Gå til hovedindhold

Kvalitetsstandarder for PPV

Læs mere om Greve Kommunes kvalitetsstandarder for PPV her på siden.

Greve Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for udførslen af tilbud under Lov om social service § 82B, § 82C, § 85, § 99, § 104 og § 108. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet for at sikre klare rammer for, hvilket grundlag PPVs tilbud tilbydes ud fra i henhold til Lov om social service. Kvalitetsstandarderne omhandler bl.a. hvilke formål, omfang og lovgrundlag PPVs forskellige tilbud tilbydes ud fra, samt hvem der er i målgruppen, og hvad indholdet skal være.

Det er ud fra kvalitetsstandarderne, at de enkelte tilbud er sammensat og beskrevet.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarden for længerevarende botilbud efter Lov om Social Service §
108

Introduktion:

Greve Kommune bevilger ophold i længerevarende botilbud efter Lov om Social Service § 108.
Kvalitetsstandarden for længerevarende botilbud beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, som udgør
rammerne for tildeling af hjælp.
Kvalitetsstandarden er opbygget i følgende afsnit: Formål, lovgrundlag, målgruppe, indhold og omfang,
opfølgning og ophør, sagsbehandlingstid, information til borgeren, dokumentation til borgeren, godkendelse og administration.

Den overordnede målgruppe for længerevarende botilbud er borgere med betydelig og varig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, som gør at borgerne har behov for et botilbud i en længerevarende periode.
Borgere, som ønsker at søge om botilbud kan henvende sig til Rådgiverteamet i Center for Job &
Socialservice i Greve Kommune.

Bevilling af botilbud sker på baggrund af en udredning, hvor borgerens individuelle behov og ressourcer bliver vurderet i et tæt samarbejde mellem rådgiver og borger. I forbindelse med vurderingen anvender Center for Job & Socialservice en metode, som hedder Voksenudredningsmetoden (VUM). Denne metode er præsenteret i bilag 1.

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter Lov om Social Service § 108.

Formål:

 • Borgeren udvikler og vedligeholder sine psykiske, fysiske og sociale funktioner.
 • Borgeren får gennem en boligmæssig ramme og adgang til personale dækket sine længerevarende behov for omfattende hjælp og pleje.

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 108 (længerevarende botilbud)
Bekendtgørelse 1387 af 12/12/2006 (fastsættelse af egenbetaling)

Målgruppe:

Greve Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af, om borgeren er
omfattet af målgruppen. Målgruppen er borgere over 18 år med betydelig og varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende og varig
hjælp til daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få
disse behov dækket på anden måde.

Målgruppen omfatter ikke borgere, hvis behov kan imødekommes gennem mindre
indgribende indsatser. I forbindelse med visiteringen vil der derfor også blive taget
stilling til, om alle muligheder for, at borgeren kan forblive i eget hjem er
tilstrækkeligt afprøvet.

Såfremt der er tvivl om varigheden af borgerens funktionsnedsættelser og
støttebehov, vil borgeren altid blive visiteret til et midlertidigt botilbud efter
Serviceloven § 107, med henblik på afklaring af fremtidig boform.

For borgere over 65 år har Greve Kommune skærpet fokus på at undersøge, om de
kan profitere af et længerevarende botilbud, eller om deres behov skal dækkes på
anden vis.

Domsanbragte:

Målgruppen kan også omfatte personer, der skal underlægges mentalundersøgelse
samt personer der i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for
personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, eller som skal undergives
tilsyn.

Endelig kan målgruppen omfatte personer, der som vilkår for tiltalefrafald eller
prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk
funktionsevne eller som skal undergives tilsyn.

VUM score:

Samlet vurdering
Længerevarende botilbud er rettet mod borgere med betydelig fysisk eller psykisk
nedsat funktionsevne, der ikke kan klare sig uden støtte. De vil oftest have behov for
en kombination af flere typer støtte, fx socialpædagogisk indsats kombineret med
personlig pleje. Ofte vil der være et omfattende behov for varig støtte. I forhold til
den samlede vurdering vil hovedmålgruppen derfor være borgere med svære
problemer (D) eller fuldstændige problemer (E).

Borgere med ingen problemer (A), lette problemer (B) eller moderate problemer (C)
er som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen. Det skyldes, at denne målgruppe
ikke har så omfattende støttebehov, at de har et varigt behov for botilbud.


Indhold og omfang:

Indholdet i længerevarende tilbud tilrettelægges sammen med den enkelte borger i
forhold til indsatsformålet og indsatsmålene fra Voksenudredningsmetoden (se bilag
1). Disse opstilles på baggrund af borgerens specifikke behov.

Afhængig af individuelle behov vil borgeren i længerevarende botilbud udvikle og
vedligeholde færdigheder inden for:

 • Praktiske opgaver
 • Sociale færdigheder
 • Kommunikationsevner
 • Færdes selvstændigt
 • Sundhed, fx spisetræning
 • Egenomsorg, fx personlig hygiejne

Valg af botilbud:

Greve Kommune visiterer til et relevant botilbud. Borgeren har dog i et vist omfang
frit boligvalg, hvis botilbuddet er egnet og ikke væsentlig dyrere end det tilbud, som
kommunen har peget på. Det er en forudsætning, at botilbuddet er godkendt af
Socialtilsynet og fremgår på Tilbudsportalen.

Hvis en borger er i målgruppen for et længerevarende botilbud, vil det efter en
konkret og individuel vurdering være muligt at bevilge tilbuddet efter Lov om almene
boliger § 105, stk. 2 eller Lov om friplejeboliger.

Ægtefælle, samlever eller registreret partner har også ret til at bo på botilbuddet,
såfremt stedet er egnet til 2 personer.

Betaling for ophold:

Greve Kommune betaler en døgntakst til botilbuddet, jf. Tilbudsportalen.
Greve Kommune fastsætter en egenbetaling for ophold for borgeren, efter
Betalingsbekendtgørelsen. Som udgangspunkt vil der blive opkrævet betaling fra det
tidspunkt, hvor tilbuddet står til disposition. Betalingsforpligtelsen ophører ved
fraflytning.

Omfang:

Boformen er længerevarende, og der er ingen tidsbegrænsning på opholdet. Der vil
typisk være døgndækning på længerevarende botilbud.

Opfølgning og ophør:

Indsatsen løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre, at
hjælpen fortsat opfylder sit formål. Hovedreglen er, at Greve Kommune foretager den
første opfølgning efter senest 6 måneder, og derefter minimum hver 2. år.

Opfølgningen foretages så vidt muligt samtidig med opfølgningen på borgerens
dagtilbud.

