Gå til hovedindhold

Privat fællesveje

Private fællesveje og stier vedligeholdes ikke af kommunen. Der skelnes mellem private fælles veje og sti i bymæssig bebyggelse og på landet.

Indhold

  I bymæssig bebyggelse påhviler vedligeholdelsen ejerene af de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti. Det er de tilstødende grundejeres forpligtelse at holde vejen i god og forsvarlig stand, herunder også regnvandsriste til vejafvanding.

  På landet påhviler vedligeholdelsen kun de ejere som har ret til at bruge vejen. 

  Bekendtgørelse af lov om private fællesveje regulerer en række forhold på vejen.

  Kan grundejerne ikke blive enige om større vedligeholdelsesarbejde som for eksempel nyt asfaltslidlag, kan kommunen sætte arbejdet i gang på grundejerens regning. Det kan dog kun ske, hvis kommunen vurderer, at vejen ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslen.

  Hvad skal du gøre foran din ejendom

  Som grundejere til privat fællesvej har du pligt til, at snerydde, glatførebekæmpe og renholde på fortov og vej foran din ejendom.

  Dit ansvar som grundejer

  Snerydningspligten omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver til holdes ryddet for sne.

  Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejeren pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne.

  I byer og bymæssige bebyggelser skal veje, stier og fortove ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald, og snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang der ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen ud for cykelstien.

  Pligten til at træffe foranstaltninger mod glatføre, omfatter pligt til, snarest muligt efter indtræden af glatføre, at strø grus, sand eller lignende på færdselsarealet.

  Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltningerne mod glatføre på fortov eller kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme.

  I byer og bymæssige bebyggelser skal glatførebekæmpelsen udføres i færdselskrævende omfang snarest muligt efter indtræden af glatføre. Det anbefales, at grundejeren begrænser anvendelsen af andre kemiske optøningsmidler end almindeligt vejsalt, og at der ikke anvendes salt eller andre kemikalier i nærheden af beplantning. Det begrænser svidningsskader.

  Renholdelsespligten omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer. At fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsristen rørgennemløb og udløbs render for alt, der kan hindre vandets frie løb.

  Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejeren pligt at renholde trapper til deres ejendomme.

  I byer og bymæssige bebyggelser skal fejning af fortove ske, når det er nødvendigt, og grundejeren skal straks fjerne det materiale, som er fejet sammen. Grundejeren har pligt til dagligt at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til fare for færdslen. 

  Det henstilles, at der ikke anvendes kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt.

  Det påhviler ejerne af ejendomme, der grænser til private fællesveje og stier, at oprense rendestensbrønde samt renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbs render for, der kan forhindre vandets frie løb. 

  Via kortet nedenfor kan du finde ud af hvilken type vej du bor på.

  Sidst opdateret: 25. oktober 2023

  Kontakt

  Vej og Landskab

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver MitID)