Gå til hovedindhold

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet behandler sager om lejemål i almene boliger

Boligblok fasade

Lejeforholdet mellem lejer og udlejer reguleres af almenlejeloven.

Beboerklagenævnet afgør sager om:

 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • Boligens stand
 • Lovligheden af de beslutninger, der er truffet af de beboerdemokratiske organer
 • Husordensovertrædelser
 • Forbrugsregnskaber (vand og varme)

Hvordan klager jeg til beboerklagenævnet?

Du kan sende en klage med digital post ved at klikke på linket forneden. Du skal huske at sende relevant dokumentation med din klage. Det koster 149 kr. i gebyr, som du kan indbetale på Reg.nr.: 4316 Kontonummer: 3191110226.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg ønsker at klage til beboerklagenævnet?

Hvis du som lejer har brug for hjælp i forbindelse med din klage til beboerklagenævnet, kan du kontakte din lejerforening, der kan være behjælpelig med at svare på eventuelle spørgsmål.

Beboerklagenævnet kan ikke rådgive parterne i sager, da nævnet er et uafhængigt klagenævn nedsat ved lov.

Sagsbehandling ved Beboerklagenævnet

Når nævnet har truffet en afgørelse, kan hver af parterne indbringe sagen for boligretten i Roskilde. Afgørelsen skal ankes inden fire uger efter modtagelsen. Når du modtager en afgørelse fra huslejenævnet, står det sidst i afgørelsen, hvordan du gør, hvis du vil klage.

Gebyret for at indbringe en sag for beboerklagenævnet er 161 kr. pr. sag fra 1. januar 2023. Gebyret reguleres én gang årligt.

Gebyr indbetales til følgende konto: Reg.nr.: 4316 Kontonummer: 3191110226

Hvis du er involveret i en sag, der behandles af Beboerklagenævnet, bliver dine personoplysninger indsamlet.

Oplysningerne anvendes i forbindelse med vores behandling af sagen. Vi kan behandle følgende typer af oplysninger: navn, adresse, e-mail adresse, CPR-nummer, BBR-oplysninger og en række andre oplysninger om ejendommen og lejligheden.

Vi indhenter også ejendoms- og personoplysninger fra offentlige registre, herunder oplysninger fra det Centrale Personregister (CPR) til brug for opdatering af vores adresseoplysninger.

Du har på baggrund af ovenstående nogle rettigheder, herunder retten til indsigt, berigtigelse eller at få slettet fejl i dine personoplysninger.

Du kan med fordel læse mere om dine rettigheder her: Databeskyttelse i Greve Kommune

Sagsbehandlingen tager typisk mellem fem-otte måneder, men det er dog ikke usædvanligt, at en sag kan tage både kortere eller længere tid. Sagsbehandlingen er skriftlig.

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens karakter sammenholdt med antallet af sager i nævnene generelt. Som udgangspunkt prioriteres sagerne i tidsmæssig, kronologisk rækkefølge, således at de ældste sager behandles først. Det sker dog nogle gange, at der er sager af hastende karakter, som derfor må prioriteres først.

Når nævnet har truffet en afgørelse på mødet, vil parterne kunne forvente at modtage en afgørelse ca. 14 dage efter mødet. Dette skyldes, at afgørelsen først skal skrives efter mødet. Hvis nævnet på sit møde beslutter at udsætte sagen på grund af manglende dokumentation i sagen, vil parterne få besked om det.

I 2023 holder Beboerklagenævnet møder på følgende dage:

 • 19. januar 2023
 • 9. februar 2023
 • 16. marts 2023
 • 20. april 2023
 • 24. maj 2023
 • 22. juni 2023
 • Juli er mødefri
 • 24. august 2023
 • 21. september 2023
 • 12. oktober 2023
 • 23. november 2023
 • 14. december 2023

Hvis det er nødvendigt, besigtiger nævnet lejemålet eller ejendommen.

Ved besigtigelser indkaldes parterne med mindst en uges varsel. I indkaldelsen oplyses det, hvad tid nævnet vil ankomme. Besigtigelser tager typisk mellem fem og ti minutter. Ved besigtigelserne skal parterne ikke komme med indlæg, medmindre nævnet har spørgsmål. Besigtigelsens formål er, at nævnet kan danne sig et indtryk af faciliteterne til brug for afgørelsen. Ved besigtigelsen deltager nævnets medlemmer, sagsbehandleren, samt en eller flere repræsentanter for lejer eller udlejer.

Parterne har ret til at deltage i besigtigelsen, men der er ikke pligt til at deltage – medmindre man er den part, der skal give adgang til lejemålet. Der skal særlige omstændigheder til for at få ændret besigtigelsestidspunktet.

Hvert nævn består af en formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. I sociale sager (alle husordensager) består nævnet også af et socialsagkyndigt medlem. Nævnet har en sagsbehandler, der forbereder sagerne til nævnets møder, der afholdes én gang om måneden.

Nævnets medlemmer

 • Torben B. Olesen, formand for Beboerklagenævnet
 • Jens Juul, lejerrepræsentant (Beboerklagenævn)
 • Kim Kjelmann, udlejerrepræsentant (Beboerklagenævn)

Sagsbehandlingen er underlagt reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven, samt de specifikke regler i lejeloven, boligreguleringsloven og almenlejeloven.

I forbindelse med høring af parterne giver nævnet en svarfrist på 2 uger. Hvis en part ikke svarer på henvendelsen, kan nævnet vælge at afgøre sagen på grundlag af den anden parts oplysninger.

Fristen er ikke ensbetydende med, at sagen herefter vil kunne afgøres. Det er ofte nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra parterne. Som udgangspunkt bliver sagerne fortsat behandlet i den rækkefølge, de er indbragt, jf. afsnittet om sagsbehandlingstid.

Sidst opdateret: 11. januar 2023

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Husleje- og beboerklagenævn

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post til Husleje- og beboerklagenævn