Gå til hovedindhold

Udbud

Her kan du læse om aktuelle udbud i Greve Kommune.

Indhold

  Udbud

  Her er et udbud

  Referater

  Formålet med markedsdialogen var at få et input til det kommende udbud og dermed at sikre, at udbudsmaterialet får et indhold og en kvalitet, som gør det attraktivt for markedet. Herunder at udbuddets krav er afvejet og proportionale med formålene.

  Dialogen blev afholdt i marts 2021 og Ordregiver havde udvalgt nedenstående virksomheder til individuelle dialogmøder: 

  • Gottlieb
  • Grøn Vækst
  • Forstas
  • OKNygaard 

  Hovedtemaer i markedsdialogen: 

  Kontraktindhold, kontraktlængde og kontraktvolumen

  Ordregiver ønskede at drøfte muligheden for at tilføje nye opgaver til driftskontrakten, herunder rottebekæmpelse, flytteydelser, rengøring, strandrensning m.fl.

  Dialogen viste, at markedet generelt ser positivt på større volumen, men at det er vigtigt at skelne mellem leverandører som er funderet i ’grønne opgaver’ og virksomheder som er funderet i FM-relaterede ydelser.

  Ændring og tilføjelser i opgaveporteføljen kan betyde enten et ændret felt af tilbudsgivere fra overvejende anlægsgartnerbaserede virksomheder til virksomheder med et speciale i FM-ydelser. Alternativt vil det betyde, at anlægsgartnervirksomhederne må antage fordyrende underleverandører for at løse de mere FM-relaterede opgaver i driftskontrakten.

  Markedet er generelt interesseret i længere kontrakter, dvs. kontrakter som løber 6 år eller mere. Gerne med optioner som gensidigt kan opsiges. 

  Udbudsform

  Virksomhederne har mest erfaring med offentlig og begrænset udbud. På møderne blev det efter ordregives ønske drøftet om udbud med forhandling kan anvendes som udbudsform. Ikke alle havde erfaring med processen, men der blev udtrykt ønske om, at en evt. forhandling ikke reduceres til et prispres, men handler om muligheden for at optimere krav i udbudsmaterialet og leverandørens kvalitative tilbud.

  Tildelingskriterier - Pris og kvalitet

  På møderne blev det drøftet, hvad der skal lægges vægtningen i tildelingen af kontrakterne. Der blev fremført både ønske om, at Ordregiver udelukkende tildeler på pris på baggrund af specifikke krav til udførelse og kvalitet, mens andre ønskede kvalitativ evaluering, hvor tilbudsgivers caseløsning eller opgaveopgaveløsning bliver vurderet.

  Samarbejde og incitamenter

  Der var generelt et ønske om tæt samarbejde især i opstartsfasen, hvor det handler om at ’finde hinanden’. Men ikke nødvendigvis en samarbejdsform som er knyttet op på nogle meget specifikke krav i en kontrakt.

  Ordregiver ønskede at drøfte muligheden for at indskrive KPI’er, bonusordninger og deling af effektiviseringsgevinster. Markedet er generelt forbeholden overfor krav om effektiviseringer, idet det den mest effektive leverandør allerede har prissat løbende optimering i det afgivne tilbud. Såfremt at Ordregiver fremsætter krav om effektivisering, ønsker markedet at gevinsterne geninvesteres i kontrakten i form af tilkøb og nye projekter.

  Kravspecifikation/kvalitetsbeskrivelser

  Generelt foretrækker markedet detaljerede mindstekrav for at undgå misforståelse og forskellige forventninger til kvaliteten. Dog er det også vigtigt at skelne mellem opgaverne. Nogle opgaver egner sig bedst til tilstandskrav, mens f.eks. renhold og tømning af skrald egner sig bedst til frekvens (udførselskrav). 

  Grønne krav

  Ordregiver ønskede input til, hvordan der kan arbejdes med grøn omstilling evt. over en årrække i kontraktperioden.

  Virksomhederne tilkendegav, at de er positivt indstillet, men at konkurrencesituationen gør, at man vanskeligt kan investere i grønne tiltag uden merpris for ordregiver. Såfremt ordregiver ikke er indstillet på merpris bør grønne tiltag være obligatoriske for alle bydere og overvejende af en karakter som er markedskonform, dvs. tilgængelig i dag uden større omkostninger og produktivitetstab.

  Vurderingen er, at de over tid i kraft af udvikling af ny teknologi og billigere værktøj/maskiner vil kunne implementeres grønne tiltag.