Som udgangspunkt er længerevarende botilbud varige, men en indsats kan blive
afsluttet, hvis det viser sig, at borgerens behov og ønsker ændrer sig.

I forhold til domsanbragte er der særlige vilkår i forbindelse med ophør.

Sagsbehandlingstid:

Op til 12 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Efter afgørelsen vil borgeren få
tilbudt et botilbud, så snart et relevant tilbud er ledig.

Information til borgeren:

Oversigt over § 108-botilbud: www.tilbudsportalen.dk

Dokumentation til borgeren:

 • Skriftlig afgørelse
 • Afgørelse om egenbetaling
 • Handleplan

Godkendt af Byrådet d. 25. april 2016
Revideret af administrationen d. 31. januar 2019
Administreres af Center for Job & Socialservice

Bilag 1: Voksenudredningsmetoden:

Voksenudredningsmetoden (VUM)
Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice arbejder ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM).
Socialministeriet og KL har udviklet metoden til brug i sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet. VUM anvendes under hele sagsbehandlingsprocessen: Fra ansøgningstidspunkt til eventuel bevilling og opfølgning.

Metoden er bygget op omkring 11 temaer. Temaerne skal danne grundlag for en helhedsorienteret individuel afdækning af borgerens behov. Med afsæt i borgerens ansøgning og situation vil der blive taget stilling til, hvilke temaer der er relevante at anvende.

 • Fysisk funktionsnedsættelse
 • Psykisk funktionsnedsættelse
 • Socialt problem
 • Praktiske opgaver i hjemmet
 • Samfundsliv
 • Socialt liv
 • Sundhed
 • Kommunikation
 • Mobilitet
 • Egenomsorg
 • Omgivelser

VUM indeholder to vurderinger: En Tema vurdering og en samlet vurdering. Tema vurderingen udreder
borgerens funktionsniveau under det enkelte tema. Den samlede vurdering er derimod et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Den samlede vurdering er ikke et gennemsnit af funktionsniveauerne for de
enkelte temaer. Den samlede vurdering er rådgiverens faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer og begrænsninger.

Tema vurdering er skaleret med tal:
0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt)
1 = Let problem (en smule, lidt)
2 = Moderat problem (middel, noget)
3 = Svært problem (omfattende, meget)
4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke)

Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver:
A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt)
B = Let problem (en smule, lidt)
C = Moderat problem (middel, noget)
D = Svært problem (omfattende, meget)
E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke)

Revideret kvalitetsstandard for det sociale akuttilbud efter Lov om social service
§ 82c

Introduktion:

Greve Kommune har oprettet Akuttilbuddet, som er et socialt akuttilbud efter Lov om social service § 82c.
Kvalitetsstandarden for det sociale akuttilbud beskriver Greve Kommunes politisk fastsatte serviceniveau på området.

Kvalitetsstandarden for det sociale akuttilbud er opdelt i følgende afsnit: Formål, lovgrundlag, målgruppe,
indhold/omfang, sagsbehandlingstid, information til borgeren, dokumentation til borgeren, godkendelse samt administration.

Den primære målgruppe for Akuttilbuddet er personer over 18 år, som oplever en akut psykisk eller social
krise, og som har behov for akut hjælp. Tilbuddet henvender sig desuden til pårørende til personer i akut psykisk eller social krise, som gerne vil have råd og vejledning.

Det kræver ingen visitation af benytte Akuttilbuddet og borgere kan henvende sig anonymt. Det er dog et krav, at borgeren er bosat i Greve Kommune.

Kvalitetsstandard for det sociale akuttilbud efter Lov om Social Service § 82c:

Formål:

 • Borgere, der står i en akut psykisk eller social krise, modtager støtte,omsorg og rådgivning.
 • Støtten forebygger, at krisen udvikler sig til en langvarig og fastlåst situation samt forebygger eller forkorter eventuelle indlæggelser på psykiatrisk hospital.
 • Pårørende til borgere i akut psykisk eller social krise får råd og vejledning.


Lovgrundlag:

Lov om social service § 82c (akuttilbud)

Visitation:

Der er ingen visitation til Akuttilbuddet. Alle borgere i Greve Kommune kan
henvende sig anonymt.
Akuttilbuddet holder til i Aktivhuset, Freyas Kvarter 44, 1. 6. stuen, 2670 Greve.
Åbningstiden er kl. 15-08 alle ugens dage.

Målgruppe:

Målgruppen er borgere over 18 år, som er i en akut psykisk eller social krise - eksempelvis på grund skilsmisse, afskedigelse, angst, ensomhed eller andet - og som har brug for akut hjælp. Hvis borgeren er under 18 år, hjælper Akuttilbuddet med at tage kontakt til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).
Målgruppen er også pårørende til borgere i akut psykisk eller social krise, som har brug for råd og vejledning.

Indhold og omfang:

Akuttilbuddet giver støtte og omsorg til borgere i akut psykisk eller social krise,
samt råd og vejledning til pårørende til en borger i akut psykisk eller social krise.
Akuttilbuddet tilbyder:

 • Samtaler i Akuttilbuddet:Borgeren kan møde op i Akuttilbuddet uden forudgående aftale, og modtage akut støtte, omsorg og rådgivning.
 • Samtaler over telefonen:Borgeren kan ringe til Akuttilbuddets telefon, og modtage akut støtte,omsorg og rådgivning.
 • Samtaler i borgerens hjem:Borgeren kan i helt særlige tilfælde modtage besøg i hjemmet.


Der tages udgangspunkt i den situation borgeren står i, og i fællesskab med borgeren vurderes det, hvad der er den bedste hjælp her og nu. Akutmedarbejderen kan eksempelvis hjælpe borgeren med at komme i kontakt med netværket, kan holde møde med netværket og guide borgeren til rette hjælp og støtte.
Hvis ikke støtten fra Akuttilbuddet vurderes at være tilstrækkelig, hjælpes borgeren til at komme i kontakt med behandlingspsykiatrien eller andre relevante parter.

Sagsbehandlingstid:

Der er ingen sagsbehandlingstid, da der ikke er krav om visitation til Akuttilbuddet.

Dokumentation til borgeren:

Hvis borgeren ønsker det, kan akutmedarbejderen udarbejde en handleplan for, hvordan borgeren skal håndtere situationen.


Godkendt af Byrådet d. 23. april 2018
Administreres af Center for Job & Socialservice

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service § 104

Introduktion:

Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service § 104.
Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud beskriver Greve Kommunes politisk fastsatte serviceniveau, som udgør rammerne for tildeling af hjælp.

Kvalitetsstandarden er opbygget i følgende afsnit: Formål, lovgrundlag, målgruppe, indhold og omfang,
opfølgning, sagsbehandlingstid, information til borgeren, dokumentation til borgeren, godkendelse samt administration.


