Gå til hovedindhold

Olietank

Hvis du ejer en olietank har du altid ansvaret for den. Det gælder også selvom du ikke bruger den - eller aldrig har brugt den. Du har pligt til at sørge for, at tanken og rørsystemer mv. ikke forurener og i øvrigt opfylder lovgivningens krav.

Hvis du køber et hus med en afblændet olietank køber du også ansvaret for, at forholdene er i orden.

Hvis du ejer en olietank, er du ansvarlig for, at tanken er i god stand, så risikoen for at forurene jord og grundvand med olie holdes på et minimum. For en sikkerheds skyld er der fastsat aldersgrænser for, hvor gamle olietanke må blive. Aldersgrænserne er afhængige af, hvordan tanken er lavet, og hvad du ved om den.

For at finde aldersgrænsen for din olietank skal du kende:

  • Tankens godkendelsesnummer
  • Produktionsåret for tanken
  • Hvilke materialer tanken er lavet af
  • Hvilken rustbeskyttelse tanken har

Oplysningerne vil som regel fremgå af tankens tankattest.

Hvad ved du om din olietank

Alle nedgravede olietanke fra 1970 eller senere og overjordiske tanke fra 1980 eller senere har en tankattest. Tankattesten bør ligge mellem ”husets papirer”. Desuden bør kommunen have fået en kopi.

Alle nedgravede olietanke fra 1970 eller senere og overjordiske tanke fra 1980 eller senere skal have et synligt mærkeskilt. Her skal de oplysninger, du har brug for, også stå – bortset fra godkendelsesnummeret, der først findes på alle overjordiske tanke fra 1999.

Tankens godkendelsesnummer består af 5 eller 6 tal, der fortæller om fabrikanten, udvendig overflade, konstruktion og indvendig overflade. Du kan se, hvad godkendelseskoderne betyder på i dokumenterne om "typegodkendelseskoder" som vi linker til et andet sted på siden.

Når olietanke sløjfes eller fjernes er der krav om i olietankbekendtgørelsen, at det anmeldes til kommunen, som så samtidig søger for at ændre oplysningerne om tekniske anlæg og varmeforsyning i BBR. 

Benyt skemaet du finder her på siden. Du kan printe det, udfylde det og scanne dokumentet ind og sende det vedhæftet en mail til natmil@greve.dk.

Du skal tilkalde Greve Kommune, hvis du støder på forurening fra en olietank. Det kan for eksempel være, at der misfarvet jord eller kraftig olielugt i jorden, når du har gravet en tank op.

Du kan kontakte Natur- og Miljøgruppen på telefon: 4397 9448 eller mail: natmil@greve.dk

Aldersgrænser for villaolietanke

Type Sløjfes senest
Indvendig rustbeskyttet
Udvendig glasfiberbeklædt
Typegodkendt (gælder alle typegodkendte tanke til nedgravning produceret efter 2000)
50 år efter fabrikationsår
Udvendig glasfiberbeklædt
Typegodkendt (gælder alle typegodkendte tanke til nedgravning produceret mellem 1970 og 1999)
40 år efter fabrikationsår
Andre nedgravede ståltanke Straks
Type Sløjfes senest
Kugleformede tanke af mærket AJVA-PLAST, samt tanke hvor fabrikationsåret ikke er kendt Straks
Andre plastolietanke, hvor fabrikationsåret er kendt 45 år efter fabrikationsåret
Type Sløjfes senest
Indvendig rustbeskyttet (gælder alle typegodkendte olietanke produceret efter 2000 - undtagen tanke, hvor sidste tal er et ”0”) 40 år efter fabrikationsår
Øvrige olietanke fabrikeret 1991 eller senere 30 år efter fabrikationsår
Øvrige overjordiske olietanke af stål  Straks
Type Sløjfes senest
Dobbeltvæggede tanke 40 år efter fabrikationsår
Enkeltvæggede tanke 25 år efter fabrikationsår
Hvis du ikke kender fabrikationsåret Straks

Store olietanke

Inspektion og tæthedsprøvning

Enkeltvæggede olietanke og tilhørende rørsystemer skal være tæthedsprøvet og inspiceret af en særligt sagkyndig, altså en virksomhed med rutine i opgaven. Udførelse og dokumentation af inspektion og tæthedsprøvning skal overholde samtlige krav i olietankbekendtgørelsens bilag 9. Dokumentation for inspektion og tæthedsprøvning bedes indsendt til Natur- og Miljø i Greve Kommune senest 30 dage efter udførelsen.

Hvis tanken også skal renoveres - det vil sige hvis en eventuel korrosionsbeskyttelse skal indlægges eller udbedres - skal den udførende virksomhed være godkendt af PUFO (Prøveudvalget For Olietanke)

Greve Kommune anbefaler, at tankejere/ -brugere benytter et inspektionsfirma, som også er godkendt til renovering af tanken.

Nedgravede stålrør

De fleste nedgravede rør på tanke skal skiftes til typegodkendte rør 30 år efter installationen. Det gælder alle rør, der ikke er galvaniserede eller har en effektiv katodisk beskyttelse - populært benævnt sorte rør.

Volumenmåler eller timetæller

Tanke skal have en volumenmåler eller timetæller. Målingerne herfra skal sammenholdes med pejlingsresultaterne i forbrugsregnskabet. Overjordiske tanke med synlige rør kan være undtaget.

Olietankbekendtgørelsen

Bilag 9 til Olietankbekendtgørelsen

Hvis tanken ikke allerede er anmeldt til Greve Kommune (tjek BBR), skal dette gøres. Digitalt anmeldelses- og afmeldelsesskema for olietanke finder du til højre på siden under ’Tankanlæg (nye/ eksisterende)’. Medsend en kopi af tankattesten ved anmeldelse af nye tanke.

Overholdelse af fristerne er vigtige til sikring mod tæring og udslip af olie.

Hvis tank og rørføringer ikke overholder de nævnte terminer, er tanken ulovlig. En eventuel forsikring dækker kun, hvis tanken er lovlig.

Der er en begrænset kapacitet af sagkyndige i Danmark til at inspicere og tæthedsprøve olietanke og rørsystemer. Greve Kommune anbefaler derfor, at du hurtigst muligt indgår en skriftlig aftale om at få udført tankinspektion og tæthedskontrol, således at olietanken fortsat er lovlig.