Gå til hovedindhold

Hegn og skel

Her kan du læse omkring hegnsyn, regler for hvad man må i skel og hvad man gør hvis der er usikkerhed om placering af skel.

Indhold

  Regler for hegn og skel

  Hegnsloven opdeler hegn i tre typer:

  • Fælles hegn, som står i skellet mellem to ejendomme og er max 2 m højt
  • Egne hegn, som står i skellet i en afstand af op til 1,75 m. Egne hegn må være 1,80 m højt plus afstand til skel. Det skal dog stå i en afstand, så det ikke generer evt. fælleshegn og vedligeholdelse af fælleshegn.
  • Indre hegn, som står mere end 1,75 m fra skellet

  Fælles hegn og egne hegn er omfattet af hegnsloven. Indre hegn er ikke omfattet af hegnsloven.

  Som udgangspunkt er træer i skel ikke omfattet af hegnsloven. Der er dog visse undtagelser. 

  Du skal være enig med din nabo om ændring af et fælleshegn. Egne hegn må gerne ændres eller fjernes. Hvis der ikke findes andet hegn mellem Jer, skal du huske at give naboen besked om ændringerne senest en måned inden.

  Hvis du ikke kan enes med din nabo om etablering eller vedligeholdelse af Jeres hegn, har du måske brug for Hegnsynet.

  Ved veje kan der være tinglyst deklarationer om byggelinjer. Hegn skal normalt ikke respektere byggelinjer mod vej. Der kan dog være tinglyst deklarationer om højdebegrænsninger ved hjørner, af trafikhensyn.

  Ved rejsning af hegn mod gader, veje, stier og pladser bør tilstræbes et tiltalende helhedsindtryk. Hegn må ikke hindre den frie oversigt ved vejkryds, -tilslutninger eller -sving eller være til ulempe for færdslen. Porte, låger eller led må ikke kunne åbnes udad mod færdselsbaner, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret.

  Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinjen. Hegnets højde fastsættes om fornødent af hegnsynet.

  Bemærk venligst, at i nogle områder stiller lokalplanen krav til hegn. Der kan også være tinglyst deklarationer vedrørende hegn i et område. Der stilles typisk krav om, at hegn skal være levende hegn, f.eks. i form af en ligusterhæk. Kontrollér derfor altid, om en eventuel lokalplan eller deklaration er overholdt.

   

  Du kan finde din lokalplan her

  Du kan læse hegnsloven på følgende hjemmeside:

  Bekendtgørelse af lov om hegn

  Generer din beplantning færdslen på veje og stier?

  Ved mange ejendomme hænger beplantningen ud over vejarealet, så det er til gene for færdslen. Derfor skal alle grundejere til enhver tid holde disse vækster beskårne, så færdselsarealerne friholdes, som vist på skitsen nedenfor.

  Beskæring af træer i skel

  Tværsnit af vej. Længst til venstre ses et træ, nedenfor teksten: privat areal. Til højre for træet er et menneske der og et der cykler. Her vises en højde af 280 cm fra fortov/cykelsti til greve fra træet. Over kørebanen og 100 cm ind i rabatten til venstre vises en højde på 425 cm, som skal holdes fri. Længst til venstre ses en skråning. På toppen af skråningen er buske. Under står skrevet privat areal. Mellem rabatten og det private areal er markeret en højde på 28 cm, der skal holdes fri.

  Husk at tage højde for, at mange grene i regnvejr kan komme til at hænge længere ned. Derfor skal der beskæres til en højde, som holder målene på tegningen - også når det regner!

  Grundejere, der har tinglyst oversigtsarealer, f.eks. ved et vejkryds, har også pligt til at sørge for, at vilkårene i det tinglyste dokument bliver overholdt.

  Du kan finde lovhjemlen i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje. Her står bl.a., at kommunen kan lade beskæringen udføre på grundejerens regning. Du kan læse i

   

  Lov om offentlige veje. BEK 1520 af 27. december 2014

  Lov om private fællesveje. LBK 1234 af 4. november 2015

  Hegnsyn

  Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet - en fælles sag. 

  Så start med at tale med din nabo og se om I kan blive enige. Er det ikke opnåeligt kan der begæres et hegnsyn. 

  Hvis I ikke kan blive enige om opsætning eller vedligehold af fælles hegn, så kan du begære et hegnsyn.  

   

  Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn.

  Hvis træerne skal have karakter af hegn skal følgende punkter være opfyldt:

  • Træerne skal være sammenvoksende, helt ned til jorden. 
  • Træernes antal skal være mindst fire stykker. 
  • Træerne skal være af samme slags og have ensartet karakter.
  • Træerne skal stå  skellets længde  eller en væsentlig del af dette.
  • Stammernes afstand til skel, må ikke overstige 1,75 meter. 

  Hegnsynet afsætter 1 dag pr. måned hele året fra kl. 8:30-10:30 (undtagen juli måned, grundet sommerferie) hvor der afholdes hegnsyn.

  På selve hegnsynsdagen er der max 3 hegnsynssager. Sagerne fordeles altid efter "først til mølle" princippet. 

  Datoer i 2024:

  • Onsdag d. 17. januar 2024 (frist for indsendelse d. 3. januar 2024)
  • Onsdag d. 14. februar 2024 (frist for indsendelse d. 31. januar 2024) 
  • Onsdag d. 13. marts 2024 (frist for indsendelse d. 28. februar 2024)
  • Onsdag d. 10. april 2024 (frist for indsendelse d. 27. marts 2024)
  • Onsdag d. 22. maj 2024 (frist for indsendelse d. 8. maj 2024)
  • Onsdag d. 19. juni 2024 (frist for indsendelse d. 5. juni 2024)
  • Onsdag d. 14. august 2024 (frist for indsendelse d. 31. juli 2024)
  • Onsdag d. 11. september 2024 (frist for indsendelse d. 28. august 2024)
  • Onsdag d. 9. oktober 2024 (frist for indsendelse d. 25. september 2024)
  • Onsdag d. 6. november 2024 (frist for indsendelse d. 23. oktober 2024)
  • Onsdag d. 18. december 2024 (frist for indsendelse d. 4. december 2024)

  Du kan finde "Begæring om hegnsyn" under dokumenter nedenfor. Begæringen kan sendes til hegnsyn@greve.dk

  Hvis du har brug for vejledning om processen for et hegnsyn, kan du kontakte hegnsynets sekretær på telefon 4397 9770 eller på hegnsyn@greve.dk

  Telefontiderne er: 

  Tirsdag kl. 9-11

  Torsdag kl. 9-11 og kl. 15-16

  Er der ikke enighed om hvor skellet er mellem de to ejendomme, så er det ikke en sag for Hegnsynet. Der skal man i stedet kontakte en landmåler. 

  For at afholde et hegnsyn skal der betales et honorar.

  Som udgangspunkt betales honoraret af den tabende part. Alternativt kan honoraret deles/fordeles mellem parterne, afhængigt af hvordan sagen afgøres. Hvordan udgiften til hegnsynet fordeles, bestemmes i den kendelse som hegnsynet afsiger. 

  Honoraret opkræves af Greve Kommune.

  Pr. 1. januar 2024 er prisen for hegnsyn:  2.100 kr.

  Pr. 1. januar 2024 er prisen for hegnsyn efter §44 i hegnsloven: 1.200 kr