Målgruppen for aktivitets- og samværstilbud er personer fra det fyldte 18. år med en betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Borgere, som ønsker at søge om aktivitets- og samværstilbud, kan henvende sig til Rådgiverteamet i Center
for Job & Socialservice i Greve Kommune. Bevilling af aktivitets- og samværstilbud sker på baggrund af en
udredning, hvor borgerens individuelle behov og ressourcer bliver vurderet i samarbejde mellem rådgiver og
borger. I forbindelse med vurderingen anvender Center for Job & Socialservice en metode, der hedder
Voksenudredningsmetoden. Denne metode er præsenteret i bilag 1.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service § 104

Formål:

 • Borgeren opnår øget livskvalitet samt får mulighed for at udvikle sig og udnytte sine ressourcer gennem deltagelse i aktiviteter.
 • Borgeren opnår socialt fællesskab samt får mulighed for at opretholde eller udvikle sociale og personlige færdigheder.


Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 104 (aktivitets- og samværstilbud)
Lov om Social Service § 105 (befordring)
Bekendtgørelse nr. 483 af 19/05/2011 (aflønning og befordringsudgifter)

Målgruppe:

Greve Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af, om borgeren er
omfattet af målgruppen. Målgruppen er borgere fra det fyldte 18. år med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil som regel være borgere, der modtager førtidspension.

VUM score:

Samlet vurdering:

Aktivitets- og samværstilbud er primært rettet mod borgere, som har svære problemer (D) eller fuldstændige problemer (E). Det skyldes, at disse borgere vurderes til at have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddet kan også være målrettet borgere med moderate problemer (C), hvis det vurderes at have en forebyggende virkning.

Målgruppen omfatter ikke borgere med ingen problemer (A) eller lette problemer (B). Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Indhold og omfang:

Indholdet i aktivitets- og samværstilbud dækker bredt, og kan eksempelvis være kreative værksteder, madlavning og motion/afspænding. Aktivitets- og samværstilbud kan som udgangspunkt kun bevilges til borgere, som ikke allerede deltager i et aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven § 104 eller
deltager i et tilbud om beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven § 103.
Det er altid borgerens funktionsniveau og indsatsformål, som på baggrund af en individuel vurdering afgør, hvilket tilbud, der bevilges.
Såfremt Greve Kommune har egne tilbud, visiteres der som udgangspunkt til disse tilbud. Har Greve Kommune ikke egne tilbud eller er de ikke relevante, kan der visiteres til eksternt aktivitets- og samværstilbud, hvis tilbuddet fremgår på Tilbudsportalen. Hvis Greve Kommune etablerer et egnet tilbud, kan borgeren hjemtages til dette tilbud.

Omfang:

Som udgangspunkt bevilges aktivitets- og samværstilbud som en deltidsplads, ud fra
en konkret og individuel vurdering.

Kørsel til og fra aktivitets- og samværstilbud:

Greve Kommune skal afholde udgift til befordring for borgere i aktivitets- og samværstilbud. Der afholdes så vidt muligt til den billigste transportform, som i udgangspunktet vil være offentlig transport. Dog vil der altid blive foretaget en konkret individuel vurdering af, hvilken transportform der er nødvendig og mulig for
den enkelte borger i forhold til dennes funktionsniveau.
Greve Kommune etablerer altid fællestransport, hvis det er muligt og relevant.

Opfølgning:

Tilbuddet løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre, at indsatsen fortsat opfylder sit formål. Som udgangspunkt foretager Greve Kommune opfølgning minimum én gang om året. Opfølgningen foretages så vidt muligt samtidig med opfølgningen på borgerens eventuelle botilbud.

Sagsbehandlingstid:

Op til 12 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Borgeren vil blive tilbudt et
aktivitets- og samværstilbud, så snart en plads er ledig.

Dokumentation til borgeren:

 • Skriftlig afgørelse
 • Handleplan

Godkendt af Byrådet d. 5. september 2016
Revideret af administrationen d. 31. januar 2019
Administreres af Center for Job & Socialservice

Bilag 1: Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden:

Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice arbejder ud fra Voksenudredningsmetoden.
Socialministeriet og KL har udviklet metoden til brug i sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte
voksenområdet. Voksenudredningsmetoden anvendes under hele sagsbehandlingsprocessen: Fra ansøgningstidspunkt til eventuel bevilling og opfølgning.

Metoden er bygget op omkring 11 temaer. Temaerne skal danne grundlag for en helhedsorienteret individuel afdækning af borgerens behov. Med afsæt i borgerens ansøgning og situation vil der blive taget stilling til, hvilke temaer der er relevante at anvende.

 • Fysisk funktionsnedsættelse
 • Psykisk funktionsnedsættelse
 • Socialt problem
 • Praktiske opgaver i hjemmet
 • Samfundsliv
 • Socialt liv
 • Sundhed
 • Kommunikation
 • Mobilitet
 • Egenomsorg
 • Omgivelser

Voksenudredningsmetoden indeholder to vurderinger: En Tema vurdering og en samlet vurdering. Tema
vurderingen udreder borgerens funktionsniveau under det enkelte tema. Den samlede vurdering er derimod et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Den samlede vurdering er ikke et gennemsnit af
funktionsniveauerne for de enkelte temaer. Den samlede vurdering er rådgiverens faglige vurdering af
borgerens samlede ressourcer og begrænsninger.

Tema vurdering er skaleret med tal:

0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt)
1 = Let problem (en smule, lidt)
2 = Moderat problem (middel, noget)
3 = Svært problem (omfattende, meget)
4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke)
Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver:
A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt)
B = Let problem (en smule, lidt)
C = Moderat problem (middel, noget)
D = Svært problem (omfattende, meget)
E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke)

Kvalitetsstandarden for støtte til borgere med dobbeltbelastning efter Lov om social service § 85

Introduktion:

Greve Kommune tilbyder støtte til borgere med dobbeltbelastning efter Lov om social service § 85.
Kvalitetsstandarden for støtte til borgere med dobbeltbelastning beskriver Greve Kommunes politisk fastsatte serviceniveau, som udgør rammerne for tildeling af hjælp.

Kvalitetsstandarden er opbygget i følgende afsnit: Formål, lovgrundlag, målgruppe, indhold/omfang,
sagsbehandlingstid, information til borgeren, dokumentation til borgeren, godkendelse samt administration.
Målgruppen for støtten er borgere med dobbeltbelastning, det vil sige med både psykiske lidelser samt et
stof- og/eller alkoholmisbrug. Målgruppen er de borgere, som ikke kan benytte sig af de øvrige tilbud i
Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, på grund af deres dobbeltbelastning.

