Gå til hovedindhold

Spørgetid til byrådsmøder

Som borger kan du benytte dig af spørgetiden til et byrådsmøde.

Byrådets møder er offentlige, og de begynder altid med spørgsmål fra tilhørerne.

Du kan stille spørgsmål både mundtlig og skriftligt, og du kan ønske, hvilket byrådsmedlem, du ønsker svar fra.

Læs mere

§ 1

Forud for byrådets ordinære, åbne møder kan enhver, der har bopæl i Greve Kommune, efter nedenstående regler stille spørgsmål til besvarelse i den afsatte spørgetid af ½ times varighed.

§2

Spørgsmål kan stilles såvel mundtligt som skriftligt. Skriftlige spørgsmål skal være Byrådet i hænde senest ugedagen før spørgetiden. Borgmesteren drager omsorg for, at rettidigt indleverede spørgsmål bliver fremsendt til byrådsmedlemmerne med dagsordenen for Byrådet, jf. dog § 3.

Stk. 2. I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

§3

Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold i Greve Kommune og have almen interesse for kommunens borgere.

Stk. 2. Borgmesteren skal afvise spørgsmål, der indeholder angreb på borgere eller vedrører enkeltpersoner eller andre forhold af fortrolig art.

Stk. 3. Borgmesteren kan afvise spørgsmål,

  • Der angår den kommunale administration
  • Der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste

Stk. 4. Borgmesteren kan henvise spørgsmål, der kan besvares af den kommunale administration, hertil.

Stk. 5. Borgmesteren drager omsorg for, at spørgeren får underretning om afvisning eller henvisning af spørgsmål.

§4

Byrådet overgår til ordinære møde, uanset om alle spørgsmål ikke er besvaret senest ½ time efter spørgetidens begyndelse. Eventuelle ubesvarede spørgsmål skal i så fald besvares skriftligt senest 8 dage efter spørgetidens afholdelse. Kopi af besvarelsen sendes til byrådets medlemmer.

§5

Spørgetiden skal afvikles i god ro og orden.

Stk. 2. Spørgeren skal, inden spørgsmålet stilles, oplyse sit navn og adresse. Spørgsmålene skal være kort og præcist formulerede.

§6

Borgmesteren afgør hvem af byrådets medlemmer, der skal svare. Besvarelsen bør ikke have en varighed af over 2 minutter. Spørgeren kan begære ordet for at stille korte tillægsspørgsmål.

Stk. 2. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål kan andre byrådsmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar, i hvilket tilfælde spørgeren har mulighed for replik til uddybning.

Stk. 3. Borgmesteren kan begrænse antallet af indlæg og varigheden af ethvert sådant indlæg fra byrådets medlemmer eller spørgeren til 1 minut.

§7

Spørgetiden ledes af borgmesteren, hvem det også tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål efter dette regulativ. I borgmesterens forfald varetages de nævnte opgaver af en viceborgmester.

Stk. 2. Fremsættes der ikke spørgsmål ved spørgetidens begyndelse, eller udnyttes spørgetiden ikke fuldt ud, bortfalder spørgetiden eller den resterende del af denne.

§8

Ordningen efter dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2017.

Således vedtaget af Greve Byråd den 31. oktober 2016.

/Pernille Beckmann Borgmester

/Claus Thykjær Kommunaldirektør

Spørgetiden tager højst en halv time.

Det er ikke tilladt at filme eller tage billeder under byrådsmøderne.

Læs også

Styrelsesvedtægt, delegationsplan og forretningsorden

Her finder du styrelsesvedtægt, forretningsorden og delegationsplan for Greve Kommune.

Mødekalender for byråd og udvalg

Her kan du se, hvornår Greve Kommunes byråd og udvalg holder møder i 2022.

Sidst opdateret: 4. april 2022

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver NemID)