Gå til hovedindhold

Sundhedsplejen

Velkommen til sundhedsplejen i Greve Kommune. Her finder du information af sundhedsplejefaglig relevans for dig med børn i alderen 0-16 år.

Det tilbyder sundhedsplejen

Graviditetsbesøg

Det er muligt for jer at få besøg af en sundhedsplejerske, når I venter barn, hvis I har behov for det. Hvis I har noget særligt, I gerne vil tale med os om eller have hjælp til inden fødslen, kan I selv henvende jer til sundhedsplejen og høre om muligheden for at få et graviditetsbesøg. Det er også muligt at blive henvist til graviditetsbesøg af egen læge eller jordemoder.

Tidligt hjemmebesøg efter fødslen

Sundhedsplejerskerne tilbyder alle familier, der er udskrevet inden for 72 timer efter fødslen, et tidligt hjemmebesøg.
Besøget kan gives på alle hverdage 4 til 5 dage efter fødslen – omkring weekender og helligdage kan besøget tilbydes 3 til 6 dage efter fødslen.
Sundhedsplejersken kontakter familien pr. telefon for at aftale besøget.
Familien er også selv velkommen til at kontakte sundhedsplejen. Det kan gøres pr. telefon eller pr. mail.
Det tilstræbes, at den sundhedsplejerske der kommer på det tidlige hjemmebesøg, også er hende der kommer i de efterfølgende besøg.

Efterfølgende hjemmebesøg

Derefter vil vi tilbyde jer at komme hjem og besøge jer løbende i de første cirka 8 måneder af barnets liv.

Ved besøgene vil sundhedsplejersken blandt andet undersøge barnets vægt og længde og se på barnets generelle trivsel. Vi vil også råde og vejlede om barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling, amning, kost, samspillet i jeres familie, start i institution mv. Antallet af besøg vil variere efter behov og vi vil som regel afslutte forløbet efter cirka 8 måneder, men hvor der skønnes behov kan vi tilbyde hjemmebesøg indtil skolealderen.

Telefonrådgivning

I har altid mulighed for at kontakte en sundhedsplejerske i vores telefontid, hvis I har brug for vejledning.

Mødregruppe

Som supplement til hjemmebesøgene er det muligt for nybagte mødre at deltage i mødregruppe. Sammen med en sundhedsplejerske og 5-6 andre mødre, der har børn i samme alder som jer, kan I mødes og snakke om forskellige emner, der optager jer. Det er en god mulighed for jer til at dele erfaringer og skabe socialt netværk med nogen, der er i en situation der ligner jeres egen.

Særlige tilbud

På en række områder har sundhedsplejen særlige tilbud. Det drejer sig blandt andet om Forældre for første gang (et tilbud til førstegangsforældre), En God Start, som er et tilbud til forældre med behov for særlig støtte, særlig indsats for tvillingefamilier, familier med for tidligt fødte børn mv.

Greve Kommune vil gerne være med til at skabe gode rammer for børnefamilier. Derfor tilbyder Sundhedsplejen et gruppeforløb til familier, der venter deres første barn.

Det er et gruppeforløb, hvor begge forældre deltager i alle gruppegangene. Det er vores erfaring, at det er hensigtsmæssigt, at begge forældre hører de samme informationer og er aktive på lige fod omkring deres barn fra starten.

Gruppen vil starte inden fødslen og sammensættes ud fra mødrenes forventede termin. Tilbuddet er for førstegangsforældre, og for dig som er alene med dit barn. For at kunne deltage i gruppen, er det nødvendigt at kunne tale og forstå dansk.

Vi vil meget gerne i kontakt med jer tidligt i graviditeten, så vi kan sammensætte gruppen mest hensigtsmæssigt. Der er 6-7 forældrepar i gruppen og I vil blive kontaktet af den sundhedsplejerske, som skal være tovholder i jeres gruppe, når I har tilmeldt jer.

Det vil være aldersrelaterede emner vi taler om i gruppen. Det er sundhedsplejersken, der er tovholder ved alle gruppegangene og derudover vil der være deltagelse af enten en børnefysioterapeut, en tandplejer, en socialpædagog eller en logopæd. Sundhedsplejersken vil følge jeres barns udvikling og trivsel, både i gruppen og i de almindelige hjemmebesøg som I også skal have.

Tidspunktet er 16.00-18.00 i hverdagen.

Der vil være 1 gruppegang inden fødslen og 6-8 gruppegange efter fødslen, sidste gang er når jeres barn er omkring 15 mdr.

