Gå til hovedindhold

Enkeltydelse

Her kan du læse om hvordan du kan søge om enkeltydelser

Person skriver på bærbar

Du kan søge om hjælp til uforudsete udgifter, som du ikke selv kan betale.

Ansøgning

Hvis du har været ude for uforudsete ændringer i dit liv, der gør, at du ikke kan betale de nødvendige udgifter, kan du søge tilskud til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Bemærk, at du kan ikke få dækket udgifter, som du allerede har betalt, uanset om du ville være berettiget til at få dækket udgiften.

Du kan eksempelvis søge hjælp til:

  • Tandbehandling, briller og medicin, hvis udgiften ikke dækkes af sygesikringen eller andre ordninger, og udgifterne er lægeligt velbegrundet
  • Udgifter i forbindelse med samvær med børn
  • Flytning og indbo, hvis det vil medføre en boligmæssig eller erhvervsmæssig forbedring
  • Huslejerestancer og elregninger, hvis der sket en social begivenhed
    I forbindelse med tandlægebehandling, briller og medicin skal du aflevere et konkret overslag på tandlægebehandling, tilbud på briller fra optiker og ekspeditionsliste fra Apotek over det seneste halve år.

Du kan søge om to former for enkeltydelser:

  • økonomisk hjælp til rimelig begrundet uforudsete udgifter
  • økonomisk hjælp til nødvendige og lægelige velbegrundet udgifter

En social begivenhed kan være ændringer i dit liv i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør der betyder, at du ikke selv har mulighed for at skaffe det nødvendige til din eller familiens økonomi, og at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Du kan udfylde ansøgningsskemaet om enkeltydelser digitalt her på siden, sende det til Greve Kommune og vedlægge dokumentation for alle indtægter og udgifter i form af girokvitteringer, PBS-udskrifter eller lignende. Du skal også vedlægge en totaloversigt og kontoudtog fra de sidste 3 måneder.

Søg om enkeltydelser på borger.dk

Rådgiveren vil lave en konkret vurdering af udgiftens rimelighed og din egen mulighed for selv at betale. I nogle tilfælde er det nødvendigt at indhente yderligere oplysninger og dokumentation. Når alle oplysninger foreligger, vil du få en skriftlig afgørelse sammen med en klagevejledning inden for 14 dage.

Greve Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for vores tilbud inden for handicap- og socialområdet, herunder enkeltydelser. Kvalitetsstandarderne er godkendt af Byrådet og beskriver blandt andet, hvem der kan bruge vores tilbud samt indholdet i tilbuddene. Kvalitetsstandarderne ligger i højre side.

Kvalitetsstandard for dækning af uforudsete udgifter

Formål

At skabe et økonomisk sikkerhedsnet for borgere, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Grundlag

Lov om aktiv socialpolitik § 82.

Målgruppe

Borgere i Greve Kommune, der ikke økonomisk har mulighed for at betale den nødvendige
sygebehandling/tandbehandling.

Bemærk at borgere, der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, er ikke omfattet af denne lovgivning.

Her henvises til kvalitetsstandard i henhold til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension § 17 stk. 2.

Ydelsens omfang og indhold

Der kan ydes økonomisk støtte til sygebehandling, hvis behandlingen er nødvendig og velbegrundet og borgeren ikke selv har mulighed for at betale udgifterne.

Sagsbehandlingstid

Når al relevant dokumentation er modtaget, træffes der afgørelse inden for 10 arbejdsdage.

Information til borgere

Ingen bemærkninger.

Dokumentation i forhold til borgeren

Afslag skal altid gives skriftligt og indeholde lovgrundlag samt klagevejledning.

Administreres af

Center for Job & Socialservice, Borgerservice og Center for Børn og familier.

Formål

At skabe et økonomisk sikkerhedsnet for borgere, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Grundlag

Lov om aktiv socialpolitik § 82.

Målgruppe

Borgere i Greve Kommune, der ikke økonomisk har mulighed for at betale den nødvendige
sygebehandling/tandbehandling.

Bemærk at borgere, der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, er ikke omfattet af denne lovgivning.

Her henvises til kvalitetsstandard i henhold til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension § 17 stk. 2.

Ydelsens omfang og indhold

Der kan ydes økonomisk støtte til sygebehandling, hvis behandlingen er nødvendig og velbegrundet og borgeren ikke selv har mulighed for at betale udgifterne.

Sagsbehandlingstid

Når al relevant dokumentation er modtaget, træffes der afgørelse inden for 10 arbejdsdage.

Information til borgere

Ingen bemærkninger.

Dokumentation i forhold til borgeren

Afslag skal altid gives skriftligt og indeholde lovgrundlag samt klagevejledning.

