Gå til hovedindhold

Gravearbejder

På denne side kan du se hvordan du skal forholde dig, og hvad du skal gøre hvis du skal foretage gravearbejde i Greve Kommune.

Indhold

  Skal du grave i vejareal skal du sende en digital ansøgning til Greve Kommune via RoSyDig. Gravearbejde skal ligeledes færdigmeldes i dette system. 

  Når du søger om gravetilladelse, skal ansøgningen vedhæftes en tegning, der viser gravetracéet. Graveansøgningen afvises, hvis denne tegning ikke er vedhæftet.

  Hvis gravearbejdet nødvendiggør, at der skal afspærres med afmærkning til regulering af færdslen, skal en skilte- og afmærkningsplan sendes til godkendelse hos Greve Kommune. I særlige tilfælde skal der indhentes samtykke fra politiets færdselsafdeling for, at der kan gives en gravetilladelse. Dette bedes ledningsejere/entreprenører indregne i deres tidsplaner.

  Ledningsejeren har pligt til at sørge for, at entreprenøren har indhentet de nødvendige gravetilladelser, og har også den overordnede tilsynspligt med gravearbejdet.

  Husk også at forespørge Ledningsejerregisteret, LER

  Hvis du som ledningsejer ikke er registreret i RoSyDig, kan du kontakte Vej og Landskab (se nedenstående kontaktinfo).

  Når du søger om gravetilladelse, får du en kvittering med den kode, som du skal bruge når du færdigmelder.

  Greve Kommune har en sagsbehandlingstid på ca. 10 arbejdsdage for gravearbejde på en kommunevej og ca. 20 arbejdsdage for gravearbejde på private fællesveje. Den ekstra sagsbehandlingstid for private fællesveje skyldes partshøring af parter i sagen. Dette bedes ledningsejere/entreprenører ligeledes indregne i deres tidsplaner.

  Ledningsejernes ansvar

  Det er de enkelte ledningsejere, der står for gravearbejderne til ledningerne. Ledningsejerne har ansvaret for at overholde regulativer for, hvordan der må graves, og hvordan gravearbejdet skal afmærkes. De skal sikre, at de holder bestemte afstande til andre ledningsanlæg i vejarealet.
  De skal også sørge for, at trafikken kan foregå med mindst mulige gener, mens arbejdet er i gang.

  • Ved akutte opgravninger skal gravearbejdet hurtigst muligt anmeldes til kommunen.
  • Ved større - ikke akutte gravearbejder - skal ledningsejerne orientere vejens beboere og grundejerforening om det forstående gravearbejde.

   Du kan se ledningsejerne på Ledningsregistret her, LER
  • Kommunens stillingtagen til ledningsanlæg. Ledningsejerne skal have kommunens tilladelse til at grave i de kommunale veje og i private fællesveje i byzonen. For de private veje i landzonen er det den private ejer af vejen, der skal give tilladelsen. For motorvejen er det vejdirektoratet der skal give tilladelserne. Kommunen kan ikke nægte ledningsejerne at etablere nye ledningsanlæg i vejene, men kan bestemme, at anlægget skal placeres et bestemt sted i vejarealet, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til vedligeholdelse af vejen eller placeringen af andre ledninger m.v.

   Aktuelle gravearbejder i Greve Kommune kan fremsøges
  • Stikprøver af etablering efter gravearbejder: Kommunen foretager kontrol af ledningsejernes arbejder under og efter arbejdets udførelse, bl.a. for at sikre, at vejene efterlades i god stand.
  • Greve Kommune har ikke en efteranmeldelsesordning for gravearbejder.
  • På Private fællesveje skal ejerne af vejen (grundejerforening eller de enkelte ejere) orienteres skriftligt mindst 3 dage før arbejdets påbegyndelse.
  Sidst opdateret: 23. maj 2023

  Kontakt

  Vej og Landskab

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver MitID)