Gå til hovedindhold

Udbud

Her kan du læse om aktuelle udbud i Greve Kommune.

Indhold

  En ekspedition i Borgerservice

  Her er et udbud

  Invitation

  Greve Kommune afholder markedsdialog forud for udbud af rammeaftaler på beskæftigelsesindsatsen overfor ledige borgere.

  Kommunens aftaler udløber med udgangen juni 2023, hvorefter kommunen forventer at indgå ny aftale

  Indsatserne under aftalerne vedrører forløb for kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, borgere i ressourceforløb mv.

  Formålet med markedsdialogen er at få leverandørernes input til det kommende udbud, herunder;

  • Drøftelse af målgrupper og delaftaler
  • Relevante og proportionelle krav til opgaveførelse
  • Drøftelse af omkostningsdrivere og incitamenter for leverandører
  • Drøftelse af kvalitet og effekt i beskæftigelsesindsatsen.
  • Det gode samarbejde med jobcentret.

  Greve Kommune ønsker at tale med et repræsentativt udsnit af leverandørmarkedet for at få forskellige perspektiver på tilrettelæggelse af udbudsproces og udbudsmateriale. Derfor forbeholder Greve Kommune sig retten til at udvælge 3-4 virksomheder blandt de interesserede.

  Efter endt markedsdialog vil der af hensyn til ligebehandling blive lagt et referat fra møderne på www.greve.dk/erhverv

  Såfremt en virksomhed ønsker at deltage i markedsdialogen, skriv da til udbudskonsulent Maria Kolby Rasmussen, mra@greve.dk

  Markedsdialogen vil foregå enten på Greve Rådhus eller online i perioden 30. Maj- 1. juni efter nærmere aftale. Oplys om virksomhed og kontaktperson i henvendelsen.

   

  Referater

  Formålet med markedsdialogen var at få et input til det kommende udbud og dermed at sikre, at udbudsmaterialet får et indhold og en kvalitet, som gør det attraktivt for markedet. Herunder at udbuddets krav er afvejet og proportionale med formålene.

  Dialogen blev afholdt i marts 2021 og Ordregiver havde udvalgt nedenstående virksomheder til individuelle dialogmøder: 

  • Gottlieb
  • Grøn Vækst
  • Forstas
  • OKNygaard 

  Hovedtemaer i markedsdialogen: 

  Kontraktindhold, kontraktlængde og kontraktvolumen

  Ordregiver ønskede at drøfte muligheden for at tilføje nye opgaver til driftskontrakten, herunder rottebekæmpelse, flytteydelser, rengøring, strandrensning m.fl.

  Dialogen viste, at markedet generelt ser positivt på større volumen, men at det er vigtigt at skelne mellem leverandører som er funderet i ’grønne opgaver’ og virksomheder som er funderet i FM-relaterede ydelser.

  Ændring og tilføjelser i opgaveporteføljen kan betyde enten et ændret felt af tilbudsgivere fra overvejende anlægsgartnerbaserede virksomheder til virksomheder med et speciale i FM-ydelser. Alternativt vil det betyde, at anlægsgartnervirksomhederne må antage fordyrende underleverandører for at løse de mere FM-relaterede opgaver i driftskontrakten.

  Markedet er generelt interesseret i længere kontrakter, dvs. kontrakter som løber 6 år eller mere. Gerne med optioner som gensidigt kan opsiges. 

  Udbudsform

  Virksomhederne har mest erfaring med offentlig og begrænset udbud. På møderne blev det efter ordregives ønske drøftet om udbud med forhandling kan anvendes som udbudsform. Ikke alle havde erfaring med processen, men der blev udtrykt ønske om, at en evt. forhandling ikke reduceres til et prispres, men handler om muligheden for at optimere krav i udbudsmaterialet og leverandørens kvalitative tilbud.

  Tildelingskriterier - Pris og kvalitet

  På møderne blev det drøftet, hvad der skal lægges vægtningen i tildelingen af kontrakterne. Der blev fremført både ønske om, at Ordregiver udelukkende tildeler på pris på baggrund af specifikke krav til udførelse og kvalitet, mens andre ønskede kvalitativ evaluering, hvor tilbudsgivers caseløsning eller opgaveopgaveløsning bliver vurderet.

  Samarbejde og incitamenter

  Der var generelt et ønske om tæt samarbejde især i opstartsfasen, hvor det handler om at ’finde hinanden’. Men ikke nødvendigvis en samarbejdsform som er knyttet op på nogle meget specifikke krav i en kontrakt.

  Ordregiver ønskede at drøfte muligheden for at indskrive KPI’er, bonusordninger og deling af effektiviseringsgevinster. Markedet er generelt forbeholden overfor krav om effektiviseringer, idet det den mest effektive leverandør allerede har prissat løbende optimering i det afgivne tilbud. Såfremt at Ordregiver fremsætter krav om effektivisering, ønsker markedet at gevinsterne geninvesteres i kontrakten i form af tilkøb og nye projekter.

  Kravspecifikation/kvalitetsbeskrivelser

  Generelt foretrækker markedet detaljerede mindstekrav for at undgå misforståelse og forskellige forventninger til kvaliteten. Dog er det også vigtigt at skelne mellem opgaverne. Nogle opgaver egner sig bedst til tilstandskrav, mens f.eks. renhold og tømning af skrald egner sig bedst til frekvens (udførselskrav). 