Støtten til borgere med dobbeltbelastning består af to dele. Dels tilbuddet ”Kom Ind”, som har åbent hver
mandag, hvor borgerne kan komme ind fra gaden og få råd og vejledning (der kræves ikke visitation), og
dels individuel vejledning til de borgere, der er visiteret til dette.
Særligt ved Kom Ind og den visiterede individuelle vejledning, er den tværfaglige og helhedsorienterede
tilgang til borgernes problemstillinger. De tilknyttede medarbejdere har kendskab til både misbrug og
psykiatriske problemstillinger, og arbejder sammen på tværs af organisationen.

Kvalitetsstandard for støtte til borgere med dobbeltbelastning efter Lov om social service § 85

Formål:

 • Borgeren bliver støttet og motiveret for at komme i eller fortsætte behandling for sin sindslidelse og/eller misbrug.
 • Borgeren bliver informeret om og bliver i stand til at benytte Greve Kommunes øvrige tilbud.
 • Borgeren bliver mere selvhjulpen og opnår større selvstændighed samt livskvalitet.

Lovgrundlag Lov om social service § 85 (socialpædagogisk støtte)

Visitation:

Det kræver ingen visitation at komme i Kom Ind om mandagen, her kan borgeren komme ind fra gaden.
Det kræver visitation at få individuel vejledning, udover det, der tilbydes i Kom Ind.

Målgruppe:

Målgruppen for støtten er borgere med dobbeltbelastning, det vil sige med både psykiske lidelser samt et stof- og/eller alkoholmisbrug. Målgruppen er de borgere, som ikke kan benytte sig af de øvrige tilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, på grund af deres dobbeltbelastning.

Indhold:

Støtten til borgere med dobbeltbelastning består af to dele. Dels tilbuddet Kom Ind, som har åbent hver mandag, hvor borgerne kan komme ind fra gaden og få råd og vejledning (der kræves ikke visitation), og dels individuel vejledning til de borgere, der er visiteret til dette.

Kom Ind:

Kom Ind har åbent hver mandag kl. 10-15, hvor borgerne kan komme ind fra gaden og få råd og vejledning eller høre oplæg om relevante emner. Borgeren har mulighed for at være anonym.
I åbningstiden kan borgeren:

 • Få viden om hvilke tilbud der er i kommunen.
 • Få hjælp til at kontakte Greve Rusmiddelcenter.
 • Få støtte til at ringe til offentlig myndighed.
 • Få hjælp til at kontakte egen læge om somatiske og psykiske problemer.
 • Få støtte til at forstå sin post.
 • Få støtte til håndtering af sin økonomi.
 • Få en dialog om måden at leve på og måden at prioritere på i hverdagen.
 • Få viden om eksempelvis angst, smertebehandling, sund kost, motion, medicin og rusmidler, når der holdes oplæg.
 • Få trænet sociale færdigheder i samværet med andre.

Borgeren må ikke udøve misbrug på matriklen.

Visiteret individuel vejledning (udover den støtte der ydes i Kom Ind)

Borgeren kan få støtte og vejledning til eksempelvis:

 • Få støtte til at forstå sin post.
 • Få støtte til håndtering af sin økonomi.
 • Få støtte til at ringe til offentlig myndighed.
 • Få støtte til hvordan opgaver i hverdagen kan løses.
 • Få støtte til at komme i og fastholde misbrugsbehandling.
 • Få ledsagelse til læge mv.
 • Få viden om kommunens tilbud.

Visiteret individuel vejledning er beskrevet i og visiteres efter Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte.

Omfang:

Kom Ind
Åbent hver mandag kl. 10-15, Rådhusholmen 5, stuen.

Visiteret individuel vejledning:

Visiteret individuel vejledning (udover den der tilbydes i Kom Ind), bevilges efter behov i form af Pakke 3 ”Vejledning – let støtte”, jf. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte.

Sagsbehandlingstid:

Kom Ind: Der er ikke sagsbehandlingstid i Kom Ind, da det ikke kræver visitation.

Visiteret individuel vejledning:

Se Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte.

Opfølgning:

Kom Ind: Der sker løbende opfølgning.

Visiteret individuel vejledning:

Se Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte.

Information til borgeren:

Kom Ind:

 • Pjece om Kom Ind
 • Kom Ind er beskrevet i oversigten over socialpsykiatriske tilbud i Greve Kommune, som ligger på Greve Kommunes hjemmeside.
 • Greve Rusmiddelcenter: www.greve.dk/misbrug
 • Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter: www.greve.dk/ppv

Visiteret individuel vejledning: Se Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte.
Kvalitetsstandarden ligger på Greve Kommunes hjemmeside.

Dokumentation til borgeren:

Visiteret individuel vejledning: Se Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte.

Godkendt af Byrådet d. 23. april 2018
Administreres af Center for Job & Socialservice

Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktperson efter Lov om Social Service § 99

Introduktion:

Greve Kommune tilbyder støtte- og kontaktpersonsordning efter Lov om Social Service § 99.
Kvalitetsstandarden for støtte- og kontaktperson beskriver Greve Kommunes politisk fastsatte serviceniveau, som udgør rammerne for tildeling af hjælp.

Kvalitetsstandarden er opbygget i følgende afsnit: Formål, lovgrundlag, målgruppe, indhold og omfang,
sagsbehandlingstid, information til borgeren, godkendelse samt administration.

Målgruppen for støtte- og kontaktpersonsordningen er socialt udsatte, som ikke gør brug af, eller ikke kan
gøre brug af eksisterende tilbud. Det drejer sig f.eks. om borgere med en sindslidelse, stof- og alkoholmisbrug samt borgere, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Støtte- og kontaktpersonsordningen er en opsøgende indsats, hvor støtte- og kontaktpersonen tager kontakt til udsatte borgere. Hjælp fra en støtte- og kontaktperson kræver dermed ingen visitation. Alle kan gøre opmærksom på, at en person har behov for hjælp. Oftest kommer henvendelser fra borgeren selv, pårørende, kommunale samarbejdspartnere og boligselskaber. Man kan vælge at være anonym, når man henvender sig, eller når man modtager hjælp. Hjælpen vil som udgangspunkt ikke blive registreret.

Støtte- og kontaktpersonteamet kan kontaktes på tlf. 30 55 52 38.

Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktperson efter Lov om Social Service § 99

Formål:

 • Borgeren opnår og bevarer kontakt til f.eks. familie, læge og offentlige instanser.
 • Borgeren bliver bedre i stand til at benytte etablerede tilbud, hvis det er relevant.

