Gå til hovedindhold

Før du bygger

Hvis du overvejer at starte et byggeprojekt, kan det være en god idé at checke, hvad du må i dit område, og om det kræver byggetilladelse.

Vedligeholdelsesarbejder og indvendig renovering

Som udgangspunkt må du foretage vedligeholdelsesarbejder og al indvendig renovering uden at søge om tilladelse. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du etablerer et ekstra toilet/bad eller skifter tagbelægning, skal du registrere det i Bygning- og Boligregistret (BBR), og hvis du skifter opvarmningsform fra fx naturgas til varmepumpe skal det dels registreres i BBR. Se mere under Check og ret BBR.

Skure, carporte, garager og andre små bygninger

Små bygninger, fx skure, garager, carporte, udhuse og overdækkede terrasser, der ikke er en del af den primære bolig, kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse, hvis det samlede areal af små-bygningerne er mindre ned 50 m2 (20 m2 for rækkehuse).

Både udestuer og vinterhaver samt egentlige tilbygninger kræver altid ansøgning om byggetilladelse. Du skal også altid søge om byggetilladelse, hvis et byggeri øger beboelsesarealet.

Check lokalplanen

Inden du går i gang med et byggeprojekt, er det altid en god idé at checke, hvad der gælder i dit område. Det gør du ved at checke lokalplanen. Se mere under Check lokalplanen.

Forespørgsel

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit byggeprojekt kræver byggetilladelse, eller har du spørgsmål til en lokalplan eller bygningsreglementet, er du velkommen til at rette en forespørgsel til byggesagsteamet ved at ringe til os i det tidsrum, der står nederst på siden.

Forhåndsdialog

Hvis du er så langt i dit projekt, at du har en projektbeskrivelse og en situationsplan (en målfast tegning, der viser, hvor på grunden byggeriet ligger), kan det nogen gange være en god idé at bede om en forhåndsdialog. Ved en forhåndsdialog tager vi et møde med dig og din rådgiver om dit byggeprojekt. Det kan være med til at afdække eventuelle udfordringer i dit projekt samt sikre, at vi får de informationer, vi har brug for, for at kunne vurdere dit projekt. En forhåndsdialog kan derfor være med til at gøre vores sagsbehandlingstid kortere, hvis dit projekt er velbeskrevet, og vi fra starten har al den information, som vi skal bruge. Se mere under Forhåndsdialog.

Byggetilladelse

Når du nu er kommet så langt i dit projekt, at det kræver byggetilladelse skal du søge om det gennem den statslige portal for Byg og Miljø (bygogmiljoe.dk).  Se mere under Søg byggetilladelser

Du kan se, hvad der er registreret om din ejendom på www.bbr.dk, og du kan i de fleste tilfælde nemt selv foretage rettelser i BBR på https://bbr.dk/ret. Du er selv ansvarlig for og forpligtiget til at sikre, at de oplysninger, der fremgår af BBR, er korrekte og opdateret.

Disse ting kan du ikke selv rette på Ret BBR:

 • Nedrivning af bygninger
 • Overdækning skal ikke oprettes som en fritstående overdækning, med mindre den ikke er placeret op af din primære bolig (bygning 1)
 • Udestue kræver altid en tilladelse - både ved opførelse og nedrivning
 • Hvis der er ansøgt om Byggetilladelse retter vi BBR, når du får en Byggetilladelse. Du skal derfor ikke rette din BBR selv.
 • Afblænding af olietank - skal anmeldes til mail: natmil@greve.dk 
 • Du kan ikke uploade dokumenter i Ret BBR, hvis du har brug for det fx i forbindelse med refusion ved ændring af varmeforsyning til varmepumpe. Så skal du sende dine dokumenter til mail bbrteam@greve.dk  

Du kan se mere i nedenstående video.

Hvis du stadig er i tvivl, er du velkommen til at ringe til os, som angivet nederst på siden.

 

Inden du går i gang med et byggeprojekt, er det en god idé at checke, hvad der gælder i det område, som du bor i. Det gør du ved at kikke i den lokalplan, der dækker dit område, og som du nemt finder ved at indtaste din adresse her: Lokalplan Greve

En lokalplan er et retsligt bindende dokument, der fastlægger bestemmelser for, hvordan et bestemt område må anvendes og udformes. Fx:

 • Hvad området og bygninger må bruges til.
 • Hvordan bygninger, veje og stier må placeres og udformes.
 • Hvor der skal være af friarealer, og hvordan de skal indrettes, herunder eventuel regler for hegn.
 • Hvilke huse og bymiljøer, der er bevaringsværdige.

En lokalplan indeholder typisk tre dele. En redegørelse, bestemmelser samt kortbilag. Redegørelsen beskriver baggrunden og formålet med lokalplanen og fortælles om lokalplanens indhold. Bestemmelserne er de juridisk bindende paragrafer for områdets udformning og anvendelse. Kortbilagene viser lokalplanens afgrænsning og arealanvendelse og består typisk af principskitser og illustrationer.

