Gå til hovedindhold

Rusmidler

Greve Rusmiddelcenter henvender sig til borgere med stof- og alkoholproblemer. Vi tilbyder gratis behandling til borgere over 18 år bosiddende i Greve Kommune.

Stablede sorte sten

Indhold

  Gratis stof- og alkoholbehandling

  Greve Rusmiddelcenter henvender sig til borgere med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer og/eller alkohol, og som samtidig er motiveret for forandring. Der tilbydes behandling til borgere over 18 år, som er bosiddende i Greve Kommune.

  Behandlingen skal ifølge behandlingsgarantien igangsættes senest 14 dage efter, at du som borger har henvendt dig fysisk eller telefonisk med ønske om behandling.

  Alle der henvender sig til Greve Rusmiddelcenter bliver inddraget i egen behandlingstilrettelæggelse, og der udarbejdes en behandlingsplan.  Vi er optaget af, at man som borger bliver taget seriøst, lyttet til og inddraget i tilrettelæggelsen af behandlingsindsatsen.

  Vi har i Greve Rusmiddelcenter en forventning om, at de borgere der vælger at søge behandling også er motiveret for forandring i forhold til deres indtag af rusmidler, og at de derfor indgår aktivt i udredningen af behandlingsbehov, samt i behandlingen.
  I behandlingsforløbet støttes borgeren til at tage ansvar for at skabe en forandring og får redskaber til at arbejde med at forstå egen afhængighed og mønstre.

  I Greve Rusmiddelcenter arbejder vi helhedsorienteret, og har derfor ikke kun fokus på problematikken vedr. euforiserende stoffer og/eller alkohol, men også på eventuelle omkringliggende problemstillinger såsom relationer, økonomi, bolig, job, uddannelse m.m. Det helhedsorienterede arbejde foregår (med samtykke fra borgeren) i tæt samarbejde med både vores kommunale samarbejdspartnere samt eventuelle eksterne samarbejdspartnere. Derudover prioriterer vi at inddrage nære pårørende, i det omfang det giver mening for borgeren og behandlingsforløbet. 

  Der er ansat en lægekonsulent til varetagelse af medicinsk alkoholbehandling – f.eks. antabusbehandling. Den medicinske alkoholbehandling tilbydes som et supplement til samtaleforløbet, og kan derfor ikke stå alene.
  Substitutionsmedicin (f.eks. metadon og suboxone) udleveres ikke i Greve Rusmiddelcenter, men vi har samarbejde med bl.a. Center for Alkohol- og Stofbehandling Roskilde, som tilbyder behandling med denne type medicin.

  Der er mulighed for anonymitet i alkoholbehandlingen, såfremt der ikke skal iværksættes medicinsk alkoholbehandling. Anonymitet i stofbehandlingen er beskrevet under fanen ”anonym stofbehandling”.

  Udover at tilbyde behandling i Greve Rusmiddelcenter, samarbejder vi med en bred vifte af godkendte behandlingsinstitutioner.

  Greve Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for vores tilbud inden for handicap- og socialområdet, herunder rusmiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er godkendt af Byrådet og beskriver blandt andet, hvem der kan bruge vores tilbud samt indholdet i tilbuddene.

  Lovgrundlag:
  Stofbehandling - Servicelovens §101, §101a og Sundhedsloven §142
  Alkoholbehandling - Sundhedslovens §141.

  Rusmiddelbehandling

  Efter Lov om social service § 101 a. skal kommunalbestyrelsen tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug og som ikke har andre sociale problemer. Kriterierne for at blive indskrevet i anonym stofbehandling er bl.a. at du er i arbejde, under uddannelse eller modtager dagpenge, at du har afklarede boligforhold, og at du er motiveret for at reducere dit forbrug af euforiserende stoffer.

  Ønsker du at benytte dig af den nye mulighed for anonym stofbehandling, har Greve Kommune indgået samarbejde med Roskilde Kommune omkring tilbud om anonym stofbehandling. Du kan derfor ringe til telefonnummer 21170883, som besvares af Roskilde Kommune. Hvis du hører telefonsvareren, så indtal dit nummer og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

  Du kan også vælge at henvende dig til PAS, som er projekt anonym stofbehandling i København. 

