Gå til hovedindhold

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af lokalplan 15.24 - Plejecenter i Lunden i Tune

Byrådet har d. 06. marts 2023 vedtaget Lokalplan nr. 15.24 - Plejecenter i Lunden i Tune

Billede af lokalplan nr. 15.24 - Plejecenter i Lunden I Tune

Kort der viser lokalplan nr. 15.24 - Plejecenter i Lunden i Tune

Indhold

  Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan 15.24 - Plejecenter i Lunden i Tune med ikrafttrædelse d. 16. marts 2023.

  Lokalplanområdet

  Lokalplanområdet ligger i Lunden i Tune, og omfatter et ubebygget areal på ca. 18.650 m2 i byzone, som udmatrikuleres fra matrikel nr. 11hx, Tune By, Tune.
  Af matriklen udmatrikuleres en grund på ca. 13.000 m2 til det nye plejecenter.

  Lokalplanens intention

  Intentionen med det kommende plejecenter er at skabe attraktive og trygge botilbud, hvor der er fokus på hjemmelighed, socialt nærvær, et rart sted at være hvor der er brug for, og plads til alle. Plejecenteret skal både være et godt og trygt hjem for borgerne og en god og effektiv arbejdsplads.
  Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et ”S formet” plejecenterbyggeri i 1 og 2 etager med fælles tagterrasser, plejecenteret må højest opføres i en højde på 10,5 m.
  Til selve plejecentret kan der opføres op 7.800 m2 etageareal, og op til 72 plejeboliger.
  Byggeriet skal i sit udtryk opleves åbent, og varieret med etapespring, tagterrasser og materialeudformning, og byggeriet skal delvist nedtrappes i højde mod øst/ bebyggelsen Lundegårdsparken.
  Fredskoven i lokalplanområdet skal opretholdes som urørt skov, og inde på lokalplanområdet er der udpeget et bøgetræ og flere beplantningsbælter som bevaringsværdige.
  Planen er, at de første beboere skal flytte ind på plejecentret i slutningen 2025.

  Lokalplan nr. 15.24 - Plejecenter i Lunden i Tune (Digital)

  Miljøvurdering

  Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan nr. 15.24 foretaget en screening af forslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne.
  Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for planen. I miljørapporten beskrives hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.

  Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

  I forhold til de 5 høringssvar er der foretaget følgende ændringer af planforslaget:

  • I lokalplanens bestemmelse om lokalplanens formål (jf. § 1.1) fjernes passus om omlægning af den eksisterende nord- sydgående sti, da lokalplanen ikke kan regulere arealer uden for lokalplanens område.
  • Herudover har udvikler haft en række mindre ønsker til stiindretning, tage på mindre bygninger, solenergianlæg og flytning af transformerstation, som alle er imødekommet i den endelige lokalplan.

  Retsvirkning

  Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.
  Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges, skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.
  Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

  Klagevejledning

  Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 14. april 2023. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet".Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 16. september 2023, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

  Greve Byråd

  Sidst opdateret: 16. marts 2023

  Kontakt

  Planlægger

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver MitID)