Gå til hovedindhold

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 14.59 for Legeplads og boldfælled ved Møllehaven, Karlslunde Landsby

Byrådet har den 26. juni 2024 vedtaget Lokalplan nr. 14.59

Oversigtsbillede af forslag til Lokalplan 14.59 for Legeplads og boldfælled ved Møllehaven, Karlslunde Landsby

Byrådet har den 26. juni 2024 vedtaget Lokalplan nr. 14.59 for Legeplads og boldfælled ved Møllehaven, Karlslunde Landsby. Lokalplanen indberettes endeligt til Plandata.dk med ikrafttrædelsesdato den 2.juli 2024.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger ved Møllehaven i Karlslunde Landsby og omfatter et ubebygget byzoneareal på ca. 3900 m2. Området udgøres af matrikel nr. 20bp, Karlunde By, Karlslunde.

Lokalplanens indhold og intentioner

Lokalplanen indeholder redegørelse, bestemmelser, kortbilag og matrikeloversigt. Bestemmelserne er regulerende for, hvad man fremadrettet må inden for området.
Lokalplanens intentioner er at muliggøre den nuværende arealanvendelse som offentligt rekreativt område. Lokalplanen udlægger området til offentlige rekreative formål, hvor den nordlige del fortsat vil være boldfælled og den sydlige del fortsat vil være legeplads med petanquebane. Derudover vil lokalplanen udpege arealer til ny beplantning samt sikre, at området stemmer overens med de eksisterende karaktertræk i landsbyen.

Lokalplan nr. 14.59 for Legeplads og boldfælled ved Møllehaven, Karlslunde Landsby (Digital)

Offentlig høring

Forslag til lokalplan nr. 14.59 har været i offentlig høring fra den 25. januar til og med den 22. februar 2024. Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar samt en senere henvendelse fra Grundejerforeningen. De har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanforslaget.
Høringssvarene kan ses i deres fulde længde og kommenteret i sagen behandlet af Byrådet.

Retsvirkning

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19. 

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges, skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen. 
Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 30. juli 2024. Klagen skal oprettes via klageportalen for Nævnenes Hus
Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 17. december 2024, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Byrådet

Sidst opdateret: 2. juli 2024

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver MitID)