Gå til hovedindhold

Skilte, plakater, bannere og lignende

På denne side finder du reglerne for opsætning af skilte, plakater, bannere og lignende.

Indhold

  Kun færdselstavler og vejvisningsskilte, som er nødvendige af hensyn til trafiksikkerheden og trafikafviklingen sættes op på og langs vejene.

  Hvis i skal holde vejfest, motionsløb og lignende, opsætte plakater og bannere med videre, skal der søges om tilladelse ved Greve Kommune.

  Private skilte og lign, skal der ligeledes søges om tilladelse ved Greve Kommune før opsætning kan foretages.

  Vejarealer må ikke bruges til andet end vejformål, medmindre vejmyndigheden har givet tilladelse.

  Det er reguleret i følgende love:

  • Lov om offentlige veje
  • Bekendtgørelse af lov om private fællesveje

  Der skal sendes en digital ansøgning via Virk.dk.

  Er der i forbindelse med din ansøgning behov for at materiellet på vejarealet bliver afmærket henviser Greve Kommune til gældende vejregler for dette.

  Vejreglerne kan findes her.

  Nedenstående kan der findes informationer om vejvisning for kommunale og private fællesveje samt regler for opsætning af plakater, bannere, nabohjælpskilt og legende børn skilte. 

  Skilte, plakater, bannere og lignende

  Redningstjenesten – brand, ambulance, politi – skal hurtigt kunne finde vej.

  Derfor skal vejnavne og husnummer skilte være synlige og i orden.

  Vejvisning til byer og vejnavneskilte sættes op af Greve Kommune på kommunevejene.

  På private fællesveje er dette op til de vedligeholdelsesforpligtigende grundejere at sørge for at skiltningen lever op til gældende regler. Yderligere er det den enkelte husejer, der skal sætte et husnummer op enten på huset eller ved vejen således, det er synligt.

  Ønskes der opsat skilte på private fællesveje skal der sendes en digital ansøgning via virk.dk. Dette kan gøres her.

  Rød/hvide skilte

  Vejvisningsskilte viser til geografiske mål og afstanden hertil. Trafikanterne vejvises ad de større overordnede veje mellem byerne, selvom afstanden er kortere ad mindre veje.

  Blå/hvide skilte

  Der kan vejvises til byer og servicemål - f.eks. togstationer, turistattraktioner, idrætsanlæg m.v. Disse vejvisningsskilte kaldes almindelig servicevejvisning og er blå/hvide skilte med symbol eller tekst.

  Private og offentlige virksomheder kan søge om at få opsat de blå/hvide skilte. Det er Greve Kommune der, som vejmyndighed, afgør om skiltene kan sættes op.

  Ud over en digital ansøgning der sendes via virk.dk, er der følgende retningslinjer for ophængning af plakater på vejareal. Der kan søges her.

  Generelle bestemmelser

  • Ophængning af plakater kræver forudgående tilladelse ved den respektive vejbestyrelse.
  • Ophængning af plakater må kun finde sted, hvis ejerens skriftlige tilladelse foreligger.
  • Ansøger er ansvarlig for plakaternes ophængning, tilstedeværelse og nedtagning.
  • Vejbestyrelsens tilladelse eller kopi heraf skal medbringes ved ophængning af plakaterne.

  Perioder for ophængning og nedtagning af plakater

  • Plakater må tidligst ophænges 1 uge før arrangement.
  • Plakater skal være fjernet senest 3 dage efter arrangementets afslutning.
  • Ophængning og nedtagning af plakater må kun finde sted mellem kl. 6 og kl. 22.

  Geografi – Hvor må plakaterne hænge

  • Plakater må kun ophænges indenfor tættere bebygget område afmærket med byzonetavle E55.
  • Plakaterne skal anbringes mindst 0,5 meter fra kørebanekant og mindst 0,3 meter fra cykelstikant.
  • Plakater må almindeligvis ikke anbringes højere end 1,5 m under laveste el-førende ledning. Tilladelsen, jf. pkt. 3, kan fastsætte yderligere krav herom.
  • Plakaterne skal være placeret i en højde af mindst 2,3 meter over fortov/cykelsti målt til underkant af plakat.
  • Plakater må kun ophænges på eksisterende konstruktioner, stativer m.v. Der må ikke etableres særlige konstruktioner og stativer m.v. alene til brug for ophængning af plakater.
  • Plakater må ikke ophænges på transformerstationer, kabelskabe, buslæskure og lignende.
  • Plakater må ikke ophænges på broer, bygværker og portaler.
  • Plakater må ikke ophænges i midterrabat.
  • Plakater må almindeligvis ikke ophænges på højspændingsmaster. Jf. pkt. 3.
  • Plakater må ikke ophænges på motorveje og motortrafikveje inklusiv ramper og rastepladser m.v.
  • Plakater må ikke ophænges tættere på end 50 m fra rundkørsler, lysreguleringer eller anden signalregulering, og ikke tættere på end 25 m fra mindre kryds.
  • Plakater må ikke ophænges på eller dække for udsynet til den officielle afmærkning, dvs. færdselstavler, standere, vejvisningstavler, signalregulering samt andet vejudstyr.
  • Plakater og bannere må ikke ophænges eller udspændes over kørebaneareal.