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 99 (støtte- og kontaktpersonsordning)

Målgruppe:

Målgruppen for støtte- og kontaktpersonsordningen er de mest socialt udsatte, især isolerede borgere med en sindslidelse, stof- og alkoholmisbrug samt borgere, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Det drejer sig om borgere, som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af de allerede eksisterende tilbud. For så vidt angår borgere med en sindslidelse er målgruppen ikke snævert afgrænset til personer med egentlig psykiatriske diagnoser.

Indhold og omfang:

Støtte- og kontaktpersonen opsøger og skaber kontakt til borgeren. Når der er skabt kontakt og tillid, er støtte- og kontaktpersonens opgave at bygge bro til borgerens omgivelser – eksempelvis familie og relevante offentlige instanser. Støtte- og kontaktpersonsordningen udføres på borgerens præmisser.

Støtte- og kontaktpersonsordningen kan ydes som personlig kontakt i og uden for borgerens hjem, telefonsamtaler eller SMS.

Afhængigt af borgerens individuelle behov, ønsker og forudsætninger, kan støtte- og kontaktpersonen hjælpe med:

 • Kontakt til boligselskaber
 • Kontakt til læge, tandlæge og sygehus
 • Kontakt til offentlige instanser
 • Kontakt til netværk
 • Motivation til afklaring og behandling

Støtte- og kontaktpersonordningen er en midlertidig ordning, som kan gøre borgeren motiveret for at indgå i et mere fast forløb for at forbedre sine funktioner, få mere struktur mv. Borgeren skal eventuelt efterfølgende have anden støtte. Støtte- og kontaktpersonsordningen kræver ikke visitation, og hvis borgere ønsker det, kan de være anonyme.

Omfang:

Der kan ikke fastsættes tidsmæssige rammer for, hvor lang tid det tager at etablere kontakt. Den opsøgende kontakt fra støtte- og kontaktpersonen kan derfor variere fra én gang om måneden til flere gange om ugen, afhængig af behov og mulighed for at skabe kontakt til den enkelte. Forløbet afsluttes, når formålet er opnået og borgeren ikke længere har behov forstøtten, eller hvis borgeren ikke gør brug af støtten.

Sagsbehandlingstid:

Sagsbehandlingen påbegyndes senest inden for fem arbejdsdage.

Information til borgeren:

 • Pjece om Støtte- og kontaktperson
 • Oplysninger om støtte- og kontaktpersonsordningen kan findes på Greve Kommunes hjemmeside

Godkendt af Byrådet d. 30. januar 2017
Revideret af administrationen d. 31. januar 2019
Administreres af Center for Job & Socialservice

Kvalitetsstandard for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service § 82b

Introduktion:

Greve Kommune tilbyder individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service § 82b. Det er er en tidlig forebyggende indsats, som kan bevilges i en afgrænset periode i op til 6 måneder.
Kvalitetsstandarden for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte beskriver Greve Kommunes politisk fastsatte serviceniveau, som udgør rammerne for tildeling af hjælp.

Kvalitetsstandarden er opbygget i følgende afsnit: Formål, lovgrundlag, målgruppe, indhold, omfang, opfølgning og ophør, sagsbehandlingstid, dokumentation til borgeren, godkendelse samt administration.

Den overordnede målgruppe for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte er borgere fra det fyldte 18. år, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og borgere, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

I støtten arbejdes der ud fra en ressourceorienteret og recoveryorienteret tilgang, hvilket betyder, at borgeren med det samme aktiveres, involveres og gives ansvar, med henblik på at udvikle kompetencer til at mestre sin egen hverdag. Dette indebærer, at medarbejderne fokuserer på borgerens ressourcer, og udnytter og udvikler disse bedst muligt i hverdagen. Målet er, at borgeren lærer at kompensere for det, vedkommende ikke kan, og bliver så selvhjulpen som muligt. Støtten skal også medvirke til at forebygge mere indgribende tiltag, herunder sikre, at borgeren benytter samfundets øvrige tilbud.

Støtten foregår altid i samarbejde med borgeren. Gennem støtten opbygger borgeren en række færdigheder, som skal hjælpe med at skabe struktur i hverdagen. Støtten kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte og omsorg.
Støtten er som udgangspunkt individuel støtte, men kan i enkelte tilfælde ydes i grupper, hvis det er relevant.

Støtten er helhedsorienteret og under støtten vil der løbende være fokus på om, borgeren har behov for andre indsatser.

Ansøgning og visitation:

Borgere, som ønsker at søge om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service § 82b skal henvende sig til Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice i Greve Kommune.
Henvisning til socialpædagogisk støtte sker på baggrund af en samtale, hvor borgerens individuelle behov og ressourcer bliver vurderet i samarbejde mellem rådgiver og borger.

Kvalitetsstandard for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service § 82b

Formål:

 • Borgeren får et forbedret funktionsniveau eller forebygger en forværring af
  funktionsniveauet, så borgeren kan leve et så selvstændigt liv som muligt.
 • Borgeren bliver motiveret til at tro på og anvende sine egne ressourcer.

Lovgrundlag Lov om Social Service § 82b (tidsbegrænset socialpædagogisk hjælpe, omsorg og støtte)

Målgruppe:

Målgruppen er borgere fra det fyldte 18. år, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer samt borgere, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Tilbuddet er målrettet borgere, hvor det vurderes, at den individuelle tidsbegrænsede støtte vil kunne forbedre deres aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at deres funktionsnedsættelse eller sociale problemer forværres. Indsatsen er derfor tiltænkt borgere med lettere funktionsnedsættelser, som efterfølgende selv forventes at kunne klare de opgaver, de har fået hjælp til.

Indhold:

Den individuelle tidsbegrænsede socialpædagogisk støtte har et rehabiliterende sigte, hvor der er fokus på, at borgeren bliver mere selvhjulpen. Derigennem vil borgeren opnå større selvstændighed og livskvalitet.

Selve støtten består af hjælp, rådgivning, støtte og omsorg. En væsentlig del af støtten foregår som samtale med borgeren. Der arbejdes ressourceorienteret og recoveryorienteret med udgangspunkt i, hvad der er vigtigst for borgeren. Gennem samtalen får borgeren selvforståelse og bliver i stand til at vurdere, hvor vedkommende har behov for støtte og hvor det er, vedkommende godt selv kan.

Støtten skal medvirke til, at borgeren opnår en række færdigheder inden for forskellige temaer, som skal hjælpe med at udvikle struktur i hverdagen, f.eks. deltage i aktiviteter, handle ind og håndtere økonomi mv.

I starten af forløbet opstiller borgeren og vejlederen i samarbejde nogle konkrete mål. Disse mål former, hvad indholdet af indsatsen skal være. Der vil blive arbejdet med målene gennem hele forløbet. Målene kan ændres undervejs, hvis det er nødvendigt.