   

  Indskrivning og behandlingsmuligheder

  Behandlingen skal ifølge behandlingsgarantien igangsættes senest 14 dage efter en borger har henvendt sig fysisk eller telefonisk med ønske om behandling.

  I Greve Rusmiddelcenter vil borgeren efter henvendelse, blive tilbudt én til to samtaler hos vores ind-visitator. Ved samtalerne drøftes borgerens ønske for forandring, og der informeres om behandlingsmuligheder.

  Inden for 14 dage efter første henvendelse visiteres borgeren videre til en rusmiddelbehandler, hvor behandlingsbehovet udredes yderligere og behandlingsindsatsen tilrettelægges. I samarbejde med borgeren udarbejder rusmiddelbehandleren en behandlingsplan. I behandlingsplanen sættes mål for behandlingen, samt det vurderes om der er behov for yderligere, supplerende eller mere intensiv behandling, herunder visitation til eventuel ekstern behandling f.eks. døgnbehandling.

  Behandlingsindsatsen i Greve Rusmiddelcenter tager altid udgangspunkt i de opstillede mål i behandlingsplanen, og der laves status undervejs i forløbet. Borgeren inddrages i udarbejdelsen af både behandlingsplan og status skrivelser, og har mulighed for selv at bidrage med egen vurdering af behandlingsudbytte.

  Greve Rusmiddelcenter forsøger, med samtykke fra den indskrevne borger, at inddrage eventuelle pårørende i behandlingen i det omfang, det giver mening for behandlingsforløbet.

  I Greve Rusmiddelcenter kan der tilbydes/ bevilliges:

  Ambulante samtaler, dagbehandling, gruppeforløb, visitation til medicinsk alkohol– og stofbehandling, sundhedssamtale ved sygeplejerske, lægesamtale med henblik på medicinsk alkoholbehandling, NADA øre-akupunktur, psykomotoriks kropsterapi, samt visitation til ekstern behandling.

  Hvis du er pårørende til en person med en alkohol– og/eller stofproblematik, kan Greve Rusmiddelcenter tilbyde et støttende samtaleforløb med 1-3 samtaler ved en rusmiddelbehandler.

  Samtalerne kan, med fokus på at yde rådgivning og vejledning, støtte dig med redskaber og metoder som kan hjælpe dig til at håndtere de følelser og den afmagt, man som pårørende ofte oplever.
  Samtalerne tager derfor udspring i de følelser der kan være forbundet med at være i en tæt relation til et menneske med destruktiv adfærd.
  Indskrevne borgeres behandling eller koordinering af denne, drøftes ikke i et pårørendeforløb.

  Har du et problem med rusmidler eller kender du én der har?

  Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rådgivende, uforpligtende og eventuel anonym snak med en medarbejder.

  Du er velkommen til at indtale en besked med navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Vi opfordrer til, at fysisk fremmøde kun er efter aftale, da vi ofte er optaget af samtaler.

  Vi holder møder om fredagen, hvorfor vi ikke svarer på telefoniske henvendelser om fredagen.

  Kontakt:

  Greve Rusmiddelcenter

  Hundige Allé 11

  2670 Greve

  Tlf.: 21362277

  Kvalitetsstandarder

  Introduktion

  Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med alkohol- og/eller stofafhængighed.

  Der er to kvalitetsstandarder for behandling af alkohol- og stofafhængighed, der beskriver Greve Kommunes politisk fastsatte serviceniveau, og som udgør rammerne for tildeling af hjælp:

  • Kvalitetsstandarden for alkoholbehandling efter § 141 i sundhedsloven og behandling af stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.
  • Kvalitetsstandarden for lægelig substitutionsbehandling af stofmisbrug efter § 142 i sundhedsloven

  Dette er kvalitetsstandarden for alkoholbehandling efter § 141 i sundhedsloven og behandling af stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

  Kvalitetsstandarden er opbygget i følgende afsnit: Formål, lovgrundlag, ansøgning, afdækning, målgruppe, indhold og omfang, opfølgning, sagsbehandlingstid, dokumentation til borgeren, godkendelse samt administration.

