Gå til hovedindhold

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 14.55 for Boligområde ved Vesterbjerg 42 i Greve Landsby samt Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 14.29 for Boligområde ved Vesterbjerg 44

Plan- og Tryghedsudvalget har den 23. april 2024 vedtaget Lokalplan nr. 14.55 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 14.29

Luftfoto af lp. 14.55 og tillæg nr. 1 til 14.29

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 14.55 for Boligområde ved Vesterbjerg 42 i Greve Landsby samt Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 14.29 for Boligområde ved Vesterbjerg 44, med ikrafttrædelsesdato den 14. maj 2024.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et delvist bebygget landzoneareal på ca. 6.300 m2. Ved vedtagelse af lokalplanen overgår området fra landzone til byzone. Området ligger i den vestlige del af Greve Landsby mellem Bjergvænget og Åtoftevænget.

Baggrund for lokalplanen

Ejer af ejendommen Vesterbjerg 42 ønsker at opføre tæt-lave boliger på grunden i form af 6 dobbelthuse (12 boliger) med vejadgang fra Vesterbjerg.

Lokalplanens indhold og intentioner

Lokalplanens intention er at give mulighed for opførelse af maks. 12 boliger i form af 6 dobbelthuse i maks. 1 etage, og med en maks. bygningshøjde på 6,5 meter. Dobbelthusene skal være med symmetrisk saddeltag med en taghældning på min. 20 grader og maks. 45 grader.
Adgang til dobbelthusene bliver via Vesterbjerg. Mellem adgangsvejen og bindingsværkshuset på Vesterbjerg 40 placeres et rekreativt regnvandsbassin. Lokalplanens realisering forudsætter nedrivning af nuværende hus på Vesterbjerg 42, som ligger i lokalplanområdet.
Lokalplanen muliggør, at tidligere bevaringsværdig trærække i avnbøg i skellet mellem lokalplanområdet og tæt-lav boligbebyggelsen Åtoftevænget kan fjernes og erstattes af avnbøgehæk i maks. højde på 1,8 meter samt solitære træer af hjemmehørende arter. Fjernelse af trærækken muliggøres ved tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 14.29 for boligområde ved Vesterbjerg 44 i Greve Landsby, som har været i høring i sommeren 2022. Dette tillæg er vedtaget sammen med lokalplan nr. 14.55.
Et beskyttet sten- og jorddige i lokalplanens nordlige afgrænsning er beskyttet af museumsloven, men beskyttes også af lokalplanen med byggelinje 4,5 meter fra nordlig skellinje.

Lokalplan nr. 14.55 for Boligområde ved Vesterbjerg 42 i Greve Landsby (Digital)

Baggrunden for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 14.29

For at muliggøre fældningen af det bevaringsværdige beplantningsbælte i skellet mellem lokalplanerne 14.29 og 14.55, er et tillæg til lokalplan 14.29 nødvendigt. Tillægget muliggør fældningen og stiller krav om en maks. 1,8 meter høj hæk i skellet.

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 14.29 for Boligområde ved Vesterbjerg 44 i Greve Landsby (Digital)

 Offentlig høring

Forslag til lokalplan nr. 14.55 har været i offentlig høring fra den 30. januar til og med den 27. februar 2024. Der er i høringsperioden kommet 5 høringssvar.
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 14.29 har været i offentlig høring fra den 9. juni 2022 til den 21. juli 2022. Der indkom to høringssvar til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 14.29, som ikke førte til væsentlige ændringer.
Høringssvarene kan ses i deres fulde længde og kommenteret i sagen behandlet af Plan- og Tryghedsudvalget

Retsvirkning

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen og tillægget må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanen eller tillæggets bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19. 
Lokalplanen og tillæget medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges, skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen og tillægget.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelserne kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 11. juni 2024. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet".
Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 14. november 2024, jfr. planlovens § 62, stk. 1.


Plan- og Tryghedsudvalget

 

Sidst opdateret: 14. maj 2024

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver MitID)