Omfang:

Der kan bevilges tidsbegrænset individuel socialpædagogisk støtte i op til 6 måneder.

Opfølgning og ophør:

Støtten ophører efter 6 måneder. Støtten kan ophøre inden 6 måneder, hvis det vurderes, at borgeren har behov for socialpædagogisk støtte efter § 85 eller af anden grund ikke har behov for støtten længere. Støtten ophører også inden 6 måneder, hvis borgeren ikke ønsker at modtage støtten længere.

Sagsbehandlingstid:

4 uger

Godkendt af Byrådet
Administreres af Center for Job & Socialservice

Introduktion

Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service § 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte beskriver Greve Kommunes politisk fastsatte serviceniveau, som udgør rammerne for tildeling af hjælp.

Kvalitetsstandarden er opbygget i følgende afsnit:
Formål, lovgrundlag, målgruppe, indhold, omfang og pakker, opfølgning og ophør, sagsbehandlingstid, dokumentation til borgeren, godkendelse samt administration.

Målgruppen

Den overordnede målgruppe for socialpædagogisk støtte er borgere, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der er tale om borgere med specifikke eller komplekse problemer, som har behov for socialpædagogisk støtte til at:

 • Udvikle færdigheder
 • Fastholde færdigheder
 • Begrænse tab af færdigheder
 • Afklare fremtidige støttebehov

Der er tale om borgere, der i videst muligt omfang er aktivt deltagende i opgaveudførelsen. Der er tale om borgere, der kan modtage socialpædagogisk støtte uden det nødvendigvis kræver tilstedeværelse af en støtte-person under udførslen af opgaven.

Støtten ydes både til borgere, som bor i selvstændig bolig, samt borgere, som bor i et af Greve Kommunes øvrige tilbud.

Formålet med støtten

Formålet med støtten er at fremme den enkeltes muligheder for at udvikle sig og klare sig selv bedst muligt i den daglige tilværelse. I den socialpædagogiske støtte arbejdes der ud fra en recovery-orienteret tilgang og der arbejdes med et rehabiliterende sigte. Dette indebærer, at medarbejderne fokuserer på borgerens ressourcer, og støtter borgeren i at udnytte og at udvikle disse bedst muligt i hverdagen. Målet er, at borgeren opbygger færdigheder og/eller lærer at kompensere for det, vedkommende ikke kan og bliver så selvhjulpen og selvstændig, som muligt, i eget liv. Den socialpædagogiske støtte kan ses som en støtte til, at borgeren mestrer sit eget liv. Den socialpædagogiske støtte kan også medvirke til at forebygge mere indgribende tiltag, herunder at sikre, at borgeren benytter samfundets øvrige tilbud.

Greve Kommune foretager løbende opfølgning, hvor det vurderes om støtten fortsat matcher borgerens behov, skal justeres eller helt ophøre.
Hvis det vurderes, at borgeren ikke har de fornødne ressourcer til at deltage i den socialpædagogiske støtte, som for eksempel at borgeren ikke kan være aktivt deltagende i forhold til støtten, så skal der altid foretages en vurdering af, om der i stedet kan tildeles støtte efter en anden lovgivning.

Gruppeforløb og individuelt forløb

Borgere bevilges socialpædagogisk støtte med et udgangspunkt i et gruppeforløb. Et fællesskab med andre forventes at bidrage positivt til den enkelte borgers motivation for udvikling samt udvikling af vedkommendes personlige og sociale færdigheder.

På baggrund af en konkret individuel vurdering kan støtten ydes som et individuelt forløb. Dette sker, når borgeren ikke kan overføre sine færdigheder eller ikke profiterer af gruppeforløb. Hvis borgeren modtager et individuelt forløb, vil der være skærpet fokus på, om borgeren kan overgå til gruppeforløb. Når borgeren er klar til et gruppeforløb, vil det individuelle forløb ophøre og borgeren vil modtage støtten i gruppeforløb frem over.

Ud fra en individuel faglig vurdering kan støtten også ydes som en kombination af gruppeforløb og individuelt forløb. Hvis borgeren modtager en kombination af gruppeforløb og individuelt forløb, vil der være skærpet fokus på, om borgeren kan stoppe det individuelle forløb og overgå til gruppeløb alene. I forbindelse med individuelle forløb anvendes digitale hjælpemidler hvor det giver fagligt mening og kompenserer i nogle tilfælde for den professionelles tilstedeværelse.

Omfang og varighed af støtten fastsættes ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov. Som udgangspunkt er ydelsen midlertidig. Støttens omfang bevilges i form af forskellige ydelsespakker. Forud for en bevilling skal der altid foretages en faglig vurdering af, hvilken pakke borgeren skal tilbydes ud fra kompensationsprincippet. Som udgangspunkt er det altid Greve Kommunes egne tilbud, der visiteres til. Såfremt Greve Kommunes egne tilbud ikke er en egnet mulighed, kan der undtagelsesvist visiteres til eksterne tilbud.

Ansøgning og visitation

Borgere under 30 år, som ønsker at søge om socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service § 85 kan henvende sig i sagsbehandlingen via Ungecentret i Greve Kommune.

Borgere over 30 år, som ønsker at søge om socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service § 85 kan henvende sig i sagsbehandlingen via Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice i Greve Kommune.

Bevilling af socialpædagogisk støtte sker på baggrund af en udredning, hvor borgerens individuelle behov og ressourcer bliver vurderet i et samarbejde mellem rådgiver og borger. I forbindelse med vurderingen anvender Center for Job & Socialservice en metode, der hedder Voksenudredningsmetoden (VUM), hvor man vurderer borgerens niveau af funktionsevne. Der vil i løbet af 2021 være en overgang mellem brug af den eksisterende udredning til en ny version af samme udredning på det sociale område. Der henvises blot til VUM i denne standard.

Målgruppe for socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte er primært rettet mod borgere med moderat nedsat funktionsevne eller svært nedsat funktionsevne ud fra en samlet vurdering af borgerens funktionsevneniveau.

Ikke i målgruppen - tidsbegrænset socialpædagogisk støtte

Borgere med lettere problemer i den samlede vurdering af funktionsevneniveau kan i udgangspunktet have behov for socialpædagogisk støtte som en forebyggende indsats og kan derfor være i målgruppen for Greve Kommunes tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte efter Lov om Social Service § 82b.

Ikke i målgruppen - personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp i hjemmet og madservice.

Borgere, som på grund af midlertidigt eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre praktiske opgaver, kan være i målgruppen for Greve Kommunes tilbud om Personlig og praktisk hjælp efter Lov om Social Service § 83. Under visitationen vurderer myndigheden den enkelte sag og formålet med støtten.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service § 85

Formål

Borgeren bevarer og/eller udvikler sine psykiske, fysiske og sociale funktioner, så borgeren kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Borgeren mestrer eget liv, træner og udvikler troen på sine egne ressourcer.

