Gå til hovedindhold

Patientsikkerhed og erstatning

I Greve Kommune har vi meget fokus på vores patientsikkerhed. Vi ønsker den bedste sikkerhed for vores borgere i forbindelse med den pleje og hjælp, vi yder til borgerne.

Indhold

  Det hænder dog, at der sker en utilsigtet hændelse, en fejl, hvor en borger bliver skadet eller udsat for en risiko for skade. Disse hændelser skal vi lære af samt forebygge, at de sker igen.

  Information om patientsikkerhed og erstatning

  Hvis du som borger eller pårørende oplever en utilsigtet hændelse, en fejl, har du mulighed for at rapportere hændelsen til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD).

  Ved at hændelserne bliver indberettet i DPSD kan sundhedsvæsenet lære af dem og undgå, at andre bliver udsat for samme hændelse.

  Hændelserne kan være sket på et sygehus, på et plejecenter, i hjemmeplejen, hos praktiserende læger eller andre steder i sundhedsvæsenet. Det kan eks. være:

  • En borger, der er udskrevet fra sygehus, som ikke får besøg af hjemmeplejen, fordi der er sket en misforståelse mellem sygehus og hjemmeplejen.
  • En borger, der får forkert medicin, fordi der var hældt forkert medicin op.

  Når du skal indberette en hændelse, skal du udfylde et skema. I skemaet er der en vejledning til, hvordan du udfylder det. 


  Nederst på siden kan du læse mere om, hvordan du kan hjælpe os til en bedre patientsikkerhed.

  Påføres en borger skader ved undersøgelse, behandling eller lignende, der foretages af autoriseret sundhedspersonale ansat under de kommunale sundhedsordninger, eller skader der sker ved behandling m.v., der foretages på vegne af disse sundhedspersoner, kan borgeren søge erstatning.

  Indenfor ældreplejen omfatter de kommunale sundhedsordninger:

  • Den kommunale omsorgstandpleje.

  Ældreplejens autoriserede sundhedspersoner er:

  • Ergo- og fysioterapeuter.

  Det påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne være erstatningsberettiget efter loven, at informere skadelidte herom. Herunder i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Patienterstatningen.

  Er man i tvivl, om skaden giver ret til erstatning, kan man foretage et tjek af skaden via en test.

  Både kommunen og borgeren skal udfylde og indsende anmeldelse på en særlig anmeldelsesblanket, som findes på Patienterstatningens hjemmeside eller kan indhentes ved telefonisk henvendelse til Patienterstatningen på telefon 33 12 43 43.

  Patientforsikringen oplyser og afgør alle sager i henhold til loven. Når afgørelsen er truffet, sendes afgørelsen til kommunen (eller forsikringsselskab), som efterfølgende skal udbetale eventuel erstatning.

  Patientforsikringens afgørelse kan ankes til Patientskadeankenævnet. Nævnets afgørelse kan indbringes for Landsretten.

  Yderligere information om Patientforsikringen kan ligeledes hentes på telefon 33 12 43 43.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)