  Formål

  Formålet med alkohol- og stofbehandlingen er, at borgeren enten bliver stabiliseret, får reduceret sit alkohol- og stofindtag eller bliver helt rusfri, og derved opnår en bedre livskvalitet.

  Lovgrundlag

  • Sundhedsloven § 141 (alkoholbehandling)
  • Lov om social service § 101 (behandling af stofmisbrug)
  • Lov om social service 101a (anonym ambulant behandling af stofmisbrug)

  Ansøgning

  Alkohol- og stofbehandling af borgere fra det fyldte 18. år, varetages af Greve Rusmiddelcenter (GRC), som er en institution under Center for Job & Socialservice.

  Borgere, som er motiverede for at modtage behandling for en alkohol- eller stofafhængighed, kan henvende sig til:

  Greve Rusmiddelcenter

  Hundige Allé 11

  2670 Greve

  Det er også muligt at ringe på telefon 21 36 22 77.

  Afdækning

  Når borgeren henvender sig første gang med et ønske om behandling, laver en visitator en helhedsorienteret afdækning af borgerens ressourcer, udfordringer og behandlingsbehov i samarbejde med borgeren.

  Afdækningen bruges som grundlag for at træffe afgørelse af hvorvidt og hvilken behandling, der er relevant at iværksætte. Afgørelsen træffes indenfor 14 dage efter borgeren har henvendt sig med et ønske om behandling, som beskrevet i behandlingsgarantiens bestemmelser efter § 101 i lov om social service stk. 4 samt efter §141 stk. 2. i sundhedsloven.

  Hvis borgeren er ambivalent i forhold til at søge behandling og har et ønske om at vide mere om eventuelle behandlingsmuligheder, kan Greve Rusmiddelcenters ind-visitator deltage i en råd- og vejledningssamtale sammen med borgeren og borgerens rådgiver/vejleder/mentor for at informere borgeren omkring behandlingsmulighederne i Greve Rusmiddelcenter.

  Målgruppe

  Målgruppen for alkoholbehandling efter § 141 i sundhedsloven

  Målgruppen omfatter borgere fra det fyldte 18. år med alkoholafhængighed/overforbrug, herunder gravide borgere og borgere med dobbeltdiagnoser (borgere, som både har et alkoholmisbrug og psykiatrisk lidelse).

  Målgruppen for behandling af stofmisbrug efter § 101 i lov som social service

  Målgruppen omfatter borgere fra det fyldte 18. år med stofafhængighed/overforbrug, herunder gravide borgere og borgere med dobbeltdiagnoser (borgere, som både har et stofmisbrug og en psykiatrisk lidelse).

  Der tilbydes desuden råd og vejledning til alle pårørende.

  Indhold og omfang

  Greve Rusmiddelcenter tilrettelægger behandlingen af alkohol- og stofafhængighed ud fra en individuel og helhedsorienteret vurdering af den enkelte borgers behov.

  Ambulant, dag- eller døgnbehandling

  På baggrund af en faglig vurdering visiterer Greve Rusmiddelcenter til ambulant, dag- eller døgnbehandling. Forskellen mellem ambulant og dagbehandling er graden af intensitet, hvor ambulant behandling er mindre intensiv end dagbehandling.

  Greve Rusmiddelcenter matcher borgerens behandlingsbehov med relevant behandlingstilbud ud fra en konkret, individuel og helhedsorienteret vurdering, det sker i samarbejde med borgeren.

  I samarbejde med borgeren tilrettelægger Greve Rusmiddelcenter en individuel behandlingsindsats og udarbejder en behandlingsplan efter §101 stk. 8. i lov om social service.

  Der bliver løbende fulgt op på behandlingsindsatsen som tilpasses løbende efter borgerens behov. Det vurderes ligeledes løbende om behandlingen forsat er relevant, eller om behandlingen skal afsluttes med status som færdigbehandlet eller ikke-færdigbehandlet.