Hvis du er i tvivl om, hvordan lokalplanen skal forstås, er du velkommen til at ringe til os, som angivet nederst på siden

Nogle gange kan det være en god idé at tage et møde om os om dit byggeprojekt. Det kalder vi en forhåndsdialog. Det er vigtigt at pointere, at en forhåndsdialog ikke er en behandling af din byggeansøgning og ikke fører til en godkendelse eller afslag på din ansøgning. Formålet med forhåndsdialogen er at tage en indledende drøftelse af dit byggeprojekts muligheder indenfor den gældende lokalplan, herunder om der eventuelt er behov for tilpasninger, inden du sender din byggeansøgning til os.

For at en forhåndsdialog skal give mening for begge parter, er der nogle minimumskrav, som skal være opfyldt. Vi har som minimum brug for en beskrivelse af dit projekt (projektbeskrivelse) og en situationsplan, hvilket er en målfast tegning, der viser, hvor på grunden byggeriet ligger. Hvis du har mere materiale, er du meget velkommen til også at medsende det.

Du kan anmode om en forhåndsdialog gennem Byg og Miljø portalen (BOM). I BOM-systemet hedder det en ”planmæssig forespørgsel”

Hvis du beder om en forhåndsdialog (planmæssig forespørgsel) vender vi tilbage til dig inden for få dage med forslag til tidspunkt for et møde med dig og din rådgiver. Et byggeprojekt og at søge om byggetilladelse kan være kompliceret, og derfor kan det være en god idé at benytte en byggerådgiver. Det kan være en arkitekt, en bygningskonstruktør eller en bygningsingeniør.

Vejledning til “Planmæssig forespørgsel” i Byg og Miljø portalen (BOM)

 • Vælg start et projekt
 • Vælg stedet for dit projekt
 • Vælg “Planmæssig forespørgsel” under punktet “Ansøgninger”
 • Tilføj det materiale du kan om dit projekt (som minimum en projektbeskrivelse og en situationsplan)

Du kan se mere i nedenstående video. 

 

Inden du søger byggetilladelse, skal du overveje, om dit projekt overhoved kræver byggetilladelse.

Vedligeholdelsesarbejder og indvendig renovering kræver nemlig som udgangspunkt ikke byggetilladelse. Det gør småbygninger som fx skure, garager, carporte og overdækkede terrasse heller ikke, vis det samlede areal af små-bygningerne er mindre end 50m2 (20 m2 for rækkehuse).

Udestuer, vinterhaver og egentlige tilbygninger kræver altid byggetilladelse, og det samme er tilfældet, hvis dit byggeri øger boligarealet. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at ringe til os, som angivet nederst på siden.

Inden du søger byggetilladelse, er det altid en god idé at checke lokalplan for at se, hvad der gælder i dit kvarter. Se mere under check lokalplanen.

Det kan eventuelt også være en god idé at bede om en forhåndsdialog om dit projekt. Det kan fx være tilfældet, hvis du er så langt i dit projekt, at du har en projektbeskrivelse og situationsplan, men du fortsat er usikker på, om dit projekt kan holdes indenfor lokalplanen, eller om du har alle de informationer, som vi kræver for at kunne vurdere dit projekt. Se mere under Forhåndsdialog.

Hvis dit projekt kræver byggetilladelse, og du er kommet så langt, at du er klar til at søge en byggetilladelse, skal du søge, skal du søge gennem den statslige portal, som du finder her: https://www.bygogmiljoe.dk/

Du kan se mere om, hvordan du søger byggetilladelse på nedestående video. 

Det kan være en kompliceret sag at søge om byggetilladelse, da et byggeprojekt både skal leve op til lokalplanen (se Check lokalplanen) og bygningsreglementet (BR18), https://bygningsreglementet.dk/ , før du som udgangspunkt har en byggeret. Bygningsreglementet fastsætter fx krav om fx bebyggelsesprocent, etageantal, højdeforhold, grundstørrelse og skelafstand m.v., hvis det ikke er reguleret af lokalplanen. Der er mange regler og procedure, som skal overholdes, og har vi også brug for mange informationer fra dig for at kunne vurdere din byggeansøgning. Derfor kan det være en god idé at få hjælp af en rådgiver. Det kan fx være en arkitekt, en bygningsingeniør eller bygningskonstruktør, der er vant til at søge om byggetilladelser.

 

Tjekliste forhåndsdialog

Hvis du ønsker en forhåndsdialog, har vi som minimum brug for, at du indsender.

 • en projekt beskrivelse
 • en situationsplan
 • samt evt. andre relevante tegninger, oversigter mm. 

En forhåndsdialog bookes gennem Byg og Miljø, jf. nedenstående link. 

Sidst opdateret: 2. august 2023

Direkte links til nedenstående

Kontakt

Byggesagsbehandling

Mandag - tirsdag: 9.00 - 11.00

Onsdag: lukket for telefonkontakt

Torsdag: 9.00 - 11.00 og 15.00 - 16.00

Fredag: 9.00 - 11.00

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 91 96

Send Digital Post (kræver MitID)