Gå til hovedindhold

Huslejenævn

Huslejenævnet behandler sager om beboelseslejemål i private udlejningsejendomme.

Boligblok fasade

Privat udlejning reguleres i lejeloven.

Hvad kan huslejenævnet hjælpe med?

 • Lejens størrelse i beboelseslejemål
 • Udlejers og lejers pligt til vedligeholdelse
 • Uenighed om lejers istandsættelsesforpligtelse i forbindelse med fraflytning og sager om tilbagebetaling af depositum
 • Betaling af og regulering af depositum og forudbetalt leje
 • Varmeregnskabssager
 • Vandregnskabssager
 • Antennebidrag, og betaling for elektroniske kommunikationstjenester
 • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden i ejendommen

Huslejenævnet kan kun træffe afgørelse på de ovennævnte områder.

Huslejenævnet har ikke kompetence til at træffe afgørelser i sager om opsigelse eller ophævelse af lejemål. Huslejenævnet kan heller ikke træffe afgørelse ved uenighed om overdragelse af lejemålet til andre, for eksempel ved bytte eller fremleje. I stedet er det boligretten, der afgør disse spørgsmål. I sager uden for nævnets kompetence skal sagen indbringes for boligretten. Læs mere om boligretten i Roskilde.

Hvordan klager jeg til huslejenævnet?

Du kan sende en klage med digital post ved at klikke på linket forneden. Du skal huske at sende relevant dokumentation med din klage, herunder en underskrevet lejekontrakt og dokumentation for at betaling af gebyret er foretaget. Det koster 357 kr. i gebyr, som du kan indbetale på Reg.nr.: 4316 Kontonummer: 3191110226.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg ønsker at klage til huslejenævnet?

Hvis du som lejer eller udlejer har brug for hjælp i forbindelse med din klage til huslejenævnet, kan du kontakte din lejer- eller udlejerforening, der kan være behjælpelig med at svare på eventuelle spørgsmål.

Huslejenævnet kan ikke rådgive parterne i sager, da nævnet er et uafhængigt klagenævn nedsat ved lov.

Sagsbehandling ved Huslejenævnet

Når nævnet har truffet en afgørelse, kan hver af parterne indbringe sagen for boligretten i Roskilde. Afgørelsen skal ankes inden fire uger efter modtagelsen. Når du modtager en afgørelse fra huslejenævnet, står det sidst i afgørelsen, hvordan du gør, hvis du vil klage.

Gebyret for at indbringe en sag for Huslejenævnet er 357 kr. pr. sag fra 1. januar 2024. Gebyret reguleres én gang årligt.

Hvis man ønsker en forhåndsgodkendelse fra Huslejenævnet vedrørende fastsættelse af husleje, er gebyret 596 kr. pr. sag fra 1. januar 2024.

Gebyr indbetales til følgende konto: Reg.nr.: 4316 Kontonummer: 3191110226

Udlejeren skal betale et gebyr på 2.124 kr. (2017-niveau) til huslejenævnet, når lejeren får fuldt medhold i nævnet, se boligreguleringslovens § 39, stk. 2. Dette gælder dog kun for sager, der er indbragt for huslejenævnet efter den 1. juli 2015. Fuld medhold forudsætter, at alle lejerens krav og klagepunkter imødekommes. Udlejeren pålægges gebyr for en tabt sag, uanset om sagen er rejst af lejeren eller udlejeren.

Hvis du er involveret i en sag, der behandles af Huslejenævnet bliver dine personoplysninger indsamlet.

Oplysningerne anvendes i forbindelse med vores behandling af sagen. Vi kan behandle følgende typer af oplysninger: navn, adresse, e-mail adresse, CPR-nummer, BBR-oplysninger og en række andre oplysninger om ejendommen og lejligheden.

Vi indhenter også ejendoms- og personoplysninger fra offentlige registre, herunder oplysninger fra det Centrale Personregister (CPR) til brug for opdatering af vores adresseoplysninger.

Du har på baggrund af ovenstående nogle rettigheder, herunder retten til indsigt, berigtigelse eller at få slettet fejl i dine personoplysninger.

Du kan med fordel læse mere om dine rettigheder her: Databeskyttelse i Greve Kommune

Sagsbehandlingen tager typisk mellem fem-otte måneder, men det er dog ikke usædvanligt, at en sag kan tage både kortere eller længere tid. Sagsbehandlingen er skriftlig.

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens karakter sammenholdt med antallet af sager i nævnene generelt. Som udgangspunkt prioriteres sagerne i tidsmæssig, kronologisk rækkefølge, således at de ældste sager behandles først. Det sker dog nogle gange, at der er sager af hastende karakter, som derfor må prioriteres først.

Når nævnet har truffet en afgørelse på mødet, vil parterne kunne forvente at modtage en afgørelse ca. 14 dage efter mødet. Dette skyldes, at afgørelsen først skal skrives efter mødet. Hvis nævnet på sit møde beslutter at udsætte sagen på grund af manglende dokumentation i sagen, vil parterne få besked om det.

I 2024 holder Huslejenævnet møder på følgende dage:

 • torsdag den 18. januar 2024
 • torsdag den 8. februar 2024
 • torsdag den 21. marts 2024
 • torsdag den 25. april 2024
 • torsdag den 23. maj 2024
 • torsdag den 13. juni 2024
 • Juli er mødefri.
 • torsdag den. 29. august 2024
 • torsdag den 26. september 2024
 • torsdag den 24. oktober 2024
 • torsdag den 21. november 2024
 • torsdag den 12. december 2024 

Hvis det er nødvendigt, besigtiger nævnet lejemålet eller ejendommen.

Ved besigtigelser indkaldes parterne med mindst en uges varsel. I indkaldelsen oplyses det, hvad tid nævnet vil ankomme. Besigtigelser tager typisk mellem fem og ti minutter. Ved besigtigelserne skal parterne ikke komme med indlæg, medmindre nævnet har spørgsmål. Besigtigelsens formål er, at nævnet kan danne sig et indtryk af faciliteterne til brug for afgørelsen. Ved besigtigelsen deltager nævnets medlemmer, sagsbehandleren, samt en eller flere repræsentanter for lejer eller udlejer.

Parterne har ret til at deltage i besigtigelsen, men der er ikke pligt til at deltage – medmindre man er den part, der skal give adgang til lejemålet. Der skal særlige omstændigheder til for at få ændret besigtigelsestidspunktet.

Hvert nævn består af en formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. I sociale sager (alle husordensager) består nævnet også af et socialsagkyndigt medlem. Nævnet har en sagsbehandler, der forbereder sagerne til nævnets møder, der afholdes én gang om måneden.

Nævnets medlemmer

 • Torben B. Olesen, formand for Huslejenævnet
 • Jens Juul, lejerrepræsentant (Huslejenævn)
 • Per Lund Sørensen, udlejerrepræsentant (Huslejenævn)

Sagsbehandlingen er underlagt reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven, samt de specifikke regler i lejeloven, boligreguleringsloven og almenlejeloven.

I forbindelse med høring af parterne giver nævnet en svarfrist på 2 uger. Hvis en part ikke svarer på henvendelsen, kan nævnet vælge at afgøre sagen på grundlag af den anden parts oplysninger.

Fristen er ikke ensbetydende med, at sagen herefter vil kunne afgøres. Det er ofte nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra parterne. Som udgangspunkt bliver sagerne fortsat behandlet i den rækkefølge, de er indbragt, jf. afsnittet om sagsbehandlingstid.

Sidst opdateret: 26. april 2024

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Husleje- og beboerklagenævn

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post til Husleje- og beboerklagenævn