  Teknisk – Hvordan må plakaterne ophænges og hvilken størrelse må plakaterne have

  • Plakater skal være sikret mod at vælte og skal være forsvarligt fastgjort.
  • Plakaterne må højst have en størrelse på 0,8 kvm.
  • Plakaterne må ikke påklæbes direkte, men skal være opklæbet på plade, fx masonit, finer eller lign.
  • Plakaterne bør fastgøres med ikke-metallisk binding.
  • Materialer til brug for ophængning af plakater skal fjernes ved nedtagning.

  Konsekvenser – Fjernelse af plakater

  • Vejbestyrelsen forbeholder sig ret til, jf. vejlovens § 81 stk. 3, uden forudgående varsel, at fjerne plakater på ejers regning, hvis de er til ulempe for færdslen.
  • Fjernede plakater kan afhentes ved vejbestyrelsen i op til 5 dage efter nedtagningen.
  • Plakater der ikke er til ulempe for færdslen, men er opsat i strid med de gældende retningslinjer, kan forlanges fjernet med skriftligt påbud på minimum 3 dage.

  Erstatning ved skader på vejens udstyr

  Skader som følge af ophængningen skal straks anmeldes til vejbestyrelsen, der vil lade skaden udbedre for ejers regning.

  Ophængning af bannere kræver en tilladelse.

  Der skal sendes en digital ansøgning via virk.dk. Dette kan gøres her.

  På mindre boligveje kan beboerne få lov til at sætte nabo-hjælp skilte op, hvis alle beboerne er enige om at deltage i nabo-hjælp ordningen.

  Materiale og gode råd kan ses på Det Kriminalpræventive Råd.

  Nabo-hjælp skilt på privat areal

  Hvis skiltene sættes op på grundejerforeningens fællesarealer eller private arealer, skal placeringen godkendes i henhold til Byggeloven §6D stk. 2.

  Ansøgning sendes til teamet BYG på byg@greve.dk. Du skal oplyse, hvor du ønsker skiltet placeret – gerne vedlagt et kort/foto.

  Du kan selv sætte skiltene op, når godkendelsen er modtaget.

  Nabo-hjælp skilt på vejareal

  Vejareal er bl.a. cykelsti, fortov, rabat og vej.

  Hvis du ønsker skiltene sat op på vejarealet, skal Greve Kommune godkende placering og evt. indhente politiets samtykke.

  Det gælder både for veje og stier, som er offentlige og private fællesveje og fællesstier. Dette er reguleret i Lov om offentlige veje, § 80 og Lov om private fællesveje, § 57 stk. 1.

  Nabo-hjælp skiltet skal sættes op på en særskilt stander.

  Nabo-hjælp skilte er ikke færdselsafmærkning.

  Ifølge Færdselsloven må nabo-hjælp skilte ikke placeres på eller i forbindelse med færdselstavler, afmærkning på kørebanen, signalanlæg eller anden afmærkning.

  Udførelse

  Du må ikke selv sætte nabo-hjælp skiltene op på vejarealet.

  For at undgå, at der sker skade på nogle af alle de forsyningsledninger, som er gravet ned langs vejene, vil Greve Kommune stille krav om at arbejdet udføres af faglært personale. Dette vil fremgå af tilladelsen.

  Ligeledes skal opsætning af nabo-hjælp skilte på lygtepæle monteres med en gummimanchet, så galvaniseringen på masten ikke tager skade. Evt. skader, som kan henføres til privat opsætning af skilte, vil kunne medføre et erstatningskrav.

  Der er minimumskrav til sikkerhedsafstand både i højden og i forhold til kørebane og cykelsti/fortov – disse krav skal overholdes, når nabo-hjælp skiltene skal sættes op på vejarealet.

  Generelt om tilladelsen

  Ansøger påtager sig det fulde ansvar for Nabo-hjælp skiltene.

  Da et nabo-hjælp skilt ikke er et færdselsskilt, har Greve Kommune ingen forpligtigelse til at sætte disse skilte op på vejarealet.

  Ansøger skal derfor afholde alle udgifterne, til indkøb samt opsætning af skiltet.

  Såfremt der efterfølgende sker skade på skiltene med nabo-hjælp, er udgiften til reparation udskiftning m.v. Greve Kommune uvedkommende.

  I mange boligområder ønsker beboerne, at Greve Kommune sætter skiltet med legende børn op – pigen med den røde ballon.

  Skiltet er et uautoriseret færdselsafmærkning og må ikke sættes op ved offentlig vej. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

  På private fællesveje og private fællesstier i byer kan Greve Kommune med politiets samtykke give tilladelse til, at skiltet med legende børn sættes op jf. privatvejslovens § 57 stk.1. 

  Ved ønske om opsætning af legende børn skilte skal der sendes en digital ansøgning via virk.dk. Dette kan gøres her.

  Sidst opdateret: 23. maj 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Vej og Landskab

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver MitID)