  Der tilbydes desuden medicinsk alkoholbehandling som supplerende tilbud, via Greve Rusmiddelcenters egen læge.

  Borgere som indskrives i stofmisbrugsbehandling, har ret til en lægesamtale senest 14 dage efter henvendelsen. Borgeren har krav på, at lægesamtalen afholdes inden iværksættelse af social (samtaleterapeutisk) behandling.  

  Alkohol- og stofbehandling er gratis for alle borgere.

  Greve Rusmiddelcenter indgår i et tæt samarbejde med kommunale, regionale og private samarbejdspartnere for at sikre en sammenhængende indsats. Hvis der er børn under 18 år i hjemmet eller i samvær, vurderer Greve Rusmiddelcenter, om der skal tages kontakt til en familiebehandler fra Familiecenteret (Center for Børn & Familier), for at sikre en sammenhængende indsats. Derudover skal der undervejs i behandlingen, vurderes om der skal udarbejdes en underretning til familierådgiverne.

  Tilbagefaldsbehandling

  Hvis en borger får tilbagefald efter behandlingen er afsluttet, iværksætter Greve Rusmiddelcenter et tilbud om tilbagefaldsbehandling, hvis borgeren ønsker dette. Genvisitationen foregår på samme måde, som da borgeren først blev visiteret.

  Individuel behandling og gruppebehandling

  Behandlingsindsatsen er individuelle samtaler eller gruppebehandling. Derudover tilbydes, efter vurdering, en særlig tilrettelagt indsats for unge i alderen 18-25 år. Som supplement til behandlingen kan der, efter vurdering, tilbydes: medicinsk alkoholbehandling, kropsterapi, NADA akupunktur samt psykologforløb.

  Pårørende

  Greve Rusmiddelcenter forsøger, med samtykke fra den indskrevne borger, at inddrage eventuelle pårørende i behandlingen i det omfang det giver mening for behandlingsforløbet.

  Greve Rusmiddelcenter tilbyder også pårørendesamtaler, både til pårørende til indskrevne borgere samt til pårørende af borgere der ikke er indskrevet. Samtalerne tager udgangspunkt i de følelser, der kan være forbundet med at være i en tæt relation til et menneske med destruktiv adfærd. Indskrevne borgeres behandling eller koordinering af behandlingen drøftes ikke i et pårørendeforløb.

  Egenbetaling

  Alkohol- og stofbehandlingen er gratis. Der kan dog forekomme egenbetaling for kost ved døgnbehandling for stofmisbrug, hvis det er økonomisk muligt for borgeren. Der er ikke egenbetaling for alkoholbehandling.

  Mulighed for frit valg af behandling

  Borgere, der er visiteret til behandling af stofmisbrug efter § 101 i lov om social service, kan frit vælge et andet behandlingstilbud, hvis det er sammenligneligt med det visiterede tilbud i forhold til intensitet og indhold.

  Borgere med behov for ambulant alkoholbehandling efter § 141 i lov om social service, har frit valg af behandlingssted uden forudgående visitation.  Hvis borgeren vil ansøge om dagbehandling eller døgnbehandling skal dette ske via Greve Rusmiddelcenters visitationsudvalg. Alle borgere, der er visiteret til dag- eller døgnbehandling efter §141 i sundhedsloven, kan frit vælge et andet behandlingstilbud, hvis det er sammenligneligt med det visiterede tilbud i forhold til intensitet og indhold.

  Greve Rusmiddelcenter samarbejder kun med behandlingstilbud, som er godkendt af Socialtilsynet og optaget på Tilbudsportalen.

  Anonymitet

  Borgere kan vælge at være anonyme i alkoholbehandlingen i Greve Rusmiddelcenter.

  Borgere har også mulighed for at modtage stofbehandling anonymt. Hvis denne behandling skal være anonym, er det dog et krav, at borgeren ikke har andre sociale problemer som beskrevet i § 101a i lov om social service.

  Den anonyme behandling foregår enten i Roskilde i Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) eller København i Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling (PAS), som Greve Rusmiddelcenter har samarbejdsaftaler med.