Er I interesserede i at høre nærmere om vores tilbud eller vil I tilmelde jer, så kontakt sund­hedsplejen enten via mail cle@greve.dk eller på telefon 24775202.

En God Start støtter jer i at skabe en god fremtid for jer og jeres barn.

Hvem kan have brug for En God Start?

I kan have brug for En God Start hvis I er unge og venter barn (eller lige har fået barn) og er usikre på jeres nye rolle, eller måske selv har haft det svært i jeres barndom/ungdom:

 • Måske har jeres forældre været misbrugere
 • Måske har der været vold i familien
 • Måske har I oplevet mange konflikter i familien
 • Måske har I haft en omtumlet ungdom med misbrug og kriminalitet
 • Måske er I blevet mobbet eller har haft det svært i skolen
 • Måske har I i dag et vanskeligt forhold til jeres forældre, eller måske har de svært ved at støtte jer

I kan også have brug for En God Start hvis I føler jer ensomme, lever i et vanskeligt parforhold eller skal være alene-forældre.

Hvem er vi?

I En God Start er vi uddannet til at støtte jer og jeres barn. Vi er to sundhedsplejersker og en familierådgiver. Vi følger jer og jeres barn så længe der er behov for det, men højst indtil barnet bliver 2 år.

Hvad kan vi tilbyde?

En God Start støtter jer i jeres nye liv som forældre. Vi hjælper jer med at forstå hvad jeres barn har brug for og hvordan I kan være sammen med jeres barn på en god måde. Det gør vi bl.a. ved:

 • At komme på besøg hjemme hos jer
 • Vi laver grupper hvor moderen kan være sammen med andre mødre og deres børn
 • Vi laver arrangementer og udflugter
 • Vi støtter jer i samarbejdet med dagpleje/vuggestue, familierådgiver m.m.
 • Vi kan støtte jer i at komme i gang med uddannelse/arbejde efter endt barsel
 • Vi planlægger forløbet sammen med jer

Vil I høre mere?

Vil I høre mere om En God Start, så tag kontakt til jordemoderen eller sundhedsplejerske Marianne Guldahl på telefonnummer 40 74 62 95.

HUSK at beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med Digital Post.

Vi kommer gerne til en snak i hjemmet og kan eventuelt hjælpe jer med en indstilling til et forløb i En God Start.

At være gravid med to børn og føde to børn, som måske ovenikøbet ligner hinanden, er ret fantastisk. Men at have tvillinger er på en og samme tid hårdt og dejligt.

I Greve kommune fødes der ca. 10 hold tvillinger om året. Vi har et særligt tilbud til tvillingefamilier, som starter allerede i graviditeten.

Vi tilbyder et graviditetsbesøg omkring 28. graviditetsuge og I må meget gerne kontakte sundhedsplejen, når I ved at I venter tvillinger.

Ved graviditetsbesøget drøfter vi graviditeten, forløbet og jeres forventninger til at skulle blive tvillingeforældre. Det kan være en god ide at få talt om, hvordan I praktisk og følelsesmæssigt kan forberede jer til at skulle være forældre til to. Graviditetsbesøget har specielt fokus på de ting der optager jer mest. Ved graviditetsbesøget er det en god ide at begge forældre er hjemme.

Inden fødslen er du som gravid tvillingemor velkommen til at deltage i vores tvillingecafe. Her vil du kunne møde andre tvillingemødre og deres børn i forskellige aldre og få et mere konkret billede af, hvad det vil sige at have tvillinger.

I tvillingecafeen bringer mødrene relevante emner op og gruppen udveksler erfaringer og synspunkter. Gruppen mødes ca. hver 3mdr og lægger op til at mødrene kan mødes privat, hvis der er interesse for det. I tvillingecafeen er der to sundhedsplejersker, der har speciale i tvillinger.

Efter fødslen vil I få besøg af jeres tvillingesundhedsplejerske. Hun vil råde og vejlede i spædbarnspleje, ernæring samt følge børnenes udvikling og trivsel. Sundhedsplejersken følger familien det første år.

Litteratur

”Bogen om tvillinger-0-10 år” af Joan Tønder Grønning
”De første 10 år med Tvillinger” Abelone Glahn
”Tvillingehåndbogen” af Lene Lonnow 

I Greve Kommunes sundhedspleje lægges der vægt på, at der skabes tidlig kontakt med familien der får et for tidligt født barn - gerne allerede mens barnet stadig er på hospitalet.

For at familien får den bedst mulige start efter udskrivelsen fra hospitalet, tilbydes der hjemmebesøg så hurtigt som muligt efter I er kommet hjem.