  Grønne krav

  Ordregiver ønskede input til, hvordan der kan arbejdes med grøn omstilling evt. over en årrække i kontraktperioden.

  Virksomhederne tilkendegav, at de er positivt indstillet, men at konkurrencesituationen gør, at man vanskeligt kan investere i grønne tiltag uden merpris for ordregiver. Såfremt ordregiver ikke er indstillet på merpris bør grønne tiltag være obligatoriske for alle bydere og overvejende af en karakter som er markedskonform, dvs. tilgængelig i dag uden større omkostninger og produktivitetstab.

  Vurderingen er, at de over tid i kraft af udvikling af ny teknologi og billigere værktøj/maskiner vil kunne implementeres grønne tiltag.

  Sociale klausuler

  Virksomhederne tilkendegav, at de er vant til krav om sociale klausuler og Ordregiver bør sikre at kravet om lærlinge og praktikanter harmonerer med opgaven samt at antallet af beskæftigede under særlige vilkår står mål med øvrige medarbejdere.

  Implementering/mobilisering

  Ordregiver ville gerne vide, hvor lang tid, der bør afsættes til opstart og etablering. Hertil var svaret 3-6 måneder, idet der skal rekrutteres personale og evt. etableres ny lokation.

  I den forbindelse blev det drøftet om Greve Kommunes materielgård bør indgå i aftalen. Det var der forskellige holdninger til. Nogle ønsker det lokale placering, mens andre ønsker opgaveløsning fra eksisterende lokationer.

   

  Udbudsplan 2022

  Udbudsplan 2022

  Udbudsplan 2022 angiver de varegrupper og tjenesteydelser, som Greve Kommune konkurrenceudsætter og indgår kommunale indkøbsaftaler på i 2022.

  De udbudsområder, hvor Greve Kommune gennemfører udbudsprocessen selv, er en blanding af nye udbud, genudbud og forlængelser af eksisterende aftaler.

  Nogle af udbudsområderne er planlagt udbudt igennem SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) og FUS (Fællesudbud Sjælland), hvor Greve Kommune ikke selv skal stå for selve udbudsprocessen.

  Udbud som gennemføres af Greve Kommune lægges på hjemmesiden. Alle udbud kan findes på udbud.dk, hvor leverandører kan abonnere på nyheder om relevante udbud.dk

  Der kan komme ændringer og tilføjelser til listen. 

  Udbudsplan for 2022 

  Udbudsemne 

  Udbyder 

  Bemærkninger 

  Delegation 

  Sikringsydelser – brand/indbrud 

  Greve Kommune 

  Genudbud 

  Administration 

  Revision 

  Greve kommune 

  Genudbud 

  Administration 

  Park- og vejydelser 

  Greve Kommune 

  Genudbud 

  KFU, TMU, ØU og BY 

  Rengøring 

  Greve Kommune 

  Genudbud 

  TMU, ØU 

  Strandrensning 

  Greve kommune 

  Genudbud 

  TMU 

  Byggevarer – værktøj, vvs og lyskilder 50.62 

  SKI 

  Genudbud 

  Administration 

  Computere og it-tilbehør 50.40 

  SKI 

  Genudbud 

  Administration 

  Bleer 50.96 

  SKI 

  Genudbud 

  Administration, høring i Handicap- og Seniorråd  

  Servere og storage 50.03 

  SKI 

  Genudbud 

  Administration 

  Byggevarer 50.61 

  SKI 

  Genudbud 

  Administration 

  Standardsoftware 50.49 

  SKI 

  Genudbud 

  Administration 

  Stomi 

  FUS 

  Genudbud 

  Administration, høring i Handicap- og Seniorråd  

  Institutionslegetøj 

  FUS 

  Genudbud 

  Administration 

   

   

  Aktuelle udbud

  Udbud af Daglig Bankforretning til Greve Kommune

  Greve Kommune udbyder lige nu varetagelsen af den daglige bankforretning.

  Udbuddet omfattet bl.a.:

  • Adgang til onlinebank-system
  • Betalingstransaktioner
  • Udstedelse af betalingskort
  • Oprettelse af Cashpool med en trækningsret på 400 mio. kr.

  Udbuddet er et Offentlig Udbud, hvorfor alle der lever op til mindstekravene til egnethed kan afgive tilbud.

  Deadline for at afgive tilbud er mandag d. 30. maj kl. 12.00

  Interesserede virksomheder opfordres til at stille alle sine tvivlsspørgsmål vedr. materialet senest d. 11. maj kl. 23.59

  Såfremt jeres virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet, kræver det online registrering i EU-Supply. Det er gratis oprette sig som bruger i systemet, og når virksomheden er oprettet, opnås der adgang til alle Greve Kommunes udbud også de fremtidige.

  Greve Kommunes udbud kan findes på: www.eu-supply.com/greve.asp

  Al korrespondance mellem tilbudsgiver og Greve Kommune vedr. udbuddet skal foregå via EU-Supply.

  Bemærk venligst, at både Greve Kommune og tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

  Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys Support på telefon +45 70 20 80 14 eller mail til support@eu-supply.com

  Med venlig hilsen

  Simon Rasmussen
  Indkøbs- og udbudskonsulent

  Indkøb og Udbud
  Center for Økonomi & HR

  Sidst opdateret: 4. maj 2022

  Kontakt

  Center for Økonomi & HR

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver NemID)