Gå til hovedindhold

Privat fællesveje

Private fællesveje og stier vedligeholdes ikke af kommunen. Der skelnes mellem private fælles veje og sti i bymæssig bebyggelse og på landet.

Indhold

  I bymæssig bebyggelse påhviler vedligeholdelsen ejerene af de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti. Det er de tilstødende grundejeres forpligtelse at holde vejen i god og forsvarlig stand, herunder også regnvandsriste til vejafvanding.

  På landet påhviler vedligeholdelsen kun de ejere som har ret til at bruge vejen. 

  Lov om de private fællesveje regulerer en række forhold på vejen.
  Lov om private fællesveje

  Kan grundejerne ikke blive enige om større vedligeholdelsesarbejde som for eksempel nyt asfaltslidlag, kan kommunen sætte arbejdet i gang på grundejerenes regning. Det kan dog kun ske, hvis kommen vurdere, at vejen i forhold til færdslen ikke er i god og forsvarlig stand.

  Hvad skal du gøre foran din ejendom

  Som grundejere til privat fællesvej har du pligt til, at snerydde, glatførebekæmpe og renholde på fortov og vej foran din ejendom.

  Snerydning

  Snerydningspligten omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver til holdes ryddet for sne.

  Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejeren pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne.

  I byer og bymæssige bebyggelser skal en vejs, stis eller fortovs befæstelse ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald og snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste el af vejbanen uden for cykelsti.

  Glatførebekæmpelse

  Pligten til at træffe foranstaltninger mod glatføre, omfatter pligt til snarrest muligt efter det glatte føres indtræden at strø grus, sand eller lignende på færdselsarealet.

  Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltningerne mod glat føre på fortov eller kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme.

  I byer og bymæssige bebyggelser skal glatførebekæmpelsen udføres i færdselskrævende omfang snarest muligt efter det glatte føres indtræden. Det anbefales, at grundejeren begrænser anvendelsen af kemisk optøningsmidler end almindelige vejsalt, og at der ikke anvendes salt eller andre kemikalier i nærheden af beplantning, så svidningsskader undgås.

  Renholdelse

  Renholdelsespligten omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsristen rørgennemløb og udløbs render for, alt der kan hindre vandets frie løb.

  Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejeren pligt at renholde trapper til deres ejendomme.

  I byer og bymæssige bebyggelser skal fejning af fortove ske når det er nødvendigt, og grundejeren skal straks fjerne det sammenfejede. Grundejeren har pligt til dagligt at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til fare for færdslen. 

  Det henstilles, at der ikke anvendes kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt.

  Det påhviler ejerne af ejendomme, der grænser til private fællesveje og stier, at oprense rendestensbrænde samt renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbs render for, der kan forhindre vandets frie løb. 

  Sidst opdateret: 21. april 2022

  Kontakt

  Vej og Landskab

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver NemID)