Formålet med sundhedsplejetilbuddet er bl.a. at:

 • Give information/støtte omkring de specifikke forhold, der er hos for tidligt fødte børn og deres familier.
 • Informere om generel udvikling hos spædbarnet og generelle ændringer hos familien med et nyfødt barn.

Sundhedsplejen i Greve kommune tilbyder alle mødre, og fædre ved behov, en samtale om mental sundhed. Dette foregår naturligvis løbende. Ved hjemmebesøget der ligger 8-10 uger efter fødslen, er der særligt fokus på netop dette emne.

Sundhedsplejens formål er, at tilbyde et sundhedsfremmende målrettet, sammenhængende tilbud til alle familier efter fødslen, som opsporer tegn på efterfødselsreaktioner, så tidligt som muligt, for derpå at henvise til relevante behandlingstilbud.

Sundhedstjenesten i Greve Kommune har igennem flere år haft en øget opmærksomhed på kvinder med forskellige former for efterfødselsreaktioner. Videnskabelige undersøgelser viser, at mange kvinder (10-20 %) får en mere eller mindre udtalt efterfødselsdepression.

En efterfødselsdepression hos en kvinde får konsekvenser for såvel mor som resten af familien. Det tidlige samspil mellem mor og barn, er grundlæggende for en sund følelsesmæssig udvikling hos barnet. Barnets evne til tilknytning udvikles i samspil med barnets omsorgspersoner.

Symptomer på en efterfødselsdepression er i større eller mindre grad: Angst, uro, nedtrykthed, søvnløshed, måske tanker om at skade sig selv eller barnet. En gennemgående følelse hos en kvinde med sådanne symptomer er ofte skamfuldhed. Kvindens oplevelse af at være blevet mor, kan være så langt fra idealbilledet, at hun bruger en masse energi på, at skjule sin tilstand.

Sundhedsplejen ønsker, at opspore denne gruppe kvinder, så tidligt som muligt. Sundhedsplejersken vil i forbindelse med samtalen om moderens mentale sundhed, anvende et EPDS skema, som særligt er udviklet til afdækning af efterfødselsdepressioner.

Alle 4½ årige børn tilbydes at deltage i en motorisk screening som udføres i børnehaverne i et samarbejde mellem sundhedsplejersker og pædagoger. Gennem en leg hvor man rejser til Afrikas jungle med børnene undersøges børnenes hånd- og grovmotorik, balance og kaste- gribefærdigheder.

I forbindelse med den motoriske screening tilbyder sundhedsplejerskerne familien et livsstilsbesøg i hjemmet.

Formålet med besøget er at give familierne inspiration og handlekompetence omkring kost og motion, så de kan træffe sunde valg i hverdagen. Både når det drejer sig om et overvægtigt og et normalvægtigt barn, har livsstilen betydning for evt. senere livsstilssygdomme.

I besøget gennemgås også resultatet af den motoriske screening, som barnet har deltaget i.

En del børn og unge oplever mistrivsel i deres dagligdag og et ophold på Julemærkehjemmet giver børnene mulighed for at forbedre både deres fysiske form, psykiske velbefindende og sociale kompetencer.

Julemærkehjemmet i Roskilde arbejder familieorienteret og har overvejende fokus på barnets trivsel og udviklingsmuligheder. Det skaber gode betingelser for børnenes trivsel i hverdagen, når de kommer hjem fra Julemærkehjemmet.

Selv om familierne ønsker at støtte deres børn, og har de bedste intentioner, kan det være en meget stor opgave at ændre familiens livsstil og vaner på egen hånd. Derfor tilbyder Greve Kommune opfølgning efter ophold på julemærkehjem.

Greve Kommunes sundhedspleje har et særligt samarbejde med Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde.

Familien tilbydes efterværn fra Julemærkehjemmet i 10 uger efter opholdet. Familien besøges af en medarbejder fra Julemærkehjemmet, hvor familien støttes i at opretholde barnets trivsel. 

Hvis sundhedsplejersken har været involveret i processen op til barnet er kommet på julemærkehjem tilbydes familien to samtaler på skolen indenfor ½ år efter opholdet er afsluttet. Fokus vil her være en samtale om barnets trivsel efter opholdet. 

Tilbuddet tilpasses individuelt efter familiens behov.

Formålet er at støtte børnene og deres familier i forsat at have fokus på barnets generelle trivsel og implementere de varige, positive forandringer i dagligdagen.

På de første klassetrin er sundhedsplejens tilbud rettet mod både børn og forældre. Fra 2. klasse er det barnet/den unge, der selv får tilbuddet. Hvis forældrene ønsker at deltage i undersøgelsen hos sundhedsplejersken eller har behov for at tale med sundhedsplejersken kan sundhedsplejersken altid kontaktes.

