Gå til hovedindhold

Drift, vedligehold og renhold af veje og stier

Herunder kan du finde information omkring drift og vedligeholdelse af kommunens veje og stier.

Indhold

  Drift, vedligehold og renhold af kommunen er udbudt til en privat entreprenør.

  Andre forhold omkring veje, stier, pladser, fortove, regnvandsriste, skraldespande (ikke dem hos dig selv), vejbelysning osv. kan stilles til Greve Kommune til Vej og Landskab.

  Giv kommunen et praj om fejl og mangler ved hjælp af Giv et praj – Greve Kommune.

  Forhold omkring brønde, spildevand- og regnvandsledninger skal rettes til KLAR forsyning (se nedenstående kontaktinfo). 

  Ved akut farlige hændelser - ring til politiet på tlf.nr. 114 (f.eks. væltet træ over vej eller sort lyskryds).

  Drift og vedligehold

  Greve Kommune har ansvar for, at offentlige veje og stier bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne. Det vil sige, at veje, stier, fortove og andre befæstede og ubefæstede arealer skal være i færdselsmæssig god stand.

  Greve Kommune fejer offentlige veje, p-pladser og befæstede arealer 2 gange årligt. Det er typisk en gang om foråret, når glatførebekæmpelsen er slut samt en gang om efteråret efter løvfald.

  Befæstede og ubefæstede stier, fortove, trapper samt stranden og andre offentlige grønne områder renholdes og fejes af Greve Kommune efter en fastlagt plan. Omfanget varierer alt efter, om det er i by- eller landområde, boligveje eller omkring grønne områder, og bliver håndteret i faste rutiner og intervaller derefter. Der kan dog forekomme begivenheder eller arrangementer, hvor hyppigheden skal tilpasses.

  Greve Kommune tømmer affaldskurve langs veje, stier, busstoppesteder, grønne områder samt den del af stranden, som ikke hører under Greve Kommune (fra Spurvestien til kommunegrænsen ved Solrød).

  Affaldskurvene tømmes efter en fast plan, og må ikke flyde over med affald.

  Ved stort affald, som er til fare for påkørsel o.l. samt problemaffald, der lovmæssigt eller på anden vis skal håndteres, fjernes hurtigst muligt.

  Vej og Landskab i Greve kommune tilstræber at fjerne graffiti på f.eks. broer og tunneler eller andre offentlige steder.

  Drejer det sig om graffiti på offentlige bygninger, håndteres det af Greve Kommunes Ejendomscenter. Ejendomscenteret kan kontaktes på teknik@greve.dk att. Ejendomscenteret.

  Hvis du finder døde dyr på vejene i Greve Kommune, skal du indberette det på Giv et praj.

  Døde dyr langs veje og på kommunale arealer i Greve Kommune fjernes og bortskaffes af Forstas. Greve Kommune har en aftale med Forstas, som bortskaffer dyrene i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

  I Greve Kommune findes ca. 180 broer og tunneller, hvoraf de ca. 102 vedligeholdes af Greve Kommune.

  Vedligeholdelsen af de øvrige 78 broer og tunneller fordeler sig på Vejdirektoratet, Banedanmark samt grundejerforeninger og grundejere, hvor broer og tunneller ligger på private fællesveje og private fællesstier.

  Greve Kommune foretager eftersyn af de 102 broer og tunneller som vedligeholdes af Greve Kommune samt af de broer og tunneller som ligger på private fællesveje og private fællesstier. Eftersynene foretages hvert 5. år for at fastlægge det nødvendige vedligeholdelsesomfang for hvert bygværk (bro eller tunnel).

  Greve Kommune vil ud fra eftersynene kunne pålægge grundejerforeninger samt grundejere ud til en privat fællesvej eller privat fællessti, at vedligeholde broer og tunneller som ligger på deres veje. Vedligeholdes broer og tunnellerne ikke, vil Greve Kommune kunne vedligeholde disse for grundejerforeningens/grundejernes regning.

  Greve kommune har i 2016/2017 foretaget eftersyn af størstedelen af broer og tunneller i kommunen. Undersøgelsen viste et stort efterslæb på vedligeholdelsen og enkelte broer har været midlertidigt lukket grundet sikkerheden. Greve kommune har i 2018-2021 afsat ekstra midler til at indhente efterslæbet, og der vil derfor i denne periode opleves flere renoveringer og totaludskiftninger af broer og tunneller end tidligere.

  Overalt i kommunen findes brandhaner placeret langs vejene. De er alle kategoriseret som enten en A-, B- eller en C-model. På Greve Kommunes GIS-kort kan du se hvilke brandhaner, der skal bevares eller nedlægges.

  Sløjfning af en brandhane er forbundet med store udgifter, og hanerne bliver derfor kun fjernet, hvis det er højst nødvendigt. Der står derfor mange nedslidte brandhaner rundt omkring, som for manges vedkommende bare venter på at blive taget ned.

  Kommunen og vandværket får løbende henvendelser fra borgere, som synes, at de ser grimme ud, når de ikke vedligeholdes. Hvis man som borger ønsker at male dem, må man gerne det. Det skal dog være en meget specifik farve og type af maling, nemlig RAL 3000 (ildrød), oliebaseret til jern og metal.

  Inden man går i gang med penslen, skal man dog skrive til kommunen og bede om tilladelse, så vi har en fortegnelse over, hvilke brandhaner, der er blevet malet. Her skal der skrives til Natur og Miljø på natmil@greve.dk

  Hvis du støder på en brandhane, der er utæt og drypper, eller har været udsat for hærværk, kontaktes Østsjælland Beredskab eller Greve Kommune. Med henblik på at stoppe et større vandspild kan du også kontakte dit det lokale vandværk.

  Greve Vandværk

  Tune Vandværk

  Greve Kommune vedligeholder skilte og standere i kommunen, men ikke gade- og stinavneskilte med dertil hørende standere på private fællesveje og i boligforeninger med videre.

  Skiltene i kommunen skal være læsbare og opfylde gældende regler for reflektering af færdselstavler.

  Greve Kommunen sørger for, at regnvandsbrøndene i siden af vejen er tømte. Der akut suges brønde, når en tilstoppet brønd konstateres. Ellers bliver alle brønde suget hver 3. år. 

  Greve Kommune står for vedligeholdelsen af vejafmærkning på de kommunale vejstrækninger. Ved udkørsler fra private fællesveje er det Greve Kommune, der har ansvar med at genmarkerer med enten stoplinje eller hajtænder.

  Kørebaneafmærkning skal kunne ses tydeligt og stå i kontrast til vejbanen.

  Oplever du en akut skade i form af en underminering på vejen, et væltet træ eller lignende skal du kontakte Greve kommune gennem Giv et praj løsning.

  Alternativt kan du skrive digital post via linket i bunden på siden. 

  Se også

  Vejbelysning

  På denne side finder du information om hvordan du skal forholde dig ift. belysning.

  KLAR forsyning

  Sidst opdateret: 2. januar 2024

  Kontakt

  Vej og Landskab

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver MitID)