Administreres af

Center for Job & Socialservice, Borgerservice og Center for Børn og familier

Formål

At skabe et økonomisk sikkerhedsnet for borgere, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Grundlag

Enkeltydelser fremgår af lov om aktiv socialpolitik § 81.

Målgruppe

Borgere i Greve kommune, der på grund af udefra kommende ændringer, ikke selv er i stand til at betale en
given udgift.

Bemærk at borgere, der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, er ikke omfattet af denne lovgivning.

Her henvises til kvalitetsstandard i henhold til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension § 17 stk. 2.

Ydelsens omfang og indhold

Der er mulighed for at yde økonomisk støtte til rimeligt begrundede enkeltudgifter, som skønnes nødvendige at betale, hvis borgeren i fremtiden skal have mulighed for at klare sig selv.

Sagsbehandlingstid

Når al relevant dokumentation er modtaget træffes der afgørelse inden for 10 arbejdsdage.

Informationsmateriale til borgere

Ingen bemærkninger.

Dokumentation i forhold til borgeren

Afslag skal altid gives skriftligt og indeholde lovgrundlag samt klagevejledning.

Administreres af

Center for Job & Socialservice, Borgerservice og Center for Børn & familier.

Formål

At skabe et økonomisk sikkerhedsnet for borgere, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Grundlag

Enkeltydelser fremgår af lov om integration af udlændinge i Danmark § 35.

Målgruppe

Borgere i Greve kommune, der på grund af udefra kommende ændringer, ikke selv er i stand til at betale en given udgift, og som er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark.

Bemærk at borgere, der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, er ikke omfattet af denne lovgivning.

Her henvises til kvalitetsstandard i henhold til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension § 17 stk. 2.

Ydelsens omfang og indhold

Der er mulighed for at yde økonomisk støtte til rimeligt begrundede enkeltudgifter, som skønnes nødvendige at betale, hvis borgeren i fremtiden skal have mulighed for at klare sig selv.

Der kan ikke ydes hjælp til allerede afholdte udgifter.

Sagsbehandlingstid

Når al relevant dokumentation er modtaget træffes der afgørelse inden for 10 arbejdsdage.

Informationsmateriale til borgere

Ingen bemærkninger.

Dokumentation i forhold til borgeren

Afslag skal altid gives skriftligt og indeholde lovgrundlag samt klagevejledning.

Administreres af

Center for Job & Socialservice

Formål

At forbedre en borgers beskæftigelses- eller boligforhold ved at yde hjælp til flytning.

Grundlag

Lov om aktiv socialpolitik § 85.

Målgruppe

Borgere i Greve Kommune, der ved flytning forbedrer egne eller families bolig- eller erhvervsforhold og som ikke har økonomisk mulighed for at afholde udgiften.

Borgere der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, er ikke omfattet af denne lovgivning.
Her henvises til kvalitetsstandard i henhold til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension § 17 stk. 2.

Ydelsens omfang og indhold

Der er mulighed for at yde økonomisk støtte til flytning, samt rimeligt begrundede enkeltudgifter i forbindelse med flytning – herunder også boligindskud.

Flytning kan også ske til udlandet.

Sagsbehandlingstid

Når al relevant dokumentation er modtaget, træffes der afgørelse inden for 10 arbejdsdage.

Information til borgere

Ingen bemærkninger.

Dokumentation i forhold til borgeren

Afslag skal altid gives skriftligt og indeholde lovgrundlag samt klagevejledning.

Administreres af

Center for Job & Socialservice, Borgerservice og Center for Børn & familier

Formål

At forbedre en borgers beskæftigelses- eller boligforhold ved at yde hjælp til flytning.

Grundlag

Lov om integration af udlændige i Danmark § 39.

Målgruppe

Borgere i Greve Kommune, der ved flytning forbedrer egne eller families bolig- eller erhvervsforhold og som ikke har økonomisk mulighed for at afholde udgiften. Flytningen må ikke stride imod formålet med borgerens introduktionsprogram.

Borgere der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, er ikke omfattet af denne lovgivning.

Her henvises til kvalitetsstandard i henhold til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension § 17 stk. 2.

Ydelsens omfang og indhold

Der er mulighed for at yde økonomisk støtte til flytning, samt rimeligt begrundede enkeltudgifter i forbindelse med flytning – herunder også boligindskud. Ved flytning til en anden kommune skal den nye kommune forinden godkende at overtage integrationsansvaret.

Sagsbehandlingstid

Når al relevant dokumentation er modtaget, træffes der afgørelse inden for 10 arbejdsdage.

Information til borgere

Ingen bemærkninger.

Dokumentation i forhold til borgeren

Afslag skal altid gives skriftligt og indeholde lovgrundlag samt klagevejledning.

Administreres af

Center for Job & Socialservice.

Sidst opdateret: 14. juli 2021

Kontakt

Center for Job & Socialservice

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver NemID)