  Opfølgning

  For borgere indskrevet i internt tilbud i Greve Rusmiddelcenter

  Undervejs i behandlingen er der individuelt tilrettelagt opfølgning på borgerens behandling. Der udarbejdes skriftlig status hver 6. måned, og alle sager drøftes ligeledes på behandlingskonference hver 6. måned. Skriftlig status og drøftelse på behandlingskonference er tilrettelagt forskudt af hinanden, således at der sikres kontinuerlig opfølgning hver 3. måned for alle borgere.

  Ved opfølgningen tages der, i samarbejde med borgeren, stilling til hvorvidt behandlingen skal forlænges, ændres eller afsluttes. Ligeledes følges op på de kortsigtede og langsigtede mål, som er udarbejdet i behandlingsplanen. Behandlingsplanen justeres med eventuelle nye mål for behandlingen.

  For borgere visiteret til eksterne tilbud

  Der modtages skriftlig status på behandlingen undervejs i bevillingsperioden, samt når bevilling er ved at ophøre.
  Greve Rusmiddelcenter foretager desuden tilsyn undervejs i bevillingsperioden, hvor der holdes statusmøde med både borger og personale fra det eksterne behandlingstilbud. 

  Opfølgning efter udskrivning fra behandling

  Der laves opfølgning på alle borgere (både interne og eksterne) som har givet samtykke til at blive kontaktet efter behandlingsforløbet er afsluttet. Opfølgningen finder sted efter en måned og igen seks måneder efter at behandlingen er afsluttet.

  Sagsbehandlingstid og klageadgang

  Der træffes afgørelse om behandling indenfor 14 dage efter borgeren har henvendt sig med et ønske om behandling efter behandlingsgarantiens bestemmelser beskrevet i lov om social service under § 101 stk. 4 samt i sundhedsloven under §141 stk. 2.

  Borgere som er bevilget behandling efter §101 i lov om social service har mulighed for at klage over visitationsafgørelsen indtil 4 uger efter afgørelsen er truffet. Klagen skal rettes til Greve Rusmiddelcenter, som efterfølgende vil revurdere afgørelsen. Såfremt Greve Rusmiddelcenter fastholder afgørelsen, videresendes sagens akter til Ankestyrelsen for endelig afgørelse. 

  I forhold til visitation til alkoholbehandling, både ambulant, dag- og døgnbehandling, er afgørelsen endelig, og kan derved ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Klage over selve sagsbehandlingsforløbet kan dog påklages til Patientklagenævnet.  

  Dokumentation til borgeren

  • Afgørelse og klagevejledning
  • Behandlingsplan og status
  • Lægelig behandlingsplan ved medicinsk alkoholbehandling samt ved lægelig stofmisbrugsbehandling.
  • Skriftlig information omkring ordinerede præparater.

  Godkendelse

  Byrådet d. 30. januar 2017

  Revideret af administrationen d. 5. januar 2023

  Administration

  Center for Job & Socialservice

  Introduktion

  Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med alkohol- og/eller stof afhængighed.

  Der er to kvalitetsstandarder for behandling af alkohol- og stofafhængighed, der beskriver Greve Kommunes politisk fastsatte serviceniveau, og som udgør rammerne for tildeling af hjælp:

  • Kvalitetsstandarden for alkoholbehandling efter § 141 i sundhedsloven og behandling af stofmisbrug efter § 101 i serviceloven.
  • Kvalitetsstandarden for lægelig substitutionsbehandling af stofmisbrug efter § 142 i sundhedsloven

  Dette er kvalitetstandarden for lægelig substitutionsbehandling af stofmisbrug efter § 142 i sundhedsloven.

  Kvalitetsstandarden er opbygget i følgende afsnit: Formål, lovgrundlag, ansøgning, afdækning, målgruppe, indhold og omfang, opfølgning, sagsbehandlingstid, dokumentation til borgeren, godkendelse samt administration.

