Gå til hovedindhold

Procesoplysninger om forslag til miljøvurdering af Lokalplan nr. 11.59 for transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60

Greve Kommune udarbejder forslag til Lokalplan nr. 11.59 for transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60, der ligger syd for Kildebrøndevej i Greve mellem Ancher's Havecenter og Køge Bugt Motorvejen

Greve Kommune udarbejder forslag til lokalplan for området ved Kildebrøndevej 60 i Hundige ud mod motorvejen. Med henvisning til miljøvurderingslovens § 32, stk. 1 og 2, kan Greve Kommune informere om nedenstående:

Procesoplysninger

Området planlægges udviklet til transport- og distributionserhverv. Lokalplanen skal sikre, at området kan udvikles hensigtsmæssigt - bl.a. i forhold til hvordan de nye erhvervsbygninger indpasses i det eksisterende, hvordan området ser ud fra motorvejen og håndtering af regnvand på overfladen. Lokalplanen vil sikre de præcise bestemmelser, som efter endelig vedtagelse er byggeretsgivende.

Greve Kommune har vurderet, at lokalplan 11.59 for Transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60, Hundige er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 2, i Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
Det betyder, at Greve Kommune gennemfører en miljøvurderingsproces sideløbende med, at der udarbejdes forslag til lokalplanen. Miljøvurderingsprocessen indebærer, at lokalplanen vurderes i en såkaldt miljørapport.

Inden miljørapporten udarbejdes, gennemfører Greve Kommune en afgrænsning af miljørapportens indhold, for at fastlægge de miljøfaktorer (også kaldet miljøemner) der skal indgå i miljøvurderingen, samt miljøvurderingens detaljeringsgrad.

Afgrænsning af miljørapportens indhold, høring af berørte myndigheder

I forbindelse med afgrænsningen af miljørapportens miljøemner er berørte myndigheder blevet hørt. Følgende er udpeget som berørte myndigheder til denne lokalplans miljøvurdering:

 • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Museum Sydøstdanmark
 • Greve Museum
 • KLAR forsyning
 • Miljø, Greve Kommune
 • Vej & Landskab, Greve Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Solrød Kommune

Greve Kommune vurderer, at forslag til lokalplan 11.59 for transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60, Hundige ikke medfører grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og der vil dermed ikke blive gennemført høring efter §38.
Greve Kommune har hørt de berørte myndigheder og der har ikke været anledning til præciseringer af én eller flere miljøfaktorer. På den baggrund fastlægges den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold.

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 11.59 for transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60, Hundige med tilhørende miljørapport forventes at blive sendt i offentlig høring fra medio januar 2024 og 8 uger frem.
Greve Kommune annoncerer høringen på greve.dk, med kontaktoplysninger og tidsfrist for afgivelse af høringssvar. Når Greve Kommune har hørt offentligheden og de berørte myndigheder, gennemgår administrationen eventuelle høringssvar og vurderer, om de giver anledning til ændringer af forslag til lokalplan 11.59 for transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60, Hundige. I den forbindelse udarbejdes en såkaldt sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan Greve Kommune har inddraget miljøhensyn i lokalplanen.

Afslutningsvis vedtager Byrådet forslag til lokalplan 11.59 for transport- og distributionserhverv ved Kildebrøndevej 60, Hundige og den sammenfattende redegørelse.

Efter vedtagelsen offentliggør Greve Kommune lokalplanen, miljørapporten, den sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som har været brugt til miljøvurderingen.

Tidsplan

Proces

Tid

Høring af de berørte myndigheder om afgrænsningen af miljørapportens indhold

Afsluttet

Politisk behandling af forslag til lokalplan 11.59 og miljørapporten

Januar 2024

Høring af offentligheden og de berørte myndigheder om forslag til lokalplan 11.59 og miljørapporten

Januar-marts 2024

Politisk behandling af lokalplan 11.59 og den sammenfattende redegørelse

Juni 2024

Offentliggørelse af Lokalplan 11.59, miljørapporten, den sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger på greve.dk

Juni 2024

 
Henvendelse om processen

Du kan rette bemærkninger eller spørgsmål til miljøvurderingsprocessen til:
Greve Kommune
Center for Teknik og Miljø
Plan, Vej og Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve

Mail: plan@greve.dk

Login med MitID - NemLog-in

 

Sidst opdateret: 7. maj 2024

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver MitID)