Synsprøve, høreprøve, måling af højde og vægt foregår altid i sundhedsplejens lokaler.

Sundhedsplejen har størst fokus og opmærksomhed på de børn og unge der har sundheds- eller trivselsproblemer.

Forældrene giver samtykke til undersøgelse og samtale hos sundhedsplejersken frem til barnet er 15 år.

Tilbud på de forskellige klassetrin

0. klasse

I 0.klasse tilbydes en sundhedssamtale med elev og forældre om barnets sundhed og trivsel. Eleven vil få foretaget en synsprøve, farvesyn, høreprøve og blive målt og vejet.

2. klasse

Klassen undervises af sundhedsplejersken i generel sundhed (Sundhedsdag). Efterfølgende vil eleven få foretaget en synsprøve og blive målt og vejet. 

5. klasse

Klassen undervises i ”Fit i femte”, hvor eleverne lærer om deres egen sund­hed, pubertet m.m. under vejledning af sund­hedsplejersken og den lærer som har klas­sen. Efterfølgende vil eleven komme til en individuel samtale hos sundhedsplejersken, hvor der følges op på undervisningen. Eleven få foretaget en synsprøve og bliver målt og vejet. 

8. klasse

Klassen deltager i undervisning ”Ung i 8”, hvor eleverne lærer om egen sundhed, grænser, rusmidler, prævention med mere under vejledning af sundhedsplejersken og den lærer der har klassen. Efterfølgende vil eleven komme til en individuel sundhedssamtale hos sundhedsplejersken, hvor der følges op på undervisningen. Eleven vil få foretaget en synsprøve, høreprøve, farvesynstest og bliver målt og vejet.

Øvrige klassetrin

I 1., 3., 4., 6., 7., og 9. klasse vil de elever, der har behov blive indkaldt til undersøgelse eller samtale med sundhedsplejersken.

Eleven kan altid kontakte sundhedsplejersken hvis der er brug for en samtale om sundhed, trivsel eller en samtale om noget der er svært.

Tværfagligt samarbejde

Sundhedsplejen har et bredt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper der arbejder med børn og børnefamilier. Forældrene giver samtykke og inddrages altid i samarbejdet. Hvis der er noget ved barnets udvikling eller trivsel som forældrene er usikre på, kan sundhedsplejersken medvirke til at formidle kontakten til andre faggrupper. Ved yderligere behov kan barnet henvises til andre faggrupper. 

Det er forældrenes ansvar at der bliver fulgt op på de observationer, sundhedsplejersken har givet videre til forældrene, f.eks. behov for synstest hos øjenlæge/optiker.

Vi kan hjælpe jer i KOB, hvis I har et barn, der vejer for meget

Vil I ændre på det? Vaner grundlægges i barndommen og at ændre dem kan være svært. Derfor har de fleste glæde af støtte og opmuntring undervejs. I KOB indgår vejledning i sunde madvaner og fysisk aktivitet. 

Klinik for Overvægtige Børn anvender de principper om vægttab og sundere livsstil som er udviklet i Overvægtsenheden på Holbæk sygehus.

Dit barn kan deltage i KOB hvis: 

I bor i Greve Kommune

 • Barnet går i 0.-8. klasse
 • Barnet vejer for meget
 • Hele familien er motiverede og indgår aktivt for at opnå sundere vaner

Deltagelse i KOB

 • Familien tilbydes 6 samtaler med en sundhedsplejerske
 • Samtalerne foregår i Sundhedshuset, Hundige Allé 11.
 • Deltagelse i KOB løber over 12 måneder.
 • Det er gratis at deltage i KOB.
 • Familien får mere viden om sund mad og sunde vaner.
 • Der gives vejledning om hvordan, der kan komme mere bevægelse ind i hverdagen.
 • Barnet introduceres til de lokale idrætstilbud.
 • Der udarbejdes en handleplan for barnets deltagelse i KOB.

Kontaktoplysninger

Kontakt sundhedsplejen

Kontaktoplysninger til din sundhedsplejerske og det øvrige personale i sundhedsplejen. Kontaktoplysninger til dit barns skolesundhedsplejerske.

Skriv dit barn op

Min Pladsanvisning

Her finder du al relevant information om opskrivning, takster og gældende lovgivning.

Sidst opdateret: 29. april 2024

Kontakt

Sundhedsplejen

Hundige Allé 11
2670 Greve

Send Digital Post (kræver MitID)