  Formål

  Formålet med den medicinske substitutionsbehandling er, at borgeren enten bliver stabiliseret, får reduceret sit opioidindtag eller bliver helt stoffri, og derved opnår en bedre livskvalitet.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 142 (lægelig stofmisbrugsbehandling)

  Ansøgning

  Alkohol- og stofbehandling af borgere fra det fyldte 18. år, varetages af Greve Rusmiddelcenter (GRC), som er en institution under Center for Job & Socialservice.

  Borgere, som er motiverede for at modtage behandling for en stofafhængighed, kan henvende sig til:

  Greve Rusmiddelcenter

  Hundige Allé 11

  2670 Greve

  Det er også muligt at ringe på telefon 21 36 22 77.

  Afdækning

  Når borgeren henvender sig første gang med et ønske om behandling, laver en visitator en helhedsorienteret afdækning af borgerens ressourcer, udfordringer og behandlingsbehov i samarbejde med borgeren.

  Afdækningen bruges som grundlag for at træffe afgørelse af hvorvidt og hvilken behandling der er relevant at iværksætte. Afgørelsen træffes indenfor 14 dage efter borgeren har henvendt sig med et ønske om behandling som beskrevet i behandlingsgarantiens bestemmelser efter § 101 stk. 4 i lov om social service samt efter §141 stk. 2. i sundhedsloven.

  Målgruppe

  Målgruppen for lægelig substitutionsbehandling er borgere fra det fyldte 18. år, som er afhængig af heroin og andre opioider, herunder gravide borgere og borgere med dobbeltdiagnoser (dvs. borgere, som både har en opioidafhængighed og en psykiatrisk lidelse).

  Der tilbydes desuden råd og vejledning til pårørende.

  Indhold og omfang

  Greve Kommune tilbyder gratis lægelig medicinsk substitutionsbehandling af opioid afhængighed, som bliver tilrettelagt ud fra en individuel og helhedsorienteret vurdering af den enkelte borger.

  Som udgangspunkt er den lægelige substitutionsbehandling en integreret del af den samlede misbrugsindsats. Borgere, som modtager substitutionsbehandling, vil derfor blive tilbudt et sideløbende behandlingsforløb i Greve Rusmiddelcenter efter lov om social service § 101 (behandling for stofmisbrug).

  Mulighed for frit valg af behandling

  Borgere har frit valg af behandlingstilbud. Substitutionsbehandlingen vil dog, som udgangspunkt, blive varetaget af Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) i Roskilde, som Greve Rusmiddelcenter har en samarbejdsaftale med. Udlevering foregår i Roskilde eller i Køge.

  Opfølgning

  Der er opfølgningsmøder mellem CAS og Greve Rusmiddelcenter hver 3. måned.

  Sagsbehandlingstid

  Når borgeren henvender sig til Greve Rusmiddelcenter eller direkte til det eksterne behandlingstilbud som varetager substitutionsbehandling, så går der maksimalt 14 dage, inden borgeren bliver indskrevet til behandling. Det er borgerens behandlingsgaranti, som er beskrevet i §142 stk. 6 i sundhedsloven. Lægesamtalen skal finde sted senest inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling efter denne lov eller efter lov om social service.

  Dokumentation til borgeren

  • Afgørelse og klagevejledning
  • Behandlingsplan og status såfremt borgere samtidig modtager behandling jævnfør § 101 i lov om social service.
  • Lægelig behandlingsplan på det behandlingstilbud som udfører substitutionsbehandlingen.

  Afgørelse og klagevejledning

  Behandlingsplan og status såfremt borgere samtidig modtager behandling jævnfør § 101 i lov om social service.

  Lægelig behandlingsplan på det behandlingstilbud som udfører substitutionsbehandlingen.

  Godkendelse

  Byrådet d. 30. januar 2017.

  Revideret af administrationen d. 5. januar 2023.

  Administration

  Center for Job & Socialservice

  Akut

  Ved akut opståede problemer med stof- og alkoholmisbrug (forgiftning, psykotiske tilstande m.m.) kan man henvende sig til Giftlinjen på 8212 1212, skadestuen eller kontakte alarmcentralen på telefonnummer 112.