asbestpladerne skal, så vidt det overhovedet er muligt, nedtages hele. Så undgår du, at det støver. Hvis de går i stykker, skal de afleveres i tæt emballage, og tydeligt mærkes med "ASBEST - STØVENDE".

  Film om genanvendelse af forskellige affaldstyper