Særligt for borgere i Greve Kommunes boligtilbud:
Borgere får adgang til socialfagligt personale og mulighed for at bo sammen med andre ligestillede, og opnår gennem dette tryghed og socialt fællesskab.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 85 (socialpædagogisk støtte) Bekendtgørelse nr. 1296 af 15/12/2009 (om ydelser efter Lov om Social Service under midlertidige ophold i udlandet)

Målgruppe

Greve Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af, om borgeren er omfattet af målgruppen. Den overordnede målgruppe er borgere fra det fyldte 18. år, som har en moderat eller svært nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Målgruppen omfatter både borgere, som bor i selvstændig bolig samt borgere, som bor i et af Greve Kommunes boligtilbud.

Særligt for borgere i Greve Kommunes boligtilbud

Socialpædagogisk støtte i et af Greve Kommunes boligtilbud er målrettet voksne med moderat eller svært nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har brug for at bo tæt på ligesindede, da dette skaber tryghed. Det er en forudsætning, at de har behov for en boligmæssig ramme som kan bidrage til at udvikle og/eller bevare deres funktionsevne.

Voksenudredningsmetoden og funktionsevneniveau

Samlet vurdering af funktionsevne-niveau
Socialpædagogisk støtte er primært rettet mod borgere med moderat nedsat funktionsevne eller svært nedsat funktionsevne ud fra en samlet vurdering af borgeren funktionsevne-niveau.

Indhold

Den socialpædagogiske støtte har et rehabiliterende sigte, hvor der er fokus på, at borgeren mestrer eget liv og hverdag og derigennem opnår større selvstændighed og livskvalitet.

Socialpædagogisk støtte skal medvirke til, at borgeren udvikler en række færdigheder inden for temaerne. Der vil være fokus på ADL-træning (Almindelig Daglig Levevis) på tværs af temaerne. Mobilitet kan være gennemgående i temaerne. Støtte til strukturering og/eller planlægning af hverdagen kan indgå som en del af støtten, og den er dermed ikke et selvstændigt tema.

Varetage egen økonomi og forståelse af meddelelser (VUM temaer: Samfundsliv, kommunikation og mobilitet)

Borgeren kan få støtte til at udvikle eller bevare færdigheder som er nødvendige i forhold til at kunne varetage egen økonomi og forstå samt håndtere post og meddelelser.

Borgeren skal selv kunne betjene MitID og huske egne koder. Hvis borgeren ikke er i stand til at huske egne koder, kan det være nødvendigt at borgeren får en økonomisk værge. En del af ydelsen i dette tema kan være støtte og træning i at komme ud af døren og bruge offentlige transportmidler og lignende.

Borgeren udvikler færdigheder i:

 • At varetage egen økonomi, herunder afklaring af hvordan regninger skal betales og træning i at skabe overblik over egen økonomi.
 • At håndtere post og forstå meddelelser.
 • At anvende kommunikationsudstyr og -teknikker.
 • At deltage i møder med offentlige instanser, pengeinstitut og offentlige myndigheder.
 • At færdes med offentlige transportmidler.

Støtte og træning i at deltage i aktiviteter, opbygge eller varetage sit netværk (VUM temaer: Relationer, samfundsliv og mobilitet)

Borgeren kan få støtte til at opsøge og deltage i aktiviteter. Borgeren kan få støtte og træning i at opbygge eller fastholde sit netværk. En del af ydelsen kan også være støtte til at komme ud af døren og bruge offentlige transportmidler og lignende. Støtten gælder ikke borgere, som har et vedvarende transportbehov.

Borgeren udvikler færdigheder i:

 • At opstarte eller fastholde aktiviteter med henblik på at opbygge sociale relationer. Det kan f.eks. være sociale fællesaktiviteter eller fritidsaktiviteter.
 • At varetage sine sociale relationer og netværk med henblik på, at indgå i samspil med andre.

Borgeren kan få støtte til:

 • At komme afsted til dag/fritidstilbud, uddannelsestilbud, praktik eller lignende.

Støtte og træning i at opretholde eller opstarte i et behandlingstilbud (VUM temaer: Sundhedsforhold og mobilitet)

Borgeren kan få støtte til at opretholde eller opstarte i et behandlingstilbud, hvis dette er et mål for borgeren. En del af ydelsen kan være støtte til at komme ud af døren og bruge offentlige transportmidler.

Borgeren udvikler færdigheder i: 

 • At overholde aftalte tider hos læge, tandlæge, distriktspsykiatri og lignende.
 • At påbegynde eller opretholde et behandlingstilbud.
 • At tage medicin, hvor støttende samtaler kan være en del af ydelsen.

Støtte og træning i selv at selv rydde op, at vaske op og at gøre rent (VUM temaer: Praktiske opgaver og mobilitet)

Borgeren kan få støtte og træning i at varetage praktiske opgaver som oprydning, rengøring og tøjvask med henblik på at varetage sin egen bolig.

Borgeren udvikler selvstændige færdigheder i:

 • At klare praktiske opgaver forbundet med at varetage en bolig, som for eksempel selv at rydde op, at vaske op og at gøre rent.

Støtte og træning i selv at købe ind og lave mad (VUM temaer: Praktiske opgaver og mobilitet)

Borgeren kan få støtte og træning i at vedligeholde eller udvikle færdigheder som er nødvendige i forbindelse med indkøb og madlavning. En del af ydelsen kan også være støtte og træning i at komme ud af døren og bruge offentlige transportmidler.

Borgeren udvikler færdigheder i:

 • At planlægge indkøb såsom dagligvarer og større indkøb, f.eks. boliginventar.
 • At planlægge madlavning, at tilberede maden og at rydde op bagefter.

Støtte og træning i at varetage personlig hygiejne (VUM temaer: Egenomsorg og mobilitet)

Borgeren kan få støtte og træning i at varetage personlig hygiejne.

Borgeren udvikler færdigheder i:

 • Personlig hygiejne, fx tandbørstning, vask/bad, klipning, barbering og påklædning.

Omfang og pakker

Omfanget af støtten beregnes altid ud fra en individuel faglig vurdering med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden. I forhold til vurdering af omfang tages der altid højde for borgerens støttebehov, ønsker samt motivation for at modtage støtte.

Når borgeren visiteres til socialpædagogisk støtte, udmåles pågældendes behov. Dette sker på udredningsmødet, hvor målene for den socialpædagogiske støtte laves og kvalificeres sammen med borgeren på første opfølgningsmøde. Målene er som udgangspunkt tidsafgrænsede.