  Sociale klausuler

  Virksomhederne tilkendegav, at de er vant til krav om sociale klausuler og Ordregiver bør sikre at kravet om lærlinge og praktikanter harmonerer med opgaven samt at antallet af beskæftigede under særlige vilkår står mål med øvrige medarbejdere.

  Implementering/mobilisering

  Ordregiver ville gerne vide, hvor lang tid, der bør afsættes til opstart og etablering. Hertil var svaret 3-6 måneder, idet der skal rekrutteres personale og evt. etableres ny lokation.

  I den forbindelse blev det drøftet om Greve Kommunes materielgård bør indgå i aftalen. Det var der forskellige holdninger til. Nogle ønsker det lokale placering, mens andre ønsker opgaveløsning fra eksisterende lokationer.

   

  Udbudsplan 2021

  Udbudsplan 2021

  Udbudsplan 2021 angiver de varegrupper og tjenesteydelser, som Greve Kommune konkurrenceudsætter og indgår kommunale indkøbsaftaler på i 2021.

  Greve udbud

  De udbudsområder, hvor Greve Kommune gennemfører udbudsprocessen selv, er en blanding af nye udbud, genudbud og forlængelser af eksisterende aftaler.

  Nogle af udbudsområderne er planlagt udbudt igennem SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) og FUS (Fællesudbud Sjælland), hvor Greve Kommune ikke selv skal stå for selve udbudsprocessen.

  Udbud som gennemføres af Greve Kommune lægges på hjemmesiden. Alle udbud kan findes på udbud.dk, hvor leverandører kan abonnere på nyheder om relevante udbud.dk

  Der kan komme ændringer og tilføjelser til listen. 

  Udbudsemne

  Udbyder

  Årligt forbrug i mio.

  Håndværkerydelser

  Greve Kommune

  25 mio.kr.

  Drift af Langagergård plejecenter

  Greve Kommune

  38 mio. kr.

  Hjemmepleje

  Greve Kommune

  31,8 mio. kr.

  Blomster

  Greve Kommune

  0,14 mio. kr.

  Kontorartikler

  SKI

  1,2 mio. kr.

  AV-udstyr

  SKI

  0,6 mio. kr.

  Data-kommunikation WAN

  SKI

  5,5 mio. kr.

  Storkøkkenudstyr

  SKI

  1,7 mio. kr.

  Standardsoftware

  SKI

  22 mio. kr.

  Tele-data (simkort og telefoner)

  SKI

  1,4 mio. kr

  Ortopædisk fodtøj

  FUS

  0,9 mio. kr.

  Legetøj

  FUS

  0,2 mio. kr.

  Tolkeydelser

  FUS

  0, 6 mio. kr.

  Hobby og formningsartikler

  FUS

  0,7 mio. kr.

  Småbørnsudstyr

  FUS

  0,5 mio. kr.

  Udbud af håndværkerydelser 2021

  Udbuddet på håndværkerydelser bliver offentliggjort d. 29. september.

  Derfor vil link til udbuddet og yderligere information blandt andet om, hvordan man kvalificerer sig ikke være muligt finde før den 29. september

  Greve Kommune udbyder 4-årige rammeaftaler på håndværkerydelser. Der udbydes aftaler på følgende 8 fagområder;

  • Delaftale 1: Tømrer-Snedker
  • Delaftale 2: Gulvlægning
  • Delaftale 3: Glarmester
  • Delaftale 4: Murer
  • Delaftale 5: Maler
  • Delaftale 6: El
  • Delaftale 7: VVS/GVS
  • Delaftale 8: Kloak

  Inden for hvert fagområde vil der blive tildelt aftaler til en primær og en sekundær leverandør.

   

  Udbudsmaterialet kan rekvireres via udbudssystemet EU-Supply på følgende link: www.eu-supply.com/greve.asp 

  Udbuds Id: 279295

   

  Bemærk, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.

  Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.

   

  Hvis du som tilbudsgiver oplever tekniske problemer med systemet, kan EU-Supply kontaktes på nedenstående telefonnummer:

  IT-support, EU-Supply

  Tlf.nr.: (+45) 70 20 80 14

   

  Med venlig hilsen

  Simon Rasmussen
  Indkøbs- og udbudskonsulent

  Sidst opdateret: 20. oktober 2021

  Kontakt

  Center for Økonomi & HR

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver NemID)