Gå til hovedindhold

Procesoplysninger om forslag til miljøvurdering af Lokalplan nr. 11.59 for transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60

Greve Kommune udarbejder forslag til Lokalplan nr. 11.59 for transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60, der ligger syd for Kildebrøndevej i Greve mellem Ancher's Havecenter og Køge Bugt Motorvejen. Med henvisning til miljøvurderingslovens § 32, stk. 1 og 2, kan Greve Kommune informere om nedenstående.

Greve Kommune udarbejder forslag til lokalplan for området ved Kildebrøndevej 60 i Hundige ud mod motorvejen. Med henvisning til miljøvurderingslovens § 32, stk. 1 og 2, kan Greve Kommune informere om nedenstående:

Området planlægges udviklet til transport- og distributionserhverv. Lokalplanen skal sikre, at området kan udvikles hensigtsmæssigt - bl.a. i forhold til hvordan de nye erhvervsbygninger indpasses i det eksisterende, hvordan området ser ud fra motorvejen og håndtering af regnvand på overfladen. Lokalplanen vil sikre de præcise bestemmelser, som efter endelig vedtagelse er byggeretsgivende.

Greve Kommune har vurderet, at lokalplan 11.59 for Transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60, Hundige er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 2, i Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
Det betyder, at vi gennemfører en miljøvurderingsproces sideløbende med, at vi udarbejder forslag til lokalplanen. Miljøvurderingsprocessen indebærer, at vi vurderer lokalplanen i en såkaldt miljørapport.

Inden vi udarbejder miljørapporten, gennemfører vi en afgrænsning af miljørapportens indhold, for at fastlægge de miljøfaktorer (også kaldet miljøemner) der skal indgå i miljøvurderingen, samt miljøvurderingens detaljeringsgrad.

Afgrænsning af miljørapportens indhold, høring af berørte myndigheder
I forbindelse med afgrænsningen af miljørapportens miljøemner hører vi de berørte myndigheder. I relation Følgende udpeget som berørte myndigheder til denne lokalplans miljøvurdering:

 • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Museum Sydøstdanmark
 • Greve Museum
 • KLAR forsyning
 • Miljø, Greve Kommune
 • Vej & Landskab, Greve Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Solrød Kommune

Vi vurderer, at forslag til lokalplan 11.59 for transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60, Hundige ikke medfører grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og der vil dermed ikke blive gennemført høring efter §38.
Når vi har hørt de berørte myndigheder, gennemgår vi eventuelle høringssvar og vurderer, om de giver anledning til præciseringer af én eller flere miljøfaktorer. På den baggrund fastlægger vi den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold.

Forslag til lokalplan 11.59 for transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60, Hundige med tilhørende miljørapport forventes at blive sendt i offentlig høring fra medio januar 2024 og 8 uger frem.
Vi annoncerer høringen på greve.dk, hvor vi også angiver kontaktoplysninger og tidsfrist for afgivelse af høringssvar.

Når vi har hørt offentligheden og de berørte myndigheder, gennemgår vi eventuelle høringssvar og vurderer, om de giver anledning til ændringer af forslag til lokalplan 11.59 for transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60, Hundige. I den forbindelse udarbejder vi en såkaldt sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan vi har inddraget miljøhensyn i lokalplanen.

Afslutningsvis vedtager Byrådet forslag til lokalplan 11.59 for transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60, Hundige og den sammenfattende redegørelse.

Efter vedtagelsen offentliggør vi lokalplanen, miljørapporten, den sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som vi har brugt til miljøvurderingen.

Tidsplan

Proces

Tid

Høring af de berørte myndigheder om afgrænsningen af miljørapportens indhold

Fra d. 14. sept. til 29. sept. 2023

Politisk behandling af forslag til lokalplan 11.59 og miljørapporten

Januar 2024

Høring af offentligheden og de berørte myndigheder om forslag til lokalplan 11.59 og miljørapporten

Januar-marts 2024

Politisk behandling af lokalplan 11.59 og den sammenfattende redegørelse

Maj 2024

Offentliggørelse af Lokalplan 11.59, miljørapporten, den sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger på greve.dk

Maj 2024


 
Henvendelse om processen

Du kan rette bemærkninger eller spørgsmål til miljøvurderingsprocessen til:
Greve Kommune
Center for Teknik og Miljø
Plan, Vej og Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve

Mail: plan@greve.dk

Login med MitID - NemLog-in

 

Sidst opdateret: 19. september 2023

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver MitID)