Gå til hovedindhold

Hjælp til at stemme

Som borger i Greve Kommune kan du få hjælp til at afgive din stemme ved valg.

Ældre mand og kvinde ved stemmeurne

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap eller af andre grunde har brug for hjælp til at stemme på valgdagen, kan du få hjælp til det på valgstedet.

Hvem kan hjælpe med at stemme?

Hvis du har brug for hjælp til at få forklaret stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en ven eller ægtefælle. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

Du har også mulighed for at få hjælp til stemmeafgivningen alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden at der også skal medvirke en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger). Der er to betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan få hjælp alene af en person, du selv har udpeget:

  • For det første er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget.
  • For det andet er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du skal selv tilkendegive, at du alene ønsker hjælp af en person, du selv har udpeget. Hvis du alene kan kommunikere ved brug af tegnsprog, kan tilkendegivelsen dog i stedet fremsættes af en tegnsprogstolk (herunder taktil tegnsprogstolk).

Utvetydig tilkendegivelse af stemme

Du kan kun få hjælp til at sætte dit kryds på stemmesedlen, hvis du umiddelbart over for den eller dem, der yder hjælp, utvetydigt kan fortælle, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på. Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra, eller at det bliver formidlet ved hjælp af en tolk.

Tilkendegivelsen om, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på, kan dog tilsvarende fremsættes af en tegnsprogstolk (herunder taktil tegnsprogstolk), hvis du alene kan kommunikere ved brug af tegnsprog.

Har du brug for hjælp til at udfylde/afkrydse stemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, kan du få hjælp af en eller to stemmemodtagere.

Du kan i stedet for den ene stemmemodtager vælge en personlig hjælper, som du har tillid til - for eksempel din ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven. I dette tilfælde ydes hjælpen således både af en stemmemodtager og den person, du selv har valgt.

Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden medvirken af en myndighedsperson (en stemmemodtager). Dog er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for stemmemodtageren tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget. Endvidere er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du kan kun få hjælp til at udfylde/afkrydse brevstemmesedlen, hvis du utvetydigt er i stand til at tilkendegive over for den eller dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme, f.eks. ja/nej ved en folkeafstemning eller et bestemt parti og/eller en bestemt kandidat ved et folketingsvalg.

Læs mere om brevafstemning

Nedenstående hjælpemidler stilles til rådighed på alle valgsteder i mindst et stemmerum:

  • Sort filtpen til brug for afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen.
  • Lup med mindst fire-dobbelt forstørrelse, som kan benyttes i forbindelse med afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen. Luppen er en ikke-håndholdt model.
  • En særlig LED-lampe, hvor lysstyrke og lysfarve kan reguleres.

Der vil i Borgerservice på Greve Rådhus være følgende hjælpemidler til rådighed for brevstemmeafgivningen i den periode, hvor det er muligt at brevstemme:

  • Hæve-/sænkebord
  • Forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV, hvor vælgeren kan regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke.

Ved brevstemmeafgivning i eget hjem, på plejehjem mv. stilles der en sort filtpen og lup til rådighed for vælgerne samt en LED-lampe svarende til lampen på valgstederne.

På valgdagen vil der på valgstedet Greve Idrætscenter være opsat et stemmerum med alle ovennævnte hjælpemidler. Vælgere, der har behov for disse hjælpemidler og som ikke hører til valgstedet, kan ansøge om at blive overflyttet til valgsted Greve Idrætscenter.

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte få at vide om, hvad du har stemt. Det gælder også oplysningen, om du overhovedet har stemt. De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må en personlig hjælper selvfølgelig heller ikke.

Du har mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind på valgstedet. Det kan for eksempel være, hvis du er svagsynet, mangler førlighed, eller der er trapper eller lignende på valgstedet.

Du skal henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig, som du kan udfylde udenfor, eventuelt i din bil eller lignende, og lægge den i en stemmekasse, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger.

Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

Sidst opdateret: 7. august 2023

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)