Gå til hovedindhold

Sprogarbejde i dagtilbud og skoler

Her finder du informationer om Greve Kommunes arbejde med sprog i dagtilbud og skoler.

Indhold

  Sprog i dagtilbud

  Jf. Dagtilbudsloven §11 stk. 1 skal der gennemføres en sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Formålet med at sprogvurdere 3-årige børn er derfor at finde ud af, om barnet har de sproglige redskaber, det har brug for som 3-årig, og at give en tidlig støtte til de børn, der har brug for det. Det betyder, at børn indskrevet i dagtilbud vil blive sprogvurderet såfremt, at det pædagogiske personale finder det nødvendigt.

  Alle 3-årige børn der hjemmepasses og derfor ikke er indskrevet i et dagtilbud skal sprogvurderes, jf. dagtilbudsloven §11, stk. 2. Sprogvurdering er obligatorisk og vil finde sted i hjemmet eller i et af kommunens lokaler.

  Såfremt at sprogvurdering viser, at barnet har behov for sprogstimulering har forældre pligt til at lade deres barn sprogstimulere.

  God sprogstimuleringen skal integreres i et målrettet pædagogisk arbejde, der tager udgangspunkt i det enkeltes barns forudsætninger og behov. En god sprogstimulering foregår i et miljø, der appellerer til alle sanser i sammenhæng med de aktiviteter som foregår i dagligdagen, hvor pædagogerne er sproglige rollemodeller. Sprogstimuleringen i dagtilbud varetages af pædagogisk personale, der er kvalificeret til opgaven jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 9. Det er en vigtig opgave for dagtilbuddene at sørge for, at der er sprogligt fokus på alle børn, på en sådan måde at alle børn får de bedste forudsætninger for skolestart.

  Obs.

  Følgende gælder hvis sprogvurdering viser et behov for sprogstimulering

  • Børn der indskrevet i dagtilbud vil modtage sprogstimulering i institution og opgaven vil blive varetaget af det pædagogiske personale og i samarbejde med PPR.
  • For hjemmepassede dansksprogede børn kan sprogstimulering finde sted i hjemmet såfremt, at indsatsen lever op til hvad kommunen i almindelighed kræver af sprogstimulerende indsatser.
  • Tosprogede børn der hjemmepasses, skal indskrives et 30-timers sprogstimuleringstilbud i Kernehuset i Greve nord.

  Det er vigtigt at understrege, at forældre har pligt til lade deres barn både sprogvurdere samt sprogstimulere og såfremt, at forældre ikke lever op til dette krav, kan Greve Kommune, jf. §12, stk. 2 træffe afgørelse om standsning af børneydelsen.

  I Greve Kommune benyttes undervisningsministeriets standardiserende sprogvurderingsmateriale til 3-årige børn og sprogvurderingen foretages af pædagogisk personale med særligt kendskab til børns sproglige udvikling.
  Du kan læse mere om sprogvurderingen og sprogvurderingsmaterialet på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

  Sprogvurderingsmateriale (åbner i nyt vindue)

  Sprog i skolen

  Der gennemføres i begyndelsen af børnehaveklassen en sprogvurdering af eleverne. Sprogvurderingen er obligatorisk og understøtter at undervisningen kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs sproglige kompetencer og forudsætninger samt princippet om undervisningsdifferentiering.

  Sprogvurdering varetages af børnehaveklasselederen.

  Greve Kommune tilbyder tosprogede elever med et væsentligt sprogstøttebehov, ekstra undervisning i dansk som andetsprog, i såkaldt Særlig sprogstøtteordning. Tosprogede elever udvælges på baggrund af sprogvurderinger udført i børnehaverne, hvorefter eleverne indskrives i almindelige klasser hvor de modtager ekstra undervisning i dansk som andetsprog. Undervisningen i dansk som andetsprog varetages af lærere med særlig uddannelse eller erfaring inden for området.

  Hvis eleverne indskrives på en anden skole end distriktsskolen, tilbydes søskende ligeledes indskrivning på denne skole.

  Greve Kommune tilbyder modersmålsundervisning til elever fra lande inden for EU og EUS, som lovgivningen forpligter til.

  Kommunen tilbyder modersmålsundervisning i polsk og undervisningen foregår på Damagerskolen onsdag og fredag og på Arenaskolen fredag efter skoletid.

  Der skal mindst være 12 elever for at oprette et hold. Hvis der ikke er elever nok, kan eleverne tilbydes undervisning i en anden kommune, som har oprettet modersmålsundervisning i det pågældende sprog.
  Eleverne skal opfylde flg. krav for at kunne deltage i undervisningen, jf. gældende bekendtgørelse nr. 665 af 20/6/ 2014. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Herudover finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse for undervisningspligtige børn, i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes.

  Tilmelding til modersmålsundervisning (åbner i nyt vindue)

  Greve Kommune har tre modtageklasser for tosprogede elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog. Basisundervisningen i dansk som andetsprog er til elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens undervisning med rimeligt udbytte.

  Modtageklasserne er organiseret med:

  • en klasse for elever i 0.-3. klasse på Mosedeskolen
  • en klasse for elever i 4.-6. klasse på Hedelyskolen
  • en klasse elever i 7.-10. klasse på Karlslunde Skole

  Modtageklasserne kan have op til tolv elever og spænder mellem ca. tre klassetrin. Sigtet med denne undervisning er at bibringe eleverne de basale dansksproglige forudsætninger for med udbytte at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse.

  Bestemmelserne vedr. undervisning i modtageklasser er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

  Test

  Sidst opdateret: 21. juni 2024

  Kontakt

  Center for Dagtilbud & Skoler

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)