Støttens omfang er udmålt i timer baseret på ATA (ansigt til ansigt). Der vil løbende blive fulgt op på støtten og afhængigt af borgerens behov kan støtten reguleres gradvist op eller ned fra pakke til pakke. Pakke 6 (tilgængelighed) adskiller sig fra de øvrige pakker og bevilges som udgangspunkt som et supplement til de øvrige pakker.

Borgeren kan blive bevilget én af følgende ydelsespakker:

Pakke 1

Vejledning (op til 1 time ugentligt). Borgere, der modtager vejledning, har brug for en indsats med fokus på opfølgning og vedligeholdelse af færdigheder.

Indsatser

 • Telefonisk kontakt
 • Kontakt via e-Boks
 • Individuel socialpædagogisk støtte max hver 2. uge

Pakke 2

Vejledning – let støtte (1-2 timer ugentligt). Borgere, der modtager let støtte, har brug for en støttende og konkret indsats med fokus på udvikling af færdigheder. Indholdet i støtten skal tilrettelægges ud fra en individuel faglig vurdering, hvor der tages hensyn til, hvor meget tid, der skal bruges på ydelserne. Det er derfor ikke selve antallet af ydelser, der afgørende for, hvilken pakke, der bevilges.

Indsatser

 • Telefonisk kontakt
 • Kontakt via e-Boks
 • Socialpædagogisk støtte i gruppeforløb og/eller individuel støtte

Pakke 3

Vejledning – moderat støtte (3-4 timer ugentligt). Borgere, der modtager moderat støtte, har brug for en støttende og konkret indsats med fokus på udvikling af færdigheder. Indholdet i støtten skal tilrettelægges ud fra en individuel faglig vurdering, hvor der tages hensyn til, hvor meget tid, der skal bruges på ydelserne. Det er derfor ikke selve antallet af ydelser, der afgørende for, hvilken pakke, der bevilges.

Indsatser

 • Telefonisk kontakt
 • Kontakt via e-Boks
 • Socialpædagogisk støtte i gruppeforløb og/eller individuel støtte

Pakke 4

Moderat/omfattende støtte (5-6 timer ugentligt). Borgere, der modtager moderat til omfattende støtte, har brug for en indsats, der er støttende og konkret med fokus på udvikling af færdigheder. Indholdet i støtten skal tilrettelægges ud fra en individuel faglig vurdering, hvor der tages hensyn til, hvor meget tid, der skal bruges på ydelserne. Det er derfor ikke selve antallet af ydelser, der afgørende for, hvilken pakke, der bevilges.

Indsatser

 • Telefonisk kontakt
 • Kontakt via e-Boks
 • Socialpædagogisk støtte i gruppeforløb og/eller individuel støtte

Pakke 5

Omfattende støtte (7-9 timer ugentligt). Borgere, der modtager omfattende støtte, har brug for en indsats, der er støttende og konkret, som har fokus på at udvikle og bevare færdigheder. Indholdet i støtten skal tilrettelægges ud fra en individuel faglig vurdering, hvor der tages hensyn til, hvor meget tid, der skal bruges på ydelserne. Det er derfor ikke selve antallet af ydelser, der afgørende for, hvilken pakke, der bevilges.

Indsatser

 • Telefonisk kontakt
 • Kontakt via e-Boks
 • Socialpædagogisk støtte i gruppeforløb og/eller individuel støtte

Pakke 6

Tilgængelighed i tidsrummet kl. 15 – kl. 8. Borgere, der har behov for kontakt til socialfagligt personale i tidsrummet kl.15 - kl.08, kan blive visiteret til en tilgængelighedspakke. Pakken kan skabe tryghed, så borgeren kan blive boende i egen bolig – og muligvis undgå indlæggelser. Kontakten vil som udgangspunkt være telefonisk, men kan i særlige tilfælde foregå i borgerens eget hjem fra kl.21- kl.08. Borgere i boligfællesskaberne Freyas Kvarter 4 og 6 vil altid blive visiteret til tilgængelighed, i det tidsrum, det faste personale ikke er til stede. Tilgængelighed erstatter ikke den øvrige støtte. Tilgængelighed bevilges som udgangspunkt som et supplement til de øvrige pakker. Det er ikke et krav, at borgeren modtager omfattende støtte. Tilgængelighed kan også bevilges til borgere, som modtager let eller moderat støtte.

Yderligere støtte:

I særlige tilfælde kan borgere modtage mere end 9 timer ugentligt, det vil være ud fra en konkret og individuel vurdering.
Greve Kommune kan i særlige tilfælde bevilge socialpædagogisk støtte, under kortere ophold udenfor borgerens bopæl her i landet.

Andre tilbud i Greve Kommune:

Borgere i Greve Kommune har også mulighed for at benytte en række af andre tilbud, hvor borgeren kan få hjælp og støtte af professionelle uden visitation. Her er et par eksempler:


Akuttilbuddet:
Akuttilbuddet har åben alle ugens dage kl.15 - kl.08. Akuttilbuddet er placeret i
Freyas Kvarter 48, i stuen, 2670 Greve. Telefon 29 37 68 49.

Det kræver ingen visitation at benytte tilbuddet. Borgeren kan henvende sig anonymt.

Frivilligcentret og selvhjælp i Greve:

Der er ingen visitation. Borgeren kan tilmelde sig hos Selvhjælp i Greve på
tlf. nr. 30 60 07 54 eller på mail kontor@fcgreve.dk

Opfølgning og ophør:

Den socialpædagogiske støtte vil løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre, at støtten fortsat opfylder sit formål. Som udgangspunkt vil en indsats blive afsluttet, når målet med indsatsen er opnået. En indsats kan også blive afsluttet eller ændret, hvis borgerens behov og ønsker ændrer sig, hvis borgeren flytter til anden kommune eller hvis det viser sig, at støtten ikke medfører den ønskede udvikling eller opretholdelse og/eller bevaring af færdigheder. Første opfølgning vil ske inden for 6 måneder for at sikre, at borgeren modtager den rette støtte, kvalificere målene samt vurdere om, borgeren fortsat skal modtage støtte. Derefter foretages der opfølgning efter behov og minimum hvert andet år.

Sagsbehandlingstid:

Op til 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Der kan efter bevillingen forekomme ventetid, hvis den relevante støtte ikke er ledig.
Dokumentation til borgeren

 • Skriftlig afgørelse
 • Handleplan 

Godkendt af
Byrådet d. 29. marts 2016.
Revideret af administration april 2021
Administreres af Center for Job & Socialservice

Sidst opdateret: 3. juli 2023

Kontakt

Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter

Rådhusholmen 5
2670 Greve

Telefon: 43 97 36 78