Gå til hovedindhold

Forurenet og ikke forurenet jord

Jord i byzonen i Greve Kommune kan være forurenet, og du skal derfor anmelde det, hvis du vil flytte mere end en kubikmeter jord.

Vi forventer, at jord i byzonen i Greve Kommune kan være lettere forurenet. Det skyldes mange års påvirkning fra trafik, industri, opvarmning m.m. Der er blevet spredt stoffer som bly, olieprodukter og tjærestoffer til jorden omkring os. Der vil dog som regel være tale om små påvirkninger, som det er relativt let at gardere sig imod.

Hvis du skal flytte jord fra vejarealer, et områdeklassificeret areal eller en ejendom, hvor der er kortlagt en forurening, skal du anmelde det til kommunen inden du flytter på jorden. Du skal anmelde jordflytningen via Jordweb.dk.

Områdeklassificering

Områdeklassificering er et større område, hvor kommunen erfaringsvis ved at der er risiko for, at jorden kan være lettere forurenet. Områdeklassificeringen omfatter det meste af den bymæssige bebyggelse i Greve Kommune bortset fra mindre områder ved Langagergård, Tværhøjgård og Tune NØ, som er udstykket i de senere år.

Kortlægning

Region Sjælland kortlægger arealer, hvor man mener jorden forventes at være forurenet. Det kan ske på baggrund af en begrundet mistanke (kortlægning på vidensniveau 1 eller bare V1) eller en konkret viden om forurening (kortlægning på vidensniveau 2 el. V2).

Bor du på let forurenet jord

 • At vaske hænder hyppigt - og altid før et måltid, og når børnene har leget udendørs.
 • At bruge forskellige sko indendørs og udendørs.
 • At entreen eller garderoben rengøres hyppigt.
 • At børnene ikke leger i entreen eller garderoben.
 • At børnenes negle holdes kortklippede.
 • At børnene ikke leger på bar jord.
 • At græsplæner er tætte - efterså græs, hvis der opstår huller.
 • At undgå, at det støver fra jorden.
 • At sandkasser har fast bund, og at sandet skiftes mindst en gang om året.
 • At der er faldsand eller faldfliser under gynger og andre legeredskaber.
 • At bar jord i bede og mellem buske dækkes med barkflis, halm eller lign.
 • At du bruger særlige handsker og fodtøj til havearbejdet.
 • At frugter og grøntsager vaskes og rengøres inden tilberedning eller spisning.
 • At rodfrugter skrælles inden spisning.
 • At børn ikke leger, graver eller spiser i dyrkningsarealet.
 • At jordbær og krydderurter kun dyrkes i jord, du ved er ren - brug for eksempel højbede med ren jord eller plantesække.

Jordflytning - for private

Hvis du skal flytte mindre end en kubikmeter jord fra en ejendom, kan du frit aflevere jorden på Miljøcenter Greve (Grenbrugsstationen) på Ventrupparken 16 uden at anmelde det. Det gælder dog ikke, hvis jorden lugter, er misfarvet eller kommer fra en kortlagt ejendom

Formålet med, at du skal anmelde jordflytningen er, at forureningen ikke spredes til uforurenede områder, børneinstitutioner eller lignende.

Når jorden i byzonen kan være lettere forurenet, er det fordi den har været påvirket af bilers udstødning, røg, støv fra industri og lignende. Typisk kan jorden have et forhøjet indhold af tungmetaller og tjærestoffer. Forureningen kan sjældent ses eller lugtes

Hvis du har brug for at aflevere mere end en kubikmeter jord, skal flytningen anmeldes på Jordweb.dk. Der er forskel på om du vil sende jorden til et anlæg som har en miljøgodkendelse eller om du sender det et andet sted hen.

 • Hvis du flytter jorden til et godkendt modtageanlæg, skal du sende anmeldelsen til kommunen, senest når du går i gang med flytningen.
 • Hvis du flytter jorden til andre steder, skal du vente på, at kommunen returnere din anmeldelse med en godkendelse, før du må flytte jorden.

Jordflytning er omfattet af kommunens regulativ for jord, der er affald, fra februar 2012.

Jordflytning - for erhverv

Greve Kommune opkræver gebyr på anvisning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret er på 771 kr. (ekskl. moms) pr. times sagsbehandlingstid. Der opkræves altid for minimum en time og herefter for hver påbegyndt halve time.

Hvornår er jord affald?

Jord der bortskaffes vil som udgangspunkt blive betragtet som affald. Kun hvis kommunen foretager konkret sagsbehandling omkring genanvendelse, vil det efter en konkret vurdering kunne ændre status fra at være affald. Jord er altid affald, hvis det bortskaffes til et godkendt modtageanlæg. 

