Gå til hovedindhold

Spørgetid til byrådsmøder

Som borger kan du benytte dig af spørgetiden til et byrådsmøde.

Nærbillede af mikrofoner i byrådssalen på Greve Rådhus

Byrådets møder er offentlige, og de begynder altid med spørgsmål fra tilhørerne.

Du kan stille spørgsmål både mundtlig og skriftligt, og du kan ønske, hvilket byrådsmedlem, du ønsker svar fra.

Ændring af regulativ for spørgetid

Regulativ for spørgetid, som fastsætter rammerne for borgernes spørgsmål til byrådets møder, er blevet ændret af byrådet den 3. oktober 2022. Baggrunden for ændringerne er, at byrådet dels vil sikre, at så mange borgere som muligt har mulighed for at stille de spørgsmål, som de er kommet med, og dels et ønske om, at sikre trygge og passende rammer for byrådets møder for såvel byrådets medlemmer som tilhørerne.

Det er derfor tilføjet i regulativet, at borgmesteren er forpligtet til at afvise spørgsmål, der indeholder angreb på enkeltpersoner eller i øvrigt indeholder forhold af fortrolig karakter. Det er endvidere tilføjet, at borgmesteren som mødeleder er forpligtet til at sikre, at alle borgere så vidt muligt kan stille deres spørgsmål, og derved samtidig begrænse længden af spørgsmål fra borgerne.

Det er desuden tilføjet, at eventuelle happenings, demonstrationer eller øvrige meningstilkendegivelser skal afvikles på Rådhuspladsen, at tilhørerne i byrådssalen skal forblive på tilhørspladserne, og hvis de ønsker at aflevere effekter til medlemmerne af byrådet, da skal disse afleveres til betjenten i borgerservice forud for mødet, og borgere må derfor ikke medbringe diverse effekter i byrådssalen.

Læs mere

Regulativ for spørgetid ved Greve Byråds møder

§ 1
Forud for Byrådets ordinære, åbne møder kan enhver, der har bopæl i Greve Kommune, efter nedenstående regler stille spørgsmål til besvarelse i den afsatte spørgetid af½ times varighed.

§2
Spørgsmål kan stilles såvel mundtligt som skriftligt. Skriftlige spørgsmål skal være Byrådet i hænde senest ugedagen før spørgetiden. Borgmesteren drager omsorg for, at rettidigt indleverede spørgsmål bliver fremsendt til byrådsmedlemmerne med dagsordenen for Byrådet, jf. dog § 3.
Stk. 2. I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

§3
Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold i Greve Kommune og have almen interesse for kommunens borgere.
Stk. 2. Borgmesteren er forpligtet til at afvise spørgsmål, der indeholder angreb på borgere eller vedrører enkeltpersoner eller andre forhold af fortrolig art.
Stk. 3. Borgmesteren kan afvise spørgsmål,
• Der angår den kommunale administration.
• Der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Stk. 4. Borgmesteren kan henvise spørgsmål, der kan besvares af den kommunale administration, hertil.

Stk. 5. Borgmesteren drager omsorg for, at spørgeren får underretning om afvisning eller henvisning af spørgsmål.

§4
Byrådet overgår til ordinære møde, uanset om alle spørgsmål ikke er besvaret senest ½ time efter spørgetidens begyndelse.
Eventuelle ubesvarede spørgsmål skal i så fald besvares skriftligt senest 8 dage efter spørgetidens afholdelse. Kopi af besvarelsen sendes til Byrådets medlemmer.

§5
Spørgetiden skal afvikles i god ro og orden. Eventuelle happenings, demonstrationer eller øvrige
meningstilkendegivelser, skal afvikles på rådhuspladsen, og kan ikke finde sted i byrådssalen. Samtidig skal tilhørerne forblive på tilhørerpladserne i byrådssalen. Hvis tilhørerne ønsker at aflevere effekter eller lignende til medlemmerne af Byrådet, da skal disse afleveres forud for mødet til den rådhusbetjent, som er til stede i Borgerservice. Borgerne må således ikke medbringe effekter i byrådssalen, og der må ikke afleveres effekter eller lignende i byrådssalen..,

Stk. 2. Spørgeren skal, inden spørgsmålet stilles, oplyse sit navn og adresse. Spørgsmålene skal være kort og præcist formulerede. Borgmesteren skal som mødeleder forpligtet til at sikre, at alle borgere så vidt muligt kan stille deres spørgsmål, og derved samtidig begrænse længden af spørgsmål fra borgerne.

§6
Borgmesteren afgør hvem af Byrådets medlemmer, der skal svare. Besvarelsen bør ikke have en varighed af over 2 minutter. Spørgeren kan begære ordet for at stille korte tillægsspørgsmål.
Stk. 2. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål kan andre byrådsmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar, i hvilket tilfælde spørgeren har mulighed for replik til uddybning.
Stk. 3. Borgmesteren kan begrænse antallet af indlæg og varigheden af ethvert sådant indlæg fra Byrådets medlemmer eller spørgeren til 1 minut.

§7
Spørgetiden ledes af borgmesteren, hvem det også tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål efter dette regulativ. I borgmesterens forfald varetages de nævnte opgaver af en viceborgmester.
Stk. 2. Fremsættes der ikke spørgsmål ved spørgetidens begyndelse, eller udnyttes spørgetiden ikke fuldt ud, bortfalder spørgetiden eller den resterende del af denne.

§8
Ordningen efter dette regulativ træder i kraft den 4. oktober 2022

 

Således vedtaget af Greve Byråd den 3. oktober 2022.

Pernille Beckmann, Borgmester

Anne-Sofie Degn, Kommunaldirektør

Spørgetiden tager højst en halv time.

Det er ikke tilladt at filme eller tage billeder under byrådsmøderne.

Læs også

Styrelsesvedtægt, delegationsplan og forretningsorden

Her finder du styrelsesvedtægt, forretningsorden og delegationsplan for Greve Kommune.

Mødekalender for byråd og udvalg

Her kan du se, hvornår Greve Kommunes byråd og udvalg holder møder i 2023.

Sidst opdateret: 12. januar 2023

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)