Gå til hovedindhold

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11.59 for Transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60

Plan- og Tryghedsudvalget har den 10. juni 2024 vedtaget Lokalplan nr. 11.59 for Transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60

Oversigtskort over Kildebrøndevej 60 til forslag for Lokalplan nr. 11.59 for transport- og distributionserhverv

Plan- og Tryghedsudvalget har den 10. juni 2024 vedtaget Lokalplan nr. 11.59 for Transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60. Lokalplanen indberettes endeligt til PlandataDK med ikrafttrædelsesdato den 11. juni 2024.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er på adressen Kildebrøndevej 60 lige ud til Køge Bugt Motorvejen og omfatter matriklerne 1a, 10ak, 11a og 11ln, alle Kildebrønde By, Kildebrønde.

Indhold og intentioner

Lokalplanen indeholder redegørelse, bestemmelser, kortbilag og matrikeloversigt. Bestemmelserne regulerer, hvad man fremadrettet må inden for området.
Lokalplanafgrænsningen omfatter de ovenstående nævnte matrikler.
Lokalplanen muliggør opførsel af et logistiklager med tilhørende administrationsbygning samt parkering til både lastbiler og personbiler. Lokalplanen fastsætter desuden en række bestemmelser om udformningen af de ubebyggede arealer med hensyn til beplantning med træer, buske, græsser og urter samt krav om håndtering af regnvand i overfladeløsninger som søer og grøfter.

Lokalplan nr. 11.59 for Transport- og distributionserhverv Ved Kildebrøndevej 60 (Digital)

Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 17. januar til og med d. 13. marts 2024. Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar og en bemærkning. Høringssvarene kan ses i deres fulde længde og kommenteret i sagen behandlet af Plan- og Tryghedsudvalget. Høringssvarene har ledt til, at der til lokalplanen er tilføjet to øvrige bilag, som viser beregninger af vejstøj i det nærliggende boligområde samt registrering af flagermus i lokalplanområdet. De øvrige bilag har ikke juridisk betydning men er en del af baggrundsmaterialet for udarbejdelsen af lokalplanen.

Retsvirkning

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges, skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen. 
Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 9. juli 2024. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet".

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 11. december 2024, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Plan- og Tryghedsudvalget

Sidst opdateret: 11. juni 2024

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver MitID)