Hvornår er jorden erhvervsaffald?

Jorden regnes som erhvervsaffald, når den anmeldes af en virksomhed. Gebyret faktureres til virksomhedens cvr.nr.

For at kunne opretholde en rationel arbejdsgang foretages anvisning af jord typisk en gang om ugen. Vi gør opmærksom på at lovgivningen gør det muligt, at flytte jord umiddelbart, hvis tre forhold er overholdt.

 1. Anmeldelsen skal være afsendt til Greve Kommune før flytningen. Anmeldelses foretages gennem jordweb.dk.
 2. Jorden stammer fra områdeklassificeret lokalitet eller vejareal - altså må jorden ikke komme fra kortlagt eller synligt forurenet område.
 3. Jorden skal køres til en kartering hos en jordmodtager, som har en godkendt karteringsplads. Det er dog en god idé at sikre sig at pladsen vil modtage jorden med det samme.

Du skal anmelde jordflytningen til kommunen, hvis du flytter jorden til kapitel 5-godkendt modtageanlæg. Du må så gerne flytte jorden, når du har anmeldt jordflytningen.

Til andre anlæg skal du afvente, at kommunen godkender din anmeldelse.

Når du ønsker at flytte jord fra et kortlagt areal, eller et areal, hvor du har mistanke om forurening, skal du gøre tre ting:

 • Udarbejde en jordhåndteringsplan
 • Kontakte kommunen med henblik på om dit arbejde kræver tilladelse efter jordforureningslovens § 8
 • Anmelde jordflytningen til kommunen

Hvis jorden flyttes til et kapitel 5-godkendt modtageanlæg, må du flytte jorden, når kommunen har godkendt din jordhåndteringsplan og du har sendt anmeldelsen til kommunen. Til andre modtageanlæg skal du afvente, at kommunen godkender din anmeldelse.

Du må gerne flytte ren jord fra landzone uden anmeldelse. Men hvis du modtager ren jord fra landzone, bør du gemme dokumentation for jordens historie og renhed, da kommunen fører stikprøvevis kontrol med sådanne jordflytninger.

Greve Kommune har mange huse fra perioden 1950 til 1977, hvor der blev brugt PCB i mange byggematerialer. Jorden på disse ejendomme skal derfor kontrolleres for PCB. Dette vil typisk fremgå af nedrivnings- eller byggetilladelsen.

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorerede Biphenyler. Det er en gruppe stoffer, som alle er miljøgifte. Krav om at jorden analyseres for PCB gælder kun for jordflytninger fra områder, hvor der er bygget i den pågældende periode.

For at minimere omkostningerne udtages én blandeprøve af 4-5 stik fra de øverste 10-15 cm jord omkring huset, som analyse for PCB.

50 cm reglen - ren jord ved byggeri

Når du bygger nyt hus eller ændrer anvendelsen til såkaldt følsom arealanvendelse fx børneinstitution eller legeplads, gælder 50 cm reglen. Det vil sige, at den øverste halve meter jord skal være ren eller der skal være fliser eller anden belægning.

I jordforureningsloven er indført et krav om sikring af de øverste jordlag, når et areal tages i brug til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Her skal ejeren eller brugeren sikre, enten at det øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig, fast belægning.

Tilsvarende gælder i forbindelse med at ejer eller bruger udfører bygge- og anlægsarbejder på en ubebygget del af et areal, der anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Ejeren eller brugeren på det af arbejdet berørte areal skal sikre sig, at den øverste halve meter jord er ren eller at der er etableret en varig fast belægning.

Reglen er udformet som en pligtregel. Reglen forpligter direkte den til enhver tid værende ejer eller bruger til at sørge for, at reglen er opfyldt. Det er altså en helt anden situation end ved tilladelser og påbud, hvor borgerens pligter først opstår, når myndigheden har udstedt en afgørelse. I sin udformning minder reglen om mange af reglerne i Bygningsreglementet, der også skal følges umiddelbart af den, der bygger.

Se også

Olietank

Hvis du ejer en olietank har du altid ansvaret for den. Det gælder også selvom du ikke bruger den - eller aldrig har brugt den. Du har pligt til at sørge for, at tanken og rørsystemer mv. ikke forurener og i øvrigt opfylder lovgivningens krav.

Sidst opdateret: 8. april 2024

Dokumenter

Kontakt

Natur og Miljø

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: Telefon lukket
Torsdag: 9-11 og 15-16
Fredag: 9-11

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 94 48

Send Digital Post (kræver MitID)